ข้อสอบ ภาค ก ชุด 1.2.8 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

10 Questions | Attempts: 724
Share

SettingsSettingsSettings
  1.2.8 . ..2542  . - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • A. 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  • B. 

   เทศบาล

  • C. 

   เมืองชลบุรี

  • D. 

   กรุงเทพมหานคร

 • 2. 
  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คือ
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • C. 

   ปลัดกระทรวง

  • D. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

 • 3. 
  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่คน 
  • A. 

   12 คน

  • B. 

   13 คน

  • C. 

   14 คน

  • D. 

   22 คน

 • 4. 
  ประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือท่านใด
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • B. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • C. 

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   ประธานสภาจังหวัด

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • A. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน

  • B. 

   อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

  • C. 

   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการฯ

  • D. 

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์

 • 6. 
  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่คน
  • A. 

   13 คน

  • B. 

   18 คน

  • C. 

   19 คน

  • D. 

   28 คน

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถุูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  • A. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

  • B. 

   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนหกคน

  • C. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน

  • D. 

   อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

 • 8. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการเทศบาล
  • A. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

  • B. 

   ผู้แทนเทศบาลจำนวนห้าคน

  • C. 

   อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

  • D. 

   ประธานเทศบาลมาจากหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางเทศบาลกำหนด

 • 9. 
  ทุกข้อกล่าวได้ถูกต้องยกเว้นข้อใดเกี่ยวกับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
  • A. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

  • B. 

   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเก้าคน

  • C. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิเก้าคน

  • D. 

   มีจำนวน 27 คน

 • 10. 
  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยามีจำนวน13 คนประธานคือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

  • B. 

   ก.ถ. คือ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  • C. 

   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีจำนวน 18 คนอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปี

  • D. 

   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการตาม พระราชบัญญัตินี้คือนายกรัฐมนตรี

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.