ข้อสอบ ภาค ก ชุด 1.2.8 พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Sobtongtin
S
Sobtongtin
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 9,179
Questions: 10 | Attempts: 804

SettingsSettingsSettings
  1.2.8 . ..2542  . - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • A.

   องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  • B.

   เทศบาล

  • C.

   เมืองชลบุรี

  • D.

   กรุงเทพมหานคร

  Correct Answer
  C. เมืองชลบุรี
  Explanation
  เมืองชลบุรี is not an organization of local government. It is a city located in the Chonburi Province of Thailand. The correct answer is เมืองชลบุรี because it is not a type of local government organization like องค์การบริหารส่วนจังหวัด (provincial administrative organization), เทศบาล (municipality), or กรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration).

  Rate this question:

 • 2. 

  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 คือ

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • C.

   ปลัดกระทรวง

  • D.

   ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

  Correct Answer
  B. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
  Explanation
  The correct answer is "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย" because according to the given information, the question is asking about the person who is responsible for implementing the Local Administration Act of 1999. Among the given options, the "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย" is the most relevant choice as they are the Minister of Interior, who oversees local administration in Thailand.

  Rate this question:

 • 3. 

  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่คน 

  • A.

   12 คน

  • B.

   13 คน

  • C.

   14 คน

  • D.

   22 คน

  Correct Answer
  B. 13 คน
  Explanation
  The correct answer is 13 คน. This is because the question asks for the number of members in the provincial administrative organization committee, and the correct answer is 13.

  Rate this question:

 • 4. 

  ประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือท่านใด

  • A.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  • B.

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • C.

   รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย

  • D.

   ประธานสภาจังหวัด

  Correct Answer
  B. ผู้ว่าราชการจังหวัด
  Explanation
  The correct answer is "ผู้ว่าราชการจังหวัด" which translates to "Governor of the province". This answer is correct because the question is asking for the head of the provincial administrative organization, and the governor is the highest-ranking official in the province who is responsible for the administration and governance of the province.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  • A.

   ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คน

  • B.

   อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

  • C.

   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเลขานุการฯ

  • D.

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์

  Correct Answer
  D. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์
  Explanation
  The statement that is incorrect about the Provincial Administrative Organization Committee is that the committee members must be at least 30 years old. According to the given information, the committee members must have a qualification and serve for four years, while the secretary is the head of the organization. However, there is no mention of the minimum age requirement for committee members.

  Rate this question:

 • 6. 

  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่คน

  • A.

   13 คน

  • B.

   18 คน

  • C.

   19 คน

  • D.

   28 คน

  Correct Answer
  C. 19 คน
  Explanation
  The central committee of the provincial administrative organization consists of 19 members.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถุูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

  • A.

   ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

  • B.

   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนหกคน

  • C.

   ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนหกคน

  • D.

   อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

  Correct Answer
  A. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
  Explanation
  The statement that "ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน" is incorrect because the correct statement is that the "ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นกรรมการประจำจังหวัด" (The Governor of the province is the chairman).

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการเทศบาล

  • A.

   ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

  • B.

   ผู้แทนเทศบาลจำนวนห้าคน

  • C.

   อยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี

  • D.

   ประธานเทศบาลมาจากหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางเทศบาลกำหนด

  Correct Answer
  D. ประธานเทศบาลมาจากหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกลางเทศบาลกำหนด
  Explanation
  The correct answer states that the chairman of the municipality is determined by the criteria set by the central municipal committee. This means that the selection process for the chairman is not arbitrary, but rather follows specific guidelines and standards set by the central committee.

  Rate this question:

 • 9. 

  ทุกข้อกล่าวได้ถูกต้องยกเว้นข้อใดเกี่ยวกับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

  • A.

   ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

  • B.

   ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเก้าคน

  • C.

   ผู้ทรงคุณวุฒิเก้าคน

  • D.

   มีจำนวน 27 คน

  Correct Answer
  D. มีจำนวน 27 คน
  Explanation
  The given answer states that there are 27 people in the committee, which is incorrect. The correct answer is that the question does not mention anything about the sub-district committee, so we cannot determine if it is correct or not.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใดกล่าวได้ถูกต้องมากที่สุด

  • A.

   คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยามีจำนวน13 คนประธานคือผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

  • B.

   ก.ถ. คือ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

  • C.

   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีจำนวน 18 คนอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปี

  • D.

   ผู้รับสนองพระบรมราชโองการตาม พระราชบัญญัตินี้คือนายกรัฐมนตรี

  Correct Answer
  C. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีจำนวน 18 คนอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปี
  Explanation
  The correct answer is the statement that says "คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีจำนวน 18 คนอยู่ในตำแหน่งคราวละห้าปี" (The local personnel management standards committee consists of 18 members, each serving a term of five years). This is the most accurate statement because it provides specific information about the number of committee members and the duration of their term. The other statements are either unrelated or lack specific details.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 19, 2017
  Quiz Created by
  Sobtongtin
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.