ข้อสอบ ภาค ก 1.2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Sobtongtin
S
Sobtongtin
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 9,246
Questions: 10 | Attempts: 793

SettingsSettingsSettings
  1.2.4 ..2496  . - Quiz

ข้อสอบ ภาค ก 1.2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดย อ.นิกร ติวสอบดอทคอม www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ใครเป็นผู้มีอำนาจประกาศยกเลิกตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตามพระราชบัญญัติเทศบาล 

  • A.

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B.

   นายอำเภอ

  • C.

   สภาผู้แทนราษฎร์

  • D.

   นายกรัฐมนตรี

  Correct Answer
  D. นายกรัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "นายกรัฐมนตรี" because according to the Municipal Act, the Prime Minister has the authority to declare the cancellation of the position of village headman.

  Rate this question:

 • 2. 

  กจัดตั้งเทศบาลเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด

  • A.

   พระราชบัญญัติ

  • B.

   พระราชกฤษฎีกา

  • C.

   พระราชกำหนด

  • D.

   ประกาศกระทรวง

  Correct Answer
  A. พระราชบัญญัติ
  Explanation
  The correct answer is "พระราชบัญญัติ" (Royal Decree). In Thailand, the establishment of municipalities is regulated by the Royal Decree. This means that the process and criteria for setting up a municipality are outlined in a specific law enacted by the King. The Royal Decree provides the legal framework and guidelines for the establishment and administration of municipalities in the country.

  Rate this question:

 • 3. 

  ผู้ที่ทำหน้าที่แทนกรณีไม่มีนายกเทศมนตรีคือใคร

  • A.

   รองนายกเทศมนตรี

  • B.

   ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  • C.

   นายอำเภอ

  • D.

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  Correct Answer
  B. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  Explanation
  The correct answer is "ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล" because the question asks for the person who represents the case when there is no mayor. In this case, the next highest position in the local government hierarchy would be the "ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล" or the sub-district administrative organization chief.

  Rate this question:

 • 4. 

  " ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎร์ตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอสมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัตินี้ " ตรงกับข้อใดมากที่สุด

  • A.

   เทศบาลตำบล

  • B.

   เทศบาลเมือง

  • C.

   เทศบาลนคร

  • D.

   สุขาภิบาลตำบล

  Correct Answer
  B. เทศบาลเมือง
  Explanation
  The correct answer is "เทศบาลเมือง" because it refers to a local government organization that governs a town or city with a population of at least 50,000 people and has sufficient income to carry out its duties according to the law. This aligns with the given description of a local community with a population of at least 50,000 people and adequate income to fulfill its responsibilities.

  Rate this question:

 • 5. 

  องค์การเทศบาลประกอบด้วยตามข้อใด

  • A.

   สภาเทศบาล

  • B.

   นายกเทศมนตรี

  • C.

   สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

  • D.

   สภาเทศาบาล นายกเทศมนตรี สมาชิก อบจ.

  Correct Answer
  C. สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี" because it includes both the local council and the mayor, which are the two main components of a municipal government. The local council is responsible for making decisions and policies for the municipality, while the mayor is the head of the local government and is responsible for implementing and enforcing these decisions. Therefore, the correct answer includes both the governing body (local council) and its leader (mayor).

  Rate this question:

 • 6. 

  สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งได้คราวละกี่ปี

  • A.

   1 ปี

  • B.

   2 ปี

  • C.

   3 ปี

  • D.

   4 ปี

  Correct Answer
  D. 4 ปี
  Explanation
  สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี เพื่อให้มีการเปลี่ยนสมาชิกสภาเทศบาลเพื่อส่งเสริมการมีความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลในระยะเวลาที่สมาชิกสภาเทศบาลสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและพัฒนาเทศบาลให้ดียิ่งขึ้น

  Rate this question:

 • 7. 

  ผู้มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลคือ

  • A.

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B.

   นายกเทศมนตรี

  • C.

   ประธานสภาเทศบาล

  • D.

   รองประธานสภาเทศบาล

  Correct Answer
  C. ประธานสภาเทศบาล
  Explanation
  The correct answer is "ประธานสภาเทศบาล" because the question asks for the person responsible for conducting the operations of the municipal council in accordance with the regulations and rules of the council meetings. The "ประธานสภาเทศบาล" is the chairman of the municipal council and holds the highest position in the council, responsible for leading and managing the council's activities and meetings.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • A.

   การกระชุมคณะกรรมการสภาเทศบาลต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด

  • B.

   นายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์

  • C.

   ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สามแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องเรียกว่า สหการ

  • D.

   เทศบาลแบ่งส่วนราชการออกเป็นสำนักปลัดเทศบาลและส่วนราชการอย่างอื่นที่นายกเทศมนตรีประกาศ

  Correct Answer
  C. ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สามแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันทำเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่องเรียกว่า สหการ
  Explanation
  ข้อนี้กล่าวว่าถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่มีสามแห่งขึ้นไปทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จะเรียกว่า "สหการ" ซึ่งเป็นคำนิยามที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากคำว่า "สหการ" ไม่ได้ถูกนิยามในที่ตั้งของคำถาม และไม่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรวมกิจการหรือการทำงานร่วมกันของเทศบาล

  Rate this question:

 • 9. 

  ตามพระราชบัญญัตินี้ผู้มีอำนาจในการจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชีหรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลคือใครและกระทำตามข้อใด

  • A.

   นายกเทศมนตรี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • B.

   นายกเทศมนตรี ปีละ 1 ครั้ง

  • C.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  • D.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปีละครั้ง

  Correct Answer
  D. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปีละครั้ง
  Explanation
  The correct answer is "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปีละครั้ง" because according to the given royal decree, the person with the authority to conduct audits of the municipality's treasury, accounts, or other financial matters is the Minister of Interior, who holds the position of the Minister of the Ministry of Interior in Thailand. The requirement is that the Minister of Interior must conduct the audit at least once a year.

  Rate this question:

 • 10. 

  คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลมีจำนวนกี่คน

  • A.

   9 คน

  • B.

   13 คน

  • C.

   15 คน

  • D.

   17 คน

  Correct Answer
  C. 15 คน
  Explanation
  The correct answer is 15 คน. The question asks for the number of members in the advisory committee for the municipality.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 17, 2017
  Quiz Created by
  Sobtongtin
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.