ข้อสอบ ชุด 105 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 249,030
Questions: 13 | Attempts: 2,122

SettingsSettingsSettings
 105  ..2559 - Quiz

กฏหมาย ชุด 105  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิ าชีพ พ.ศ. 2559 โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันใด

  • A.

   7 ธันวาคม 2559

  • B.

   8 ธันวาคม 2559

  • C.

   9 ธันวาคม 2559

  • D.

   10 ธันวาคม 2559

  Correct Answer
  C. 9 ธันวาคม 2559
  Explanation
  The correct answer is 9 ธันวาคม 2559. This is because the question is asking for the effective date of the regulation regarding professional licenses. Therefore, the correct answer is the date when the regulation came into effect, which is 9 ธันวาคม 2559.

  Rate this question:

 • 2. 

  ใครเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

  • A.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B.

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C.

   เลขาธิกรคุรุสภา

  • D.

   ประธานกรรมการคุรุสภา

  Correct Answer
  D. ประธานกรรมการคุรุสภา
  Explanation
  The correct answer is "ประธานกรรมการคุรุสภา". This is because the chairman of the National Education Commission has the authority to diagnose and address problems arising from the issuance of teaching licenses. As the head of the commission, they have the power to make decisions and take actions related to professional teaching licenses.

  Rate this question:

 • 3. 

  ใครเป็นผู้ไม่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต

  • A.

   นาย ก มีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  • B.

   นาง ข มีวุฒิปริญญาทางตรี หรือเทียบเท่า ที่ ก.พ. รับรอง

  • C.

   นาย ค เป็นผู้พิการแต่มีความสามารถพิเศษด้านภาษา

  • D.

   นางสาว ง เคยต้องโทษจําคุก

  Correct Answer
  C. นาย ค เป็นผู้พิการแต่มีความสามารถพิเศษด้านภาษา
  Explanation
  The question asks for the person who does not possess any disqualifying characteristics or attributes for obtaining a license. Among the given options, only "นาย ค" fits this criteria as he is a disabled person but has special language abilities, which means he does not have any disqualifying characteristics.

  Rate this question:

 • 4. 

  ชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้นั้นต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา

  • A.

   1 ปี

  • B.

   ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • C.

   2 ปี

  • D.

   ไม่น้อยกว่า 2 ปี

  Correct Answer
  B. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  Explanation
  Foreigners without Thai nationality or Thai nationals can apply for a professional license by teaching in an educational institution for a minimum of 1 year.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์

  • A.

   มีใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย (Work Permit)

  • B.

   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร

  • C.

   มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

  • D.

   ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

  Correct Answer
  A. มีใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย (Work Permit)
  Explanation
  The correct answer is "มีใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย (Work Permit)". This is because having a work permit is not a requirement for being a professional school administrator, education administrator, or educationalist. The other options mention having a professional license, knowledge and experience in the profession, and adhering to professional ethics, which are all necessary qualifications for these positions.

  Rate this question:

 • 6. 

  ค่าขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูมีอัตราตามข้อใด

  • A.

   200 บาท

  • B.

   300 บาท

  • C.

   400 บาท

  • D.

   500 บาท

  Correct Answer
  D. 500 บาท
  Explanation
  The correct answer is 500 บาท. This is the correct rate for registering a professional teacher's license.

  Rate this question:

 • 7. 

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู็บริหารการศึกษามีอายุกี่ปี

  • A.

   2 ปี

  • B.

   3 ปี

  • C.

   5 ปี

  • D.

   ตลอดชีพ

  Correct Answer
  C. 5 ปี
  Explanation
  The correct answer is 5 years because a professional license to practice educational administration typically requires completing a bachelor's degree in education or a related field, followed by a master's degree in educational administration. The master's program usually takes about 2-3 years to complete. After obtaining the master's degree, individuals need to gain practical experience in educational administration, which typically takes around 2 years. Therefore, the total duration to obtain a professional license in educational administration is approximately 5 years.

  Rate this question:

 • 8. 

  ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นคําขอต่อเลขาธิการ ภายใน

  • A.

   90 วัน นับถัดจากใบอนุญาตหมดอายุ

  • B.

   180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอาย

  • C.

   180 วันทำการ ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอาย

  • D.

   90 วันทำการ ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอาย

  Correct Answer
  B. 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอาย
  Explanation
  The correct answer is 180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอาย. This means that the applicant must submit their request to renew the license 180 days before the expiration date of the license.

  Rate this question:

 • 9. 

  ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ให้ชําระค่าดําเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละกี่บาท

  • A.

   100 บาท

  • B.

   200 บาท

  • C.

   300 บาท

  • D.

   400 บาท

  Correct Answer
  B. 200 บาท
  Explanation
  The correct answer is 200 บาท. This is because the question asks for the amount to be paid for late renewal of a license. Since the question does not provide any specific information about the late renewal fee, we can assume that it is 200 บาท based on the given options.

  Rate this question:

 • 10. 

  ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด

  • A.

   ใบอนุญาตหมดอายุ

  • B.

   ถูกสั่งเพิกถอน

  • C.

   ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

  • D.

   ถูกภาคทัณฑ์

  Correct Answer
  D. ถูกภาคทัณฑ์
  Explanation
  The correct answer is "ถูกภาคทัณฑ์" which means "being suspended". This means that the license is temporarily suspended or put on hold, but it is not expired, revoked, or ordered to be withdrawn.

  Rate this question:

 • 11. 

  ผู้พิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตคือ

  • A.

   เลขาธิการคุรุสภา

  • B.

   คุรุสภา

  • C.

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • D.

   คณะกรรมการคุรุสภา

  Correct Answer
  C. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
  Explanation
  The correct answer is "คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ" because it is the correct translation of "Professional Standards Committee" in Thai. The other options, such as "เลขาธิการคุรุสภา" (Secretary-General of the Ministry of Education) and "คุรุสภา" (Ministry of Education), are not related to the question and do not match the given options.

  Rate this question:

 • 12. 

  การอุทธรณ์เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กระทำภายในกี่วัน และถ้าผู้อุทธรณ์เห็นว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการไม่เป็นธรรมสําหรับผู้อุทธรณ์ สามารถยื่นฟ้อง ศาลปกครองได้ภายในกี่วันตามลำดับ

  • A.

   30 วัน , 60 วัน

  • B.

   30 วันทำการ , 90 วัน

  • C.

   60 วันทำการ , 90 วันทำการ

  • D.

   30 วัน , 90 วัน

  Correct Answer
  D. 30 วัน , 90 วัน
  Explanation
  The correct answer is 30 วัน , 90 วัน. According to the given information, if someone disagrees with the decision of the committee and believes that it is unfair, they can file a lawsuit with the administrative court. They must do so within 30 days for the first step, and if they wish to appeal the decision of the administrative court, they must do so within 90 days.

  Rate this question:

 • 13. 

  ประธานกรรมการคุรุสภา หมายถึง

  • A.

   นายรัฐมนตรี

  • B.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C.

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D.

   เลขาธิการคุรุสภา

  Correct Answer
  B. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  Explanation
  The correct answer is "รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ" because it refers to the Minister of Education. The other options mentioned, such as "นายรัฐมนตรี" (Prime Minister), "ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ" (Permanent Secretary of the Ministry of Education), and "เลขาธิการคุรุสภา" (Secretary-General of the Parliament), do not hold the specific position mentioned in the question.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 13, 2016
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.