ข้อสอบ ชุด 105 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559

13 Questions | Attempts: 1813

SettingsSettingsSettings
 105  ..2559 - Quiz

กฏหมาย ชุด 105  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิ าชีพ พ.ศ. 2559 โดย  "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย อ.นิกร  ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 1,000 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันใด
  • A. 

   7 ธันวาคม 2559

  • B. 

   8 ธันวาคม 2559

  • C. 

   9 ธันวาคม 2559

  • D. 

   10 ธันวาคม 2559

 • 2. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดจากออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิกรคุรุสภา

  • D. 

   ประธานกรรมการคุรุสภา

 • 3. 
  ใครเป็นผู้ไม่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต
  • A. 

   นาย ก มีอายุต่ํากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์

  • B. 

   นาง ข มีวุฒิปริญญาทางตรี หรือเทียบเท่า ที่ ก.พ. รับรอง

  • C. 

   นาย ค เป็นผู้พิการแต่มีความสามารถพิเศษด้านภาษา

  • D. 

   นางสาว ง เคยต้องโทษจําคุก

 • 4. 
  ชาวต่างประเทศที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือผู้มีสัญชาติไทยจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้นั้นต้องผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลา
  • A. 

   1 ปี

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า 1 ปี

  • C. 

   2 ปี

  • D. 

   ไม่น้อยกว่า 2 ปี

 • 5. 
  ข้อใดไม่ใช่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์
  • A. 

   มีใบอนุญาตให้ทํางานในประเทศไทย (Work Permit)

  • B. 

   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร

  • C. 

   มีความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามที่กําหนดในข้อบังคับว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

 • 6. 
  ค่าขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพครูมีอัตราตามข้อใด
  • A. 

   200 บาท

  • B. 

   300 บาท

  • C. 

   400 บาท

  • D. 

   500 บาท

 • 7. 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู็บริหารการศึกษามีอายุกี่ปี
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   5 ปี

  • D. 

   ตลอดชีพ

 • 8. 
  ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ต้องยื่นคําขอต่อเลขาธิการ ภายใน
  • A. 

   90 วัน นับถัดจากใบอนุญาตหมดอายุ

  • B. 

   180 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอาย

  • C. 

   180 วันทำการ ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอาย

  • D. 

   90 วันทำการ ก่อนวันที่ใบอนุญาตจะหมดอาย

 • 9. 
  ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังจากวันที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว ให้ชําระค่าดําเนินการกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตล่าช้าเป็นเงินเดือนละกี่บาท
  • A. 

   100 บาท

  • B. 

   200 บาท

  • C. 

   300 บาท

  • D. 

   400 บาท

 • 10. 
  ใบอนุญาตสิ้นสุดลงในกรณี ดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ใบอนุญาตหมดอายุ

  • B. 

   ถูกสั่งเพิกถอน

  • C. 

   ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

  • D. 

   ถูกภาคทัณฑ์

 • 11. 
  ผู้พิจารณาออกใบแทนใบอนุญาตตามประเภทของใบอนุญาตคือ
  • A. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

 • 12. 
  การอุทธรณ์เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้กระทำภายในกี่วัน และถ้าผู้อุทธรณ์เห็นว่าคําวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการไม่เป็นธรรมสําหรับผู้อุทธรณ์ สามารถยื่นฟ้อง ศาลปกครองได้ภายในกี่วันตามลำดับ
  • A. 

   30 วัน , 60 วัน

  • B. 

   30 วันทำการ , 90 วัน

  • C. 

   60 วันทำการ , 90 วันทำการ

  • D. 

   30 วัน , 90 วัน

 • 13. 
  ประธานกรรมการคุรุสภา หมายถึง
  • A. 

   นายรัฐมนตรี

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   เลขาธิการคุรุสภา

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.