Testi I MaturËs-matematikË E PËrgjitshme

50 Pyetjet | Total Attempts: 3014

SettingsSettingsSettings
Testi I Maturs-matematik E Prgjitshme - Quiz

Ky test mature është përgatit duke shfrytëzuar librin :MATURA 2014 ( Programi orientues dhe modele të pyetjeve për provimin e maturës shtetërore )Koha : 60 minutaPërgatiti: Faton Hyseni


Questions and Answers
 • 1. 
  Cili nga gjykimet e mëposhtme është disjunksioni i gjykimeve ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 2. 
  Është dhënë bashkësia Cili nga gjykimet e dhëna është i saktë?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 3. 
  Cili nga rastet e poshtëshenuara paraqet veprimin e "implikacionit" për gjykimet   ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 4. 
  Kur Fidani e bleu veturën e tij, ai kishte pasur një zbritje prej 18%. Nëse ai pagoi 8200 euro, atëherë sa kushtoi vetura pa zbritje?
  • A. 

   10000 euro

  • B. 

   9500 euro

  • C. 

   9000 euro

  • D. 

   8500 euro

 • 5. 
  Nga 225 kg xehe dalin 34.2 kg bakër . Sa % e xehes është bakër ?
  • A. 

   10%

  • B. 

   13.2%

  • C. 

   15.2%

  • D. 

   20%

 • 6. 
  Çfarë numri paraqet perimetri i trekëndëshit të dhënë në figurë?
  • A. 

   Numër natyror

  • B. 

   Numër i plotë

  • C. 

   Numër racional

  • D. 

   Numër iracional

 • 7. 
  Luli dhe Blerta duan të ndajnë një shumë të hollash në raport 3:5. Nëse Blertës i takojnë 60 euro, atëherë sa para i takojnë Lulit?
  • A. 

   12€

  • B. 

   24€

  • C. 

   36€

  • D. 

   48€

 • 8. 
  Termi i katërt i zhvillimit të binomit    është :
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
  Sa permutacione mund të formohen me shkronjat e emrit "TRENI" ?
  • A. 

   120

  • B. 

   140

  • C. 

   160

  • D. 

   180

 • 10. 
  Sa është vlera e shprehjes   
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 11. 
  Në cilën formë mund të shkruhet prodhimi 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 12. 
  Cili rezultat tregon shenimin e saktë të fuqisë  me bazën 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 13. 
  Në cilën formë mund të shkruhet thyesa 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 14. 
  Vlera e shprehjes 
  • A. 

   -13

  • B. 

   -11

  • C. 

   11

  • D. 

   13

 • 15. 
  Cila është forma e thjeshtuar e shprehjes , për vlera të lejuara të -së  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 16. 
  Zgjidhja e ekuacionit    është :
  • A. 

   X=0

  • B. 

   X=1

  • C. 

   X=2

  • D. 

   X=3

 • 17. 
  Një nxënës në testin e parë në lëndën e matematikës arriti 66 pikë. Që ai të vlerësohet me notën 3 duhet që mesatarja e pikëve të testit të parë dhe të dytë të jetë ndërmjet 70 dhe 80 pikëve. Së paku sa pikë duhet t`i fitoj nxënësi në testin e dytë ? 
  • A. 

   75

  • B. 

   74

  • C. 

   73

  • D. 

   72

 • 18. 
  Nëse vlenë barazimi , atëherë sa është  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 19. 
  Zgjidhja e inekuacionit  është : 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 20. 
  Cila vlerë e të panjohurës  nga intervali  e plotëson ekuacionin 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 21. 
  Cila është forma standarde e numrit kompleks 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 22. 
  Çfarë zgjidhjesh ka ekuacioni kuadratik 
  • A. 

   Zgjidhje reale të dyfishtë

  • B. 

   Zgjidhje reale të ndryshme

  • C. 

   Zgjidhje komplekse të konjuguara

  • D. 

   Nuk ka zgjidhje

 • 23. 
  Zgjidhja e ekuacionit iracional  është :
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 24. 
  Sa duhet të jetë vlera e parametrit  në ekuacionin kuadratik , ashtu që zgjidhjet e tij  dhe  të plotësojnë barazimin  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 25. 
  Në figurë është dhënë gjashtëkëndëshi i rregullt ABCDEF, ku dhe Q është mesi i vektorit . Cili është vektori  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
Back to Top Back to top