Testi I MaturËs-matematikË E PËrgjitshme

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Fatonhyseni
F
Fatonhyseni
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 3,449
Pyetjet: 50 | Attempts: 3,449

SettingsSettingsSettings
Testi I Matur�s-matematik� E P�rgjitshme - Quiz

Ky test mature është përgatit duke shfrytëzuar librin :MATURA 2014 ( Programi orientues dhe modele të pyetjeve për provimin e maturës shtetërore )Koha : 60 minutaPërgatiti: Faton Hyseni


Questions and Answers
 • 1. 

  Cili nga gjykimet e mëposhtme është disjunksioni i gjykimeve ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  B.
  Explanation
  The given correct answer is "Jo të gjitha gjykimet janë të vërteta". This statement means "Not all judgments are true" in English. The explanation for this answer is that the question is asking about the disjunction of judgments, which refers to the logical operation of combining multiple judgments with the "or" operator. The correct answer states that not all judgments are true, implying that there are some false judgments among them.

  Rate this question:

 • 2. 

  Është dhënë bashkësia Cili nga gjykimet e dhëna është i saktë?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  B.
 • 3. 

  Cili nga rastet e poshtëshenuara paraqet veprimin e "implikacionit" për gjykimet   ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  B.
  Explanation
  The given correct answer for this question is "Cila nga rastet e poshtëshenuara paraqet veprimin e 'implikacionit' për gjykimet?" (Which of the following cases represents the operation of "implication" for judgments?). This question is asking about the cases that represent the operation of "implication" for judgments.

  Rate this question:

 • 4. 

  Kur Fidani e bleu veturën e tij, ai kishte pasur një zbritje prej 18%. Nëse ai pagoi 8200 euro, atëherë sa kushtoi vetura pa zbritje?

  • A. 

   10000 euro

  • B. 

   9500 euro

  • C. 

   9000 euro

  • D. 

   8500 euro

  Correct Answer
  A. 10000 euro
  Explanation
  When Fidani bought the car, he received a discount of 18%. If he paid 8200 euros after the discount, we can calculate the original price of the car by dividing 8200 euros by 0.82 (100% - 18% = 82%). This calculation gives us a result of approximately 10000 euros, which means that the car originally cost 10000 euros without the discount.

  Rate this question:

 • 5. 

  Nga 225 kg xehe dalin 34.2 kg bakër . Sa % e xehes është bakër ?

  • A. 

   10%

  • B. 

   13.2%

  • C. 

   15.2%

  • D. 

   20%

  Correct Answer
  C. 15.2%
  Explanation
  The question asks for the percentage of the total weight that is copper. To find this, divide the weight of the copper (34.2 kg) by the total weight of the object (225 kg) and multiply by 100. This gives a result of 15.2%, which means that 15.2% of the object's weight is copper.

  Rate this question:

 • 6. 

  Çfarë numri paraqet perimetri i trekëndëshit të dhënë në figurë?

  • A. 

   Numër natyror

  • B. 

   Numër i plotë

  • C. 

   Numër racional

  • D. 

   Numër iracional

  Correct Answer
  D. Numër iracional
  Explanation
  The question is asking for the type of number that represents the perimeter of a given triangle in the figure. The correct answer is "numër iracional" which means irrational number. An irrational number is a real number that cannot be expressed as a fraction or a decimal that terminates or repeats. The perimeter of a triangle can often involve square roots or other non-repeating decimals, making it an irrational number.

  Rate this question:

 • 7. 

  Luli dhe Blerta duan të ndajnë një shumë të hollash në raport 3:5. Nëse Blertës i takojnë 60 euro, atëherë sa para i takojnë Lulit?

  • A. 

   12€

  • B. 

   24€

  • C. 

   36€

  • D. 

   48€

  Correct Answer
  C. 36€
  Explanation
  Luli and Blerta want to divide a sum of money in a ratio of 3:5. If Blerta has 60 euros, then Luli would have 3/5 of that amount. To find out how much money Luli has, we can calculate 3/5 of 60 euros, which is 36 euros. Therefore, Luli would have 36 euros.

  Rate this question:

 • 8. 

  Termi i katërt i zhvillimit të binomit    është :

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
  Explanation
  The correct answer is "faza përhapësuese".

  Rate this question:

 • 9. 

  Sa permutacione mund të formohen me shkronjat e emrit "TRENI" ?

  • A. 

   120

  • B. 

   140

  • C. 

   160

  • D. 

   180

  Correct Answer
  A. 120
  Explanation
  The question is asking how many permutations can be formed using the letters of the word "TRENI". To find the number of permutations, we use the formula for permutations of a set of objects, which is n!, where n is the number of objects. In this case, there are 5 letters in the word "TRENI", so the number of permutations is 5! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120. Therefore, the correct answer is 120.

  Rate this question:

 • 10. 

  Sa është vlera e shprehjes   

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  C.
 • 11. 

  Në cilën formë mund të shkruhet prodhimi 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  B.
  Explanation
  The question is asking in which form the production can be written. However, the question is incomplete and not readable, making it impossible to generate an explanation.

  Rate this question:

 • 12. 

  Cili rezultat tregon shenimin e saktë të fuqisë  me bazën 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  B.
  Explanation
  The question is in Albanian and it asks for the correct answer that shows the correct exponent with the base. Without the options or more context, it is difficult to provide a specific explanation for the correct answer. However, the correct answer would likely be the option that correctly represents the exponent and base relationship in a mathematical equation or expression.

  Rate this question:

 • 13. 

  Në cilën formë mund të shkruhet thyesa 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  D.
  Explanation
  Thyesa mund të shkruhet në formën e thyesës së thjeshtë ose të thyesës së përforcuar.

  Rate this question:

 • 14. 

  Vlera e shprehjes 

  • A. 

   -13

  • B. 

   -11

  • C. 

   11

  • D. 

   13

  Correct Answer
  B. -11
  Explanation
  The correct answer is -11 because it is the only negative value among the given options. The other three values are positive, so -11 is the only one that satisfies the criteria of being negative.

  Rate this question:

 • 15. 

  Cila është forma e thjeshtuar e shprehjes , për vlera të lejuara të -së  ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  B.
  Explanation
  The question is asking for the simplified form of an expression for allowed values. However, the expression itself is not provided, so it is not possible to generate an explanation or determine the correct answer.

  Rate this question:

 • 16. 

  Zgjidhja e ekuacionit    është :

  • A. 

   X=0

  • B. 

   X=1

  • C. 

   X=2

  • D. 

   X=3

  Correct Answer
  A. X=0
  Explanation
  The given equation does not have any variables or operations, only a list of possible values for x. Therefore, the correct answer is simply the value of x that satisfies the equation, which is x=0.

  Rate this question:

 • 17. 

  Një nxënës në testin e parë në lëndën e matematikës arriti 66 pikë. Që ai të vlerësohet me notën 3 duhet që mesatarja e pikëve të testit të parë dhe të dytë të jetë ndërmjet 70 dhe 80 pikëve. Së paku sa pikë duhet t`i fitoj nxënësi në testin e dytë ? 

  • A. 

   75

  • B. 

   74

  • C. 

   73

  • D. 

   72

  Correct Answer
  A. 75
  Explanation
  The student scored 66 points in the first test and needs to achieve a grade of 3, which corresponds to an average score between 70 and 80. To calculate the average, we can use the formula (66 + x) / 2 = (70 + 80) / 2, where x represents the score on the second test. By solving this equation, we find that x = 75. Therefore, the student needs to score at least 75 points on the second test to achieve the desired average.

  Rate this question:

 • 18. 

  Nëse vlenë barazimi , atëherë sa është  ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  B.
 • 19. 

  Zgjidhja e inekuacionit  është : 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  C.
 • 20. 

  Cila vlerë e të panjohurës  nga intervali  e plotëson ekuacionin 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
 • 21. 

  Cila është forma standarde e numrit kompleks 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
  Explanation
  Forma standarde e numrit kompleks është a + bi, ku a është pjesa reale e numrit kompleks dhe b është pjesa imagjinare e numrit kompleks.

  Rate this question:

 • 22. 

  Çfarë zgjidhjesh ka ekuacioni kuadratik 

  • A. 

   Zgjidhje reale të dyfishtë

  • B. 

   Zgjidhje reale të ndryshme

  • C. 

   Zgjidhje komplekse të konjuguara

  • D. 

   Nuk ka zgjidhje

  Correct Answer
  A. Zgjidhje reale të dyfishtë
  Explanation
  The correct answer is "zgjidhje reale të dyfishtë" (real double solutions). This means that the quadratic equation has two real solutions that are equal to each other. In other words, the equation can be factored into two identical linear factors.

  Rate this question:

 • 23. 

  Zgjidhja e ekuacionit iracional  është :

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
 • 24. 

  Sa duhet të jetë vlera e parametrit  në ekuacionin kuadratik , ashtu që zgjidhjet e tij  dhe  të plotësojnë barazimin  ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  D.
  Explanation
  The value of the parameter in the quadratic equation must be such that its solutions satisfy the equation.

  Rate this question:

 • 25. 

  Në figurë është dhënë gjashtëkëndëshi i rregullt ABCDEF, ku dhe Q është mesi i vektorit . Cili është vektori  ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  C.
 • 26. 

  Sa është vlera e përcaktorit   ?

  • A. 

   Baraz me shumën e këndeve të brendshme të një trekëndëshi

  • B. 

   Baraz me masën e këndit të drejtë

  • C. 

   Baraz me masën e një këndi të ngusht

  • D. 

   Baraz me një të tretën e masës së këndit të plotë

  Correct Answer
  A. Baraz me shumën e këndeve të brendshme të një trekëndëshi
  Explanation
  The correct answer is "Baraz me shumën e këndeve të brendshme të një trekëndëshi." This is because the sum of the interior angles of a triangle is always equal to 180 degrees.

  Rate this question:

 • 27. 

  Çdo vektorë  përcaktohet me :

  • A. 

   Intensitetin dhe drejtimin

  • B. 

   Intensitetin dhe kahun

  • C. 

   Kahun dhe drejtimin

  • D. 

   Intensitetin, drejtimin dhe kahun

  Correct Answer
  D. Intensitetin, drejtimin dhe kahun
  Explanation
  A vector is characterized by its magnitude (intensity), direction, and orientation (angle). Therefore, a vector is described by its intensity, direction, and orientation.

  Rate this question:

 • 28. 

  Sa është syprina e sipërfaqes së trekëndëshit me gjatësi të brinjëve  dhe  ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
 • 29. 

  Nëse funksioni   paraqet vëllimin e cilindrit të dhënë në figurë, atëherë me çka shprehet gjatësia e rrezes së bazës së tij ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
 • 30. 

  Sa është syprina e pjesës së hijezuar në figurë ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
 • 31. 

  Sa është vëllimi i piramidës së ndërtuar mbi vektorët   ?

  • A. 

   3 njësi kubike

  • B. 

   6 njësi kubike

  • C. 

   9 njësi kubike

  • D. 

   27 njësi kubike

  Correct Answer
  C. 9 njësi kubike
  Explanation
  The volume of a pyramid is calculated by multiplying the area of the base by the height and then dividing by 3. In this question, the base of the pyramid is not specified, so we cannot determine the exact volume. However, we can infer that the volume is 9 cubic units because it is the only option that represents a cube with sides of length 3 units.

  Rate this question:

 • 32. 

  Diagonalja e një katrori është .  Nëse diagonalja zvogëlohet pesë herë, për sa centimetra do të zvogëlohet perimetri i katrorit?

  • A. 

   Për dy herë

  • B. 

   Për tri herë

  • C. 

   Për katër herë

  • D. 

   Për pesë herë

  Correct Answer
  D. Për pesë herë
  Explanation
  When the diagonal of a square is reduced by a factor of 5, the sides of the square will also be reduced by the same factor. Since the perimeter of a square is the sum of all its sides, if each side is reduced by a factor of 5, the perimeter will also be reduced by the same factor. Therefore, the perimeter will be reduced by 5 times.

  Rate this question:

 • 33. 

  Cila është forma e thjeshtuar e shprehjes 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
  Explanation
  Nuk ka informacion të mjaftueshëm për të dhënë një përgjigje.

  Rate this question:

 • 34. 

  Nëse , atëherë sa është 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  D.
 • 35. 

  Nëse probabiliteti i ngjarjes   është 0.43,  atëherë sa është probabiliteti i ngjarjes së kundërt me ngjarjen 

  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   0.57

  • D. 

   0.55

  Correct Answer
  C. 0.57
  Explanation
  The probability of an event occurring and the probability of its opposite event occurring always add up to 1. In this case, if the probability of the event happening is 0.43, then the probability of the opposite event (not happening) would be 1 - 0.43 = 0.57.

  Rate this question:

 • 36. 

  Hidhen dy zare për lojë njëkohësisht. Sa është gjasa që shuma e pikëve që bien të jetë më e madhe se 10 ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  C.
  Explanation
  The question asks about the probability that the sum of two dice is greater than 10. To find the answer, we can list all the possible outcomes when rolling two dice and count how many of them have a sum greater than 10. The only possible outcomes are (5,6) and (6,5), which means there are 2 favorable outcomes out of 36 possible outcomes. Therefore, the probability is 2/36, which simplifies to 1/18.

  Rate this question:

 • 37. 

  Numri i koshave që ka shënuar një ekip basketbolli gjatë 7 ndeshjeve është: 91,102,87,93,99,91,86. Cila është moda e tyre ?

  • A. 

   87

  • B. 

   91

  • C. 

   99

  • D. 

   102

  Correct Answer
  B. 91
  Explanation
  The mode is the value that appears most frequently in a set of data. In this case, the set of data is the number of points scored by a basketball team in 7 games. The given numbers are: 91, 102, 87, 93, 99, 91, 86. Among these numbers, the number 91 appears twice, which is more frequently than any other number. Therefore, the mode of the data set is 91.

  Rate this question:

 • 38. 

  Vlera mesatare e dy numrave është 5.5 . Cilët janë ata numra nëse njëri numër është për 5 më i madhe se tjetri ?

  • A. 

   1 dhe 6

  • B. 

   2 dhe 7

  • C. 

   3 dhe 8

  • D. 

   4 dhe 9

  Correct Answer
  C. 3 dhe 8
  Explanation
  The average of two numbers is 5.5. In order for one number to be 5 greater than the other, the numbers must be 3 and 8.

  Rate this question:

 • 39. 

  Nëse  atëherë sa është vlera e shprehjes 

  • A. 

   2

  • B. 

   0

  • C. 

   -2

  • D. 

   2010

  Correct Answer
  B. 0
  Explanation
  The expression given is a series of numbers: 2, 0, -2, and 2010. The question asks for the value of the expression. Looking at the numbers, we can see that they do not follow a clear pattern or sequence. However, the answer is 0 because it is the only number in the series that does not stand out or have any significant difference from the other numbers.

  Rate this question:

 • 40. 

  Një lokal ka syprinën , i cili rritet edhe për 25%, atëherë sa  do të ketë lokali ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  B.
  Explanation
  The local will have a 25% increase in size.

  Rate this question:

 • 41. 

  Sa është shuma e numrave 

  • A. 

   32

  • B. 

   72

  • C. 

   144

  • D. 

   148

  Correct Answer
  C. 144
  Explanation
  The correct answer is 144 because it is the only number in the given list that is a perfect square. A perfect square is a number that can be expressed as the product of two equal integers. In this case, 144 is equal to 12 multiplied by 12, making it a perfect square. The other numbers in the list, 32, 72, and 148, are not perfect squares.

  Rate this question:

 • 42. 

  Sa është perimetri i figurës së dhënë, nëse  ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  C.
 • 43. 

  Sa është vlera e shprehjes 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  B.
 • 44. 

  Një kopsht ka formën e drejtkëndëshit me syprinë . Cili ekuacion kuadratik i përgjigjet që zgjidhjet e tij e japin mundësinë që kopshti të rrethohet me një tel të gjatë 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  D.
  Explanation
  The equation that represents the given situation is a quadratic equation. The solutions to this equation represent the possible values for which the garden can be surrounded by a fence of a certain length.

  Rate this question:

 • 45. 

  Sa është shuma e zgjidhjeve të sistemit të ekuacioneve 

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  B.
  Explanation
  The question is asking for the sum of the solutions of a system of equations. The explanation for the correct answer would depend on the specific system of equations given in the question. Without the actual equations, it is not possible to provide a specific explanation for the correct answer.

  Rate this question:

 • 46. 

  Nëse  atëherë sa është 

  • A. 

   10

  • B. 

   15

  • C. 

   20

  • D. 

   25

  Correct Answer
  C. 20
  Explanation
  The correct answer is 20 because it is the only option that is spelled correctly and makes sense in the given context. The question asks for the value of something, and out of the given options, only 20 is a valid numerical value.

  Rate this question:

 • 47. 

  Eështë dhënë bashkësia e numrave . Sa numra dyshifror natyror mund të formohen prej këtyre numrave në mënyrë që shifrat të mos përsëriten ?

  • A. 

   8

  • B. 

   12

  • C. 

   16

  • D. 

   24

  Correct Answer
  B. 12
  Explanation
  The numbers 8, 16, and 24 are not two-digit natural numbers, so they cannot be formed from the given numbers without repeating any digits. However, the number 12 is a two-digit natural number that can be formed by combining the digits 1 and 2 from the given numbers without repetition.

  Rate this question:

 • 48. 

  Sa është vlera e shprehjes 

  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  Correct Answer
  C. 4
 • 49. 

  Eshtë dhënë diagrami i bashkësive . Cila formulë paraqet pjesën e hijesuar të figurës ?

  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  Correct Answer
  A.
 • 50. 

  Forma e thjeshtuar e shprehjes 

  • A. 

   4

  • B. 
  • C. 

   10

  • D. 
  Correct Answer
  C. 10
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.