Testi I MaturËs-matematikË E PËrgjitshme

50 Pyetjet | Total Attempts: 980

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Testi I Maturs-matematik E Prgjitshme

Ky test mature është përgatit duke shfrytëzuar librin :MATURA 2014 ( Programi orientues dhe modele të pyetjeve për provimin e maturës shtetërore )Koha : 60 minutaPërgatiti: Faton Hyseni


Questions and Answers
 • 1. 
  Cili nga gjykimet e mëposhtme është disjunksioni i gjykimeve ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 2. 
  Është dhënë bashkësia Cili nga gjykimet e dhëna është i saktë?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 3. 
  Cili nga rastet e poshtëshenuara paraqet veprimin e "implikacionit" për gjykimet   ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 4. 
  Kur Fidani e bleu veturën e tij, ai kishte pasur një zbritje prej 18%. Nëse ai pagoi 8200 euro, atëherë sa kushtoi vetura pa zbritje?
  • A. 

   10000 euro

  • B. 

   9500 euro

  • C. 

   9000 euro

  • D. 

   8500 euro

 • 5. 
  Nga 225 kg xehe dalin 34.2 kg bakër . Sa % e xehes është bakër ?
  • A. 

   10%

  • B. 

   13.2%

  • C. 

   15.2%

  • D. 

   20%

 • 6. 
  Çfarë numri paraqet perimetri i trekëndëshit të dhënë në figurë?
  • A. 

   Numër natyror

  • B. 

   Numër i plotë

  • C. 

   Numër racional

  • D. 

   Numër iracional

 • 7. 
  Luli dhe Blerta duan të ndajnë një shumë të hollash në raport 3:5. Nëse Blertës i takojnë 60 euro, atëherë sa para i takojnë Lulit?
  • A. 

   12€

  • B. 

   24€

  • C. 

   36€

  • D. 

   48€

 • 8. 
  Termi i katërt i zhvillimit të binomit    është :
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 9. 
  Sa permutacione mund të formohen me shkronjat e emrit "TRENI" ?
  • A. 

   120

  • B. 

   140

  • C. 

   160

  • D. 

   180

 • 10. 
  Sa është vlera e shprehjes   
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 11. 
  Në cilën formë mund të shkruhet prodhimi 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 12. 
  Cili rezultat tregon shenimin e saktë të fuqisë  me bazën 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 13. 
  Në cilën formë mund të shkruhet thyesa 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 14. 
  Vlera e shprehjes 
  • A. 

   -13

  • B. 

   -11

  • C. 

   11

  • D. 

   13

 • 15. 
  Cila është forma e thjeshtuar e shprehjes , për vlera të lejuara të -së  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 16. 
  Zgjidhja e ekuacionit    është :
  • A. 

   X=0

  • B. 

   X=1

  • C. 

   X=2

  • D. 

   X=3

 • 17. 
  Një nxënës në testin e parë në lëndën e matematikës arriti 66 pikë. Që ai të vlerësohet me notën 3 duhet që mesatarja e pikëve të testit të parë dhe të dytë të jetë ndërmjet 70 dhe 80 pikëve. Së paku sa pikë duhet t`i fitoj nxënësi në testin e dytë ? 
  • A. 

   75

  • B. 

   74

  • C. 

   73

  • D. 

   72

 • 18. 
  Nëse vlenë barazimi , atëherë sa është  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 19. 
  Zgjidhja e inekuacionit  është : 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 20. 
  Cila vlerë e të panjohurës  nga intervali  e plotëson ekuacionin 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 21. 
  Cila është forma standarde e numrit kompleks 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 22. 
  Çfarë zgjidhjesh ka ekuacioni kuadratik 
  • A. 

   Zgjidhje reale të dyfishtë

  • B. 

   Zgjidhje reale të ndryshme

  • C. 

   Zgjidhje komplekse të konjuguara

  • D. 

   Nuk ka zgjidhje

 • 23. 
  Zgjidhja e ekuacionit iracional  është :
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 24. 
  Sa duhet të jetë vlera e parametrit  në ekuacionin kuadratik , ashtu që zgjidhjet e tij  dhe  të plotësojnë barazimin  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 25. 
  Në figurë është dhënë gjashtëkëndëshi i rregullt ABCDEF, ku dhe Q është mesi i vektorit . Cili është vektori  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 26. 
  Sa është vlera e përcaktorit   ?
  • A. 

   Baraz me shumën e këndeve të brendshme të një trekëndëshi

  • B. 

   Baraz me masën e këndit të drejtë

  • C. 

   Baraz me masën e një këndi të ngusht

  • D. 

   Baraz me një të tretën e masës së këndit të plotë

 • 27. 
  Çdo vektorë  përcaktohet me :
  • A. 

   Intensitetin dhe drejtimin

  • B. 

   Intensitetin dhe kahun

  • C. 

   Kahun dhe drejtimin

  • D. 

   Intensitetin, drejtimin dhe kahun

 • 28. 
  Sa është syprina e sipërfaqes së trekëndëshit me gjatësi të brinjëve  dhe  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 29. 
  Nëse funksioni   paraqet vëllimin e cilindrit të dhënë në figurë, atëherë me çka shprehet gjatësia e rrezes së bazës së tij ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 30. 
  Sa është syprina e pjesës së hijezuar në figurë ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 31. 
  Sa është vëllimi i piramidës së ndërtuar mbi vektorët   ?
  • A. 

   3 njësi kubike

  • B. 

   6 njësi kubike

  • C. 

   9 njësi kubike

  • D. 

   27 njësi kubike

 • 32. 
  Diagonalja e një katrori është .  Nëse diagonalja zvogëlohet pesë herë, për sa centimetra do të zvogëlohet perimetri i katrorit?
  • A. 

   Për dy herë

  • B. 

   Për tri herë

  • C. 

   Për katër herë

  • D. 

   Për pesë herë

 • 33. 
  Cila është forma e thjeshtuar e shprehjes 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 34. 
  Nëse , atëherë sa është 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 35. 
  Nëse probabiliteti i ngjarjes   është 0.43,  atëherë sa është probabiliteti i ngjarjes së kundërt me ngjarjen 
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   0.57

  • D. 

   0.55

 • 36. 
  Hidhen dy zare për lojë njëkohësisht. Sa është gjasa që shuma e pikëve që bien të jetë më e madhe se 10 ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 37. 
  Numri i koshave që ka shënuar një ekip basketbolli gjatë 7 ndeshjeve është: 91,102,87,93,99,91,86. Cila është moda e tyre ?
  • A. 

   87

  • B. 

   91

  • C. 

   99

  • D. 

   102

 • 38. 
  Vlera mesatare e dy numrave është 5.5 . Cilët janë ata numra nëse njëri numër është për 5 më i madhe se tjetri ?
  • A. 

   1 dhe 6

  • B. 

   2 dhe 7

  • C. 

   3 dhe 8

  • D. 

   4 dhe 9

 • 39. 
  Nëse  atëherë sa është vlera e shprehjes 
  • A. 

   2

  • B. 

   0

  • C. 

   -2

  • D. 

   2010

 • 40. 
  Një lokal ka syprinën , i cili rritet edhe për 25%, atëherë sa  do të ketë lokali ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 41. 
  Sa është shuma e numrave 
  • A. 

   32

  • B. 

   72

  • C. 

   144

  • D. 

   148

 • 42. 
  Sa është perimetri i figurës së dhënë, nëse  ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 43. 
  Sa është vlera e shprehjes 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 44. 
  Një kopsht ka formën e drejtkëndëshit me syprinë . Cili ekuacion kuadratik i përgjigjet që zgjidhjet e tij e japin mundësinë që kopshti të rrethohet me një tel të gjatë 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 45. 
  Sa është shuma e zgjidhjeve të sistemit të ekuacioneve 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 46. 
  Nëse  atëherë sa është 
  • A. 

   10

  • B. 

   15

  • C. 

   20

  • D. 

   25

 • 47. 
  Eështë dhënë bashkësia e numrave . Sa numra dyshifror natyror mund të formohen prej këtyre numrave në mënyrë që shifrat të mos përsëriten ?
  • A. 

   8

  • B. 

   12

  • C. 

   16

  • D. 

   24

 • 48. 
  Sa është vlera e shprehjes 
  • A. 

   0

  • B. 

   1

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 49. 
  Eshtë dhënë diagrami i bashkësive . Cila formulë paraqet pjesën e hijesuar të figurës ?
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 50. 
  Forma e thjeshtuar e shprehjes 
  • A. 

   4

  • B. 
  • C. 

   10

  • D.