Ôn Tập - đề 4

15 cu hi | Total Attempts: 1333

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
n Tp - 4 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Một phân tử mARN có 250 uraxin, chiếm 25% tổng số ribônuclêôtit. Gen tổng hợp ra phân tử mARN đó có tổng số nuclêôtit là:
  • A. 

   2000

  • B. 

   3000

  • C. 

   1000

  • D. 

   2500

 • 2. 
   Một phân tử mARN có chiều dài 3386,4 ăngstron thì số bộ ba mã hoá của phân tử mARN đó là:
  • A. 

   996

  • B. 

   995

  • C. 

   332

  • D. 

   331

 • 3. 
  Phân tử mARN có 240 uraxin, 10% ađênin, 40% guanin và 30% xitôzin. Số lượng từng loại ribônuclêôtit môi trường cung cấp để tổng hợp năm phân tử mARN có cấu trúc như trên là:
  • A. 

   RU = 3720, rA = 7440, rG = 11160, rX = 14880

  • B. 

   RU = 1200, rA = 600, rX = 2400, rG = 1800

  • C. 

   RU = 1200, rA = 600, rG = 2400, rX = 1800

  • D. 

   RU = 7440, rA = 3720, rG = 14880, rX = 11160

 • 4. 
    Một gen A có tỉ lệ  A/ X = 6 / 9  và số liên kết H =  2A + 3 G = 3900. Gen đột biến có số liên kết hiđrô là 3901 và chiều dài gen không đổi. Nhận định nào sau đây là đúng với đột biến trên ?
  • A. 

   Tỉ lệ A/X tăng

  • B. 

   Tỉ lệ Nu không đổi

  • C. 

   Tỉ lệ G/X không đổi

  • D. 

   Tỉ lệ A/X giảm

 • 5. 
  Một gen bị đột biến, sau đột biến chiều dài của gen tăng thêm 10,2 A0. Số liên kết hiđrô của gen đột biến trên thay đổi như thế nào? 
  • A. 

   Tăng 8 hoặc 9 liên kết hiđrô

  • B. 

   Tăng 6 hoặc 7 liên kết hiđrô

  • C. 

   Tăng 7 hoặc 8 liên kết hiđrô

  • D. 

   Tăng từ 6 đến 9 liên kết hiđrô

 • 6. 
  Gen A dài 4080 A0 bị đột biến thành gen a. Khi gen a tự nhân đôi một lần, môi trường nội bào đã cung cấp 2398 nuclêôtit. Đột biến trên thuộc dạng nào?
  • A. 

   Mất 2 cặp nuclêôtit

  • B. 

   Mất 1 cặp nuclêôtit

  • C. 

   Thêm 2 cặp nuclêôtit

  • D. 

   Thêm 1 cặp nuclêôtit

 • 7. 
  Một gen có 95 chu kỳ xoắn, nuclêôtit loại T = 450 bị đột biến làm cho khối lượng gen đột biến kém gen ban đầu 1200 đvC và có số liên kết hiđrô là 2395. Đột biến gen thuộc dạng:
  • A. 

   Mất 2 cặp nuleotit G - X, 1 cặp A - T

  • B. 

   Mất 2 cặp nuclêôtit A - T, 1 cặp G-X

  • C. 

   Mất 3 cặp nuclêôtit A – T

  • D. 

   Mất 1 cặp G-X, 1 cặp A -T

 • 8. 
  Số tâm động trong mỗi tế bào đang ở kỳ giữa của lần phân bào II trong giảm phân là:
  • A. 

   8

  • B. 

   4

  • C. 

   16

  • D. 

   10

 • 9. 
  Một gen có 150 vòng xoắn và có 4050 liên kết hydro. Số lượng từng lọai nulêôtit của gen là
  • A. 

   A=T=1550 và G=X=450

  • B. 

   A=T=450 và G=X=1050

  • C. 

   A=T=900 và G=X=600

  • D. 

   A=T=G=X=750

 • 10. 
  Thể đa bội lẻ không có đặc điểm nào sau đây?
  • A. 

   Quá trình tổng hợp chất hữu cơ tăng cao

  • B. 

   Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng to

  • C. 

   Sinh sản hữu tính mạnh mẽ

  • D. 

   Sinh trưởng phát tốt, khả năng chống chịu tốt

 • 11. 
     Dùng cônsixin không có hiệu quả đột biến khi tác động vào đối tượng nào sau đây?
  • A. 

   Ngọn cây

  • B. 

   Hạt đang nẩy mầm

  • C. 

   Đỉnh sinh trưởng

  • D. 

   Lá già

 • 12. 
  Thế nào là hiện tượng dị bội thể?
  • A. 

   Tế bào sinh dưỡng đáng lẽ chứa 2 NST ở mỗi cặp tương đồng thì lại chứa 2 NST

  • B. 

   Cơ thể có 1 số NST bị thay đổi trình tự gen

  • C. 

   Biến đổi số lượng NST xảy ra ở 1 hoặc vài cặp NST trong bộ gen của loài

  • D. 

   Giao tử đáng lẽ chỉ chứa 1 NST của cặp tương đồng thì lại chứa 2 chiếc

 • 13. 
  Phát biểu nào sau đây sai?
  • A. 

   Một tính trạng được di truyền từ đời bố mẹ đến đời con là sự di truyền của chính tính trạng đó

  • B. 

   Kiểu gen quyết định sự biểu hiện kiểu hình theo các quy luật di truyền

  • C. 

   Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường

  • D. 

   Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước những biến đổi của môi trường

 • 14. 
  Vì sao đột biến NST thường làm giảm sức sống hoặc gây chết?
  • A. 

   Vì số lượng gen bị giảm nên 1 số loại protein cần thiết cho cơ thể không được tổng hợp

  • B. 

   Vì lượng vật chất di truyền tăng lên

  • C. 

   Vì các gen lặn xuất hiện phát tán trong quần thể ngày càng nhiều

  • D. 

   Vì các gen được sắp xếp lại theo trình tự khác

 • 15. 
  Hóa chất nào sau đây có tác dụng gây đột biến gen dạng thay 1 cặp nucleotit
  • A. 

   Acridin

  • B. 

   5BU

  • C. 

   Consixin

  • D. 

   Etyl metan

Back to Top Back to top