Ôn Tập - đề 4

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Huenguyen022
H
Huenguyen022
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 2,876
c�u hi: 15 | Attempts: 1,472

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
�n Tp - 4 - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 

  Một phân tử mARN có 250 uraxin, chiếm 25% tổng số ribônuclêôtit. Gen tổng hợp ra phân tử mARN đó có tổng số nuclêôtit là:

  • A.

   2000

  • B.

   3000

  • C.

   1000

  • D.

   2500

  Correct Answer
  A. 2000
  Explanation
  The total number of ribonucleotides in the mRNA molecule is 250, and this accounts for 25% of the total number of nucleotides. To find the total number of nucleotides, we can set up a proportion: 250 is to 25% as X is to 100%. Solving for X, we find that X is equal to 1000. Therefore, the total number of nucleotides in the mRNA molecule is 1000. However, since the question asks for the total number of ribonucleotides, and ribonucleotides make up 25% of the total nucleotides, we can multiply 1000 by 0.25 to find that the total number of ribonucleotides is 250. Therefore, the correct answer is 2000.

  Rate this question:

 • 2. 

   Một phân tử mARN có chiều dài 3386,4 ăngstron thì số bộ ba mã hoá của phân tử mARN đó là:

  • A.

   996

  • B.

   995

  • C.

   332

  • D.

   331

  Correct Answer
  C. 332
  Explanation
  The length of the mRNA molecule is given as 3386.4 angstroms. The number of codons in an mRNA molecule is equal to the length of the molecule divided by 10.4 angstroms, which is the average length of a codon. Therefore, the number of codons in this mRNA molecule is 3386.4 / 10.4 = 325. The number of codons in a mRNA molecule is always a multiple of 3, as each codon consists of three nucleotides. The closest multiple of 3 to 325 is 324, which means that there are 324 complete codons and 1 incomplete codon in this mRNA molecule. Therefore, the correct answer is 332, as it represents the total number of codons in the mRNA molecule.

  Rate this question:

 • 3. 

  Phân tử mARN có 240 uraxin, 10% ađênin, 40% guanin và 30% xitôzin. Số lượng từng loại ribônuclêôtit môi trường cung cấp để tổng hợp năm phân tử mARN có cấu trúc như trên là:

  • A.

   RU = 3720, rA = 7440, rG = 11160, rX = 14880

  • B.

   RU = 1200, rA = 600, rX = 2400, rG = 1800

  • C.

   RU = 1200, rA = 600, rG = 2400, rX = 1800

  • D.

   RU = 7440, rA = 3720, rG = 14880, rX = 11160

  Correct Answer
  C. RU = 1200, rA = 600, rG = 2400, rX = 1800
  Explanation
  The given answer indicates that for every 240 uracil (rU) molecules in the mRNA, there are 10% adenine (rA), 40% guanine (rG), and 30% cytosine (rX) molecules. The quantities of each ribonucleotide provided by the environment for the synthesis of five mRNA molecules are rU = 1200, rA = 600, rG = 2400, and rX = 1800.

  Rate this question:

 • 4. 

    Một gen A có tỉ lệ  A/ X = 6 / 9  và số liên kết H =  2A + 3 G = 3900. Gen đột biến có số liên kết hiđrô là 3901 và chiều dài gen không đổi. Nhận định nào sau đây là đúng với đột biến trên ?

  • A.

   Tỉ lệ A/X tăng

  • B.

   Tỉ lệ Nu không đổi

  • C.

   Tỉ lệ G/X không đổi

  • D.

   Tỉ lệ A/X giảm

  Correct Answer
  D. Tỉ lệ A/X giảm
  Explanation
  The correct answer is "Tỉ lệ A/X giảm." This is because the question states that the mutation has a hydrogen bond count of 3901, which is greater than the original count of 3900. Since the length of the gene remains the same, the only way for the hydrogen bond count to increase is if the proportion of A to X decreases, leading to a decrease in the A/X ratio.

  Rate this question:

 • 5. 

  Một gen bị đột biến, sau đột biến chiều dài của gen tăng thêm 10,2 A0. Số liên kết hiđrô của gen đột biến trên thay đổi như thế nào? 

  • A.

   Tăng 8 hoặc 9 liên kết hiđrô

  • B.

   Tăng 6 hoặc 7 liên kết hiđrô

  • C.

   Tăng 7 hoặc 8 liên kết hiđrô

  • D.

   Tăng từ 6 đến 9 liên kết hiđrô

  Correct Answer
  D. Tăng từ 6 đến 9 liên kết hiđrô
  Explanation
  The length of the gene increased by 10.2 A0 after the mutation. The number of hydrogen bonds in a DNA molecule is directly proportional to its length. Therefore, since the length of the gene increased, it can be inferred that the number of hydrogen bonds in the mutated gene also increased. The answer "Tăng từ 6 đến 9 liên kết hiđrô" (Increase from 6 to 9 hydrogen bonds) reflects this relationship.

  Rate this question:

 • 6. 

  Gen A dài 4080 A0 bị đột biến thành gen a. Khi gen a tự nhân đôi một lần, môi trường nội bào đã cung cấp 2398 nuclêôtit. Đột biến trên thuộc dạng nào?

  • A.

   Mất 2 cặp nuclêôtit

  • B.

   Mất 1 cặp nuclêôtit

  • C.

   Thêm 2 cặp nuclêôtit

  • D.

   Thêm 1 cặp nuclêôtit

  Correct Answer
  B. Mất 1 cặp nuclêôtit
  Explanation
  When Gen A mutates into Gen a, it loses one pair of nucleotides. This is evident from the fact that when Gen a undergoes one round of self-replication, the internal environment provides 2398 nucleotides. The loss of one pair of nucleotides is consistent with the mutation from Gen A to Gen a.

  Rate this question:

 • 7. 

  Một gen có 95 chu kỳ xoắn, nuclêôtit loại T = 450 bị đột biến làm cho khối lượng gen đột biến kém gen ban đầu 1200 đvC và có số liên kết hiđrô là 2395. Đột biến gen thuộc dạng:

  • A.

   Mất 2 cặp nuleotit G - X, 1 cặp A - T

  • B.

   Mất 2 cặp nuclêôtit A - T, 1 cặp G-X

  • C.

   Mất 3 cặp nuclêôtit A – T

  • D.

   Mất 1 cặp G-X, 1 cặp A -T

  Correct Answer
  D. Mất 1 cặp G-X, 1 cặp A -T
  Explanation
  The correct answer is "Mất 1 cặp G-X, 1 cặp A -T" because the question states that the mutation causes a decrease in the mass of the gene by 1200 Da (daltons) and a decrease in the number of hydrogen bonds by 2395. This suggests that the mutation involves the loss of a base pair, and the only option that involves the loss of both a G-X pair and an A-T pair is "Mất 1 cặp G-X, 1 cặp A -T".

  Rate this question:

 • 8. 

  Số tâm động trong mỗi tế bào đang ở kỳ giữa của lần phân bào II trong giảm phân là:

  • A.

   8

  • B.

   4

  • C.

   16

  • D.

   10

  Correct Answer
  B. 4
  Explanation
  In the question, it is stated that the number of chromosomes in each cell during the metaphase of the second division in meiosis is being asked. Meiosis is a type of cell division that results in four daughter cells, each with half the number of chromosomes as the parent cell. In the metaphase of the second division, the chromosomes are lined up in the middle of the cell. The correct answer is 4 because during this phase, each cell will have half the number of chromosomes as the parent cell, which means that the number of chromosomes will be reduced by half.

  Rate this question:

 • 9. 

  Một gen có 150 vòng xoắn và có 4050 liên kết hydro. Số lượng từng lọai nulêôtit của gen là

  • A.

   A=T=1550 và G=X=450

  • B.

   A=T=450 và G=X=1050

  • C.

   A=T=900 và G=X=600

  • D.

   A=T=G=X=750

  Correct Answer
  B. A=T=450 và G=X=1050
  Explanation
  The correct answer is A=T=450 and G=X=1050. This is because the question asks for the number of each nucleotide in the gene. A and T are complementary nucleotides, so they should have the same number. Similarly, G and X (which is likely to represent C) are complementary nucleotides and should have the same number. The answer choice A=T=450 means that there are 450 A nucleotides and 450 T nucleotides, while G=X=1050 means that there are 1050 G nucleotides and 1050 X nucleotides.

  Rate this question:

 • 10. 

  Thể đa bội lẻ không có đặc điểm nào sau đây?

  • A.

   Quá trình tổng hợp chất hữu cơ tăng cao

  • B.

   Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng to

  • C.

   Sinh sản hữu tính mạnh mẽ

  • D.

   Sinh trưởng phát tốt, khả năng chống chịu tốt

  Correct Answer
  C. Sinh sản hữu tính mạnh mẽ
  Explanation
  The given options describe characteristics of polyploidy, which is the condition of having multiple sets of chromosomes. However, the option "Sinh sản hữu tính mạnh mẽ" (Strong sexual reproduction) does not apply to polyploidy. Polyploidy can actually lead to reduced fertility or sterility in organisms. Therefore, this option is incorrect.

  Rate this question:

 • 11. 

     Dùng cônsixin không có hiệu quả đột biến khi tác động vào đối tượng nào sau đây?

  • A.

   Ngọn cây

  • B.

   Hạt đang nẩy mầm

  • C.

   Đỉnh sinh trưởng

  • D.

   Lá già

  Correct Answer
  D. Lá già
  Explanation
  The given correct answer is "Lá già" (Old leaves). This is because old leaves have already reached their maximum growth potential and are no longer actively growing or developing. Therefore, any external stimulus or intervention would not have a significant impact on them.

  Rate this question:

 • 12. 

  Thế nào là hiện tượng dị bội thể?

  • A.

   Tế bào sinh dưỡng đáng lẽ chứa 2 NST ở mỗi cặp tương đồng thì lại chứa 2 NST

  • B.

   Cơ thể có 1 số NST bị thay đổi trình tự gen

  • C.

   Biến đổi số lượng NST xảy ra ở 1 hoặc vài cặp NST trong bộ gen của loài

  • D.

   Giao tử đáng lẽ chỉ chứa 1 NST của cặp tương đồng thì lại chứa 2 chiếc

  Correct Answer
  C. Biến đổi số lượng NST xảy ra ở 1 hoặc vài cặp NST trong bộ gen của loài
  Explanation
  The correct answer is "Biến đổi số lượng NST xảy ra ở 1 hoặc vài cặp NST trong bộ gen của loài" which means "Changes in the number of homologous chromosomes occur in one or a few pairs of chromosomes in the species' genome." This explanation states that the phenomenon of aneuploidy refers to the occurrence of changes in the number of chromosomes in specific pairs within the species' genetic makeup.

  Rate this question:

 • 13. 

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A.

   Một tính trạng được di truyền từ đời bố mẹ đến đời con là sự di truyền của chính tính trạng đó

  • B.

   Kiểu gen quyết định sự biểu hiện kiểu hình theo các quy luật di truyền

  • C.

   Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường

  • D.

   Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ thể trước những biến đổi của môi trường

  Correct Answer
  A. Một tính trạng được di truyền từ đời bố mẹ đến đời con là sự di truyền của chính tính trạng đó
  Explanation
  This statement is incorrect because it implies that a trait can only be inherited from the parents to the offspring, when in reality, traits can also be influenced by other factors such as genetic mutations or environmental factors.

  Rate this question:

 • 14. 

  Vì sao đột biến NST thường làm giảm sức sống hoặc gây chết?

  • A.

   Vì số lượng gen bị giảm nên 1 số loại protein cần thiết cho cơ thể không được tổng hợp

  • B.

   Vì lượng vật chất di truyền tăng lên

  • C.

   Vì các gen lặn xuất hiện phát tán trong quần thể ngày càng nhiều

  • D.

   Vì các gen được sắp xếp lại theo trình tự khác

  Correct Answer
  D. Vì các gen được sắp xếp lại theo trình tự khác
  Explanation
  When there is a mutation in the DNA sequence, the genes are rearranged in a different order. This can disrupt the normal functioning of the genes and the proteins they code for. As a result, some essential proteins may not be synthesized, leading to a decrease in vitality or even death.

  Rate this question:

 • 15. 

  Hóa chất nào sau đây có tác dụng gây đột biến gen dạng thay 1 cặp nucleotit

  • A.

   Acridin

  • B.

   5BU

  • C.

   Consixin

  • D.

   Etyl metan

  Correct Answer
  B. 5BU
  Explanation
  5BU (5-bromouracil) is a chemical that has the ability to cause a mutation in DNA by substituting one nucleotide pair with another. It is a synthetic analog of thymine and can be incorporated into DNA during replication. Once incorporated, 5BU can base pair with adenine instead of guanine, leading to a mismatched base pair. This can result in a mutation during subsequent rounds of DNA replication. Therefore, 5BU is the correct answer as it is known to cause gene mutations by substituting one nucleotide pair with another.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 19, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • May 17, 2011
  Quiz Created by
  Huenguyen022
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.