Bài Tập Trắc Nghiệm GIải pHẫu Chi Trên

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Manhducytn
M
Manhducytn
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 11,135
c�u hi: 59 | Attempts: 7,164

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
B�i Tp Trc Nghim GIi pHu Chi Tr�n - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Câu nào sau đây không đúng với xương trụ:

  • A.

   Luôn luôn dài hơn xương quay cùng bên.

  • B.

   Khi khớp khuỷu duỗi, mỏm khuỷu nằm trong hố khuỷu xương cánh tay.

  • C.

   Khuyết ròng rọc khớp với ròng rọc xuơng cánh tay.

  • D.

   Khuyết quay ở mặt trong mỏm vẹt, khớp với vành xương quay.

  • E.

   Chỏm xương trụ tiếp khớp với đầu dưới xương quay bởi một diện khớp vòng.

  Correct Answer
  D. Khuyết quay ở mặt trong mỏm vẹt, khớp với vành xương quay.
  Explanation
  The given answer is incorrect because it states that the "Khuyết quay ở mặt trong mỏm vẹt, khớp với vành xương quay" (The pivot is on the inner side of the trochlea, articulating with the capitulum). However, the correct statement is "Khuyết quay ở mặt ngoài mỏm vẹt, khớp với vành xương quay" (The pivot is on the outer side of the trochlea, articulating with the capitulum).

  Rate this question:

 • 2. 

  Trong các cơ vùng cẳng tay sau, cơ nào thuộc nhóm ngoài cơ lớp nông:

  • A.

   Cơ duỗi ngón cái ngắn

  • B.

   Cơ duỗi cổ tay quay ngắn

  • C.

   Cơ duỗi cổ tay trụ

  • D.

   Cơ duỗi ngón cái dài

  • E.

   Cơ duỗi các ngón

  Correct Answer
  B. Cơ duỗi cổ tay quay ngắn
  Explanation
  The correct answer is "Cơ duỗi cổ tay quay ngắn." This is because the other options listed are all muscles involved in wrist extension, while "Cơ duỗi cổ tay quay ngắn" refers to the muscle responsible for wrist supination, which is a different movement.

  Rate this question:

 • 3. 

   Cho các câu sau:1.Thắt nút giữa đm mũ vai và đm dưới vai gấy nguy hiểm.2.TK ngồi là nhánh lớn nhất của đám rối tk thắt lưng.3.Ở chi dưới, tm hiển lớn và hiển bé đề đổ về tm đùi, sau đó đổ về TM chậu ngoài.4.ĐM trụ có cơ tùy hành là cơ gấp cổ tay trụ.5.ĐM gối xuống là nhánh bên cuối cùng của động mạch đùi.

  • A.

   1, 2, 4 đúng

  • B.

   1, 3 đúng

  • C.

   4, 5 đúng

  • D.

   4 đúng

  • E.

   Tất cả đều đúng

  Correct Answer
  C. 4, 5 đúng
  Explanation
  The correct answer is 4, 5 đúng. The first statement states that the button between the hat and the shoulder strap is dangerous when tightened. The second statement states that the sitting position is the largest branch of the tangled TK belt. The third statement is not clear and cannot be explained. The fourth statement states that the trunk strap has a wrist folding mechanism. The fifth statement states that the knee strap is the last branch of the duodenal artery when it descends. Therefore, statements 4 and 5 are correct.

  Rate this question:

 • 4. 

  Khi thần kinh giữa bị chèn ép trong hội chứng ống cổ tay dẫn đến mất chức năng vận động các cơ ở bàn tay thì động tác nào sau đây sẽ không thực hiên được:

  • A.

   Duỗi ngón cái

  • B.

   Dạng ngón cái

  • C.

   Đối ngón cái

  • D.

   Cả A và B

  • E.

   Cả 3 động tác trên.

  Correct Answer
  C. Đối ngón cái
  Explanation
  When the nerves in the wrist are compressed in carpal tunnel syndrome, it leads to loss of motor function in the muscles of the hand. The action of "Đối ngón cái" (opposing the thumb) requires the use of muscles controlled by the compressed nerves and therefore cannot be performed.

  Rate this question:

 • 5. 

  Cho các câu sau:(A) Không thể thắt vùng giữa động mạch dưới vai và động mạch mũ cánh tay trước, mũ cánh tay sau(B) Vì động mạch dưới vai nối với động mạch dưới đòn thông qua nhánh vai trên và vai xuống.

  • A.

   (A) với (B) đúng và có liên quan nhân quả

  • B.

   (A) và (B) đúng và không liên quan nhân quả

  • C.

   (A) đúng (B) sai

  • D.

   (A) sai (B) đúng

  • E.

   (A) sai (B) sai

  Correct Answer
  B. (A) và (B) đúng và không liên quan nhân quả
  Explanation
  Both statement (A) and statement (B) are correct, but they are not causally related to each other. Statement (A) states that it is not possible to tighten the belt between the subclavian artery and the brachial artery in front of the shoulder and behind the shoulder. Statement (B) explains that the subclavian artery connects with the axillary artery through the superior and inferior scapular arteries. These two statements are independent of each other and do not have a cause-effect relationship.

  Rate this question:

 • 6. 

  Trong tư thế đứng, gai chậu sau trên ở vị trí tương ứng với khớp cùng chậu và đốt sống:

  • A.

   Cùng 2

  • B.

   Cùng 3

  • C.

   Cùng 4

  • D.

   Thắt lưng 5

  • E.

   Cùng 1

  Correct Answer
  A. Cùng 2
  Explanation
  In the standing position, the posterior superior iliac spine is located at the same level as the sacroiliac joint and the second sacral vertebra.

  Rate this question:

 • 7. 

  Thần kinh nách đi qua lỗ tứ giác bả vai tam đầu cùng với động mạch nào?

  • A.

   Động mạch dưới vai

  • B.

   Nhánh động mạch mũ vai của động mạch dưới vai.

  • C.

   ĐM cánh tay sâu

  • D.

   ĐM ngực lưng

  • E.

   ĐM mũ cánh tay sau

  Correct Answer
  E. ĐM mũ cánh tay sau
  Explanation
  The correct answer is "ĐM mũ cánh tay sau." This is because the question is asking about which artery passes through the quadrangular space of the shoulder along with the nerves. The artery that passes through this space is the posterior circumflex humeral artery, which supplies blood to the muscles and tissues of the posterior shoulder and upper arm.

  Rate this question:

 • 8. 

  Nhánh nông thần kinh trụ ở mặt gan tay có chức năng:

  • A.

   Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho các cơ lớp nông mô út.

  • B.

   Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho tất cả các cơ của gan bàn tay.

  • C.

   Chi phối cảm giác cho ba ngón rưỡi bên trong và vận động tất cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

  • D.

   Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động tất cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

  • E.

   Chi phối cả giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho cơ gan tay ngắn

  Correct Answer
  E. Chi phối cả giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho cơ gan tay ngắn
  Explanation
  The correct answer is "Chi phối cả giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho cơ gan tay ngắn." This means that the nerve branch controls both the sensation and movement of a finger on the inside and the short muscles of the hand.

  Rate this question:

 • 9. 

  Câu nào sau đây là sai khi nói về ống cơ khép

  • A.

   Đi từ đỉnh tam giác đùi đến vòng gân cơ khép

  • B.

   Mặt sau là cơ khép dài và cơ khép lớn

  • C.

   Có dạng ống lăng trụ tam giác hơi bị vặn ra sau

  • D.

   Có 4 thành phần đi trong ống này

  • E.

   Trong ống, động mạch đùi bát chéo phía trước để đi vào trong tĩnh mạch đùi

  Correct Answer
  C. Có dạng ống lăng trụ tam giác hơi bị vặn ra sau
  Explanation
  The given answer is incorrect. The correct answer is "Mặt sau là cơ khép dài và cơ khép lớn". This statement is incorrect because the posterior surface of the popliteal fossa is formed by the semimembranosus muscle and the tendon of the biceps femoris muscle, not by the long head of the biceps femoris muscle.

  Rate this question:

 • 10. 

  Động tác của nhóm cơ chậu- mấu chuyển là:

  • A.

   Gấp, dạng và xoay ngoài đùi

  • B.

   Duỗi, dạng và xoay đùi

  • C.

   Gấp và xoay ngoài đùi

  • D.

   Chủ yếu là xoay ngoài đùi

  • E.

   Duỗi và xoay trong đùi

  Correct Answer
  B. Duỗi, dạng và xoay đùi
  Explanation
  The correct answer is "Duỗi, dạng và xoay đùi". This means that the action of the pelvic-hip muscles is to extend, flex, and rotate the thigh.

  Rate this question:

 • 11. 

  Cho các thông tin sau:I.Cơ cánh tay quay                  V.Cơ duỗi ngón cái dàiII.Cơ duỗi cổ tay quay dài      VI.Cơ ngửaIII.Cơ duỗi cổ tay quay ngắn  VII. Cơ duỗi ngón trỏIV.Cơ dạng ngón cái dài         VIII.Cơ gấp ngón cái dàiCác nhánh bên thần kinh quay chi phối cho những cơ nào:

  • A.

   I, II

  • B.

   I, III

  • C.

   II, III, IV

  • D.

   I, III, IV

  • E.

   I, IV, VIII

  Correct Answer
  A. I, II
  Explanation
  The correct answer is I, II. This is because the question asks which muscles are innervated by the branches of the nerves responsible for rotation. From the given information, we can see that cơ cánh tay quay (rotator cuff muscles) and cơ duỗi ngón cái dài (extensor pollicis longus muscle) are the muscles involved in rotation. Therefore, the correct answer is I, II.

  Rate this question:

 • 12. 

  Cho các thông tin sau:I.Cơ cánh tay quay                  V.Cơ duỗi ngón cái dàiII.Cơ duỗi cổ tay quay dài      VI.Cơ ngửaIII.Cơ duỗi cổ tay quay ngắn  VII. Cơ duỗi ngón trỏIV.Cơ dạng ngón cái dài         VIII.Cơ gấp ngón cái dàiCác cơ nào trở thành gân ở 1/3 xa của cằng tay

  • A.

   I, III, V, VIII

  • B.

   I, II, IV, V, VII, VIII

  • C.

   IV, V, VI, VII, VIII

  • D.

   IV, V, VII, VIII

  • E.

   IV, V, VIII

  Correct Answer
  D. IV, V, VII, VIII
  Explanation
  The correct answer is IV, V, VII, VIII. These muscles, including the cơ dạng ngón cái dài (IV), cơ duỗi ngón trỏ (V), cơ gấp ngón cái dài (VII), and cơ gấp ngón cái dài (VIII), all become tendons at the 1/3 distance from the elbow. This means that they attach to bones in the forearm and hand, allowing for movement and control of the fingers and thumb.

  Rate this question:

 • 13. 

  Dây chằng bám vào mào lược xương mu

  • A.

   Dây chằng khuyết,dây chằng bẹn

  • B.

   Dây chằng lược, dây chằng cùng hông

  • C.

   Dây chằng mu đùi, dây chằng bẹn phản hồi

  • D.

   Dây chằng liềm bẹn, dây chằng bẹn phản hồi

  • E.

   Dây chằng bẹn, dây chằng mu đùi

  Correct Answer
  D. Dây chằng liềm bẹn, dây chằng bẹn phản hồi
 • 14. 

  Thần kinh đùi cho bao nhiêu nhánh cảm giác:

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  • E.

   5

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The question is asking about the number of sensory nerves. The correct answer is 3, indicating that there are three sensory nerves.

  Rate this question:

 • 15. 

  Ở lớp nông gan tay, gần bờ các ngón tay có những dải cân ngang riêng biệt gọi là:

  • A.

   Cân gan tay

  • B.

   Mạc giữ đốt bàn tay

  • C.

   Bao xơ ngón tay

  • D.

   Dây chằng đốt bàn tay ngang nông

  • E.

   Các bó ngang của cân gan tay

  Correct Answer
  D. Dây chằng đốt bàn tay ngang nông
  Explanation
  The correct answer is "Dây chằng đốt bàn tay ngang nông". This is because the question is asking for the term that describes the distinct horizontal lines on the fingers in a hand model. "Dây chằng đốt bàn tay ngang nông" translates to "horizontal lines on the fingers in a hand model" in English, which accurately describes the given phenomenon.

  Rate this question:

 • 16. 

  Cảm giác vùng Đen-ta do thần kinh nào chi phối?

  • A.

   Nhánh thần kinh trên vai thuộc thân trên của đám rối thần kinh cánh tay

  • B.

   Nhánh bên của thần kinh cơ bì

  • C.

   Nhánh cảm giác của thần kinh nách

  • D.

   Nhánh bên cảm giác của thần kinh quay

  • E.

   Nhánh riêng tách từ đám rối thần kinh cánh tay

  Correct Answer
  D. Nhánh bên cảm giác của thần kinh quay
  Explanation
  The correct answer is "Nhánh bên cảm giác của thần kinh quay." This is because the question is asking about the nerve responsible for the sensation of dizziness or vertigo. The branch mentioned in the answer, "nhánh bên cảm giác của thần kinh quay," refers to the vestibular nerve, which is responsible for transmitting signals related to balance and spatial orientation to the brain.

  Rate this question:

 • 17. 

  Cho các thông tin sau:(A) Thắt động mạch đùi sâu dễ gây nguy hiểm(B) Vì động mạch đùi sâu cấp máu chính cho vùng đùi

  • A.

   Nếu (A) với (B) đúng và có liên quan nhân quả

  • B.

   Nếu (A) và (B) đúng và không liên quan nhân quả

  • C.

   Nếu (A) đúng (B) sai

  • D.

   Nếu (A) sai (B) đúng

  • E.

   Nếu (A) sai (B) sai

  Correct Answer
  D. Nếu (A) sai (B) đúng
  Explanation
  If (A) is false and (B) is true, it means that the statement "Thắt động mạch đồng mạch dễ gây nguy hiểm" is false, while the statement "Vì động mạch đồng mạch cấp máu chính cho vùng đồng mạch" is true. This suggests that there is no causal relationship between the two statements.

  Rate this question:

 • 18. 

  Sử dụng các chi tiết sau để trả lời câu hỏi1.Khớp vai                    4.Khớp cánh tay trụ2.Khớp cánh tay quay  5.Khớp quay-trụ trên3.Khớp quay cổ tay      6.Khớp quay-trụ dướiTrong động tác sấp ngửa bàn tay có sự tham gia của các khớp:

  • A.

   2,3,5

  • B.

   2,5,6

  • C.

   2,3,5,6

  • D.

   2,3,5,6

  • E.

   2,3,4,5,6

  Correct Answer
  B. 2,5,6
  Explanation
  The correct answer is 2,5,6. This is because in the supine position of the hand, the joints involved are the rotating wrist joint (2), the rotating-trapezoid joint (5), and the rotating-trapezoid joint below (6). The shoulder joint (1) and the rotating forearm joint (3) are not involved in this specific hand position.

  Rate this question:

 • 19. 

  Câu nào sau đây là sai khi nói về mạch máu và thần kinhvùng bàn chân?

  • A.

   Thần kinh nông vùng cẳng chân gồm các nhánh của thần kinh chày: thần kinh gan chân trong và ngoài, các nhánh gót trong và gót ngoài

  • B.

   Thần kinh mác sâu chi phối cảm giác cho vùng giữa ngón 1 và 2 mu chân

  • C.

   Cung gan chân tạo bởi động mạch gan chân ngoài và nhánh gan chân sâu của động mạch mu chân

  • D.

   Động mạch gan chân trong đi dọc theo phía trong gân gấp ngón cái dài

  • E.

   Thần kinh gan chân trong chi phối cho 4 cơ ở gan chân

  Correct Answer
  A. Thần kinh nông vùng cẳng chân gồm các nhánh của thần kinh chày: thần kinh gan chân trong và ngoài, các nhánh gót trong và gót ngoài
  Explanation
  The correct answer is not correct because it states that the "Thần kinh nông vùng cẳng chân" includes the branches of the "thần kinh chày" (nerve of the sole). However, the "thần kinh nông vùng cẳng chân" actually includes the branches of the "thần kinh nông" (saphenous nerve) and not the "thần kinh chày".

  Rate this question:

 • 20. 

  Cung động mạch gan tay sâu cho bao nhiêu nhánh xuyên qua các khoang gian cốt:

  • A.

   2

  • B.

   3

  • C.

   4

  • D.

   5

  • E.

   6

  Correct Answer
  E. 6
  Explanation
  The correct answer is 6. This means that the hepatic artery in the forearm passes through 6 compartments.

  Rate this question:

 • 21. 

  Câu nào sau đây là sai khi nói về ống cánh tay

  • A.

   Thành trước là các cơ ở vùng cánh tay trước

  • B.

   Động mạch cánh tay ra khỏi ống cánh tay tiếp tục đi trong rãnh nhị đầu trong

  • C.

   Chỉ có thần kinh giữa là đi cùng động mạch cánh tay trong suốt ống cánh tay

  • D.

   Động mạch bên trụ trên cùng dây thần kinh trụ chọc qua thành sau ống cánh tay

  • E.

   Thần kinh bì cẳng tay trong đi trong ống cánh tay một đoạn ngắn rồi chọc qua mạc nông ở 1/3 dưới cánh tay

  Correct Answer
  E. Thần kinh bì cẳng tay trong đi trong ống cánh tay một đoạn ngắn rồi chọc qua mạc nông ở 1/3 dưới cánh tay
  Explanation
  The correct answer is "Thần kinh bì cẳng tay trong đi trong ống cánh tay một đoạn ngắn rồi chọc qua mạc nông ở 1/3 dưới cánh tay". This statement is incorrect because the ulnar nerve (thần kinh bì cẳng tay) runs through the groove between the medial epicondyle and the olecranon process of the humerus bone, not through the cubital fossa (mạc nông).

  Rate this question:

 • 22. 

  Cho các thông tin sau:(A) Thần kinh ngồi là thần kinh lớn nhất cơ thể.(B) Thần kinh ngồi xuất phát từ các nhánh của thần kinh thắt lưng 4,5 và thần kinh cùng 1,2

  • A.

   (A) với (B) đúng và có liên quan nhân quả

  • B.

   (A) với (B) đúng và không liên quan nhân quả

  • C.

   (A) đúng (B) sai

  • D.

   (A) sai (B) đúng

  • E.

   (A) sai (B) sai

  Correct Answer
  C. (A) đúng (B) sai
  Explanation
  The given answer states that (A) is correct and (B) is incorrect. This means that the statement "The sciatic nerve is the largest nerve in the body" is true, while the statement "The sciatic nerve originates from branches of the 4th and 5th lumbar nerves and the 1st and 2nd sacral nerves" is false.

  Rate this question:

 • 23. 

   Thần kinh nào đi xuyên qua cơ may?

  • A.

   Thần kinh hiển

  • B.

   Thần kinh bịt

  • C.

   Nhánh bì đùi của thần kinh sinh dục đùi

  • D.

   Nhánh bì đùi trước trong của thần kinh đùi

  • E.

   Nhánh bì đùi trước giữa của thần kinh đùi

  Correct Answer
  E. Nhánh bì đùi trước giữa của thần kinh đùi
  Explanation
  The correct answer is "Nhánh bì đùi trước giữa của thần kinh đùi." This is because the question asks which nerve passes through the muscle. The "Nhánh bì đùi trước giữa của thần kinh đùi" is the branch of the femoral nerve that passes through the muscle, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 24. 

  Dây chằng (________) là dây chằng yếu nhất của bao khớp vai, vì vậy khớp vai thường bị trật về phía (_________)

  • A.

   ổ chảo cánh tay trên; trước ngoài

  • B.

   ổ chảo cánh tay giữa; trước ngoài

  • C.

   ổ chảo cánh tay giữa;trước trong

  • D.

   ổ chảo cánh tay dưới; trước trong

  • E.

   ổ chảo cánh tay dưới; sau trên

  Correct Answer
  C. ổ chảo cánh tay giữa;trước trong
  Explanation
  The given correct answer states that the weakest ligament of the shoulder joint is the middle glenohumeral ligament, and as a result, the shoulder joint is commonly dislocated anteriorly.

  Rate this question:

 • 25. 

  Các cơ nào sau đây được chi phối đồng thời bởi thần kinh trụ và thần kinh quay:1. Cơ gấp ngón cái ngắn2. Các cơ giun3. Cơ gấp chung các ngón sâu4. Cơ duỗi ngón cái dài5. Cơ khép ngón cái

  • A.

   1,2,3 đúng

  • B.

   2,3 đúng

  • C.

   2,4 đúng

  • D.

   2,5 đúng

  • E.

   1,2,3,4 đều đúng

  Correct Answer
  A. 1,2,3 đúng
  Explanation
  The correct answer is 1,2,3 đúng. These muscles are simultaneously controlled by both the spinal cord and the brain. The muscles mentioned in options 1, 2, and 3 (Cơ gấp ngón cái ngắn, Các cơ giun, Cơ gấp chung các ngón sâu) are all controlled by both the peripheral nervous system (spinal cord) and the central nervous system (brain). This dual control allows for precise and coordinated movements of these muscles.

  Rate this question:

 • 26. 

  Thần kinh nào sau đây là thần kinh hoàn toàn cảm giác:

  • A.

   Thần kinh bịt

  • B.

   Thần kinh nách

  • C.

   Thần kinh cơ bì

  • D.

   Thần kinh hiển

  • E.

   Thần kinh mác nông

  Correct Answer
  D. Thần kinh hiển
  Explanation
  Thần kinh hiển refers to the sensory nerve, which is responsible for transmitting sensory information from the body to the brain. It is the nerve that allows us to perceive and experience sensations such as touch, temperature, pain, and pressure.

  Rate this question:

 • 27. 

  Các nhánh thần kinh cho cơ thắt lưng lớn và cơ chậu xuất phát từ:

  • A.

   Phần trước của đám rối thần kinh thắt lưng

  • B.

   Phần trên của các nhánh tạo nên thần kinh đùi

  • C.

   Các dây thắt lưng 1,2,3

  • D.

   Thân thắt lưng cùng

  • E.

   Phần trước đám rối thần kinh cùng

  Correct Answer
  B. Phần trên của các nhánh tạo nên thần kinh đùi
  Explanation
  The correct answer is "Phần trên của các nhánh tạo nên thần kinh đùi" because it is the only option that correctly identifies the origin of the nerves for the large back muscles and pelvic muscles. The other options either refer to different parts of the nervous system or are not relevant to the question.

  Rate this question:

 • 28. 

  Câu phát biểu nào sau đây là sai:

  • A.

   Động mạch đùi có nguyên ủy là động mạch chậu ngoài

  • B.

   Đường đi của động mạch đùi chia làm 3 đoạn lên quan đến 3 chi tiết quan trong là dây chằng bẹn, tam giác đùi và ống cơ khép

  • C.

   Trong ngăn mạch máu sau dây chằng bẹn, động mạch đùi nằm ngoài nhất

  • D.

   Ống đùi là một điểm yếu của vùng bẹn liên quan đến bệnh lý thoát vị đùi

  • E.

   Thành trong tam giác đùi là cơ lược và cơ khép ngắn

  Correct Answer
  E. Thành trong tam giác đùi là cơ lược và cơ khép ngắn
  Explanation
  The statement "Thành trong tam giác đùi là cơ lược và cơ khép ngắn" is incorrect. The correct statement should be "Thành trong tam giác đùi là cơ lược và cơ khép dài."

  Rate this question:

 • 29. 

  Câu nào sau đây là sai khi nói về các lớp của bó mạch thần kinh dưới cơ hình lê:

  • A.

   Lớp nông chỉ có thần kinh bì đùi sau

  • B.

   Các mạch máu nằm ở lớp giữa

  • C.

   Tất cả các nhánh thần kinh ở lớp sâu đều là thần kinh vận động

  • D.

   Thần kinh vận động cho cơ mông lớn đi ở lớp giữa

  • E.

   Động mạch mông dưới đi phía ngoài bó mạch thần kinh thẹn

  Correct Answer
  C. Tất cả các nhánh thần kinh ở lớp sâu đều là thần kinh vận động
  Explanation
  The correct answer is "Tất cả các nhánh thần kinh ở lớp sâu đều là thần kinh vận động." This statement is incorrect because not all branches of the nerve in the deep layer are motor nerves. There are also sensory nerves present in the deep layer of the nerve plexus.

  Rate this question:

 • 30. 

  Thần kinh bịt được hợp bởi:

  • A.

   Phần sau TK thắt lưng 2,3,4

  • B.

   Phần trước TK thắt lưng 3,4,5

  • C.

   Phần trước TK cùng 3,4,5

  • D.

   Phần trước TK thắt lưng 2,3,4

  • E.

   Phần sau TK cùng 2,3,4

  Correct Answer
  D. Phần trước TK thắt lưng 2,3,4
  Explanation
  The correct answer is "Phần trước TK thắt lưng 2,3,4" because the question is asking about the nerves that are blocked. "Phần trước" means "front part" and "TK thắt lưng" refers to the lumbar plexus, which is a network of nerves in the lower back. Therefore, "Phần trước TK thắt lưng 2,3,4" means the nerves in the front part of the lumbar plexus at the levels 2, 3, and 4 are blocked.

  Rate this question:

 • 31. 

  Chọn phát biểu đúng về các thành của hố nách:

  • A.

   Thành trước của hố nách gồm 4 cơ

  • B.

   Thành trong gồm 3 xương sườn và phần trên cơ răng trước

  • C.

   Thành trước có 4 cơ xếp thành 2 lớp

  • D.

   Mạc đòn ngực là thành phần thuộc thành trước hố nách, lá sâu của mạc góp phần tạo nên dây treo nách

  • E.

   Cơ lưng rộng đi từ lưng tới góp phần tạo nên thành trong của hố nách.

  Correct Answer
  C. Thành trước có 4 cơ xếp thành 2 lớp
  Explanation
  The correct answer is that the anterior wall of the axilla consists of 4 muscles arranged in 2 layers.

  Rate this question:

 • 32. 

  Chọn câu đúng khi mô tả về nền các xương đốt bàn tay:

  • A.

   Xương đốt bàn I có nền hình xiên 2 răng

  • B.

   Nền xương đốt bàn II nhô lên một củ nhỏ

  • C.

   Nền xương đốt bàn III có một mỏm trâm

  • D.

   Nền xương đốt bàn IV có hình yên ngựa

  • E.

   Nền xương đốt bàn V có hình xiên 2 răng

  Correct Answer
  C. Nền xương đốt bàn III có một mỏm trâm
  Explanation
  The correct answer is "Nền xương đốt bàn III có một mỏm trâm". This means that the third metacarpal bone has a tubercle.

  Rate this question:

 • 33. 

   Sử dụng các thông tin sau để trả lời cho câu 331.Thần kinh chày           4.Thần kinh hiển2.Thần kinh mác nông   5.Thần kinh bì đùi sau3.Thần kinh mác sâu     6.Thần kinh bắp chânCác dây thần kinh nào tham gia chi phối cảm giác ở bàn chân

  • A.

   1,2,3,4

  • B.

   2,3,4,5

  • C.

   2,3,4,6

  • D.

   2,3,4,6

  • E.

   Cả 6 dây thần kinh kể trên

  Correct Answer
  C. 2,3,4,6
  Explanation
  The correct answer is 2,3,4,6. The question asks which nerve fibers are involved in sensory perception in the foot. The information given lists different nerves, and by examining the options, we can see that nerves 2, 3, 4, and 6 are the ones mentioned. Therefore, these nerves are the ones responsible for sensory perception in the foot.

  Rate this question:

 • 34. 

  Sử dụng các thông tin sau để trả lời cho câu 341.Thần kinh chày            4.Thần kinh hiển2.Thần kinh mác nông    5.Thần kinh bì đùi sau3.Thần kinh mác sâu      6.Thần kinh bắp chânChọn câu phát biểu không đúng:

  • A.

   Thần kinh vận động cho các cơ vùng cẳng chân:1,2,3

  • B.

   Thần kinh tham gia cảm giác cho vùng đùi: 1,2,4,5,6

  • C.

   Thần kinh vận động cho cơ vùng cẳng chân trước: 2,3

  • D.

   Thần kinh cảm giác mặt mu chân cho các vùng giữa các ngón chân: 2,3,4,6

  • E.

   Thần kinh cảm giác cho các vùng gan chân:1,6

  Correct Answer
  D. Thần kinh cảm giác mặt mu chân cho các vùng giữa các ngón chân: 2,3,4,6
  Explanation
  The statement "Thần kinh cảm giác mặt mu chân cho các vùng giữa các ngón chân: 2,3,4,6" is incorrect because the correct statement should be "Thần kinh cảm giác mặt mu chân cho các vùng giữa các ngón chân: 1,3,4,6". The correct answer includes the correct numbers of the nerves involved in providing sensation to the areas between the toes.

  Rate this question:

 • 35. 

  Cơ nào chia đùi ra làm đùi trước và đùi sau?

  • A.

   Cơ khép lớn

  • B.

   Cơ khép dài

  • C.

   Cơ căng mạc đùi

  • D.

   A và B

  • E.

   A và C

  Correct Answer
  A. Cơ khép lớn
  Explanation
  The correct answer is "Cơ khép lớn" because the question is asking which muscle separates the front and back muscles. The "Cơ khép lớn" (also known as the gluteus maximus) is the largest muscle in the body and is located in the buttocks. It separates the front muscles from the back muscles and is responsible for hip extension and external rotation.

  Rate this question:

 • 36. 

  Thần kinh nào vận động cho cơ thon?

  • A.

   Tk bì đùi sau

  • B.

   Tk ngồi

  • C.

   Tk thẹn

  • D.

   Tk bịt

  • E.

   Tất cả đều sai

  Correct Answer
  D. Tk bịt
  Explanation
  The correct answer is "Tk bịt". In Vietnamese, "bịt" means "to cover" or "to block". Therefore, the correct answer suggests that the nerve that controls the muscles of the body is blocked or covered.

  Rate this question:

 • 37. 

  Định hướng xương nào sau đây là đúng và đủ:

  • A.

   Xương đòn: đầu dẹt ra ngoài, bờ lõm của đầu này ra sau, mặt có rãnh xuống dưới

  • B.

   Xương vai: Gai vai ra sau, góc có diện khớp hình soan (ổ chảo) ra ngoài

  • C.

   Xương cánh tay: đặt thẳng đứng, đầu tròn lên trên, rãnh gian củ ra trước

  • D.

   Xương trụ: đầu lớn lên trên, mặt khớp lõm của đầu này ra trước, cạnh sắc của thân xương vào trong

  • E.

   Xương quay: đặt thẳng đứng,mấu nhọn đầu lớn ở ngoài và mặt có nhiều rãnh ra phía sau.

  Correct Answer
  C. Xương cánh tay: đặt thẳng đứng, đầu tròn lên trên, rãnh gian củ ra trước
  Explanation
  The correct answer is the description of the humerus bone. It states that the humerus bone is positioned vertically, with a rounded head pointing upwards and a groove on the anterior side. This aligns with the anatomical features of the humerus bone, making it the correct answer.

  Rate this question:

 • 38. 

  Cơ nào sau đây nhận nhánh từ thần kinh giữa?

  • A.

   Cơ gan tay ngắn

  • B.

   Cơ khép ngón cái

  • C.

   Cơ gian cốt 1 và 2

  • D.

   Cơ dạng ngón cái dài

  • E.

   Cơ dạng ngón cái ngắn

  Correct Answer
  E. Cơ dạng ngón cái ngắn
  Explanation
  The correct answer is "Cơ dạng ngón cái ngắn" because it is the only option that refers to the muscles of the thumb. "Cơ gan tay ngắn" refers to the short muscles of the forearm, "Cơ khép ngón cái" refers to the joint muscles of the thumb, "Cơ gian cốt 1 và 2" refers to the muscles between the first and second metacarpal bones, and "Cơ dạng ngón cái dài" refers to the long muscles of the thumb.

  Rate this question:

 • 39. 

  Chọn câu phát biểu sai khi nói về các vòng nối động mạch ở vùng nách:

  • A.

   Gồm các vòng nối quanh vai, vòng nối quanh ngực và vòng nối với động mạch cánh tay

  • B.

   Vòng nối quanh vai do sự tiếp nối giữa động mạch dưới vai với động mạch vai trên và vai xuống của động mạch dưới đòn.

  • C.

   Vòng nối quanh ngực do động mạch ngực ngoài, động mạch cùng vai ngực nối với các nhánh của động mạch dưới đòn

  • D.

   Vòng nối với động mạch cánh tay do động mạch mũ cánh tay trước nối với động mạch mũ cánh tay sau và động mạch cánh tay sâu của động mạch cánh tay

  • E.

   Vòng nối quanh vai và quanh ngực chỉ tiếp nối một phần với vòng nối với động mạch cánh tay nên thắt động mạch nách ở khoảng giữa ĐM mũ và động mạch dưới vai rất nguy hiểm

  Correct Answer
  E. Vòng nối quanh vai và quanh ngực chỉ tiếp nối một phần với vòng nối với động mạch cánh tay nên thắt động mạch nách ở khoảng giữa ĐM mũ và động mạch dưới vai rất nguy hiểm
  Explanation
  The statement that is incorrect when talking about the arterial anastomoses in the axillary region is that the anastomoses around the shoulder and chest only partially connect with the anastomoses with the brachial artery, so constricting the axillary artery between the subscapular artery and the deep brachial artery is very dangerous.

  Rate this question:

 • 40. 

  Câu nào sau đây là đúng khi nói về xương mác:

  • A.

   Định hướng xương: đặt thẳng đứng, đầu dẹp nhọn xuống dưới, hố của đầu này ra sau, mỏm nhọn của đầu này vào trong

  • B.

   Xương có 3 mặt: mặt ngoài, mặt trước và mặt sau

  • C.

   Mặt sau có mào trong đi từ chỏm mác đến bờ gian cốt ở 1/4 dưới

  • D.

   Ở dưới xương bị vặn xoắn từ trước vào trong

  • E.

   Ở 1/4 dưới do xương bị vặn xoắn, bờ gian cốt biến đi, mặt sau và ngoài hợp thành một mặt duy nhất

  Correct Answer
  C. Mặt sau có mào trong đi từ chỏm mác đến bờ gian cốt ở 1/4 dưới
  Explanation
  The correct answer is "Mặt sau có mào trong đi từ chỏm mác đến bờ gian cốt ở 1/4 dưới". This statement explains that the back of the bone has a concave groove that extends from the condyle to the inferior border, covering one-fourth of the bone's length. This feature helps to identify and differentiate the bone from others.

  Rate this question:

 • 41. 

  Sử dụng các thông tin sau để trả lời câu hỏi: 1.Xương gót     4.Xương hộp     7.Xương chêm trong2.Xương sên     5.Xương chêm ngoài     8.Xương đốt bàn chân I3.Xương ghe     6.Xương chêm giữa     9.Xương đốt bàn chân V

  • A.

   Vòm dọc bàn chân phần trong có đỉnh là (2), chân vòm là (1), (7) và (8)

  • B.

   Phần trong vòm dọc bàn chân có sự tham gia tạo thành bởi cả (5), (6) và (7)

  • C.

   Đỉnh vòm ngang là (2)

  • D.

   Khớp ngang cổ chân được tạo thành bởi sự tiếp khớp của các xương (1), (3), (4) và (5), (6), (7)

  • E.

   Chân của phần ngoài vòm dọc bàn chân là các xương (1), (4) và (9)

  Correct Answer
  B. Phần trong vòm dọc bàn chân có sự tham gia tạo thành bởi cả (5), (6) và (7)
  Explanation
  The given information states that the inner part of the vertical arch of the foot is formed by the participation of bones (5), (6), and (7). This means that these three bones contribute to the structure of the inner part of the arch.

  Rate this question:

 • 42. 

  Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về các khớp của chi dưới:

  • A.

   Các dây chằng bên ngoài của khớp bàn chân gồm có 3 dây chằng

  • B.

   Xương chày và xương mác tiếp khớp với nhau bởi khớp động ở đầu trên và khớp sợi ở đầu dưới

  • C.

   Có 4 hệ thống dây chằng ở khớp gối

  • D.

   Ở khớp gối, sụn chêm trong hình chữ C, sụn chêm ngoài hình chữ O

  • E.

   Khớp hông dễ bị trật khi dây chằng vòng ở tư thế nghỉ trong động tác duỗi và khép.

  Correct Answer
  E. Khớp hông dễ bị trật khi dây chằng vòng ở tư thế nghỉ trong động tác duỗi và khép.
  Explanation
  The statement is correct because the hip joint is prone to dislocation when the ligaments surrounding it are not properly supporting it in the resting position during extension and flexion movements.

  Rate this question:

 • 43. 

  Cơ răng trước do thần kinh nào chi phối?

  • A.

   TK ngực dài

  • B.

   TK ngực trong

  • C.

   TK ngực ngoài

  • D.

   TK gian sườn cánh tay

  • E.

   TK dưới vai dưới

  Correct Answer
  A. TK ngực dài
  Explanation
  The correct answer is "TK ngực dài" because the question is asking which nerve controls the anterior teeth. "TK ngực dài" refers to the long thoracic nerve, which innervates the serratus anterior muscle, responsible for protracting the scapula and assisting in shoulder abduction. It does not directly control the anterior teeth, but it is the closest option related to the question.

  Rate this question:

 • 44. 

  Đường đi của động mạch đùi có liên quan đến một chi tiết quan trọng là dây chăng bẹn. Ở xương chậu, dây chằng bẹn bám vào chi tiết nào?

  • A.

   Mào lược xương mu

  • B.

   Củ mu

  • C.

   Lồi củ chậu

  • D.

   Gai chậu sau trên

  • E.

   Gai ngồi

  Correct Answer
  B. Củ mu
  Explanation
  The correct answer is "Củ mu" because the question is asking about which structure the uterine artery is anchored to in the pelvic bone. "Củ mu" refers to the uterine cornu, which is the area where the fallopian tubes attach to the uterus. This is an important detail to consider when studying the pathway of the uterine artery.

  Rate this question:

 • 45. 

  Cơ nào sau đây còn được gọi là cơ leo trèo:

  • A.

   Cơ ngực lớn

  • B.

   Cơ ngực bé

  • C.

   Cơ răng trước

  • D.

   Cơ dưới vai

  • E.

   Cơ lưng rộng

  Correct Answer
  A. Cơ ngực lớn
  Explanation
  The correct answer is "Cơ ngực lớn" because it is the only muscle in the given options that is related to climbing. The term "cơ leo trèo" translates to "climbing muscles" in English, and the pectoralis major muscle, also known as the chest muscle, is responsible for movements such as pulling and pushing, which are essential for climbing. The other muscles listed, such as cơ ngực bé (small chest muscle) and cơ răng trước (front teeth muscle), do not have a direct association with climbing.

  Rate this question:

 • 46. 

  Cho các thông tin sau:1) Tĩnh mạch hiển lớn đi phía trước mắt cá trong.2) Thần kinh bịt xuất phát từ nhánh sau của thắt lưng 2, 3, 4 3) Động mạch mông dưới cho nhánh cho thần kinh ngồi4) Tĩnh mạch hiển lớn cho nhánh nối với tĩnh mạch hiển bé

  • A.

   1,2 đúng

  • B.

   2,3 đúng

  • C.

   1,3,4 đúng

  • D.

   Chỉ 2 đúng

  • E.

   Cả 4 đều đúng

  Correct Answer
  A. 1,2 đúng
  Explanation
  The correct answer is 1,2 đúng. This is because the given information states that the large anterior venous vein goes towards the front of the eye, and the nerve originates from the posterior branches of the 2nd, 3rd, and 4th lumbar spine.

  Rate this question:

 • 47. 

  Động mạch mũ đùi ngoài đi giữa:

  • A.

   Cơ may, cơ thẳng đùi và cơ thắt lưng chậu.

  • B.

   Cơ may và cơ căng mạc đùi.

  • C.

   Cơ may và cơ rộng ngoài.

  • D.

   Cơ lược, cơ thẳng đùi và cơ căng mạc đùi.

  • E.

   Cơ lược, cơ thắt lưng chậu và cơ may.

  Correct Answer
  A. Cơ may, cơ thẳng đùi và cơ thắt lưng chậu.
  Explanation
  The correct answer is "Cơ may, cơ thẳng đùi và cơ thắt lưng chậu." This is because these three muscles are located in the buttock area and work together to provide stability and movement in the hip and pelvic region. The gluteus maximus (cơ may) is the largest muscle in the buttocks and is responsible for hip extension and external rotation. The hamstrings (cơ thẳng đùi) are a group of muscles located at the back of the thigh that help with hip extension and knee flexion. The gluteus medius and minimus (cơ thắt lưng chậu) are smaller muscles that assist with hip abduction and internal rotation.

  Rate this question:

 • 48. 

  Chọn câu phát biểu đúng nhất:

  • A.

   Thần kinh trụ vận động cho cơ gấp các ngón sâu

  • B.

   Thần kinh cơ bì chi phối cho cơ cánh tay quay

  • C.

   Lỗ tứ giác cho thần kinh nách và động mạch cánh tay sâu điqua

  • D.

   Cơ ngực lớn được chi phối bởi quai thần kinh ngực

  • E.

   Cả C và D

  Correct Answer
  D. Cơ ngực lớn được chi phối bởi quai thần kinh ngực
  Explanation
  The correct answer is "Cơ ngực lớn được chi phối bởi quai thần kinh ngực" which means "The major pectoral muscle is controlled by the pectoral nerve". This statement correctly identifies the nerve responsible for controlling the major pectoral muscle, which is the pectoral nerve.

  Rate this question:

 • 49. 

  Ở khu cơ trước thần kinh mác sâu đi xuyên qua đầu trên cơ (__________) đến khe giữa cơ này và cơ (________). Sau đó đi cùng với động mạch chày trước tới dưới mạc giữ gân duỗi và xuống bàn chân

  • A.

   Cơ chày trước - cơ duỗi ngón cái dài

  • B.

   Cơ chày trước - cơ duỗi các ngón chân dài

  • C.

   Cơ duỗi ngón cái dài - cơ chày trước

  • D.

   Cơ duỗi các ngón chân dài - cơ chày trước

  • E.

   Cơ duỗi các ngón chân dài - cơ duỗi ngón cái dài

  Correct Answer
  D. Cơ duỗi các ngón chân dài - cơ chày trước
  Explanation
  The correct answer is "Cơ duỗi các ngón chân dài - cơ chày trước". This is because the passage describes the pathway of a nerve passing through the muscles, starting from the deep muscle layer and going through the gap between the mentioned muscles. Therefore, the muscle that the nerve passes through first is the cơ duỗi các ngón chân dài, and the muscle that it passes through next is the cơ chày trước.

  Rate this question:

 • 50. 

  Dây thần kinh nào vẫn còn đi trong ống cánh tay cho đến 1/3 dưới của ống? 

  • A.

   8, 10, 21

  • B.

   8, 21, 22

  • C.

   8, 21

  • D.

   Chỉ có 10

  • E.

   Chỉ có 8

  Correct Answer
  E. Chỉ có 8
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.