Bài Tập Trắc Nghiệm GIải pHẫu Chi Trên

59 cu hi | Total Attempts: 4464

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Bi Tp Trc Nghim GIi pHu Chi Trn

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Câu nào sau đây không đúng với xương trụ:
  • A. 

   Luôn luôn dài hơn xương quay cùng bên.

  • B. 

   Khi khớp khuỷu duỗi, mỏm khuỷu nằm trong hố khuỷu xương cánh tay.

  • C. 

   Khuyết ròng rọc khớp với ròng rọc xuơng cánh tay.

  • D. 

   Khuyết quay ở mặt trong mỏm vẹt, khớp với vành xương quay.

  • E. 

   Chỏm xương trụ tiếp khớp với đầu dưới xương quay bởi một diện khớp vòng.

 • 2. 
  Trong các cơ vùng cẳng tay sau, cơ nào thuộc nhóm ngoài cơ lớp nông:
  • A. 

   Cơ duỗi ngón cái ngắn

  • B. 

   Cơ duỗi cổ tay quay ngắn

  • C. 

   Cơ duỗi cổ tay trụ

  • D. 

   Cơ duỗi ngón cái dài

  • E. 

   Cơ duỗi các ngón

 • 3. 
   Cho các câu sau:1.Thắt nút giữa đm mũ vai và đm dưới vai gấy nguy hiểm.2.TK ngồi là nhánh lớn nhất của đám rối tk thắt lưng.3.Ở chi dưới, tm hiển lớn và hiển bé đề đổ về tm đùi, sau đó đổ về TM chậu ngoài.4.ĐM trụ có cơ tùy hành là cơ gấp cổ tay trụ.5.ĐM gối xuống là nhánh bên cuối cùng của động mạch đùi.
  • A. 

   1, 2, 4 đúng

  • B. 

   1, 3 đúng

  • C. 

   4, 5 đúng

  • D. 

   4 đúng

  • E. 

   Tất cả đều đúng

 • 4. 
  Khi thần kinh giữa bị chèn ép trong hội chứng ống cổ tay dẫn đến mất chức năng vận động các cơ ở bàn tay thì động tác nào sau đây sẽ không thực hiên được:
  • A. 

   Duỗi ngón cái

  • B. 

   Dạng ngón cái

  • C. 

   Đối ngón cái

  • D. 

   Cả A và B

  • E. 

   Cả 3 động tác trên.

 • 5. 
  Cho các câu sau:(A) Không thể thắt vùng giữa động mạch dưới vai và động mạch mũ cánh tay trước, mũ cánh tay sau(B) Vì động mạch dưới vai nối với động mạch dưới đòn thông qua nhánh vai trên và vai xuống.
  • A. 

   (A) với (B) đúng và có liên quan nhân quả

  • B. 

   (A) và (B) đúng và không liên quan nhân quả

  • C. 

   (A) đúng (B) sai

  • D. 

   (A) sai (B) đúng

  • E. 

   (A) sai (B) sai

 • 6. 
  Trong tư thế đứng, gai chậu sau trên ở vị trí tương ứng với khớp cùng chậu và đốt sống:
  • A. 

   Cùng 2

  • B. 

   Cùng 3

  • C. 

   Cùng 4

  • D. 

   Thắt lưng 5

  • E. 

   Cùng 1

 • 7. 
  Thần kinh nách đi qua lỗ tứ giác bả vai tam đầu cùng với động mạch nào?
  • A. 

   Động mạch dưới vai

  • B. 

   Nhánh động mạch mũ vai của động mạch dưới vai.

  • C. 

   ĐM cánh tay sâu

  • D. 

   ĐM ngực lưng

  • E. 

   ĐM mũ cánh tay sau

 • 8. 
  Nhánh nông thần kinh trụ ở mặt gan tay có chức năng:
  • A. 

   Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho các cơ lớp nông mô út.

  • B. 

   Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho tất cả các cơ của gan bàn tay.

  • C. 

   Chi phối cảm giác cho ba ngón rưỡi bên trong và vận động tất cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

  • D. 

   Chi phối cảm giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động tất cả các cơ của gan tay trừ 5 cơ do thần kinh trụ vận động

  • E. 

   Chi phối cả giác cho một ngón rưỡi bên trong và vận động cho cơ gan tay ngắn

 • 9. 
  Câu nào sau đây là sai khi nói về ống cơ khép
  • A. 

   Đi từ đỉnh tam giác đùi đến vòng gân cơ khép

  • B. 

   Mặt sau là cơ khép dài và cơ khép lớn

  • C. 

   Có dạng ống lăng trụ tam giác hơi bị vặn ra sau

  • D. 

   Có 4 thành phần đi trong ống này

  • E. 

   Trong ống, động mạch đùi bát chéo phía trước để đi vào trong tĩnh mạch đùi

 • 10. 
  Động tác của nhóm cơ chậu- mấu chuyển là:
  • A. 

   Gấp, dạng và xoay ngoài đùi

  • B. 

   Duỗi, dạng và xoay đùi

  • C. 

   Gấp và xoay ngoài đùi

  • D. 

   Chủ yếu là xoay ngoài đùi

  • E. 

   Duỗi và xoay trong đùi

 • 11. 
  Cho các thông tin sau:I.Cơ cánh tay quay                  V.Cơ duỗi ngón cái dàiII.Cơ duỗi cổ tay quay dài      VI.Cơ ngửaIII.Cơ duỗi cổ tay quay ngắn  VII. Cơ duỗi ngón trỏIV.Cơ dạng ngón cái dài         VIII.Cơ gấp ngón cái dàiCác nhánh bên thần kinh quay chi phối cho những cơ nào:
  • A. 

   I, II

  • B. 

   I, III

  • C. 

   II, III, IV

  • D. 

   I, III, IV

  • E. 

   I, IV, VIII

 • 12. 
  Cho các thông tin sau:I.Cơ cánh tay quay                  V.Cơ duỗi ngón cái dàiII.Cơ duỗi cổ tay quay dài      VI.Cơ ngửaIII.Cơ duỗi cổ tay quay ngắn  VII. Cơ duỗi ngón trỏIV.Cơ dạng ngón cái dài         VIII.Cơ gấp ngón cái dàiCác cơ nào trở thành gân ở 1/3 xa của cằng tay
  • A. 

   I, III, V, VIII

  • B. 

   I, II, IV, V, VII, VIII

  • C. 

   IV, V, VI, VII, VIII

  • D. 

   IV, V, VII, VIII

  • E. 

   IV, V, VIII

 • 13. 
  Dây chằng bám vào mào lược xương mu
  • A. 

   Dây chằng khuyết,dây chằng bẹn

  • B. 

   Dây chằng lược, dây chằng cùng hông

  • C. 

   Dây chằng mu đùi, dây chằng bẹn phản hồi

  • D. 

   Dây chằng liềm bẹn, dây chằng bẹn phản hồi

  • E. 

   Dây chằng bẹn, dây chằng mu đùi

 • 14. 
  Thần kinh đùi cho bao nhiêu nhánh cảm giác:
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 15. 
  Ở lớp nông gan tay, gần bờ các ngón tay có những dải cân ngang riêng biệt gọi là:
  • A. 

   Cân gan tay

  • B. 

   Mạc giữ đốt bàn tay

  • C. 

   Bao xơ ngón tay

  • D. 

   Dây chằng đốt bàn tay ngang nông

  • E. 

   Các bó ngang của cân gan tay

 • 16. 
  Cảm giác vùng Đen-ta do thần kinh nào chi phối?
  • A. 

   Nhánh thần kinh trên vai thuộc thân trên của đám rối thần kinh cánh tay

  • B. 

   Nhánh bên của thần kinh cơ bì

  • C. 

   Nhánh cảm giác của thần kinh nách

  • D. 

   Nhánh bên cảm giác của thần kinh quay

  • E. 

   Nhánh riêng tách từ đám rối thần kinh cánh tay

 • 17. 
  Cho các thông tin sau:(A) Thắt động mạch đùi sâu dễ gây nguy hiểm(B) Vì động mạch đùi sâu cấp máu chính cho vùng đùi
  • A. 

   Nếu (A) với (B) đúng và có liên quan nhân quả

  • B. 

   Nếu (A) và (B) đúng và không liên quan nhân quả

  • C. 

   Nếu (A) đúng (B) sai

  • D. 

   Nếu (A) sai (B) đúng

  • E. 

   Nếu (A) sai (B) sai

 • 18. 
  Sử dụng các chi tiết sau để trả lời câu hỏi1.Khớp vai                    4.Khớp cánh tay trụ2.Khớp cánh tay quay  5.Khớp quay-trụ trên3.Khớp quay cổ tay      6.Khớp quay-trụ dướiTrong động tác sấp ngửa bàn tay có sự tham gia của các khớp:
  • A. 

   2,3,5

  • B. 

   2,5,6

  • C. 

   2,3,5,6

  • D. 

   2,3,5,6

  • E. 

   2,3,4,5,6

 • 19. 
  Câu nào sau đây là sai khi nói về mạch máu và thần kinhvùng bàn chân?
  • A. 

   Thần kinh nông vùng cẳng chân gồm các nhánh của thần kinh chày: thần kinh gan chân trong và ngoài, các nhánh gót trong và gót ngoài

  • B. 

   Thần kinh mác sâu chi phối cảm giác cho vùng giữa ngón 1 và 2 mu chân

  • C. 

   Cung gan chân tạo bởi động mạch gan chân ngoài và nhánh gan chân sâu của động mạch mu chân

  • D. 

   Động mạch gan chân trong đi dọc theo phía trong gân gấp ngón cái dài

  • E. 

   Thần kinh gan chân trong chi phối cho 4 cơ ở gan chân

 • 20. 
  Cung động mạch gan tay sâu cho bao nhiêu nhánh xuyên qua các khoang gian cốt:
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

  • E. 

   6

 • 21. 
  Câu nào sau đây là sai khi nói về ống cánh tay
  • A. 

   Thành trước là các cơ ở vùng cánh tay trước

  • B. 

   Động mạch cánh tay ra khỏi ống cánh tay tiếp tục đi trong rãnh nhị đầu trong

  • C. 

   Chỉ có thần kinh giữa là đi cùng động mạch cánh tay trong suốt ống cánh tay

  • D. 

   Động mạch bên trụ trên cùng dây thần kinh trụ chọc qua thành sau ống cánh tay

  • E. 

   Thần kinh bì cẳng tay trong đi trong ống cánh tay một đoạn ngắn rồi chọc qua mạc nông ở 1/3 dưới cánh tay

 • 22. 
  Cho các thông tin sau:(A) Thần kinh ngồi là thần kinh lớn nhất cơ thể.(B) Thần kinh ngồi xuất phát từ các nhánh của thần kinh thắt lưng 4,5 và thần kinh cùng 1,2
  • A. 

   (A) với (B) đúng và có liên quan nhân quả

  • B. 

   (A) với (B) đúng và không liên quan nhân quả

  • C. 

   (A) đúng (B) sai

  • D. 

   (A) sai (B) đúng

  • E. 

   (A) sai (B) sai

 • 23. 
   Thần kinh nào đi xuyên qua cơ may?
  • A. 

   Thần kinh hiển

  • B. 

   Thần kinh bịt

  • C. 

   Nhánh bì đùi của thần kinh sinh dục đùi

  • D. 

   Nhánh bì đùi trước trong của thần kinh đùi

  • E. 

   Nhánh bì đùi trước giữa của thần kinh đùi

 • 24. 
  Dây chằng (________) là dây chằng yếu nhất của bao khớp vai, vì vậy khớp vai thường bị trật về phía (_________)
  • A. 

   ổ chảo cánh tay trên; trước ngoài

  • B. 

   ổ chảo cánh tay giữa; trước ngoài

  • C. 

   ổ chảo cánh tay giữa;trước trong

  • D. 

   ổ chảo cánh tay dưới; trước trong

  • E. 

   ổ chảo cánh tay dưới; sau trên

 • 25. 
  Các cơ nào sau đây được chi phối đồng thời bởi thần kinh trụ và thần kinh quay:1. Cơ gấp ngón cái ngắn2. Các cơ giun3. Cơ gấp chung các ngón sâu4. Cơ duỗi ngón cái dài5. Cơ khép ngón cái
  • A. 

   1,2,3 đúng

  • B. 

   2,3 đúng

  • C. 

   2,4 đúng

  • D. 

   2,5 đúng

  • E. 

   1,2,3,4 đều đúng

Back to Top Back to top