Bài Tập Kiểm Toán - Chương Tổng Quan Về Kiểm Toán

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tritringuyen
T
Tritringuyen
Community Contributor
Quizzes Created: 2 | Total Attempts: 4,859
c�u hi: 9 | Attempts: 1,866

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Bài Tập Kiểm Toán - Chương Tổng Quan Về Kiểm Toán - Quiz

Các câu hỏi trắc nghiệm được sử dụng cho mục đích học tập môn kiểm toán cơ bản ở bậc đại học. Tài liệu được sử dụng là giáo trình Kiểm toán và Bài tập kiểm toán của Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM. Giảng viên số hóa tài liệu: Nguyễn Trí Tri ([email protected])


Questions and Answers
 • 1. 

  Câu trả lời nào dưới đây giải thích đúng nhất tại sao một kiểm toán viên được yêu cầu đưa ra ý kiến về sự trình bày trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính:

  • A.

   Khó có thể lập một báo cáo tài chính trong đó trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động của công ty mà không có sự giúp đỡ của một kiểm toán độc lập

  • B.

   Trách nhiệm của người quản lý doanh nghiệp là tìm kiếm sự trợ giúp độc lập trong việc đánh giá thông tin trình bày trên báo cáo tài chính

  • C.

   Cần thiết ý kiến của một bên thứ ba độc lập bởi vì công ty không thể khách quan trong những việc liên quan đến báo cáo tài chính của chính mình

  • D.

   Yêu cầu thông thường của các cổ đông của công ty là muốn nhận được một báo cáo độc lập về công việc quản trị doanh nghiệp của các nhà quản lý

  Correct Answer
  C. Cần thiết ý kiến của một bên thứ ba độc lập bởi vì công ty không thể khách quan trong những việc liên quan đến báo cáo tài chính của chính mình
  Explanation
  The answer explains that it is necessary to have the opinion of an independent third party because the company cannot be objective in matters related to its own financial reports. This means that an external auditor is needed to provide an unbiased assessment of the company's financial situation and performance.

  Rate this question:

 • 2. 

  Thí dụ nào sau đây là của kiểm toán  tuân thủ:

  • A.

   Kiểm toán việc lập báo cáo tài chính có thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán không?

  • B.

   Kiểm toán việc chấp hành các điều khoản của một hợp đồng tín dụng.

  • C.

   Kiểm toán các đơn vị trực thuộc hoạt động có hiệu quả không?

  • D.

   Cả ba trường hợp trên đểu đúng.

  Correct Answer
  A. Kiểm toán việc lập báo cáo tài chính có thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán không?
  Explanation
  The correct answer is "Kiểm toán việc lập báo cáo tài chính có thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán không?" because it is asking whether the audit of financial reporting is conducted in accordance with accounting standards. This is a key aspect of compliance auditing, as it ensures that the financial statements are prepared in accordance with the applicable accounting principles and provide reliable and accurate information to users.

  Rate this question:

 • 3. 

  Đề xuất ra những biện pháp cải tiến hoạt động - Đó là mục tiêu quan trọng của loại kiểm toán:

  • A.

   Kiểm toán báo cáo tài chính.

  • B.

   Kiểm toán tuân thủ

  • C.

   Kiểm toán hoạt động

  • D.

   Cả ba loại trên

  Correct Answer
  C. Kiểm toán hoạt động
  Explanation
  The correct answer is "Kiểm toán hoạt động" because it is stated in the question that proposing improvements to operations is an important objective of this type of audit. Therefore, "Kiểm toán hoạt động" is the most appropriate choice as it focuses specifically on auditing operations and suggesting improvements.

  Rate this question:

 • 4. 

  Sự khác biệt cơ bản giữa kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ là

  • A.

   Kiểm toán độc lập phục vụ cho người bên ngoài đơn vị, kiểm toán nội bộ phục vụ cho người quản lý đơn vị

  • B.

   Kiểm toán độc lập có thu phí, kiểm toán nội bộ không thu phí

  • C.

   Kiểm toán độc lập tiến hành sau khi kết thúc niên độ, kiểm toán nội bộ tiến hành bất kỳ lúc nào cần thiết

  • D.

   Kiểm toán độc lập do người bên ngoài đơn vị tiến hành, kiểm toán nội bộ do chính nhân viên đơn vị tiến hành

  Correct Answer
  D. Kiểm toán độc lập do người bên ngoài đơn vị tiến hành, kiểm toán nội bộ do chính nhân viên đơn vị tiến hành
  Explanation
  The correct answer is that independent auditing is conducted by external parties, while internal auditing is carried out by employees within the organization.

  Rate this question:

 • 5. 

  Điều nào sau đây không phải là lý do chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính:

  • A.

   Do mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán với kiểm toán viên độc lập

  • B.

   Sự phức tạp của các vấn đề liên quan đến kế toán và trình bày báo cáo tài chính

  • C.

   Người sử dụng báo cáo tài chính khó khăn trong việc tiếp cận các thông tin tại đơn vị được kiểm toán

  • D.

   Tác động của báo cáo tài chính đến quá trình ra quyết định của người sử dụng

  Correct Answer
  A. Do mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán với kiểm toán viên độc lập
  Explanation
  This answer states that the conflict of interest between the management of the audited entity and the independent auditor is not a primary reason for financial statement auditing. The primary reasons for financial statement auditing are the complexity of accounting and financial reporting issues, the difficulty for users of financial statements to access information, and the impact of financial statements on decision-making processes. The conflict of interest between management and auditors may be a potential challenge in ensuring the independence and objectivity of the audit process, but it is not the main reason for financial statement auditing.

  Rate this question:

 • 6. 

  Lý do chính của kiểm toán báo cáo tài chính là:

  • A.

   Nhằm đáp ứng yêu cầu của luật pháp

  • B.

   Để đảm bảo rằng không có những sai lệch trong báo cáo tài chính

  • C.

   Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.

  • D.

   Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với báo cáo tài chính.

  Correct Answer
  C. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính.
  Explanation
  The main reason for financial statement auditing is to provide users with a reasonable assurance about the accuracy and reasonableness of the financial statements. This means that the auditor's role is to verify that the financial statements are free from material misstatements, whether due to error or fraud. By doing so, the auditor helps to enhance the credibility and reliability of the financial information, giving users confidence in making informed decisions based on the financial statements.

  Rate this question:

 • 7. 

  Kiểm toán hoạt động thường được tiến hành bởi kiểm toán viên nội bộ, hay kiểm toán viên của nhà nước và đôi khi bởi kiểm toán viên độc lập. Mục đích chính của kiểm toán hoạt động là:

  • A.

   Cung cấp sự đảm bảo rằng hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động đúng như thiết kế.

  • B.

   Nhằm giúp đỡ kiểm toán viên độc lập trong việc kiểm toán báo cáo tài chính.

  • C.

   Nhằm cung cấp kết quả kiểm tra nội bộ về các vấn đề kế toán và tài chính cho các nhà quản lý cấp cao của công ty.

  • D.

   Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức đó.

  Correct Answer
  D. Cung cấp sự đánh giá về hoạt động của một tổ chức trong việc đáp ứng mục tiêu của tổ chức đó.
  Explanation
  The main purpose of auditing is to provide an evaluation of an organization's operations in meeting its objectives. This involves assessing the effectiveness of the internal control system, assisting independent auditors in auditing financial reports, providing internal audit findings on accounting and financial issues to senior management, and ensuring that the organization is functioning in line with its goals.

  Rate this question:

 • 8. 

  Thí dụ nào sau đây không phải là kiểm toán tuân thủ:

  • A.

   Kiểm toán các đơn vị phụ thuộc về việc thực hiện các quy chế của Tổng công ty

  • B.

   Kiểm toán của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp.

  • C.

   Kiểm toán một doanh nghiệp theo yêu cầu của ngân hàng về việc chấp hành các điều khoản của một hợp đồng tín dụng.

  • D.

   Kiểm toán một phân xưởng mới thành lập để đánh giá hoạt động và đề xuất các biện pháp cải tiến.

  Correct Answer
  D. Kiểm toán một phân xưởng mới thành lập để đánh giá hoạt động và đề xuất các biện pháp cải tiến.
  Explanation
  This option is not considered an example of compliance auditing because it focuses on evaluating the operations and suggesting improvements of a newly established department rather than ensuring adherence to rules and regulations. Compliance auditing typically involves assessing an entity's conformity with legal requirements, internal policies, or industry standards. In this case, the purpose is more aligned with performance evaluation and process improvement rather than compliance verification.

  Rate this question:

 • 9. 

  Câu nào mô tả đúng nhất về kiểm toán hoạt động:

  • A.

   Kiểm toán hoạt động tập trung kiểm tra kế toán và tài chính đối với một công ty mới được thành lập.

  • B.

   Kiểm toán hoạt động tập trung vào việc kiểm tra sự trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  • C.

   Xem xét và đánh giá về tính hữu hiệu và hiệu quả của một hoạt động hay một bộ phận trong đơn vị.

  • D.

   Cả 3 câu trên đều đúng.

  Correct Answer
  C. Xem xét và đánh giá về tính hữu hiệu và hiệu quả của một hoạt động hay một bộ phận trong đơn vị.
  Explanation
  The correct answer is "Xem xét và đánh giá về tính hữu hiệu và hiệu quả của một hoạt động hay một bộ phận trong đơn vị." This answer describes the main focus of operational auditing, which is to assess the effectiveness and efficiency of a specific activity or department within an organization. Operational auditing aims to identify areas for improvement and make recommendations to enhance performance and achieve organizational goals.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jun 05, 2012
  Quiz Created by
  Tritringuyen
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.