Bir Testte Bulunması Gereken Özellikler Olcme Tarama Test 2

11 Sorular | Attempts: 1057
Share

SettingsSettingsSettings
Bir Testte Bulunması Gereken Özellikler Olcme Tarama Test 2 - Quiz

Bir Testte Bulunması Gereken Özellikler Olcme Tarama Test 2


Questions and Answers
 • 1. 
  Okulda öğrenmelerin ölçülmesinde genellikle kağıt kalem testleri kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu testlerin sonuçlarına karışabilen hata kaynaklarından birisi değildir? (2003 KPSS)
  • A. 

   Planlamayı yapan kişinin yalnızlık derecesi.

  • B. 

   Ölçme aracının ölçülecek davranışları kapsama derecesi.

  • C. 

   Ölçme yönteminin, ölçülen davranışlara uygunluğu.

  • D. 

   Öğrencilerin testteki soruları yanıtlamaya isteklilik dereceleri.

  • E. 

   Öğrencilerin yoklanacak davranışları öğrenme düzeyleri.

 • 2. 
  Aşağıda standart sapması ve güvenirlik katsayıları verilmiştir. Hangisinin ölçmede standart hatası en düşüktür? (KPSS 2004)
  • A. 

   SS: 2 Güvenirlik:0.50

  • B. 

   SS:4 Güvenirlik:0.50

  • C. 

   SS:5 Güvenirlik:0.30

  • D. 

   SS:2 Güvenirlik:0.90

  • E. 

   SS:5 Güvenirlik:0.60

 • 3. 
  Farklı zanmanlarda uygulanan bir testte öğrencilerin teste verdikleri cevapların benzerlik göstermesi ne anlama gelmektedir? (KPSS 2004)
  • A. 

   Testin güvenirliği yüksektir.

  • B. 

   Testin geçerliliği yüksektir.

  • C. 

   Testin iç tutarlılığı yüksektir.

  • D. 

   Testin objektif puanlandığı anlamına gelmektedir.

  • E. 

   Testin kullanışlı olduğu anlamına gelmektedir.

 • 4. 
  İlköğretim ikinci sınıf başarı testinin sonuçları, öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesi amacıyla kullanılabilmesi için, yapılacak geçerlilik çalışması aşamasında öncelikle testin hangi özelliğine dikkat edilmelidir?
  • A. 

   Ortaöğretim düzeyindeki başarıyı yordama gücünü

  • B. 

   İlköğretim konularını kapsama derecesini

  • C. 

   Aynı sınıf düzeyindeki ders notlarıyla kolerasyonunu

  • D. 

   Testin, yazım, çizim ve düzenleme kurallarına uygunluğunu

  • E. 

   Geleceği yordama

 • 5. 
  Aşağıdakilerden hangisinde yordama geçerliği incelenmektedir? (2003 KPSS)
  • A. 

   Hazırlanan soruların, belirli alanda öğrenilenleri temsil edip etmediğinin incelenmesi.

  • B. 

   Ölçme aracının öğretimde, bir üst düzeyde başarılı olacak öğrencileri seçme özelliğinin incelenmesi.

  • C. 

   Bir gurup öğrencinin iki dersteki başarılarının karşılaştırılması

  • D. 

   Bir ölçme aracının, birkaç hafta arayla aynı guruba tekrar uygulanması ve elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi

  • E. 

   Hazırlanan bir testin farklı düzeylerdeki öğrenci guruplarına uygulanması ve gurupların arasındaki ilişkinin incelenmesi.

 • 6. 
  Pazarlama elemanları seçiminde kullanılmak üzere bir test geliştirilmiş ve işe alımlarda bu test uygulanmıştır. Daha sonra, işe alınan elemanların ilk aydaki başarılı satış sayıları ile işe girişte aldıkları test puanları arasındaki uyum incelenmiştir. Yukarıda belirtilen inceleme, uygulanan testin hangi özelliği hakkında bilgi verir? (KPSS 2007)
  • A. 

   Yordama geçerliği

  • B. 

   Yapı geçerliği

  • C. 

   Kapsam geçerliği

  • D. 

   İç tutarlığı

  • E. 

   Puanlayıcılar arası güvenirliği.

 • 7. 
  Bir öğretmen yalnızca "okuduğunu anlama becerisis" anlamada kullanılacak bir yazılı sınav hazırlamak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınavda elde edilecek puanların güvenilirliğini ve geçerliğini arttırmaz? (KPSS 2002)
  • A. 

   Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması.

  • B. 

   Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunmasıve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi.

  • C. 

   Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlar ortalamasının alınması.

  • D. 

   Cevapları ayni puanlayıcı tarafından, sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir puanlama daha yapılması.

  • E. 

   Çabuk cevaplanabilen türden, çok sayıda soru sorulması.

 • 8. 
  Soruyu aşağıdaki tablodaki bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.Öğrenci başarısını ölçmede yukardaki testlerden hangisi en uygundur?
  • A. 

   I

  • B. 

   II

  • C. 

   III

  • D. 

   IV

  • E. 

   V

 • 9. 
  9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.Sınıfındaki öğrenciler arasında bu dersteki başarısı yüksek olanları seçmek isteyen bir öğretmenin hangi testi kullanması en uygun olur?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 10. 
  "Bir testin güvenirliğinin yüksek olması, geçerli bir test elde etmek için yeterli değildir." yargısını desteklemek için hangi test örnek gösterilebilir?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

 • 11. 
  Diğerlerinden daha kolay olduğu halde kabul edilebilir düzeyde güvenilir ve geçerli olan test hangisidir?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  • E. 

   5

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.