Bir Testte Bulunması Gereken Özellikler Olcme Tarama Test 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Kartalkethuda
K
Kartalkethuda
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 30,268
Sorular: 11 | Attempts: 1,163

SettingsSettingsSettings
Bir Testte Bulunması Gereken Özellikler Olcme Tarama Test 2 - Quiz

Bir Testte Bulunması Gereken Özellikler Olcme Tarama Test 2


Questions and Answers
 • 1. 

  Okulda öğrenmelerin ölçülmesinde genellikle kağıt kalem testleri kullanılır. Aşağıdakilerden hangisi bu testlerin sonuçlarına karışabilen hata kaynaklarından birisi değildir? (2003 KPSS)

  • A.

   Planlamayı yapan kişinin yalnızlık derecesi.

  • B.

   Ölçme aracının ölçülecek davranışları kapsama derecesi.

  • C.

   Ölçme yönteminin, ölçülen davranışlara uygunluğu.

  • D.

   Öğrencilerin testteki soruları yanıtlamaya isteklilik dereceleri.

  • E.

   Öğrencilerin yoklanacak davranışları öğrenme düzeyleri.

  Correct Answer
  E. Öğrencilerin yoklanacak davranışları öğrenme düzeyleri.
  Explanation
  The question asks for the option that is not a potential source of error in measuring learning in school using paper-pencil tests. The options provided include factors such as the level of isolation of the person planning the test, the coverage of the test instrument, the suitability of the measurement method to the behaviors being measured, and the willingness of students to answer the test questions. Among these options, the only one that does not relate to potential errors in measuring learning is "the learning levels of students' behaviors to be probed." This option does not directly address any potential source of error in measuring learning.

  Rate this question:

 • 2. 

  Aşağıda standart sapması ve güvenirlik katsayıları verilmiştir. Hangisinin ölçmede standart hatası en düşüktür? (KPSS 2004)

  • A.

   SS: 2 Güvenirlik:0.50

  • B.

   SS:4 Güvenirlik:0.50

  • C.

   SS:5 Güvenirlik:0.30

  • D.

   SS:2 Güvenirlik:0.90

  • E.

   SS:5 Güvenirlik:0.60

  Correct Answer
  D. SS:2 Güvenirlik:0.90
  Explanation
  The standard error of measurement (SEM) is inversely related to the reliability coefficient. The higher the reliability coefficient, the lower the SEM. In this case, the first option (SS:2 Güvenirlik:0.90) has the highest reliability coefficient, indicating that it has the lowest standard error of measurement. Therefore, it can be concluded that this option has the lowest standard error.

  Rate this question:

 • 3. 

  Farklı zanmanlarda uygulanan bir testte öğrencilerin teste verdikleri cevapların benzerlik göstermesi ne anlama gelmektedir? (KPSS 2004)

  • A.

   Testin güvenirliği yüksektir.

  • B.

   Testin geçerliliği yüksektir.

  • C.

   Testin iç tutarlılığı yüksektir.

  • D.

   Testin objektif puanlandığı anlamına gelmektedir.

  • E.

   Testin kullanışlı olduğu anlamına gelmektedir.

  Correct Answer
  A. Testin güvenirliği yüksektir.
  Explanation
  The fact that students' responses in a test administered at different times show similarity indicates that the test has high reliability.

  Rate this question:

 • 4. 

  İlköğretim ikinci sınıf başarı testinin sonuçları, öğrencilerin bir üst sınıfa geçmesi amacıyla kullanılabilmesi için, yapılacak geçerlilik çalışması aşamasında öncelikle testin hangi özelliğine dikkat edilmelidir?

  • A.

   Ortaöğretim düzeyindeki başarıyı yordama gücünü

  • B.

   İlköğretim konularını kapsama derecesini

  • C.

   Aynı sınıf düzeyindeki ders notlarıyla kolerasyonunu

  • D.

   Testin, yazım, çizim ve düzenleme kurallarına uygunluğunu

  • E.

   Geleceği yordama

  Correct Answer
  B. İlköğretim konularını kapsama derecesini
  Explanation
  In order to determine whether the results of the second grade achievement test can be used for students to advance to the next grade, attention should be paid to the extent to which the test covers the primary school topics. This means that the test should assess the knowledge and skills that are expected to be learned in the second grade. By examining the coverage of the test, educators can ensure that it is a valid measure of student achievement and can be used to make decisions about promotion to the next grade.

  Rate this question:

 • 5. 

  Aşağıdakilerden hangisinde yordama geçerliği incelenmektedir? (2003 KPSS)

  • A.

   Hazırlanan soruların, belirli alanda öğrenilenleri temsil edip etmediğinin incelenmesi.

  • B.

   Ölçme aracının öğretimde, bir üst düzeyde başarılı olacak öğrencileri seçme özelliğinin incelenmesi.

  • C.

   Bir gurup öğrencinin iki dersteki başarılarının karşılaştırılması

  • D.

   Bir ölçme aracının, birkaç hafta arayla aynı guruba tekrar uygulanması ve elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi

  • E.

   Hazırlanan bir testin farklı düzeylerdeki öğrenci guruplarına uygulanması ve gurupların arasındaki ilişkinin incelenmesi.

  Correct Answer
  B. Ölçme aracının öğretimde, bir üst düzeyde başarılı olacak öğrencileri seçme özelliğinin incelenmesi.
  Explanation
  The correct answer is "Ölçme aracının öğretimde, bir üst düzeyde başarılı olacak öğrencileri seçme özelliğinin incelenmesi." This option refers to the examination of the measurement tool's ability to select students who will be successful at a higher level of education. This involves assessing whether the instrument can accurately identify students who have the potential to excel academically.

  Rate this question:

 • 6. 

  Pazarlama elemanları seçiminde kullanılmak üzere bir test geliştirilmiş ve işe alımlarda bu test uygulanmıştır. Daha sonra, işe alınan elemanların ilk aydaki başarılı satış sayıları ile işe girişte aldıkları test puanları arasındaki uyum incelenmiştir. Yukarıda belirtilen inceleme, uygulanan testin hangi özelliği hakkında bilgi verir? (KPSS 2007)

  • A.

   Yordama geçerliği

  • B.

   Yapı geçerliği

  • C.

   Kapsam geçerliği

  • D.

   İç tutarlığı

  • E.

   Puanlayıcılar arası güvenirliği.

  Correct Answer
  A. Yordama geçerliği
  Explanation
  The given question states that a test was developed and administered for the selection of marketing personnel, and later the alignment between the successful sales numbers of the hired individuals in the first month and the test scores they received during the hiring process was examined. This examination provides information about the predictive validity of the applied test.

  Rate this question:

 • 7. 

  Bir öğretmen yalnızca "okuduğunu anlama becerisis" anlamada kullanılacak bir yazılı sınav hazırlamak istemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sınavda elde edilecek puanların güvenilirliğini ve geçerliğini arttırmaz? (KPSS 2002)

  • A.

   Objektif tipte olmayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması.

  • B.

   Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunmasıve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi.

  • C.

   Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlar ortalamasının alınması.

  • D.

   Cevapları ayni puanlayıcı tarafından, sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir puanlama daha yapılması.

  • E.

   Çabuk cevaplanabilen türden, çok sayıda soru sorulması.

  Correct Answer
  B. Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunmasıve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi.
  Explanation
  The given answer states that giving a single score based on reading all of a student's answers and considering their overall impression does not increase the reliability and validity of the scores. This is because this method does not provide a detailed evaluation of each answer and may not accurately reflect the student's true understanding of the material.

  Rate this question:

 • 8. 

  Soruyu aşağıdaki tablodaki bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.Öğrenci başarısını ölçmede yukardaki testlerden hangisi en uygundur?

  • A.

   I

  • B.

   II

  • C.

   III

  • D.

   IV

  • E.

   V

  Correct Answer
  E. V
 • 9. 

  9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.Sınıfındaki öğrenciler arasında bu dersteki başarısı yüksek olanları seçmek isteyen bir öğretmenin hangi testi kullanması en uygun olur?

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  • E.

   5

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The teacher should use test 3 because it is the most suitable for selecting students with high performance in this lesson.

  Rate this question:

 • 10. 

  "Bir testin güvenirliğinin yüksek olması, geçerli bir test elde etmek için yeterli değildir." yargısını desteklemek için hangi test örnek gösterilebilir?

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  • E.

   5

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The statement "Bir testin güvenirliğinin yüksek olması, geçerli bir test elde etmek için yeterli değildir." translates to "Having high reliability in a test is not sufficient to obtain a valid test." Test 4 can be used as an example to support this statement because it may have high reliability, but it may not accurately measure what it is intended to measure, making it invalid.

  Rate this question:

 • 11. 

  Diğerlerinden daha kolay olduğu halde kabul edilebilir düzeyde güvenilir ve geçerli olan test hangisidir?

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  • E.

   5

  Correct Answer
  A. 1
  Explanation
  Test 1 is the most reliable and valid option because it is easier than the others but still acceptable in terms of reliability and validity.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 29, 2009
  Quiz Created by
  Kartalkethuda
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.