Long Test

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Effiehalili
E
Effiehalili
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,669
: 36 | Attempts: 1,669

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
Long Test - Quiz

Malaman at matuklasan ang heograpiya, kultura at kasaysayan ng Pilipinas.


Questions and Answers
 • 1. 

  Ito ay nakaraang pangyayari sa buhay ng sangkatauhan, sa bansa, at sa buong daigdig na may kaugnayan sa kasalukuyang pamumuhay at sa hinaharap.

  • A.

   Ekonomiks

  • B.

   Kasaysayan

  • C.

   Filipino

  • D.

   Heograpiya

  Correct Answer
  D. Heograpiya
  Explanation
  Geography studies the physical features of the earth, including its landforms, climate, and natural resources. It also examines the relationship between humans and their environment, including how people interact with and are influenced by their surroundings. The given statement suggests that the event being referred to is related to the current way of life and the future, which aligns with the study of geography. Therefore, the correct answer is Geography.

  Rate this question:

 • 2. 

  Kalinangan, mga katutubong ugali, at saloobin ng isang lahi o bansa ang ____________.

  • A.

   Pilosopiya

  • B.

   Ekonomiks

  • C.

   Heograpiya

  • D.

   Kultura

  Correct Answer
  D. Kultura
  Explanation
  Kalinangan, mga katutubong ugali, at saloobin ng isang lahi o bansa ay nagpapahiwatig ng kultura. Ang kultura ay tumutukoy sa mga tradisyon, paniniwala, pamumuhay, at mga pagpapahalaga ng isang grupo ng mga tao. Ito ang nagbibigay-identidad sa isang lahi o bansa at nagpapahayag ng kanilang mga kaugalian, sining, musika, panitikan, at iba pang mga aspeto ng kanilang buhay. Ang mga katangiang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng kultura sa pag-unlad at pagkakakilanlan ng isang lahi o bansa.

  Rate this question:

 • 3. 

  Ano ang tawag sa mga taong nagsasaliksik, nagsusuri at nagtatala ng mga kaganapan sa kasaysayan?

  • A.

   Mananalaysay

  • B.

   Mananaliksik

  • C.

   Heograpiya

  • D.

   Kultura

  Correct Answer
  B. Mananaliksik
  Explanation
  Mananaliksik ang tawag sa mga taong nagsasaliksik, nagsusuri, at nagtatala ng mga kaganapan sa kasaysayan. Ang mga mananaliksik ay gumagamit ng iba't ibang pamamaraan at pinag-aaralan ang mga primarya at secondaryang sanggunian upang maunawaan at maipaliwanag ang mga pangyayari sa kasaysayan. Ang kanilang mga pag-aaral at pagsusuri ay mahalaga upang mapalawak ang kaalaman ng tao tungkol sa nakaraan at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga pangyayari at kahalagahan nito.

  Rate this question:

 • 4. 

  Nabuo ang kapuluan ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagputok ng bulkan. Ang mga bulkang ito ay matatagpuan sa ilalim ng karagatang Pacific sa gawing silangan ng kontinente ng Asya. Ang tawag sa teoryang ito ay:

  • A.

   Teoryang Asyatiko

  • B.

   Teorya ng Tulay na Lupa

  • C.

   Teoryang Bulkanismo

  • D.

   Alamat

  Correct Answer
  C. Teoryang Bulkanismo
  Explanation
  The correct answer is "Teoryang Bulkanismo" because it states that the Philippine archipelago was formed through volcanic eruptions. This theory suggests that the islands were created as a result of volcanic activity under the Pacific Ocean, located to the east of the Asian continent. The other options, "Teoryang Asyatiko" and "Teorya ng Tulay na Lupa," are not relevant to the formation of the Philippine archipelago. "Alamat" means legend or folklore, which is not a scientific theory explaining the formation of the islands.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ayon sa teorya ng pinagmulan ng Pilipinas ang mga sumusunod na lugar ay ang mga tulay na lupa na nabuo maliban sa:

  • A.

   Palawan-Borneo

  • B.

   Celebes-Mindanao

  • C.

   New Guinea-Mindanao

  • D.

   Palawan-Mindanao

  Correct Answer
  D. Palawan-Mindanao
  Explanation
  According to the theory of the origin of the Philippines, Palawan and Mindanao are part of the same landmass and were connected by a land bridge. This land bridge allowed for the migration of plants, animals, and early human settlers between the two islands. Therefore, Palawan and Mindanao are not considered as separate land bridges formed independently.

  Rate this question:

 • 6. 

  Kung ang Pilipinas ay kasinlaki ng Italy, mas malaki sa England, at mas maliit sa Japan, ayon sa sukat maiuuri ito sa:

  • A.

   Maliit

  • B.

   Lubhang Napakalaki

  • C.

   Katamtaman ang Laki

  • D.

   Napakalaki

  Correct Answer
  C. Katamtaman ang Laki
  Explanation
  Based on the given information, the Philippines is smaller than Japan and larger than England. Therefore, it can be classified as "Katamtaman ang Laki" or moderate in size.

  Rate this question:

 • 7. 

  Itinatadhana sa Atas ng Pangulo Blg. 1599 na ipinalabas noong Hulyo 11, 1978 ang pagtataguyod ng sonang ekonomiko na may lawak na __________.

  • A.

   300 nautical mile

  • B.

   100 nautical mile

  • C.

   200 nautical mile

  • D.

   350 nautical mile

  Correct Answer
  C. 200 nautical mile
  Explanation
  The correct answer is 200 nautical mile. This is because the question is referring to a presidential decree issued on July 11, 1978, which established the promotion of an economic zone with a specific extent. The extent mentioned in the decree is 200 nautical miles.

  Rate this question:

 • 8. 

  Ano ang pinakapangunahing suliraning dulot ng pagkakalayo-layo ng mga pulo ng Pilipinas?

  • A.

   Transportasyon at komunikasyon

  • B.

   Kalakalan

  • C.

   Edukasyon

  • D.

   Pamamahala

  Correct Answer
  A. Transportasyon at komunikasyon
  Explanation
  The correct answer is "Transportasyon at komunikasyon." The main problem caused by the separation of the islands in the Philippines is the difficulty in transportation and communication. With the islands being spread out, it becomes challenging to establish efficient transportation systems and infrastructure, making it harder for people and goods to move between islands. Additionally, the geographical distance poses obstacles to effective communication, hindering the flow of information and coordination between different parts of the country.

  Rate this question:

 • 9. 

  Ang pinakahawig na wika, kagamitan, ugali at kultura ng mga taong nanirahan sa Indonesia, China, Pilipinas, at karatig bansa ay ang paniniwalang nagmula sila sa:

  • A.

   Indonesia

  • B.

   Micronesian

  • C.

   Austrolapithecus

  • D.

   Austronesyano

  Correct Answer
  D. Austronesyano
  Explanation
  The correct answer is Austronesyano. The Austronesian people are believed to have originated from Indonesia and spread to other countries in Southeast Asia, including the Philippines and parts of China. They share similar languages, tools, customs, and cultures, which suggests a common ancestry.

  Rate this question:

 • 10. 

  Sa panahong ito, natutong magbungkal ng lupa, magpaamo at mag-alaga ng hayop ang ating mga ninuno.

  • A.

   Panahon ng Bronse

  • B.

   Panahon ng Bagong Bato

  • C.

   Panahon ng Tanso

  • D.

   Panahon ng Lumang Bato

  Correct Answer
  B. Panahon ng Bagong Bato
  Explanation
  During this time, our ancestors learned how to cultivate the land, domesticate animals, and take care of them. "Panahon ng Bagong Bato" refers to the Bronze Age, which was characterized by advancements in metallurgy and the use of bronze tools and weapons. This period marked a significant shift in human development, as people began to transition from using stone tools to more sophisticated tools made from bronze.

  Rate this question:

 • 11. 

  Alin sa mga sumusunod ang hindi kabilang sa mga batayan ng pagtatakda ng Pambansang Teritoryo ng Pilipinas?

  • A.

   Doktrinang Pangkapuluan

  • B.

   Sonang Ekonomiko

  • C.

   Pook Submarine

  • D.

   Sonang Pang-industriya

  Correct Answer
  D. Sonang Pang-industriya
  Explanation
  The given answer, "Sonang Pang-industriya," is not included in the bases for determining the National Territory of the Philippines. The other options, such as Doktrinang Pangkapuluan, Sonang Ekonomiko, and Pook Submarine, are all factors that are considered in the determination of the National Territory. However, Sonang Pang-industriya is not mentioned or recognized as one of the bases for defining the National Territory.

  Rate this question:

 • 12. 

  Bakit mahalagang matukoy ang Pambansang Teritoryo ng Pilipinas?

  • A.

   Upang mabigyan ng karangalan ang bansa.

  • B.

   Upang mabigyan ng kaligtasan at seguridad ang bansa.

  • C.

   Upang mabigyan ng kaunlaran ang bansa.

  • D.

   Upang mabigyan ng tamang pamamahala.

  Correct Answer
  B. Upang mabigyan ng kaligtasan at seguridad ang bansa.
  Explanation
  It is important to identify the National Territory of the Philippines in order to provide safety and security to the country. By clearly defining its territory, the Philippines can establish its boundaries and protect its land, seas, and resources from external threats. This helps in safeguarding the nation's sovereignty and ensuring the well-being of its citizens.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ano ang isinasaad ng Artikulo I ng Saligang Batas ng Pilipinas 1987?

  • A.

   Tungkulin ng mga Pilipino

  • B.

   Karapatan ng mga Pilipino

  • C.

   Pambansang Teritoryo

  • D.

   Pagkamamamayan

  Correct Answer
  C. Pambansang Teritoryo
  Explanation
  The correct answer is Pambansang Teritoryo. The Article I of the 1987 Constitution of the Philippines discusses the national territory of the country. It defines the boundaries and extent of the Philippine territory, including the islands and waters under its jurisdiction. This article emphasizes the importance of protecting and preserving the national territory for the benefit and welfare of the Filipino people.

  Rate this question:

 • 14. 

  Bakit hinati sa mga rehiyon ang Pilipinas?

  • A.

   Upang lumawak ang sakop ng Pilipinas.

  • B.

   Upang malutas ang mga suliraning kinakaharap ng bansa.

  • C.

   Upang maging madali ang pagpapasiya at pagpapatupad sa mga batas at ordinansa.

  • D.

   Upang maging isa at buo ang Pilipinas.

  Correct Answer
  C. Upang maging madali ang pagpapasiya at pagpapatupad sa mga batas at ordinansa.
  Explanation
  The correct answer suggests that the Philippines was divided into regions in order to make decision-making and implementation of laws and ordinances easier. By dividing the country into regions, it becomes more manageable to govern and administer laws that are specific to each region's needs and circumstances. This division allows for a more efficient and effective governance system, ensuring that laws and ordinances are properly implemented and enforced throughout the country.

  Rate this question:

 • 15. 

  Bakit mahirap ang paglalakbay sa mga rehiyon ng Pilipinas?

  • A.

   Mabagal ang pakikipag-ugnayan sa karatig pulo.

  • B.

   Mahirap ang transportasyon at komunikasyon

  • C.

   Liblib ang mga lugar

  • D.

   Maraming nakaambang panganib ang paglalakbay

  Correct Answer
  B. Mahirap ang transportasyon at komunikasyon
  Explanation
  The answer "Mahirap ang transportasyon at komunikasyon" is correct because it states that transportation and communication are difficult in the regions of the Philippines. This can make traveling to these regions challenging as it may be hard to access these areas due to limited transportation options. Additionally, the lack of communication infrastructure can make it difficult to stay connected and informed while traveling in these regions.

  Rate this question:

 • 16. 

  Bakit may mga rehiyong awtonomus sa ating bansa?

  • A.

   Gusto nilang humiwalay sa ating bansa.

  • B.

   Mapabilis ang pakikipag-ugnayan sa bawat rehiyon.

  • C.

   Mapalakas at mapamunuan ang rehiyonal na damdamin ng mga muslim sa ilalim ng nag-iisang bansang Pilipinas.

  • D.

   Nagpapalakas ang gobyerno sa kanyang mga rehiyon.

  Correct Answer
  C. Mapalakas at mapamunuan ang rehiyonal na damdamin ng mga muslim sa ilalim ng nag-iisang bansang Pilipinas.
  Explanation
  The correct answer is "Mapalakas at mapamunuan ang rehiyonal na damdamin ng mga muslim sa ilalim ng nag-iisang bansang Pilipinas." This answer suggests that one of the reasons for having autonomous regions in our country is to strengthen and lead the regional sentiments of the Muslim population within the unified Philippines. This implies that the creation of autonomous regions is a means to address the specific needs and aspirations of certain cultural and religious groups within the country.

  Rate this question:

 • 17. 

  Bakit maraming uri ng wika sa ating bansa?

  • A.

   Dahil sa rehiyonalismo

  • B.

   Dahil mahilig tayong manggaya

  • C.

   Dahil matatalino ang mga Pilipino

  • D.

   Dahil nasakop tayo ng mga dayuhan

  Correct Answer
  D. Dahil nasakop tayo ng mga dayuhan
  Explanation
  The correct answer is "Dahil nasakop tayo ng mga dayuhan" (Because we were colonized by foreigners). This answer suggests that the reason why there are many languages in our country is because we were colonized by foreign powers, who brought their own languages and influenced our local languages. This colonization resulted in the introduction of different languages and dialects in different regions of the country.

  Rate this question:

 • 18. 

  Ano ang tawag sa mga bagay na likha ng Diyos maging ito ay may buhay o wala at tumutustos sa walang hanggang pangangailangan ng tao?

  • A.

   Likas na Yaman

  • B.

   Natural Phenomenon

  • C.

   Naturalisasyon

  • D.

   Teorya

  Correct Answer
  A. Likas na Yaman
  Explanation
  The correct answer is "Likas na Yaman". Likas na Yaman refers to the resources or things that are created by God, whether they have life or not, and provide for the endless needs of humans. This term encompasses natural resources such as minerals, water, land, and forests, as well as non-living elements like air and sunlight. These natural resources are essential for human survival and are considered gifts from God.

  Rate this question:

 • 19. 

  Alin ang naglalarawan sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino?

  • A.

   Nagtatayo sila ng bahay sa lungsod

  • B.

   Sumasampalataya sila sa relihiyong kristiyanismo

  • C.

   Pinakikibagayan nila ang kanilang kapaligiran sa pagtatayo ng tirahan

  • D.

   Namumuhay sa makabagong sibilisasyon.

  Correct Answer
  C. Pinakikibagayan nila ang kanilang kapaligiran sa pagtatayo ng tirahan
  Explanation
  The answer "Pinakikibagayan nila ang kanilang kapaligiran sa pagtatayo ng tirahan" means that the ancient Filipinos adapted their homes to suit their environment. This suggests that they were resourceful and practical in their approach to constructing their dwellings, taking into account factors such as climate, available materials, and their surroundings. This answer implies that the ancient Filipinos had a deep understanding of their environment and utilized their knowledge to create suitable living spaces.

  Rate this question:

 • 20. 

  Tama ba na sabihing ang mga sinaunang Pilipino ay may taglay na kulturang primitibo?

  • A.

   Oo, dahil wala silang natamong edukasyon noon.

  • B.

   Hindi, may mga tala sa kasaysayan na may angking kultura ang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga mananakop.

  • C.

   Hindi ako sigurado, kulang pa ang nababasa ukol dyan.

  • D.

   Oo, dahil hindi sila gumagamit ng mga makabagong kagamitan.

  Correct Answer
  B. Hindi, may mga tala sa kasaysayan na may angking kultura ang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga mananakop.
  Explanation
  The correct answer is "Hindi, may mga tala sa kasaysayan na may angking kultura ang mga Pilipino bago pa man dumating ang mga mananakop." This answer states that there are historical records indicating that the ancient Filipinos had their own culture even before the arrival of colonizers. This suggests that their culture was not primitive but rather had its own unique characteristics and developments.

  Rate this question:

 • 21. 

  Kung makakakita ka ng mga “fossil”, kanino mo ilalapit upang masuri ito?

  • A.

   Sa geologo dahil ang “fossil” ay nakita sa lupa.

  • B.

   Sa antropologo, dahil pinag-aaralan nila ang pinagmulan at pag-unlad ng tao

  • C.

   Sa heograpo, dahil walang “fossil” kung walang kapaligiran

  • D.

   Sa museum, upang Makita ng mga tao.

  Correct Answer
  B. Sa antropologo, dahil pinag-aaralan nila ang pinagmulan at pag-unlad ng tao
  Explanation
  The correct answer is "Sa antropologo, dahil pinag-aaralan nila ang pinagmulan at pag-unlad ng tao." This is because anthropologists study the origin and development of humans, which includes analyzing fossils to understand human evolution and history.

  Rate this question:

 • 22. 

  Ang Pilipinas ay nagkaroon ng maraming pangkat-etniko dahil sa __________.

  • A.

   Iba-ibang uri ng edukasyon ng mga tao.

  • B.

   Iba-iba ang paraan ng pamumuhay.

  • C.

   Pagkakaroon ng maraming pulo

  • D.

   Iba’t-ibang salinlahi

  Correct Answer
  B. Iba-iba ang paraan ng pamumuhay.
  Explanation
  The Philippines has had many ethnic groups because of the different ways of living. This suggests that the diversity in the ways of living among the various ethnic groups in the country has contributed to the formation and existence of different ethnic groups.

  Rate this question:

 • 23. 

  Bakit sinasabing di makatarungan ang pagbabatas noong unang panahon ng mga sinaunang Pilipino?

  • A.

   Wala kasing tagapagtanggol

  • B.

   Marahas ang paraan ng paglilitis

  • C.

   Sobrang bagal ang paglilitis

  • D.

   Walang paglilitis na isinasagawa

  Correct Answer
  D. Walang paglilitis na isinasagawa
  Explanation
  During the ancient times of the Filipinos, it is said that the lack of trials or legal proceedings was considered unjust. Without any form of trial or due process, individuals were not given the opportunity to defend themselves or present evidence to prove their innocence. This absence of a fair and impartial judicial system meant that people could be falsely accused and punished without any chance of proving their innocence. As a result, this lack of trials was seen as an unjust practice during that time.

  Rate this question:

 • 24. 

  Bakit naglalagay ng tatu o pinta sa katawan ang mga sinaunang Pilipino?

  • A.

   Panlaban sa masasamang ispiritu sa paligid

  • B.

   Simbolo ng kagandahan at katapangan

  • C.

   Sagisag ng katayuan sa lipunan

  • D.

   Upang pangilagan o katakutan

  Correct Answer
  C. Sagisag ng katayuan sa lipunan
  Explanation
  The correct answer is "Sagisag ng katayuan sa lipunan" which means "Symbol of social status". This is because in ancient Filipino society, tattoos or body paint were often used as a way to indicate a person's social status or rank within the community. The designs and placement of the tattoos would vary depending on the individual's position in society, such as being a warrior, a leader, or a member of a specific tribe. Therefore, getting tattoos or body paint was a way for the ancient Filipinos to display their social standing and identity within their community.

  Rate this question:

 • 25. 

  Bakit sinasabing di pormal ang edukasyon ng mga sinaunang Pilipino?

  • A.

   Ang ama at ina ang guro ng mga anak

  • B.

   Walang mga kagamitan sa pag-aaral

  • C.

   Bilang ang araw ng pasok sa paaralan

  • D.

   Pinaparusahan ang mga batang di nag-aaral

  Correct Answer
  A. Ang ama at ina ang guro ng mga anak
  Explanation
  The correct answer is "Ang ama at ina ang guro ng mga anak." This answer suggests that the education system of the ancient Filipinos was informal because parents were the ones who taught their children. There were no formal schools or professional teachers during that time.

  Rate this question:

 • 26. 

  Ano kaya mayroon ang mga Muslim at sila lang ang hindi ganap na napailalim sa kapangyarihan ng mga mananakop na dayuhan?

  • A.

   Marami silang armas

  • B.

   Lubos ang katapatan nila sa kanilang relihiyon

  • C.

   Matatapang silang tao

  • D.

   Marami ang bilang nila sa mga dayuhan

  Correct Answer
  B. Lubos ang katapatan nila sa kanilang relihiyon
  Explanation
  Muslims have a strong devotion and loyalty to their religion, which may be a reason why they have not fully submitted to foreign invaders. Their commitment to their religious beliefs and practices may have made them resilient and resistant to outside influences. This could have contributed to their ability to maintain their cultural identity and resist assimilation into the dominant foreign power.

  Rate this question:

 • 27. 

  Anong katangian ang iyong hinahangaan sa mga Muslim?

  • A.

   Katapangan at pagiging negosyante

  • B.

   Katapatan sa Islam at pagkakaisa

  • C.

   Ang kanilang kakaibang kultura

  • D.

   Di nila pagkain ng karneng baboy

  Correct Answer
  B. Katapatan sa Islam at pagkakaisa
  Explanation
  The correct answer is "Katapatan sa Islam at pagkakaisa" because it highlights the admirable qualities of Muslims, specifically their faithfulness to Islam and their unity as a community. This answer acknowledges the importance of their religious beliefs and the strength they derive from their shared values and principles. It reflects an appreciation for their commitment to their religion and their ability to come together as one despite their diverse backgrounds and cultures.

  Rate this question:

 • 28. 

  Paano naipalaganap ang Islam sa Pilipinas?

  • A.

   Sa pamamagitan ng pananakop ng mga mandirigmang Arabe

  • B.

   Sa pamamagitan ng pangangaral at pakikipagkalakalan

  • C.

   Sa pamamagitan ng pagdadala ng mga Pilipino sa Mecca

  • D.

   Sa pamamagitan ng pwersahang pagyakap sa kanilang relihiyon

  Correct Answer
  B. Sa pamamagitan ng pangangaral at pakikipagkalakalan
  Explanation
  Islam was spread in the Philippines through preaching and trade. Arab traders and missionaries played a significant role in introducing and promoting the religion. Through their interactions with the local communities, they were able to spread the teachings of Islam and establish mosques. The exchange of goods and ideas during trade also facilitated the dissemination of Islamic beliefs and practices among the Filipinos. This peaceful means of propagation, through preaching and trade, contributed to the gradual adoption and acceptance of Islam in the Philippines.

  Rate this question:

 • 29. 

  Ano ang pangunahing motibo ng mga ugnayang Pilipino-Asyano noong sinaunang panahon?

  • A.

   Pakikipagkaibigan, kalakalan, seguridad at pagyaman ng kultura

  • B.

   Pagsanib-pwersa ng mga pinuno laban sa kaaway

  • C.

   Paggamit ng kanilang mga kagamitan na wala sa ating mga ninuno noon

  • D.

   Magaya ang kanilang pamamalakad sa bansa.

  Correct Answer
  A. Pakikipagkaibigan, kalakalan, seguridad at pagyaman ng kultura
  Explanation
  The primary motive of Filipino-Asian relationships during ancient times was to establish friendships, engage in trade, ensure security, and enrich their cultures. This can be inferred from the options provided, as they all relate to the positive aspects of establishing connections with Asian nations.

  Rate this question:

 • 30. 

  Bakit nakikipagkalakalan hanggang sa kasalukuyan ang Pilipinas sa mga bansa sa Asya?

  • A.

   Dahil nakadepende tayo sa kanilang kalakalan.

  • B.

   Nakapagpayaman sila ng dating kulturang taglay ng mga Pilipino.

  • C.

   Nakatutulong sa pagsulong at pag-unlad ng ating bansa ang pakikipagkalakalan sa kanila.

  • D.

   Ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay nagdulot ng pagbabago sa pamumuhay ng Pilipino.

  Correct Answer
  C. Nakatutulong sa pagsulong at pag-unlad ng ating bansa ang pakikipagkalakalan sa kanila.
  Explanation
  The answer suggests that engaging in trade with other countries in Asia has helped in the progress and development of the Philippines. This implies that through trade, the Philippines has been able to access resources, markets, and opportunities that have contributed to the growth of the country.

  Rate this question:

 • 31. 

  Alin sa mga sumusunod ang hindi nakatulong sa pagbuo at pag-unlad ng kabihasnan ng sinaunang Pilipino?

  • A.

   Paghubog sa mga pangyayari lalo na sa larangan ng kagitingan, pamumuno at pamumuhay ng ating mga ninuno.

  • B.

   Pagbibigay halaga sa pagpanday ng mga simpleng karunungan, batas, kaugalian at tradisyon na natutunan natin sa kanila.

  • C.

   Paglimot sa mga pamana ng ating ninuno dahil lipas na ito at makabago na ang ating henerasyon.

  • D.

   Pagsasabuhay, pananatili at pagpapasalamat sa mga nabuong kasaysayan ng mga sinaunang kabihasnang Pilipino sa panahon natin ngayon.

  Correct Answer
  C. Paglimot sa mga pamana ng ating ninuno dahil lipas na ito at makabago na ang ating henerasyon.
  Explanation
  The option "Paglimot sa mga pamana ng ating ninuno dahil lipas na ito at makabago na ang ating henerasyon" (Forgetting the legacy of our ancestors because it is already past and our generation is modern) did not contribute to the formation and development of ancient Filipino civilization. This option suggests a disregard for the knowledge, customs, and traditions passed down by our ancestors, which is essential in understanding and appreciating our cultural heritage. By neglecting the contributions of our ancestors, we fail to recognize the foundation upon which our civilization is built.

  Rate this question:

 • 32. 

  Paano ka makatutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at pagpapayaman ng ating likas na yaman?

  • A.

   Sumunod sa batas trapiko.

  • B.

   Magpanukala ng mga batas hinggil dito

  • C.

   Wastong paggamit at pagpapalit sa mga napapalitan nating likas na yaman.

  • D.

   Sumali sa mga demonstrasyon ukol sa programang pangkalikasan.

  Correct Answer
  C. Wastong paggamit at pagpapalit sa mga napapalitan nating likas na yaman.
  Explanation
  By using and replacing our natural resources responsibly, we can contribute to the preservation and enrichment of our natural wealth. This means using resources efficiently, minimizing waste, and promoting sustainable practices. By doing so, we can help maintain the balance of ecosystems and ensure the availability of resources for future generations.

  Rate this question:

 • 33. 

  Alin ang hindi totoo sa naging epekto ng heograpiya sa mga pag-uugali at kamalayang pangkapaligiran ng mga Pilipino?

  • A.

   Ibinabatay at nakadepende ang kanilang pamumuhay sa kanilang kapaligiran.

  • B.

   Naging hadlang ito sa pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa isa’t-isa.

  • C.

   Nagkaiba ang mga kaugalian sa magkakaibang kapaligiran.

  • D.

   Walang pakialaman ang mga Pilipino dahil sa magkakaibang kapaligiran.

  Correct Answer
  D. Walang pakialaman ang mga Pilipino dahil sa magkakaibang kapaligiran.
  Explanation
  The correct answer is "Walang pakialaman ang mga Pilipino dahil sa magkakaibang kapaligiran." This statement is not true because geography has influenced the behaviors and environmental awareness of Filipinos. The other options provide accurate explanations of the effects of geography, such as how their way of life is based on and dependent on their environment, how it has hindered interactions among Filipinos, and how different environments have led to different customs and traditions.

  Rate this question:

 • 34. 

  Ang mga sumusunod ay nagsasabi kung bakit mahalaga ang pag-aaral ng kasaysayan maliban sa isa __________.

  • A.

   Nililinaw ang pangyayari sa kasalukuyan.

  • B.

   Nakikilala natin ang ating pagkatao at kultura.

  • C.

   Napatatalas ang ating katalinuhan sa paglutas ng suliranin.

  • D.

   Nagbibigay kasiyahan sa ating pag-aaral ng kaugalian at pamumuhay ng iba’t ibang tao sa iba’t ibang panahon.

  Correct Answer
  C. Napatatalas ang ating katalinuhan sa paglutas ng suliranin.
  Explanation
  The given answer, "Napatatalas ang ating katalinuhan sa paglutas ng suliranin," means that studying history sharpens our intellect in problem-solving. By understanding the past, we can learn from the mistakes and successes of previous generations, enabling us to make better decisions in the present and future. History provides us with valuable lessons and insights that can guide us in addressing current issues and finding effective solutions.

  Rate this question:

 • 35. 

  Bakit mahalaga ang enerhiya sa bansa?

  • A.

   Ito ay ginagamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya sa mga pabrika, elektrisidad, at sasakyan.

  • B.

   Ito ang mineral na nakukuha sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas.

  • C.

   Ito ang pinagkukunan ng ikabubuhay ng mga Pilipino.

  • D.

   Ito ang pinagmumulan ng malaking kita ng bansa.

  Correct Answer
  A. Ito ay ginagamit sa pagpapatakbo ng mga makinarya sa mga pabrika, elektrisidad, at sasakyan.
  Explanation
  Energy is important in the country because it is used to power machinery in factories, provide electricity, and fuel vehicles.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.