ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 248,356
: 20 | Attempts: 16,546

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 - Quiz

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 

  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศใช้วันใด

  • A.

   30 ธันวาคม 2545

  • B.

   31 ธันวาคม 2545

  • C.

   1 มกราคม 2546

  • D.

   2 มกราคม 2546

  Correct Answer
  B. 31 ธันวาคม 2545
  Explanation
  The correct answer is 31 ธันวาคม 2545. This is because the พรบ.การศึกษาภาคบังคับ (Education Act) was announced and enforced on December 31, 2545.

  Rate this question:

 • 2. 

  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้วันใด

  • A.

   30 ธันวาคม 2545

  • B.

   31 ธันวาคม 2545

  • C.

   1 มกราคม 2546

  • D.

   2 มกราคม 2546

  Correct Answer
  C. 1 มกราคม 2546
  Explanation
  The correct answer is 1 มกราคม 2546 because the พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 was enforced on that date.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  • A.

   การศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B.

   การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ

  • C.

   การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D.

   การศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

  Correct Answer
  C. การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  Explanation
  The correct answer refers to the compulsory education according to the Compulsory Education Act of 2002. It includes education from the first grade to the ninth grade of basic education.

  Rate this question:

 • 4. 

  เด็ก ตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 หมายถึงข้อใด

  • A.

   เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก

  • B.

   เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • C.

   เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

  • D.

   เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่หกจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Correct Answer
  B. เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว
  Explanation
  According to the mandatory education law of 2545, "เด็ก ตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545" refers to children who are between the age of seven and sixteen, except for children who have passed the ninth grade of mandatory education.

  Rate this question:

 • 5. 

  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีทั้งหมดกี่มาตรา

  • A.

   5 มาตรา

  • B.

   9 มาตรา

  • C.

   13 มาตรา

  • D.

   20 มาตรา

  Correct Answer
  D. 20 มาตรา
  Explanation
  The correct answer is 20 มาตรา. The question asks about the number of sections in the Education Act of 2545. The Education Act of 2545 is a legislation in Thailand that governs education policies and regulations. It consists of 20 sections or provisions that outline various aspects of the education system in the country.

  Rate this question:

 • 6. 

  ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C.

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D.

   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  Correct Answer
  A. นายกรัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "นายกรัฐมนตรี" because according to the question, the person who is responsible for implementing the provisions of the Education Act of 2545 is the Prime Minister.

  Rate this question:

 • 7. 

  ใครไม่มีหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  • A.

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B.

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • C.

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D.

   ข้อ ก ถูก ข้อ ข และ ค ผิด

  Correct Answer
  A. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  Explanation
  According to the given information, the correct answer is "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" (Education Area Office). The question asks who is not responsible for announcing the details of sending children to school according to the Education Act of 2545. The organizations mentioned, such as สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Office), องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Administrative Organization), and คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area Committee), are all responsible for education-related matters. Therefore, the correct answer implies that none of these organizations are exempt from the responsibility of announcing the details of sending children to school.

  Rate this question:

 • 8. 

  จากข้อ 8 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเข้าเรียนไม่น้อยกว่าเท่าไร

  • A.

   1 เดือน

  • B.

   6 เดือน

  • C.

   1 ปี

  • D.

   ตามความเหมาะสม เป็นนิติบุคคล ขึ้นอยู่กับบริบท

  Correct Answer
  C. 1 ปี
  Explanation
  According to the question, it is required to inform the parents of the child in writing before the child starts school. The most appropriate time frame for this notification is at least 1 year, as stated in the answer. The other options, such as 1 month or 6 months, may not provide enough time for the parents to prepare for their child's enrollment in school. The last option mentions that it depends on the context and the legal entity, but this information is not relevant to the question. Therefore, the correct answer is 1 year.

  Rate this question:

 • 9. 

  ใครมีอำนาจในการผ่อนผันการเข้าเรียนของเด็กก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

  • A.

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B.

   ผู้อำนวยการ

  • C.

   สถานศึกษา

  • D.

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  Correct Answer
  C. สถานศึกษา
  Explanation
  สถานศึกษา (educational institution) has the authority to make decisions regarding the flexibility of a child's attendance before or after the age specified in the compulsory education standards. The other options mentioned, such as คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (basic education committee), ผู้อำนวยการ (director), and คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (educational district committee), do not have the specific authority mentioned in the question.

  Rate this question:

 • 10. 

  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาใดตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

  • A.

   เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

  • B.

   เวลาทำการของสถานที่นั้น ๆ

  • C.

   08.30 น. - 16.30 น.

  • D.

   ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

  Correct Answer
  D. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
  Explanation
  According to the given information, the employees have the authority to enter any premises during the specified time period as stated in the Education Act of 2545. The specified time period for the premises in question is from 08:30 AM to 04:30 PM. Therefore, options ก and ข, which state that the employees have the authority to enter the premises during the specified time period, are correct.

  Rate this question:

 • 11. 

  ในการปฏิบัติงานตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามกฎหมายใด

  • A.

   กฎหมายเอกชน

  • B.

   กฎหมายมหาชน

  • C.

   ประมวลกฎหมายอาญา

  • D.

   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

  Correct Answer
  C. ประมวลกฎหมายอาญา
  Explanation
  The correct answer is "ประมวลกฎหมายอาญา" (Criminal Code). According to the question, the employees are required to follow the provisions of the Education Act (พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545). The Criminal Code is a set of laws that defines and regulates criminal offenses and their penalties. Therefore, it is necessary for employees to be familiar with the Criminal Code in order to comply with the law while performing their duties.

  Rate this question:

 • 12. 

  ผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเวลาใด

  • A.

   30 วัน

  • B.

   1 เดือน

  • C.

   60 วัน

  • D.

   1 เดือน นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่

  Correct Answer
  D. 1 เดือน นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่
  Explanation
  If someone who is not a guardian has a child who does not attend school and resides with them, they must notify the local educational district office or local administrative organization within 1 month from the day the child starts living with them.

  Rate this question:

 • 13. 

  ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 ตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีความผิด

  • A.

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  • B.

   จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

  • C.

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D.

   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

  Correct Answer
  A. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
  Explanation
  According to the given statement, if a guardian does not comply with Article 6 of the Education Act, they will be subject to a penalty. The penalty stated in the answer is a fine not exceeding one thousand baht. This means that the guardian will have to pay a fine of up to one thousand baht for not following the specified provision.

  Rate this question:

 • 14. 

  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีความผิด

  • A.

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  • B.

   จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

  • C.

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D.

   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

  Correct Answer
  A. ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
  Explanation
  According to the given information, anyone who does not comply with Article 9 of the Education Act of 2545 is considered to have committed an offense. The punishment for this offense is a fine not exceeding one thousand baht.

  Rate this question:

 • 15. 

  ผู้ใดปราศจากเหตุอันควร กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุมิให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ต้องระวางโทษตามข้อใด

  • A.

   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  • B.

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี

  • C.

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • D.

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

  Correct Answer
  C. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  Explanation
  The correct answer is "ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ". This is because according to the พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545, anyone who is found guilty of preventing a child from attending compulsory education shall be subject to a fine not exceeding 10,000 baht, imprisonment not exceeding 1 year, or both fine and imprisonment.

  Rate this question:

 • 16. 

  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษตามข้อใด

  • A.

   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  • B.

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี

  • C.

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • D.

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

  Correct Answer
  C. ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
  Explanation
  If someone does not comply with Article 11 or provides false information, they will be subject to a fine of up to 10,000 baht.

  Rate this question:

 • 17. 

  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545คือใคร

  • A.

   นาบรรหาร ศิลปอาชา

  • B.

   พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ์

  • C.

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • D.

   นายวิษณุ เครืองาม

  Correct Answer
  C. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
  Explanation
  The correct answer is พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร. This is because พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร is the name of a person, while the other options are not.

  Rate this question:

 • 18. 

  เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาจาก กฎหมายใด กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี

  • A.

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

  • B.

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

  • C.

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

  • D.

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

  Correct Answer
  C. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  Explanation
  The reason for the announcement of the use of the Compulsory Education Act B.E. 2545 comes from the National Education Act B.E. 2542, which stipulates that parents or guardians have a responsibility to ensure that children or persons under their care receive compulsory education for a period of nine years.

  Rate this question:

 • 19. 

  เด็กชายติวสอบ ใฝ่ดี เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษาใด

  • A.

   ปีการศึกษา 2556

  • B.

   ปีการศึกษา 2557

  • C.

   ปีการศึกษา 2558

  • D.

   ปีการศึกษา 2559

  Correct Answer
  C. ปีการศึกษา 2558
  Explanation
  The boy was born on May 16, 2551. To determine the academic year he should enter, we need to consider the academic year in which he turns the required age to start school. In Thailand, children typically start school at the age of 6. Since the boy was born in 2551, he would turn 6 years old in 2557. Therefore, he would enter the academic year 2558.

  Rate this question:

 • 20. 

  ปีการศึกษา 2553 ที่จะมาถึง เด็กเกิดปีใด ที่ต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • A.

   พ.ศ.2544

  • B.

   พ.ศ.2545

  • C.

   พ.ศ.2546

  • D.

   พ.ศ.2547

  Correct Answer
  C. พ.ศ.2546
  Explanation
  The question asks which year a child must be born in order to enter the first grade of primary school in the academic year 2553. The academic year 2553 corresponds to the year 2010 in the Gregorian calendar. Since the child must enter the first grade of primary school, they would typically be around 6 years old. Subtracting 6 from 2010 gives us the year 2004. However, in the Thai calendar, which is based on the Buddhist era (BE), the year is 543 years ahead of the Gregorian calendar. Therefore, subtracting 543 from 2004 gives us the year 1461 BE, which corresponds to 2546 in the Thai calendar. So, a child must be born in the year 2546 in order to enter the first grade of primary school in the academic year 2553.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 15, 2009
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.