ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

20 | Attempts: 15549
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 - Quiz

ข้อสอบกฎหมาย ชุดที่ 5 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 ประกาศใช้วันใด
  • A. 

   30 ธันวาคม 2545

  • B. 

   31 ธันวาคม 2545

  • C. 

   1 มกราคม 2546

  • D. 

   2 มกราคม 2546

 • 2. 
  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้วันใด
  • A. 

   30 ธันวาคม 2545

  • B. 

   31 ธันวาคม 2545

  • C. 

   1 มกราคม 2546

  • D. 

   2 มกราคม 2546

 • 3. 
  ข้อใดหมายถึงการศึกษาภาคบังคับตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   การศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ

  • C. 

   การศึกษาชั้นปีที่หนึ่งถึงชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   การศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน

 • 4. 
  เด็ก ตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก

  • B. 

   เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับแล้ว

  • C. 

   เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ดจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว

  • D. 

   เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่หกจนถึงย่างเข้าปีที่สิบหกของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 5. 
  พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีทั้งหมดกี่มาตรา
  • A. 

   5 มาตรา

  • B. 

   9 มาตรา

  • C. 

   13 มาตรา

  • D. 

   20 มาตรา

 • 6. 
  ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รองนายกรัฐมนตรี

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 7. 
  ใครไม่มีหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ข้อ ก ถูก ข้อ ข และ ค ผิด

 • 8. 
  จากข้อ 8 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเข้าเรียนไม่น้อยกว่าเท่าไร
  • A. 

   1 เดือน

  • B. 

   6 เดือน

  • C. 

   1 ปี

  • D. 

   ตามความเหมาะสม เป็นนิติบุคคล ขึ้นอยู่กับบริบท

 • 9. 
  ใครมีอำนาจในการผ่อนผันการเข้าเรียนของเด็กก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
  • A. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   ผู้อำนวยการ

  • C. 

   สถานศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

 • 10. 
  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในระหว่างเวลาใดตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
  • A. 

   เวลาพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

  • B. 

   เวลาทำการของสถานที่นั้น ๆ

  • C. 

   08.30 น. - 16.30 น.

  • D. 

   ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

 • 11. 
  ในการปฏิบัติงานตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามกฎหมายใด
  • A. 

   กฎหมายเอกชน

  • B. 

   กฎหมายมหาชน

  • C. 

   ประมวลกฎหมายอาญา

  • D. 

   ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 • 12. 
  ผู้ใดซึ่งไม่ใช่ผู้ปกครอง มีเด็กซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาอาศัยอยู่ด้วย ต้องแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในเวลาใด
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   1 เดือน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   1 เดือน นับแต่วันที่เด็กมาอาศัยอยู่

 • 13. 
  ผู้ปกครองที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 6 ตามพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีความผิด
  • A. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

  • C. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 • 14. 
  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 9 แห่งพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มีความผิด
  • A. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน

  • C. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท จำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

 • 15. 
  ผู้ใดปราศจากเหตุอันควร กระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นเหตุมิให้เด็กได้เรียนในสถานศึกษาพรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545ต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 16. 
  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11 หรือแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษตามข้อใด
  • A. 

   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 10,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 • 17. 
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545คือใคร
  • A. 

   นาบรรหาร ศิลปอาชา

  • B. 

   พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ์

  • C. 

   พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

  • D. 

   นายวิษณุ เครืองาม

 • 18. 
  เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาจาก กฎหมายใด กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี
  • A. 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

  • B. 

   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

  • C. 

   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

  • D. 

   พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

 • 19. 
  เด็กชายติวสอบ ใฝ่ดี เกิดวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2551 จะต้องเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษาใด
  • A. 

   ปีการศึกษา 2556

  • B. 

   ปีการศึกษา 2557

  • C. 

   ปีการศึกษา 2558

  • D. 

   ปีการศึกษา 2559

 • 20. 
  ปีการศึกษา 2553 ที่จะมาถึง เด็กเกิดปีใด ที่ต้องเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  • A. 

   พ.ศ.2544

  • B. 

   พ.ศ.2545

  • C. 

   พ.ศ.2546

  • D. 

   พ.ศ.2547

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.