แบบทดสอบระบบย่อยอาหาร

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Toudta
T
Toudta
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 20,296
: 10 | Attempts: 20,306

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบระบบย่อยอาหาร - Quiz

คำชี้แจง    ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กที่สุดเพียงข้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

  1. ระบบย่อยอาหารเริ่มขึ้นที่ใด

  • A.

   ปาก

  • B.

   กระเพาะอาหาร

  • C.

   ลำไส้เล็ก

  • D.

   ลำไส้ใหญ่

  Correct Answer
  A. ปาก
  Explanation
  The digestive system starts in the mouth where food is broken down into smaller pieces through chewing and mixed with saliva. This process is the first step in the digestion of food and prepares it for further breakdown and absorption in the rest of the digestive system.

  Rate this question:

 • 2. 

  2. อวัยวะใด  ทำหน้าที่คลุกเคล้าอาหารกับน้ำลาย

  • A.

   ปาก

  • B.

   ลิ้น

  • C.

   หลอดอาหาร

  • D.

   กระเพาะอาหาร

  Correct Answer
  B. ลิ้น
  Explanation
  The tongue is responsible for mixing food with saliva in the mouth.

  Rate this question:

 • 3. 

  3. อวัยวะข้อใด  ทำหน้าที่ย่อยอาหารและพักอาหารชั่วคราว

  • A.

   ปาก

  • B.

   หลอดอาหาร

  • C.

   กระเพาะอาหาร

  • D.

   ลำไส้เล็ก

  Correct Answer
  C. กระเพาะอาหาร
  Explanation
  The correct answer is "กระเพาะอาหาร" (stomach). The stomach is responsible for both breaking down and temporarily storing food. It secretes digestive enzymes and acids to break down food into smaller particles, and it also contracts to mix the food with these digestive juices. The stomach then gradually releases the partially digested food into the small intestine for further digestion and absorption.

  Rate this question:

 • 4. 

  4. ข้อใดเป็นหน้าที่ของตับ

  • A.

   ผลิตน้ำย่อย

  • B.

   ผลิตน้ำดี

  • C.

   ผลิตโฮโมนอินซูลิน

  • D.

   ดูดซึมอาหาร

  Correct Answer
  B. ผลิตน้ำดี
  Explanation
  The correct answer is "ผลิตน้ำดี". The liver is responsible for producing bile, which helps in the digestion and absorption of fats in the small intestine. Bile also aids in the elimination of waste products from the body. Therefore, the liver's role in producing bile can be considered as its function in producing "good" or "healthy" fluids for digestion.

  Rate this question:

 • 5. 

  5. การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารจะใช้เวลานานเท่าใด

  • A.

   1-2 ชั่วโมง

  • B.

   2-3 ชั่วโมง

  • C.

   3-4 ชั่วโมง

  • D.

   5-6 ชั่วโมง

  Correct Answer
  C. 3-4 ชั่วโมง
  Explanation
  The process of digestion in the stomach takes approximately 3-4 hours. During this time, the stomach uses its muscular contractions and digestive enzymes to break down the food into smaller particles and mix it with stomach acid. This allows for the absorption of nutrients and the elimination of waste products.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. กรดอะมิโน แอมิเลส (Amylase)  ย่อยอาหารชนิดใด

  • A.

   แป้ง

  • B.

   โปรตีน

  • C.

   น้ำตาล

  • D.

   ไขมัน

  Correct Answer
  A. แป้ง
  Explanation
  Amylase คือ เอนไซม์ที่ช่วยย่อยแป้งให้เป็นกลูโคส ซึ่งเป็นน้ำตาล ซึ่งจะช่วยให้แป้งที่เราทานเข้าไปในร่างกายสามารถดูดซึมและย่อยได้ง่ายขึ้น

  Rate this question:

 • 7. 

  7. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยโปรตีน 

  • A.

   เพปซิน (Pepsin)

  • B.

   ไลเพส (Lipase)

  • C.

   เรนนิน (Rennin)

  • D.

   แอมิเลส (Amylase)

  Correct Answer
  A. เพปซิน (Pepsin)
  Explanation
  Pepsin is an enzyme that functions as a protease, meaning it breaks down proteins into smaller peptides. It is produced in the stomach and plays a crucial role in the digestion of proteins. Pepsin works by cleaving the peptide bonds between amino acids, which allows for the absorption and utilization of amino acids by the body. Lipase, rennin, and amylase, on the other hand, are enzymes that are involved in the digestion of fats, milk proteins, and carbohydrates, respectively.

  Rate this question:

 • 8. 

  8. ข้อใดทำหน้าที่ย่อยไขมัน

  • A.

   ไลเพส (Lipase)

  • B.

   ทริปซิน (Tryprin)

  • C.

   ไทอาลิน (Ptyalin)

  • D.

   มอลเทส (Maltase)

  Correct Answer
  A. ไลเพส (Lipase)
  Explanation
  Lipase is an enzyme that breaks down fats into smaller molecules, such as fatty acids and glycerol. It plays a crucial role in the digestion and absorption of dietary fats in the small intestine. Lipase is produced by the pancreas and is released into the small intestine where it acts on the fats present in the food. Therefore, Lipase is responsible for the breakdown of fats.

  Rate this question:

 • 9. 

  9. ช่วยระบายของเสียและกากอาหารออกจากร่างกาย  เป็นหน้าที่ของอวัยวะใด ง.  ไส้ติ่ง

  • A.

   ลำไส้เล็กท่อนกลาง

  • B.

   ลำไส้เล็กท่อนปลาย

  • C.

   ลำไส้ใหญ่

  • D.

   ไส้ติ่ง

  Correct Answer
  C. ลำไส้ใหญ่
  Explanation
  The correct answer is the large intestine. The large intestine is responsible for the elimination of waste materials and undigested food from the body. It absorbs water and electrolytes from the remaining indigestible food matter, forming feces which are then eliminated through the rectum. The small intestine, on the other hand, is responsible for the absorption of nutrients from digested food.

  Rate this question:

 • 10. 

  การออกกำลังกายทันทีภายหลังรับประทานอาหาร  จะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพร่างกาย  

  • A.

   อ่อนเพลีย

  • B.

   จุกเสียด

  • C.

   ลำไส้เล็ก

  • D.

   ลำไส้ใหญ่

  Correct Answer
  B. จุกเสียด
  Explanation
  Exercising immediately after eating can cause indigestion or discomfort in the stomach due to the body's blood flow being directed towards the muscles being used during exercise, rather than towards the digestive system. This can result in symptoms such as bloating, gas, or stomach cramps, which are commonly referred to as "จุกเสียด" in Thai.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jul 20, 2010
  Quiz Created by
  Toudta
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.