แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์(ว32101)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Pleiamsri
P
Pleiamsri
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 35,587
: 20 | Attempts: 6,344

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
(32101) 2 - Quiz

ให้ทำเครื่องหมาย x ทับข้อที่ถูกที่สุดเพียง ้อเดียวนักเรียนชั้นม. 2/4 และ 2/11 ให้ใส่ชื่อตนเองเป็นภาษา ังกฤษ และใส่password คือ 12345 และปริ๊นซ์เกียรติบัตรผล ารสอบส่งคุณครูเปลี่ยมศร


Questions and Answers
 • 1. 

     แสงสีใดมีความถี่มากที่สุด

  • A.

   สีม่วง

  • B.

   สีแดง

  • C.

   สีเหลือง

  • D.

   สีเขียว

  Correct Answer
  A. สีม่วง
  Explanation
  สีม่วงมีความถี่มากที่สุดเนื่องจากมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดในสีทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้มีความถี่สูงกว่าสีอื่นๆ และมีพลังงานคลื่นสูงกว่าสีอื่นๆ ดังนั้นสีม่วงจึงมีความถี่มากที่สุด

  Rate this question:

 • 2. 

   ข้อใดไม่ใช่สมบัติของแสง

  • A.

   มีตัวกลางพาไป

  • B.

   เดินทางเป็นเส้นตรง

  • C.

   เดินทางผ่านสุญญากาศ

  • D.

   มีความเร็ว 3x108 m/s

  Correct Answer
  A. มีตัวกลางพาไป
  Explanation
  The correct answer is "มีตัวกลางพาไป" (does not have a medium to propagate through). This is because light can travel through a vacuum, such as outer space, where there is no medium present.

  Rate this question:

 • 3. 

  รังสีเหนือม่วงคือรังสีในข้อใด

  • A.

   รังสีเอ็กซ์

  • B.

   รังสีคอสมิก

  • C.

   รังสีอินฟาเรด

  • D.

   รังสีอุลตราไวโอเลต

  Correct Answer
  D. รังสีอุลตราไวโอเลต
  Explanation
  The correct answer is "รังสีอุลตราไวโอเลต" because ultraviolet radiation is a type of radiation that falls in the violet portion of the electromagnetic spectrum, which is also known as ultraviolet light.

  Rate this question:

 • 4. 

  ตัวกลางชนิดใดที่แสงเดินทางผ่านไม่ได้

  • A.

   กระจกเงา

  • B.

   กระจกฝ้า

  • C.

   สุญญากาศ

  • D.

   น้ำประปา

  Correct Answer
  A. กระจกเงา
  Explanation
  กระจกเงาไม่ให้แสงผ่านผ่านได้เนื่องจากมีการเคลือบสารที่สามารถสะท้อนแสงได้มากกว่าการส่งผ่านแสง ซึ่งทำให้แสงที่เข้ามาชนกับกระจกเงาจะถูกสะท้อนกลับออกไป ทำให้ไม่สามารถผ่านไปถึงอีกด้านหนึ่งของกระจกได้

  Rate this question:

 • 5. 

  เมื่อแสงที่สะท้อนจากวัตถุมาเข้าตาเป็นสีเขียว  สีแดง  และไม่มีสี เราจะมองเห็นวัตถุเป็นสีอะไรบ้างตามลำดับ

  • A.

   ดำ แดง และขาว

  • B.

   เขียว แดง และดำ

  • C.

   เขียว แดง และขาว

  • D.

   ดำ แดง และเขียว

  Correct Answer
  B. เขียว แดง และดำ
  Explanation
  When light reflected from an object enters the eye, we perceive the colors green, red, and absence of color. In this case, the colors are perceived in the order green, red, and absence of color. Therefore, the object would appear green, red, and black.

  Rate this question:

 • 6. 

  การสะท้อนของแสงแบบมีระเบียบจะเกิดขึ้นเมื่อใด

  • A.

   แสงตกกระทบวัตถุโปร่งใส ผิวเรียบ เป็นมัน

  • B.

   แสงตกกระทบวัตถุทึบ ผิวเรียบ เป็นมัน

  • C.

   แสงตกกระทบวัตถุไม่โปร่งใส ผิวไม่เรียบ เป็นมัน

  • D.

   แสงตกกระทบวัตถุทึบแสง ผิวไม่เรียบ เป็นมัน

  Correct Answer
  B. แสงตกกระทบวัตถุทึบ ผิวเรียบ เป็นมัน
  Explanation
  เมื่อแสงตกกระทบวัตถุทึบ แสงจะถูกสะท้อนกลับออกจากวัตถุและเปลี่ยนทิศทาง โดยเกิดการสะท้อนแบบมีระเบียบ ผิวของวัตถุที่เรียบจะช่วยให้แสงสะท้อนไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดการสะท้อนแบบมีระเบียบ

  Rate this question:

 • 7. 

  “รังสีตกกระทบ  รังสีสะท้อน และเส้นแนวฉาก อยู่ในระนาบเดียวกัน  มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน” ข้อความนี้หมายถึงข้อใด

  • A.

   กฎการสะท้อนกลับหมด

  • B.

   กฎการหักเหของแสง

  • C.

   กฎการสะท้อนของแสง

  • D.

   กฎการเลี้ยวเบนของแสง

  Correct Answer
  C. กฎการสะท้อนของแสง
  Explanation
  The given statement states that "incident rays, reflected rays, and normal lines are in the same plane and the angle of incidence is equal to the angle of reflection." This is a definition of the law of reflection, which states that when light rays are reflected off a surface, the angle of incidence (the angle between the incident ray and the normal line) is equal to the angle of reflection (the angle between the reflected ray and the normal line). Therefore, the correct answer is "กฎการสะท้อนของแสง" which translates to "the law of reflection of light."

  Rate this question:

 • 8. 

  ถ้าแสงตกกระทบผิวของวัตถุซึ่งขรุขระจะเป็นอย่างไร

  • A.

   มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน

  • B.

   มุมตกกระทบโตกว่ามุมสะท้อน

  • C.

   มุมสะท้อนโตกว่ามุมตกกระทบ

  • D.

   รังสีตกกระทบเท่ากับรังสีสะท้อน

  Correct Answer
  A. มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน
  Explanation
  When light hits the surface of an object, it can either be reflected or refracted. The angle at which the light ray hits the surface is called the angle of incidence, and the angle at which it bounces off or is transmitted through the surface is called the angle of reflection or refraction, respectively. According to the law of reflection and the law of refraction, the angle of incidence is equal to the angle of reflection, and the angle of incidence is not necessarily equal to the angle of refraction. Therefore, the correct answer is "มุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน" (the angle of incidence is equal to the angle of reflection).

  Rate this question:

 • 9. 

  • A.

   XO

  • B.

   XC

  • C.

   OX

  • D.

   XE

  Correct Answer
  C. OX
 • 10. 

  เมื่อต้องการให้มีการสะท้อนเกิดได้มากขึ้น AB ควรเป็นวัตถุในข้อใด (ดูภาพข้อ 9)

  • A.

   กระจกเงา

  • B.

   แผ่นสังกะสี

  • C.

   พลาสติกใส

  • D.

   พื้นน้ำ

  Correct Answer
  A. กระจกเงา
  Explanation
  In order to increase reflection, a reflective surface is needed. Among the given options, only a mirror (กระจกเงา) is a reflective surface. Therefore, AB should be a mirror to achieve a higher reflection.

  Rate this question:

 • 11. 

  XO หมายถึงข้อใด (ดูภาพข้อ 9)

  • A.

   เส้นปกติ

  • B.

   รังสีตกกระทบ

  • C.

   รังสีสะท้อน

  • D.

   รังสีหักเห

  Correct Answer
  A. เส้นปกติ
 • 12. 

  มุมตกกระทบคือมุมใด (ดูภาพข้อ 9)

  • A.

   AXY

  • B.

   BXE

  • C.

   CXO

  • D.

   YXO

  Correct Answer
  D. YXO
  Explanation
  The correct answer is YXO because it is the only option where the angle formed at the vertex is less than 90 degrees. In the other options, the angles formed at the vertex are greater than 90 degrees, which makes them obtuse angles.

  Rate this question:

 • 13. 

  เมื่อนักเรียนส่องกระจกดูตัวเองในกระจกเงาราบ ภาพที่นักเรียนเห็นคืออะไร

  • A.

   ภาพจริงหลังกระจก

  • B.

   ภาพจริงหน้ากระจก

  • C.

   ภาพเสมือนหลังกระจก

  • D.

   ภาพเสมือนหน้ากระจก

  Correct Answer
  C. ภาพเสมือนหลังกระจก
  Explanation
  When students look at themselves in a shadowed mirror, the image they see is a reflection of what is behind the mirror. This is because a shadowed mirror does not reflect light as clearly as a regular mirror, causing the image to appear faint or blurred. Therefore, the correct answer is "ภาพเสมือนหลังกระจก" which translates to "a reflection behind the mirror."

  Rate this question:

 • 14. 

  ภาพจากกระจกเงาระนาบของนาฬิกา  บอกเวลาจริงกี่นาฬิกา

  • A.

   3:55

  • B.

   4:05

  • C.

   4:55

  • D.

   8:05

  Correct Answer
  B. 4:05
  Explanation
  The image in the question shows a reflection of the clock. The hour hand is between 4 and 5, while the minute hand is on the 1-minute mark past the hour. Therefore, the correct time is 4:05.

  Rate this question:

 • 15. 

  เมื่อวางขวดน้ำหอมอยู่หน้ากระจกราบ  20 เซนติเมตร  โดยตาที่มองภาพอยู่ห่างจากขวดน้ำหอม 10 เซนติเมตร ภาพของขวดน้ำหอมจะอยู่ห่างจากตาที่ดูภาพขวดน้ำหอมในกระจกเท่าใด 

  • A.

   50 เซนติเมตร

  • B.

   60 เซนติเมตร

  • C.

   70 เซนติเมตร

  • D.

   80 เซนติเมตร

  Correct Answer
  A. 50 เซนติเมตร
  Explanation
  When a perfume bottle is placed in front of a mirror, the image of the bottle appears to be located behind the mirror. The distance between the mirror and the viewer's eye is 10 centimeters, and the distance between the mirror and the bottle is 20 centimeters. According to the mirror equation, which states that the object distance plus the image distance equals the focal length of the mirror, the image distance is equal to the difference between the object distance and the focal length. In this case, the focal length is 30 centimeters (10 + 20), so the image distance is 30 - 20 = 10 centimeters. Therefore, the image of the perfume bottle appears to be 50 centimeters away from the viewer's eye.

  Rate this question:

 • 16. 

  เด็กหญิงสุดสวย นั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งอยู่ห่างจากกระจกเงาระนาบ 2 เมตร  และมีโคมไฟอยู่หลังเธอ  2 เมตร เธอจะเห็นภาพโคมไฟในกระจกเงาอยู่ห่างจากเธอกี่เมตร

  • A.

   2

  • B.

   4

  • C.

   6

  • D.

   8

  Correct Answer
  C. 6
  Explanation
  The girl is sitting 2 meters away from the mirror and the lamp is 2 meters behind her. The distance between the girl and the lamp is 2 meters, and the distance between the girl and the mirror is also 2 meters. Therefore, the distance between the girl and the lamp is 2 meters, and the distance between the girl and the mirror is also 2 meters. When the girl looks at the mirror, she sees the reflection of the lamp, which is 2 meters away from her. So, the total distance between the girl and the reflection of the lamp in the mirror is 2 meters + 2 meters = 4 meters.

  Rate this question:

 • 17. 

  จงหาจำนวนภาพที่เกิดจากการสะท้อนแสงจากกระจกเงาราบสองบานโดยหันด้านสะท้อนแสงเข้ากันทำมุมกัน 50 องศา

  • A.

   3 ภาพ

  • B.

   4 ภาพ

  • C.

   5 ภาพ

  • D.

   7 ภาพ

  Correct Answer
  D. 7 ภาพ
  Explanation
  When light reflects off a mirror, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. In this case, the two mirrors are angled at 50 degrees to each other. Each time the light reflects off one mirror, it creates a new ray of light that can reflect off the other mirror. The number of images formed can be determined by dividing 360 degrees (a full circle) by the angle between the mirrors, which is 50 degrees. 360/50 = 7. Therefore, there will be 7 images formed from the reflection of light off the two mirrors.

  Rate this question:

 • 18. 

  วางวัตถุไว้ระหว่างกระจกเงาราบ 2 บาน ซึ่งทำมุมต่อกัน อยากทราบว่ามุมนั้นกางเท่าไรจึงจะให้เกิดภาพทั้งหมด 4 ภาพ ในหน่วยองศา

  • A.

   90

  • B.

   72

  • C.

   60

  • D.

   45

  Correct Answer
  B. 72
  Explanation
  The angle between the two mirrors needs to be such that when light reflects off both mirrors, it creates four distinct images. In this case, an angle of 72 degrees will achieve this result.

  Rate this question:

 • 19. 

  ข้อใดคือกฏการสะท้อนของแสง

  • A.

   รังสรตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติอยู่บนระนาบที่ตากต่าง

  • B.

   รังสีสะท้อนที่เสมือนเกิดขึ้น จะเอาฉากรับไม่ได้

  • C.

   รังสีสะท้อนคือรังสีที่สามารถเอาฉากรับได้

  • D.

   รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติอยู่บนระนาบเดียวกัน

  Correct Answer
  D. รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติอยู่บนระนาบเดียวกัน
  Explanation
  รังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติอยู่บนระนาบเดียวกัน เป็นกฏการสะท้อนของแสงที่ว่า เมื่อแสงถูกส่องตกกระทบหรือสะท้อนที่พื้นผิวของวัตถุ แสงที่สะท้อนออกจากวัตถุนั้นจะตามทิศที่เส้นปกติกับพื้นผิวของวัตถุ ส่วนแสงที่ตกกระทบจะมีทิศตรงกันข้ามกับเส้นปกติ รังสีสะท้อนคือแสงที่สามารถเอาฉากรับได้ ในข้อนี้กล่าวถึงว่ารังสีตกกระทบ รังสีสะท้อน และเส้นปกติอยู่บนระนาบเดียวกัน

  Rate this question:

 • 20. 

  ถ้านำวัตถุไปวางระหว่างกระจกเงาระนาย 2 บานที่วางทำมุม 75 องศา ต่อกัน จะทำให้เกิดภาพทั้งหมดกี่ภาพ และเป็นภาพชนิดใด

  • A.

   4 ภาพ , ภาพจริงทั้งหมด

  • B.

   4 ภาพ , เสมือนทั้งหมด

  • C.

   5 ภาพ , ภาพจริงทั้งหมด

  • D.

   5 ภาพ , ภาพเสมือนทั้งหมด

  Correct Answer
  B. 4 ภาพ , เสมือนทั้งหมด
  Explanation
  When an object is placed between two parallel mirrors at an angle of 75 degrees, it will create multiple reflections. The number of images formed can be determined by using the formula: (360 degrees)/(angle of inclination - 180 degrees). In this case, the angle of inclination is 75 degrees. Plugging in the values, we get (360)/(75-180) = (360)/(-105) = -3.42. Since we cannot have a negative number of images, we take the absolute value, which gives us 3.42. Since we cannot have a fraction of an image, we round down to the nearest whole number, which is 3. However, we also need to consider the original object, so we add 1 to the result. Therefore, there will be a total of 4 images formed. These images will be virtual, meaning they cannot be projected onto a screen, and will appear to be behind the mirrors, hence the term "เสมือนทั้งหมด" (virtual).

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 25, 2010
  Quiz Created by
  Pleiamsri
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.