แบบทดสอบราย (ว32101) ม.2 (หน่วยที่2เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี)

11 | Attempts: 631
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบราย (ว32101) ม.2 (หน่วยที่2เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี) - Quiz

ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงคำตอบเดียวตอนที่ 2 จงเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เห็นด้วย และ x หน้าข้อความที่ไม่เห็นด้ ย


Questions and Answers
 • 1. 
  ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวทุกข้อมีความสัมพันธ์กัน ยกเว้น ข้อใด
  • A. 

   แพงกีอา – อัลเฟรด เวเนเจอร์

  • B. 

   แผ่นแปซิฟิก – รองรับเฉพาะพื้นน้ำ

  • C. 

   แผ่นเปลือกโลกขนาดเล็ก – แผ่นแอนตาร์กติก

  • D. 

   ประเทศอินเดีย – แผ่นออสเตรเลีย

 • 2. 
  สาเหตุสำคัญในข้อใดที่ทำให้แผ่นดินของทวีปอเมริกากับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ1.  แผ่นอเมริกามุดเข้าไปอยู่ใต้แผ่นยูเรเซีย2.  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่จากการไหลของหินหนืดในชั้นแมนเทิล3.  หินหนืดในชั้นแมนเทิลดันขึ้นมาที่บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก
  • A. 

   1 2

  • B. 

   1 3

  • C. 

   2 3

  • D. 

   1 2 3

 • 3. 
  ทิวเขาจอมทองทางภาคเหนือและทิวเขานครศรีธรรมราชทางภาคใต้เกิดจากสาเหตุใด
  • A. 

   เปลือกโลกถูกแรงบีบอัดจนโค้งงอ

  • B. 

   การเคลื่อนที่ชนกันของแผ่นเปลือกโลก

  • C. 

   ผิวโลกมีความทนทานต่อการกร่อนไม่เท่ากัน

  • D. 

   การยกตัวของพื้นทวีปจากแรงดันของหินหนืดใต้ผิวโลก

 • 4. 
  ลำดับการเกิดแผ่นดินไหวเป็นไปตามข้อใด1)  การขยายตัวและหดตัวไม่สม่ำเสมอของเปลือกโลก2)  ความร้อนจากแก่นโลกทำให้เปลือกโลกส่วนล่างขยายตัวได้มากกว่าผิวโลกส่วนบน3)  ส่งอิทธิพลไปยังบริเวณรอบๆในรูปของคลื่น4)  เกิดแรงดันทำให้รอยแตกระหว่างแผ่นเปลือกโลกบางแห่งแยกออกจากกัน และบางแห่งเคลื่อนที่เข้าชนกัน
  • A. 

   1 2 3 4

  • B. 

   2 1 4 3

  • C. 

   2 1 3 4

  • D. 

   1 3 2 4

 • 5. 
  ภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเช่นเดียวกับภาพข้างบน  อยากทราบว่าภูเขาไฟรูปแบบนี้คืออะไร  และอักษร A เป็นหินหนืดที่พุ่งมาจากการระเบิดของภูเขาไฟมีชื่อเรียกว่าอะไร
  • A. 

   แบบกรวยภูเขาไฟสลับชั้น, ลาวา

  • B. 

   แบบรูปโล่, แมกมา

  • C. 

   แบบกรวยกรวดภูเขาไฟ, ลาวา

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีใดที่จะส่งผลให้ เขาตะปูจังหวัดพังพาในภาพซ้ายมือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้มากที่สุด
  • A. 

   การยุบตัวและการพัดพา

  • B. 

   การผุพังอยู่กับที่และการกร่อน

  • C. 

   การทับถม การกร่อน และการพัดพา

  • D. 

   การคดโค้งโก่งงอ การผุพังอยู่กับที่ และการกร่อน

 • 7. 
  ให้พิจารณาภาพการไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 7  - 8ประชาชนที่อยู่ในริมฝั่งแม่น้ำใดควรสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการสึกกร่อนของที่ดินที่ตนอาศัยอยู่
  • A. 

   A B

  • B. 

   C D

  • C. 

   A D

  • D. 

   B C

 • 8. 
  กระแสน้ำหมายเลขใดในภาพที่มีการไหลเร็ว
  • A. 

   1 4 6 8

  • B. 

   2 4 7 9

  • C. 

   3 5 7 9

  • D. 

   2 5 6 9

 • 9. 
  จงพิจารณาว่าข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   สิ่งมีชีวิตเป็นตัวการสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการผุพังอยู่กับที่เชิงเคมี

  • B. 

   การทับถมของตะกอนที่เกิดจากกระแสน้ำไหลจากภูเขาสู่ที่ราบที่มีร่องน้ำกว้างกว่าเดิมมากๆจะเกิดเป็นเนินตะกอนรูปพัด

  • C. 

   หินงอกหินย้อยภายในถ้ำหินปูนเกิดจากการกร่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี

  • D. 

   ลมเป็นปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุดต่อการเกิดการกร่อน

 • 10. 
  ลักษณะภูมิประเทศต่อไปนี้พบได้ที่ภาคใดของประเทศไทย                1)  เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่                2)  เป็นทั้งภูเขา  เนินเขา  ที่ราบลูกฟูก และที่ราบชายฝั่งทะเล                3)  เป็นเทือกเขาสลับกับที่ราบหุบเขา
  • A. 

   1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ภาคเหนือ 3) ภาคตะวันออก

  • B. 

   1) ภาคตะวันตก 2) ภาคใต้ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • C. 

   1) ภาคตะวันออก 2) ภาคตะวันตก 3) ภาคใต้

  • D. 

   1) ภาคกลาง 2) ภาคตะวันออก 3) ภาคเหนือ

 • 11. 
  ตอนที่ 2 จงเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เห็นด้วย และ x หน้าข้อความที่ไม่เห็นด้วย.............1.  เทือกเขาในประเทศส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นแนวยาวตะวันออก – ตะวันตก.............2.  การไหลของแม่น้ำส่วนใหญ่ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา จะไหลลงมาทางใต้สู่อ่าวไทย.............3.  ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่จะพบได้ที่ภาคกลาง.............4.  เทือกเขาสลับกับที่ราบหุบเขาเป็นลักษณะภูมิประเทศทางภาคตะวันออก.............5.   ภาคเหนือ  ภาคตะวันตก และภาคใต้มีลักษณะที่เหมือนกันคือมีภูเขาสูง.............6.  การยกตัวของภูเขาหิมาลัย ทำให้ภาคเหนือเกิดภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา.............7.  ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออก............8.  นักธรณีวิทยาพบว่าทางภาคตะวันตกมีร่องรอยของการเกิดภูเขาไฟ............9.  ลักษณะภูมิประเทศในภาคกลาง เกิดจากการทับถมเนื่องจากการกร่อนโดยกระแส                 น้ำของแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี...........10.  บริเวณที่ตั้งของประเทศไทยเคยมีการระเบิดของภูเขาไฟเกิดขึ้นมาแล้ว
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.