แบบทดสอบราย (ว32101) ม.2 (หน่วยที่2เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Pleiamsri
P
Pleiamsri
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 35,582
: 11 | Attempts: 797

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบราย (ว32101) ม.2 (หน่วยที่2เรื่องกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณี) - Quiz

ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุ เพียงคำตอบเดียวตอนที่ 2 จงเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เห็นด้วย และ x หน้าข้อความที่ไม่เห็นด้ ย


Questions and Answers
 • 1. 

  ตอนที่ 1 จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวทุกข้อมีความสัมพันธ์กัน ยกเว้น ข้อใด

  • A.

   แพงกีอา – อัลเฟรด เวเนเจอร์

  • B.

   แผ่นแปซิฟิก – รองรับเฉพาะพื้นน้ำ

  • C.

   แผ่นเปลือกโลกขนาดเล็ก – แผ่นแอนตาร์กติก

  • D.

   ประเทศอินเดีย – แผ่นออสเตรเลีย

  Correct Answer
  C. แผ่นเปลือกโลกขนาดเล็ก – แผ่นแอนตาร์กติก
  Explanation
  The correct answer is "แผ่นเปลือกโลกขนาดเล็ก – แผ่นแอนตาร์กติก". This is because the relationship between the two terms is not clear or logical. The other options have a clear relationship between them, such as a person's name and their profession or a geographical feature and its characteristic. However, "แผ่นเปลือกโลกขนาดเล็ก" and "แผ่นแอนตาร์กติก" do not have any obvious connection or relationship.

  Rate this question:

 • 2. 

  สาเหตุสำคัญในข้อใดที่ทำให้แผ่นดินของทวีปอเมริกากับทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาห่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ1.  แผ่นอเมริกามุดเข้าไปอยู่ใต้แผ่นยูเรเซีย2.  แผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่จากการไหลของหินหนืดในชั้นแมนเทิล3.  หินหนืดในชั้นแมนเทิลดันขึ้นมาที่บริเวณรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลก

  • A.

   1 2

  • B.

   1 3

  • C.

   2 3

  • D.

   1 2 3

  Correct Answer
  C. 2 3
  Explanation
  The movement of tectonic plates (answer 2) and the uplift of mantle rocks at the plate boundaries (answer 3) are the main reasons for the increasing separation between the continents of America, Europe, and Africa. The movement of tectonic plates causes the continents to shift and drift apart over time. This movement is driven by the flow of mantle rocks in the Earth's interior, which pushes the plates and causes them to move. As the plates move, they create tension and pressure at their boundaries, leading to the uplift of mantle rocks and the formation of mountains. This continuous process of plate movement and uplift gradually increases the distance between the continents.

  Rate this question:

 • 3. 

  ทิวเขาจอมทองทางภาคเหนือและทิวเขานครศรีธรรมราชทางภาคใต้เกิดจากสาเหตุใด

  • A.

   เปลือกโลกถูกแรงบีบอัดจนโค้งงอ

  • B.

   การเคลื่อนที่ชนกันของแผ่นเปลือกโลก

  • C.

   ผิวโลกมีความทนทานต่อการกร่อนไม่เท่ากัน

  • D.

   การยกตัวของพื้นทวีปจากแรงดันของหินหนืดใต้ผิวโลก

  Correct Answer
  D. การยกตัวของพื้นทวีปจากแรงดันของหินหนืดใต้ผิวโลก
  Explanation
  The correct answer is that the uplift of the continents is caused by the pressure exerted by the underlying rock layers. This is known as tectonic uplift, which occurs when the movement of tectonic plates causes the rocks beneath the continents to be compressed and pushed upwards. This process can result in the formation of mountains and other elevated landforms.

  Rate this question:

 • 4. 

  ลำดับการเกิดแผ่นดินไหวเป็นไปตามข้อใด1)  การขยายตัวและหดตัวไม่สม่ำเสมอของเปลือกโลก2)  ความร้อนจากแก่นโลกทำให้เปลือกโลกส่วนล่างขยายตัวได้มากกว่าผิวโลกส่วนบน3)  ส่งอิทธิพลไปยังบริเวณรอบๆในรูปของคลื่น4)  เกิดแรงดันทำให้รอยแตกระหว่างแผ่นเปลือกโลกบางแห่งแยกออกจากกัน และบางแห่งเคลื่อนที่เข้าชนกัน

  • A.

   1 2 3 4

  • B.

   2 1 4 3

  • C.

   2 1 3 4

  • D.

   1 3 2 4

  Correct Answer
  B. 2 1 4 3
  Explanation
  The correct answer is 2 1 4 3. This sequence explains the process of an earthquake. First, the Earth's crust expands and contracts unevenly (2), causing stress to build up. Then, the heat from the Earth's core causes the lower part of the crust to expand more than the upper part (1). This creates pressure that is released in the form of waves (3), which propagate through the surrounding area. Finally, the pressure causes some parts of the crust to crack and separate, while others collide (4), resulting in an earthquake.

  Rate this question:

 • 5. 

  ภูเขาไฟฟูจิในประเทศญี่ปุ่นมีลักษณะเช่นเดียวกับภาพข้างบน  อยากทราบว่าภูเขาไฟรูปแบบนี้คืออะไร  และอักษร A เป็นหินหนืดที่พุ่งมาจากการระเบิดของภูเขาไฟมีชื่อเรียกว่าอะไร

  • A.

   แบบกรวยภูเขาไฟสลับชั้น, ลาวา

  • B.

   แบบรูปโล่, แมกมา

  • C.

   แบบกรวยกรวดภูเขาไฟ, ลาวา

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  A. แบบกรวยภูเขาไฟสลับชั้น, ลาวา
  Explanation
  The correct answer is "แบบกรวยภูเขาไฟสลับชั้น, ลาวา". This is because the question asks for the type of volcano that has a similar appearance to the picture shown, and the answer choice "แบบกรวยภูเขาไฟสลับชั้น" describes a stratovolcano, which is characterized by its alternating layers of lava and ash. Additionally, the letter A is described as "หินหนืดที่พุ่งมาจากการระเบิดของภูเขาไฟ" (rock fragments ejected from a volcanic eruption), which is commonly known as "ลาวา" (lava).

  Rate this question:

 • 6. 

  กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีใดที่จะส่งผลให้ เขาตะปูจังหวัดพังพาในภาพซ้ายมือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้มากที่สุด

  • A.

   การยุบตัวและการพัดพา

  • B.

   การผุพังอยู่กับที่และการกร่อน

  • C.

   การทับถม การกร่อน และการพัดพา

  • D.

   การคดโค้งโก่งงอ การผุพังอยู่กับที่ และการกร่อน

  Correct Answer
  B. การผุพังอยู่กับที่และการกร่อน
 • 7. 

  ให้พิจารณาภาพการไหลของกระแสน้ำในแม่น้ำต่อไปนี้ แล้วตอบคำถามข้อ 7  - 8ประชาชนที่อยู่ในริมฝั่งแม่น้ำใดควรสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันการสึกกร่อนของที่ดินที่ตนอาศัยอยู่

  • A.

   A B

  • B.

   C D

  • C.

   A D

  • D.

   B C

  Correct Answer
  C. A D
  Explanation
  Based on the given image, the correct answer is A and D. This is because the river flow in A and D shows a curve, indicating that these riverbanks are more susceptible to erosion and soil erosion. Therefore, building a dam in these locations would help prevent soil erosion and protect the residences located there.

  Rate this question:

 • 8. 

  กระแสน้ำหมายเลขใดในภาพที่มีการไหลเร็ว

  • A.

   1 4 6 8

  • B.

   2 4 7 9

  • C.

   3 5 7 9

  • D.

   2 5 6 9

  Correct Answer
  B. 2 4 7 9
 • 9. 

  จงพิจารณาว่าข้อความในข้อใดไม่ถูกต้อง

  • A.

   สิ่งมีชีวิตเป็นตัวการสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการผุพังอยู่กับที่เชิงเคมี

  • B.

   การทับถมของตะกอนที่เกิดจากกระแสน้ำไหลจากภูเขาสู่ที่ราบที่มีร่องน้ำกว้างกว่าเดิมมากๆจะเกิดเป็นเนินตะกอนรูปพัด

  • C.

   หินงอกหินย้อยภายในถ้ำหินปูนเกิดจากการกร่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี

  • D.

   ลมเป็นปัจจัยที่มีผลน้อยที่สุดต่อการเกิดการกร่อน

  Correct Answer
  A. สิ่งมีชีวิตเป็นตัวการสำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการผุพังอยู่กับที่เชิงเคมี
  Explanation
  ข้อความในข้อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะคำว่า "สิ่งมีชีวิต" ไม่ใช่ตัวการที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เกิดการผุพังทางเคมี การผุพังทางเคมีสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลายปัจจัย เช่น การกระแสน้ำ, การกร่อนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี และอื่นๆ ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีสิ่งมีชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้อง

  Rate this question:

 • 10. 

  ลักษณะภูมิประเทศต่อไปนี้พบได้ที่ภาคใดของประเทศไทย                1)  เป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่                2)  เป็นทั้งภูเขา  เนินเขา  ที่ราบลูกฟูก และที่ราบชายฝั่งทะเล                3)  เป็นเทือกเขาสลับกับที่ราบหุบเขา

  • A.

   1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) ภาคเหนือ 3) ภาคตะวันออก

  • B.

   1) ภาคตะวันตก 2) ภาคใต้ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • C.

   1) ภาคตะวันออก 2) ภาคตะวันตก 3) ภาคใต้

  • D.

   1) ภาคกลาง 2) ภาคตะวันออก 3) ภาคเหนือ

  Correct Answer
  D. 1) ภาคกลาง 2) ภาคตะวันออก 3) ภาคเหนือ
  Explanation
  The given answer is correct because the characteristics described in the question, such as wide plains, mountains, hills, and coastal plains, are found in the central, eastern, and northern regions of Thailand. The western and southern regions are not mentioned in the given characteristics.

  Rate this question:

 • 11. 

  ตอนที่ 2 จงเขียนเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่เห็นด้วย และ x หน้าข้อความที่ไม่เห็นด้วย.............1.  เทือกเขาในประเทศส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นแนวยาวตะวันออก – ตะวันตก.............2.  การไหลของแม่น้ำส่วนใหญ่ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา จะไหลลงมาทางใต้สู่อ่าวไทย.............3.  ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่จะพบได้ที่ภาคกลาง.............4.  เทือกเขาสลับกับที่ราบหุบเขาเป็นลักษณะภูมิประเทศทางภาคตะวันออก.............5.   ภาคเหนือ  ภาคตะวันตก และภาคใต้มีลักษณะที่เหมือนกันคือมีภูเขาสูง.............6.  การยกตัวของภูเขาหิมาลัย ทำให้ภาคเหนือเกิดภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขา.............7.  ภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง ได้แก่ พื้นที่ภาคตะวันออก............8.  นักธรณีวิทยาพบว่าทางภาคตะวันตกมีร่องรอยของการเกิดภูเขาไฟ............9.  ลักษณะภูมิประเทศในภาคกลาง เกิดจากการทับถมเนื่องจากการกร่อนโดยกระแส                 น้ำของแม่น้ำมูลและแม่น้ำชี...........10.  บริเวณที่ตั้งของประเทศไทยเคยมีการระเบิดของภูเขาไฟเกิดขึ้นมาแล้ว

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 16, 2010
  Quiz Created by
  Pleiamsri
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.