การทดสอบเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชัน

10 | Total Attempts: 7350

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
การทดสอบเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชัน - Quiz

ให้นักเรียนชั้น ม.5/6 และ ม.5/7 เข้าทำข้อสอบชุดนี้ให้เส ็จภายในวันที่ 4-10 ก.พ. 2553 พร้อมทั้ง Print เกียรติบัตรส่งครูด้วยในการพิมพ์ชื่อให้พิมพ์เ ็นภาษาอังกฤษ เช่น pakdee kuntee 1-5/7 


Questions and Answers
 • 1. 
  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด      C2H5OH
  • A. 

   กรดอินทรีย์

  • B. 

   แอลกอฮอล์

  • C. 

   เอสเทอร์

  • D. 

   แอลดีไฮด์

 • 2. 
  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด     CH3COOH
  • A. 

   กรดอินทรีย์

  • B. 

   แอลกอฮอล์

  • C. 

   เอสเทอร์

  • D. 

   แอลดีไฮด์

 • 3. 
  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด   CH3COOCH3
  • A. 

   กรดอินทรีย์

  • B. 

   แอลกอฮอล์

  • C. 

   เอสเทอร์

  • D. 

   แอลดีไฮด์

 • 4. 
  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด   HCHO
  • A. 

   กรดอินทรีย์

  • B. 

   แอลกอฮอล์

  • C. 

   เอสเทอร์

  • D. 

   แอลดีไฮด์

 • 5. 
  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด    CH3COCH3
  • A. 

   เอมีน

  • B. 

   เอไมด์

  • C. 

   คีโตน

  • D. 

   อีเทอร์

 • 6. 
  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด   CH3OCH3
  • A. 

   เอมีน

  • B. 

   เอไมด์

  • C. 

   คีโตน

  • D. 

   อีเทอร์

 • 7. 
  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด   CH3CONH2
  • A. 

   เอมีน

  • B. 

   เอไมด์

  • C. 

   คีโตน

  • D. 

   อีเทอร์

 • 8. 
  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด    CH3NH2
  • A. 

   เอมีน

  • B. 

   เอไมด์

  • C. 

   คีโตน

  • D. 

   อีเทอร์

 • 9. 
  หมู่ฟังก์ที่กำหนดให้นี้มีชื่อตรงกับข้อใด         -OH
  • A. 

   ไฮดรอกซิล

  • B. 

   คาร์บอกซิล

  • C. 

   คาร์บอนิล

  • D. 

   คาร์บอกซาลดีไฮด์

 • 10. 
  หมู่ฟังก์ที่กำหนดให้นี้มีชื่อตรงกับข้อใด         -COOH
  • A. 

   ไฮดรอกซิล

  • B. 

   คาร์บอกซิล

  • C. 

   คาร์บอนิล

  • D. 

   คาร์บอกซาลดีไฮด์

Back to Top Back to top