การทดสอบเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชัน

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Pakdee
P
Pakdee
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 97,722
: 10 | Attempts: 9,241

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
การทดสอบเรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีหมู่ฟังก์ชัน - Quiz

ให้นักเรียนชั้น ม.5/6 และ ม.5/7 เข้าทำข้อสอบชุดนี้ให้เส ็จภายในวันที่ 4-10 ก.พ. 2553 พร้อมทั้ง Print เกียรติบัตรส่งครูด้วยในการพิมพ์ชื่อให้พิมพ์เ ็นภาษาอังกฤษ เช่น pakdee kuntee 1-5/7 


Questions and Answers
 • 1. 

  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด      C2H5OH

  • A. 

   กรดอินทรีย์

  • B. 

   แอลกอฮอล์

  • C. 

   เอสเทอร์

  • D. 

   แอลดีไฮด์

  Correct Answer
  B. แอลกอฮอล์
  Explanation
  The given chemical formula C2H5OH represents ethanol, which is commonly known as alcohol. Alcohol is classified as a type of organic compound called alcohols. Therefore, the correct answer is "แอลกอฮอล์" (alcohol).

  Rate this question:

 • 2. 

  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด     CH3COOH

  • A. 

   กรดอินทรีย์

  • B. 

   แอลกอฮอล์

  • C. 

   เอสเทอร์

  • D. 

   แอลดีไฮด์

  Correct Answer
  A. กรดอินทรีย์
  Explanation
  The given chemical formula, CH3COOH, represents acetic acid, which is an organic acid. Organic acids are characterized by the presence of a carboxyl group (COOH) in their structure. Acetic acid is commonly found in vinegar and has a sour taste. Therefore, the correct answer is "organic acid."

  Rate this question:

 • 3. 

  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด   CH3COOCH3

  • A. 

   กรดอินทรีย์

  • B. 

   แอลกอฮอล์

  • C. 

   เอสเทอร์

  • D. 

   แอลดีไฮด์

  Correct Answer
  C. เอสเทอร์
  Explanation
  The given compound, CH3COOCH3, is an ester. Esters are organic compounds that are formed when an alcohol reacts with an acid, resulting in the elimination of water. In this case, the compound is formed by the reaction between acetic acid (CH3COOH) and methanol (CH3OH), resulting in the formation of methyl acetate (CH3COOCH3). Esters are characterized by the presence of a carbonyl group (C=O) bonded to an oxygen atom, which is then bonded to an alkyl group.

  Rate this question:

 • 4. 

  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด   HCHO

  • A. 

   กรดอินทรีย์

  • B. 

   แอลกอฮอล์

  • C. 

   เอสเทอร์

  • D. 

   แอลดีไฮด์

  Correct Answer
  D. แอลดีไฮด์
  Explanation
  The correct answer is "แอลดีไฮด์" because it is the only compound among the given options that matches the formula "HCHO", which stands for formaldehyde. Formaldehyde is an organic compound that is commonly used as a disinfectant and preservative. It is also a key ingredient in the production of resins and plastics.

  Rate this question:

 • 5. 

  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด    CH3COCH3

  • A. 

   เอมีน

  • B. 

   เอไมด์

  • C. 

   คีโตน

  • D. 

   อีเทอร์

  Correct Answer
  C. คีโตน
  Explanation
  The given chemical formula CH3COCH3 represents acetone, which is a type of ketone. Ketones are organic compounds that contain a carbonyl group (C=O) bonded to two alkyl or aryl groups. Acetone, also known as propanone, is a common ketone that is a colorless, volatile liquid with a characteristic odor. It is widely used as a solvent and in the production of various chemicals and consumer products. Therefore, the correct answer is "ketone".

  Rate this question:

 • 6. 

  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด   CH3OCH3

  • A. 

   เอมีน

  • B. 

   เอไมด์

  • C. 

   คีโตน

  • D. 

   อีเทอร์

  Correct Answer
  D. อีเทอร์
  Explanation
  The given chemical formula CH3OCH3 represents the compound ethyl ether. Ethyl ether is a type of organic compound known as an ether, which is characterized by the presence of an oxygen atom bonded to two alkyl or aryl groups. In this case, the two alkyl groups are methyl groups (CH3), hence the name ethyl ether.

  Rate this question:

 • 7. 

  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด   CH3CONH2

  • A. 

   เอมีน

  • B. 

   เอไมด์

  • C. 

   คีโตน

  • D. 

   อีเทอร์

  Correct Answer
  B. เอไมด์
  Explanation
  The given compound CH3CONH2 is an amide. This is because it contains a carbonyl group (C=O) bonded to a nitrogen atom (N), which is characteristic of amides. The presence of the methyl group (CH3) attached to the carbonyl carbon further confirms that it is an amide.

  Rate this question:

 • 8. 

  สารที่มีสูตรดังที่กำหนดให้ต่อไปนี้จัดเป็นสารประเภทใด    CH3NH2

  • A. 

   เอมีน

  • B. 

   เอไมด์

  • C. 

   คีโตน

  • D. 

   อีเทอร์

  Correct Answer
  A. เอมีน
  Explanation
  The given compound CH3NH2 is methylamine, which is an example of an amine. Amines are organic compounds that contain a nitrogen atom bonded to one or more carbon atoms. They are characterized by the presence of the functional group -NH2. Methylamine specifically has a methyl group (-CH3) attached to the nitrogen atom. Therefore, the correct answer is "เอมีน" (methylamine).

  Rate this question:

 • 9. 

  หมู่ฟังก์ที่กำหนดให้นี้มีชื่อตรงกับข้อใด         -OH

  • A. 

   ไฮดรอกซิล

  • B. 

   คาร์บอกซิล

  • C. 

   คาร์บอนิล

  • D. 

   คาร์บอกซาลดีไฮด์

  Correct Answer
  A. ไฮดรอกซิล
  Explanation
  The correct answer is "ไฮดรอกซิล" because the functional group -OH is called a hydroxyl group, and "ไฮดรอกซิล" is the Thai translation for hydroxyl.

  Rate this question:

 • 10. 

  หมู่ฟังก์ที่กำหนดให้นี้มีชื่อตรงกับข้อใด         -COOH

  • A. 

   ไฮดรอกซิล

  • B. 

   คาร์บอกซิล

  • C. 

   คาร์บอนิล

  • D. 

   คาร์บอกซาลดีไฮด์

  Correct Answer
  B. คาร์บอกซิล
  Explanation
  The correct answer is "คาร์บอกซิล" because the functional group -COOH is called a carboxyl group, and "คาร์บอกซิล" is the Thai translation for carboxyl.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.