แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่3เรื่องดิน หิน แร่)

15 | Total Attempts: 6090

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่3เรื่องดิน หิน แร่) - Quiz

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
  ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการขุดดินในที่แห่งหนึ่งในระดับความลึกต่างๆมาศึกษาลักษณะของดินและสิ่งที่เจือปนอยู่ในดินประกอบการตอบคำถามข้อ 1 – 3 ระดับความลึกของดินที่นำมาศึกษา ลักษณะของดินและสิ่งเจือปน A B C D เม็ดดินร่วนซุย สีค่อนข้างดำ เม็ดดินเนื้อละเอียด แน่น พบรากไม้เล็กน้อย เม็ดดินขนาดใหญ่ สีเข้มเกือบดำ  มีมดและแมลงเล็กๆอยู่ในดิน เม็ดดินละเอียด สีน้ำตาลอ่อน ไม่พบรากไม้หรือสัตว์เล็กๆ
  • A. 

   A

  • B. 

   B

  • C. 

   C

  • D. 

   D

 • 2. 
  ดินที่ระดับใด น้ำและอากาศสามารถผ่านได้ดี
  • A. 

   A

  • B. 

   Aและ C

  • C. 

   B และ C

  • D. 

   B และ D

 • 3. 
  ถ้าต้องการเลือกดินไปใช้ปลูกต้นไม้ ควรเลือกดินที่ระดับความลึกในข้อใด
  • A. 

   B และ C

  • B. 

   C และ D

  • C. 

   A และ C

  • D. 

   A เท่านั้น

 • 4. 
  จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ความเป็นกรดของดินเกิดจากการเติมปูนขาวลงไปในดิน

  • B. 

   ความเป็นกรดของดินเกิดจากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์และสารอินทรีย์ที่ปนอยู่ในดิน

  • C. 

   ความเป็นกรดของดินบางแห่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต

  • D. 

   บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ความเป้นกรดของดินเกิดจากฝนกรด

 • 5. 
  พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีค่า pH ประมาณเท่าใด
  • A. 

   3 – 6

  • B. 

   4 – 8

  • C. 

   5 – 7

  • D. 

   6 – 8

 • 6. 
  วัตถุต้นกำเนิดดินคือข้อใด
  • A. 

   ซากพืชซากสัตว์

  • B. 

   ฮิวมัส

  • C. 

   อินทรียสาร

  • D. 

   หินและแร่

 • 7. 
  ข้อใดเป็นการปรับปรุงดินที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
  • A. 

   การพรวนดิน

  • B. 

   การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มแร่ธาตุให้ดิน

  • C. 

   การปลูกพืชคลุมดิน

  • D. 

   การปลูกพืชหมุนเวียน

 • 8. 
  จงพิจารณาว่าข้อใดเรียงลำดับการเกิดหินได้ถูกต้อง
  • A. 

   ลาวา แมกมา หินชั้น

  • B. 

   ลาวา แมกมา หินอัคนี

  • C. 

   แมกมา ลาวา หินอัคนี

  • D. 

   แมกมา ลาวา หินชั้น

 • 9. 
  หินชนิดใดนิยมใช้ในการก่อสร้าง
  • A. 

   หินออบซิเดียน

  • B. 

   หินสคอเรีย

  • C. 

   หินพัมมิช

  • D. 

   หินแกรนิต

 • 10. 
  ข้อความเกี่ยวกับศิลาแลงในข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   มีออกไซด์ของเหล็ก

  • B. 

   พบซากพืชซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ฝังอยู่

  • C. 

   มีสีน้ำตาลแดง

  • D. 

   นิยมใช้ทำกำแพง

 • 11. 
  ข้อใดเรียงลำดับการเกิดหินชนิดต่างๆได้ถูกต้อง
  • A. 

   หินอัคนี หินตะกอน หินแปร

  • B. 

   หินอัคนี หินแปร หินตะกอน

  • C. 

   หินแปร หินตะกอน หินอัคนี

  • D. 

   หินตะกอน หินอัคนี หินแปร

 • 12. 
  จงพิจารณาว่าข้อความใดถูกต้อง
  • A. 

   การเกิดหินแปรต้องมีวัตถุประสานตะกอนที่ทับถมกัน

  • B. 

   หินแปรเกิดจากหินอัคนีที่เปลี่ยนแปลงไป

  • C. 

   หินแปรถ้าถูกแรงอัดให้ลึกลงไปใต้ผิวโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินหนืดหรือแมกมาได้อีก

  • D. 

   หินชนวนจัดเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง

 • 13. 
  แร่ชนิดใดมีความแข็งมากที่สุด
  • A. 

   เพชร

  • B. 

   ควอร์ตซ์

  • C. 

   ยิปซัม

  • D. 

   แคลไซต์

 • 14. 
  จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   โคบอลต์ – 60 จัดเป็นแร่ชนิดหนึ่ง

  • B. 

   แร่รัตนชาติจะพบบในชั้นหิน

  • C. 

   ทองแดงและพลวงจัดเป็นแร่โลหะ

  • D. 

   ถ่านหินไม่จัดเป็นแร่

 • 15. 
  ถ่านหินชนิดใดให้พลังงานความร้อนมากที่สุดเมื่อมวลเท่ากัน
  • A. 

   บิทูมินัส

  • B. 

   แอนทราไซต์

  • C. 

   ลิกไนต์

  • D. 

   ซับบิทูมินัส

Back to Top Back to top