แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่3เรื่องดิน หิน แร่)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Pleiamsri
P
Pleiamsri
Community Contributor
Quizzes Created: 8 | Total Attempts: 35,309
: 15 | Attempts: 7,038

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว32101) ม.2 (หน่วยที่3เรื่องดิน หิน แร่) - Quiz

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุดเพียงคำตอบเดียว


Questions and Answers
 • 1. 

  ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการขุดดินในที่แห่งหนึ่งในระดับความลึกต่างๆมาศึกษาลักษณะของดินและสิ่งที่เจือปนอยู่ในดินประกอบการตอบคำถามข้อ 1 – 3 ระดับความลึกของดินที่นำมาศึกษา ลักษณะของดินและสิ่งเจือปน A B C D เม็ดดินร่วนซุย สีค่อนข้างดำ เม็ดดินเนื้อละเอียด แน่น พบรากไม้เล็กน้อย เม็ดดินขนาดใหญ่ สีเข้มเกือบดำ  มีมดและแมลงเล็กๆอยู่ในดิน เม็ดดินละเอียด สีน้ำตาลอ่อน ไม่พบรากไม้หรือสัตว์เล็กๆ

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  D. D
  Explanation
  The correct answer is D because the description states that the soil is fine-textured, light brown in color, and does not contain any small roots or animals.

  Rate this question:

 • 2. 

  ดินที่ระดับใด น้ำและอากาศสามารถผ่านได้ดี

  • A.

   A

  • B.

   Aและ C

  • C.

   B และ C

  • D.

   B และ D

  Correct Answer
  B. Aและ C
  Explanation
  Soil at levels A and C allow water and air to pass through well.

  Rate this question:

 • 3. 

  ถ้าต้องการเลือกดินไปใช้ปลูกต้นไม้ ควรเลือกดินที่ระดับความลึกในข้อใด

  • A.

   B และ C

  • B.

   C และ D

  • C.

   A และ C

  • D.

   A เท่านั้น

  Correct Answer
  C. A และ C
  Explanation
  The correct answer is A and C. This means that if you want to choose soil for planting trees, you should choose soil that is deep (option A) and also soil that has a high level of depth (option C). Deep soil is important for trees as it allows their roots to grow and spread out properly. Additionally, soil with a high level of depth is beneficial because it can hold more water and nutrients, providing better conditions for tree growth.

  Rate this question:

 • 4. 

  จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง

  • A.

   ความเป็นกรดของดินเกิดจากการเติมปูนขาวลงไปในดิน

  • B.

   ความเป็นกรดของดินเกิดจากการเน่าเปื่อยของซากพืชซากสัตว์และสารอินทรีย์ที่ปนอยู่ในดิน

  • C.

   ความเป็นกรดของดินบางแห่งเกิดจากการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิต

  • D.

   บริเวณที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ความเป้นกรดของดินเกิดจากฝนกรด

  Correct Answer
  A. ความเป็นกรดของดินเกิดจากการเติมปูนขาวลงไปในดิน
  Explanation
  The correct answer is "ความเป็นกรดของดินเกิดจากการเติมปูนขาวลงไปในดิน". This statement is incorrect because the acidity of soil is not caused by adding lime to the soil. Lime is actually used to neutralize acidic soil and increase its pH level. Therefore, adding lime to the soil would actually decrease its acidity, not increase it.

  Rate this question:

 • 5. 

  พืชส่วนใหญ่เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีค่า pH ประมาณเท่าใด

  • A.

   3 – 6

  • B.

   4 – 8

  • C.

   5 – 7

  • D.

   6 – 8

  Correct Answer
  C. 5 – 7
  Explanation
  Most plants thrive and grow well in soil with a pH range of 5 to 7. This pH range is considered slightly acidic to neutral, which provides the optimal conditions for nutrient availability and uptake by plants. Soil pH affects the solubility and availability of essential nutrients for plant growth. pH levels outside this range can limit nutrient availability and hinder plant growth. Therefore, a pH range of 5 to 7 is ideal for most plants to thrive and develop properly.

  Rate this question:

 • 6. 

  วัตถุต้นกำเนิดดินคือข้อใด

  • A.

   ซากพืชซากสัตว์

  • B.

   ฮิวมัส

  • C.

   อินทรียสาร

  • D.

   หินและแร่

  Correct Answer
  D. หินและแร่
 • 7. 

  ข้อใดเป็นการปรับปรุงดินที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด

  • A.

   การพรวนดิน

  • B.

   การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มแร่ธาตุให้ดิน

  • C.

   การปลูกพืชคลุมดิน

  • D.

   การปลูกพืชหมุนเวียน

  Correct Answer
  B. การใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มแร่ธาตุให้ดิน
  Explanation
  Adding chemical fertilizers to the soil may provide immediate nutrients to plants, but it does not improve the overall quality of the soil in the long term. Chemical fertilizers can have negative effects on soil health, such as reducing microbial activity and depleting organic matter. In contrast, practices such as soil cultivation, cover cropping, and crop rotation can improve soil structure, increase organic matter content, and enhance nutrient cycling, making them more sustainable and beneficial for long-term soil health.

  Rate this question:

 • 8. 

  จงพิจารณาว่าข้อใดเรียงลำดับการเกิดหินได้ถูกต้อง

  • A.

   ลาวา แมกมา หินชั้น

  • B.

   ลาวา แมกมา หินอัคนี

  • C.

   แมกมา ลาวา หินอัคนี

  • D.

   แมกมา ลาวา หินชั้น

  Correct Answer
  C. แมกมา ลาวา หินอัคนี
  Explanation
  The correct answer is "แมกมา ลาวา หินอัคนี". This is the correct order of the occurrence of events because it follows the sequence of events in which "แมกมา" happens first, followed by "ลาวา", and finally "หินอัคนี".

  Rate this question:

 • 9. 

  หินชนิดใดนิยมใช้ในการก่อสร้าง

  • A.

   หินออบซิเดียน

  • B.

   หินสคอเรีย

  • C.

   หินพัมมิช

  • D.

   หินแกรนิต

  Correct Answer
  D. หินแกรนิต
  Explanation
  Granite is a popular type of stone used in construction due to its durability and aesthetic appeal. It is a natural stone that is formed from cooled magma, making it extremely hard and resistant to wear and tear. Granite is commonly used for countertops, flooring, and building facades because of its ability to withstand heavy use and its ability to resist stains and scratches. Additionally, granite comes in a wide range of colors and patterns, making it a versatile choice for various architectural styles.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อความเกี่ยวกับศิลาแลงในข้อใดไม่ถูกต้อง

  • A.

   มีออกไซด์ของเหล็ก

  • B.

   พบซากพืชซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ฝังอยู่

  • C.

   มีสีน้ำตาลแดง

  • D.

   นิยมใช้ทำกำแพง

  Correct Answer
  B. พบซากพืชซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ฝังอยู่
  Explanation
  The correct answer is "พบซากพืชซากสัตว์ดึกดำบรรพ์ฝังอยู่" because it is the only statement that is not true. The other statements are all correct: there are iron designs, there are red-brown colors, and they are commonly used to make walls.

  Rate this question:

 • 11. 

  ข้อใดเรียงลำดับการเกิดหินชนิดต่างๆได้ถูกต้อง

  • A.

   หินอัคนี หินตะกอน หินแปร

  • B.

   หินอัคนี หินแปร หินตะกอน

  • C.

   หินแปร หินตะกอน หินอัคนี

  • D.

   หินตะกอน หินอัคนี หินแปร

  Correct Answer
  A. หินอัคนี หินตะกอน หินแปร
  Explanation
  The correct answer is "หินอัคนี หินตะกอน หินแปร". This is the correct sequence of the occurrence of different types of rocks.

  Rate this question:

 • 12. 

  จงพิจารณาว่าข้อความใดถูกต้อง

  • A.

   การเกิดหินแปรต้องมีวัตถุประสานตะกอนที่ทับถมกัน

  • B.

   หินแปรเกิดจากหินอัคนีที่เปลี่ยนแปลงไป

  • C.

   หินแปรถ้าถูกแรงอัดให้ลึกลงไปใต้ผิวโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินหนืดหรือแมกมาได้อีก

  • D.

   หินชนวนจัดเป็นหินตะกอนชนิดหนึ่ง

  Correct Answer
  C. หินแปรถ้าถูกแรงอัดให้ลึกลงไปใต้ผิวโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหินหนืดหรือแมกมาได้อีก
  Explanation
  The correct answer states that if rocks undergo deep compression beneath the Earth's surface, they can transform into either schist or marble. This explanation aligns with the information provided in the passage, which mentions that rocks can undergo metamorphism and change into different types of rocks under intense pressure.

  Rate this question:

 • 13. 

  แร่ชนิดใดมีความแข็งมากที่สุด

  • A.

   เพชร

  • B.

   ควอร์ตซ์

  • C.

   ยิปซัม

  • D.

   แคลไซต์

  Correct Answer
  A. เพชร
  Explanation
  เพชรมีความแข็งมากที่สุด เพราะเพชรเป็นแร่ที่มีความแข็งแรงและทนทานมาก มีความหนาแน่นสูง และมีความต้านทานต่อการบิดงอและการกระแทกสูง ทำให้เพชรเป็นชนิดของแร่ที่มีความแข็งมากที่สุด

  Rate this question:

 • 14. 

  จงพิจารณาว่าข้อความใดไม่ถูกต้อง

  • A.

   โคบอลต์ – 60 จัดเป็นแร่ชนิดหนึ่ง

  • B.

   แร่รัตนชาติจะพบบในชั้นหิน

  • C.

   ทองแดงและพลวงจัดเป็นแร่โลหะ

  • D.

   ถ่านหินไม่จัดเป็นแร่

  Correct Answer
  D. ถ่านหินไม่จัดเป็นแร่
  Explanation
  The statement "ถ่านหินไม่จัดเป็นแร่" is incorrect. Charcoal is classified as a mineral because it is a naturally occurring substance with a definite chemical composition and crystal structure. Therefore, charcoal can be considered a type of mineral and is classified as such.

  Rate this question:

 • 15. 

  ถ่านหินชนิดใดให้พลังงานความร้อนมากที่สุดเมื่อมวลเท่ากัน

  • A.

   บิทูมินัส

  • B.

   แอนทราไซต์

  • C.

   ลิกไนต์

  • D.

   ซับบิทูมินัส

  Correct Answer
  B. แอนทราไซต์
  Explanation
  Anthracite gives off the highest amount of heat energy when compared to other types of coal with the same mass.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.