แบบทดสอบความรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mr.jo
M
Mr.jo
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 121,631
: 20 | Attempts: 15,881

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบความรู้กลุ่มสาระภาษาไทย - Quiz

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo หมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดสำคัญที่สุด  สำหรับภาษาไทย

  • A.

   เครื่องในการติดต่อสื่อสาร

  • B.

   เครื่องมือในการเรียนรู้

  • C.

   เครื่องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

  • D.

   เครื่องมือสร้างเอกภาพของชาติ

  Correct Answer
  A. เครื่องในการติดต่อสื่อสาร
  Explanation
  The most important thing for the Thai language is the means of communication. This is because communication is essential for language learning and understanding. Without effective communication tools, it would be difficult for people to learn and use the Thai language effectively. Additionally, communication tools help to facilitate understanding and connection between individuals, which is crucial for the development and preservation of the Thai language.

  Rate this question:

 • 2. 

  ภาษาไทยเป็นภาษาในตระกูลใด

  • A.

   คำรวม

  • B.

   คำผสม

  • C.

   คำควบ

  • D.

   คำโดด

  Correct Answer
  D. คำโดด
 • 3. 

  ข้อใดคือคุณสมบัติของภาษาไทย

  • A.

   คำพูดประกอบด้วยเสียงและความหมาย

  • B.

   ถ้อยคำมีอารมณ์ตามถ้อยคำที่ใช้

  • C.

   ใช้สัญลักษณ์ร่วมกันในความหมาย

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The statement "ถูกทุกข้อ" means "all of the above" in Thai. Therefore, the correct answer is that all of the given options are characteristics of the Thai language. Thai language incorporates both sound and meaning in its speech, uses words with corresponding emotions, and utilizes symbols together in meaning.

  Rate this question:

 • 4. 

       ข้อใดไม่ใช่ความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทยของผู้เรียน เมื่อเรียนจบช่วงชั้นที่ ๑ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔

  • A.

   อ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์

  • B.

   จดบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

  • C.

   อ่านได้เร็ว

  • D.

   เป็นความรู้ ความสามารถทุกข้อ

  Correct Answer
  D. เป็นความรู้ ความสามารถทุกข้อ
  Explanation
  The given answer states that all of the options listed are knowledge and abilities in the Thai language that students should possess after completing the first level of the basic education curriculum in 2544. However, the other options mentioned in the question, such as reading useful books, keeping daily life records, and reading quickly, are not specifically mentioned as knowledge and abilities in the Thai language. Therefore, the correct answer is that all of the options listed are knowledge and abilities.

  Rate this question:

 • 5. 

   ความเข้าใจด้านสำนวน โวหาร เริ่มจัดให้เรียนรู้ในช่วงชั้นใด

  • A.

  Explanation
  ความเข้าใจด้านสำนวน โวหาร เริ่มจัดให้เรียนรู้ในช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

  Rate this question:

 • 6. 

  การเขียนจดหมาย เริ่มจัดให้เรียนรู้ในช่วงชั้นใด

  • A.

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B.

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C.

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D.

   ทุกช่วงชั้น

  Correct Answer
  B. ช่วงชั้นที่ ๒
  Explanation
  The correct answer is "ช่วงชั้นที่ ๒" because letter writing is typically introduced in the second grade.

  Rate this question:

 • 7. 

  ความรู้เรื่องปริศนา คำทาย จัดให้เรียนรู้ช่วงชั้นใด

  • A.

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B.

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C.

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D.

   ทุกช่วงชั้น

  Correct Answer
  A. ช่วงชั้นที่ ๑
  Explanation
  The given correct answer is "ช่วงชั้นที่ ๑" because the question asks about which grade level the subject of puzzles and guessing is taught. "ช่วงชั้นที่ ๑" translates to "Grade level 1" which indicates that this subject is taught in the first grade.

  Rate this question:

 • 8. 

  การแต่งกลอนง่ายๆ เริ่มจัดให้เรียนรู้ในช่วงชั้นใด

  • A.

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B.

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C.

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D.

   ทุกช่วงชั้น

  Correct Answer
  B. ช่วงชั้นที่ ๒
  Explanation
  The answer "ช่วงชั้นที่ ๒" is correct because the question asks for the level at which a simple poem is taught. It lists different grade levels, and the correct answer is the one that matches with the level where the poem is introduced. In this case, the correct answer is the second grade level, as indicated by the phrase "ช่วงชั้นที่ ๒" in the options.

  Rate this question:

 • 9. 

  การอ่านอย่างมีสมรรถภาพ เป็นความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทยของผู้เรียน เมื่อเรียนจบช่วงชั้นใด

  • A.

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B.

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C.

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D.

   ช่วงชั้นที่ ๔

  Correct Answer
  C. ช่วงชั้นที่ ๓
  Explanation
  The correct answer is "ช่วงชั้นที่ ๓" because it states that reading proficiency is a knowledge and ability in the Thai language that students acquire after completing level 3. This suggests that reading skills are developed and improved over time as students progress through different levels of education.

  Rate this question:

 • 10. 

        การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทยของผู้เรียน เมื่อเรียนจบช่วงชั้นใด

  • A.

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B.

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C.

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D.

   ช่วงชั้นที่ ๔

  Correct Answer
  D. ช่วงชั้นที่ ๔
  Explanation
  The correct answer is "ช่วงชั้นที่ ๔" because the question is asking about the level of proficiency in reading Thai language after completing a certain level of education. "ช่วงชั้นที่ ๔" refers to the fourth level, which suggests a higher level of knowledge and ability in reading Thai compared to the lower levels mentioned in the other options.

  Rate this question:

 • 11. 

                 สาระภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ จัดเวลาเรียนในช่วงชั้นที่ ๑ ร้อยละเท่าใดของเวลาเรียนทั้งหมด

  • A.

   ร้อยละ ๒๐

  • B.

   ร้อยละ ๓๐

  • C.

   ร้อยละ ๔๐

  • D.

   ร้อยละ ๕๐

  Correct Answer
  D. ร้อยละ ๕๐
  Explanation
  The correct answer is "ร้อยละ ๕๐" because according to the basic education curriculum for the year 2544, the amount of time allocated for Thai language instruction in Grade 1 is 50% of the total instructional time.

  Rate this question:

 • 12. 

        สาระภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ จัดเวลาเรียนในช่วงชั้นที่ ๒ ร้อยละเท่าใดของเวลาเรียนทั้งหมด

  • A.

   ร้อยละ ๒๐

  • B.

   ร้อยละ ๓๐

  • C.

   ร้อยละ ๔๐

  • D.

   ร้อยละ ๕๐

  Correct Answer
  C. ร้อยละ ๔๐
  Explanation
  The correct answer is ร้อยละ ๔๐ (40%). According to the basic education curriculum in Thailand in the year 2544, the time allocated for studying in grade 2 is 40% of the total study time.

  Rate this question:

 • 13. 

        สาระภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ จัดเวลาเรียนในช่วงชั้นที่ ๔ ร้อยละเท่าใดของเวลาเรียนทั้งหมด

  • A.

   ร้อยละ ๒๐

  • B.

   ร้อยละ ๓๐

  • C.

   ร้อยละ ๔๐

  • D.

   ร้อยละ ๕๐

  Correct Answer
  C. ร้อยละ ๔๐
  Explanation
  According to the basic education curriculum in 2544, the allocated class time for grade 4 is 40%. Therefore, the correct answer is "ร้อยละ ๔๐" which translates to "40%".

  Rate this question:

 • 14. 

   Content  Standard  หมายถึง

  • A.

   หลักสูตรมาตรฐาน

  • B.

   มาตรฐานการเรียนรู้

  • C.

   มาตรฐานเนื้อหา

  • D.

   มาตรฐานการปฏิบัติ

  Correct Answer
  C. มาตรฐานเนื้อหา
  Explanation
  The correct answer is "มาตรฐานเนื้อหา" because it refers to the content standards of a curriculum. Content standards define what students should know and be able to do in a particular subject or discipline. They outline the specific knowledge, skills, and concepts that students are expected to learn at each grade level or in each course. Content standards provide a framework for designing instructional materials, assessments, and teaching strategies to ensure that students are meeting the desired learning outcomes.

  Rate this question:

 • 15. 

  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกี่สาระ

  • A.

 • 16. 

  ข้อใดไม่ใช่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  • A.

   การเขียน

  • B.

   หลักการใช้ภาษา

  • C.

   การฟัง การดู การพูด

  • D.

   การจับใจความสำคัญ

  Correct Answer
  D. การจับใจความสำคัญ
  Explanation
  The answer "การจับใจความสำคัญ" is not a component of Thai language learning. The other options, "การเขียน" (writing), "หลักการใช้ภาษา" (language usage principles), and "การฟัง การดู การพูด" (listening, reading, speaking) are all essential aspects of learning Thai language. Therefore, "การจับใจความสำคัญ" does not belong to the category of Thai language learning.

  Rate this question:

 • 17. 

   ความสามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระใด

  • A.

   การเขียน

  • B.

   หลักการใช้ภาษา

  • C.

   การฟัง การดู การพูด

  • D.

   การจับใจความสำคัญ

  Correct Answer
  B. หลักการใช้ภาษา
  Explanation
  The question asks for the standard of learning in which the ability to use language to seek knowledge is emphasized. The correct answer is "หลักการใช้ภาษา" which translates to "principles of language usage". This suggests that the ability to effectively use language, including writing, listening, reading, and speaking, is considered an important aspect of learning in various subjects.

  Rate this question:

 • 18. 

        การประสมคำตามมาตราตัวสะกด แม่ ก กา กง กน กม เกย เกอว กก กด กบ เป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้ยากขึ้น  เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีในระดับชั้นใด

  • A.

 • 19. 

        การผันอักษรสูง กลาง ต่ำ ออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีในระดับชั้นใด

  • A.

   ป.๑

  • B.

   ป.๒

  • C.

   ป.๓

  • D.

   ป.๔

  Correct Answer
  A. ป.๑
  Explanation
  The correct answer is "ป.๑" because it is the first grade or level where students are expected to learn how to pronounce high, mid, and low tones accurately and clearly.

  Rate this question:

 • 20. 

        หนังสือเรื่อง พระราชวังบางประอิน ของ สุทธิลักษณ์  อำพันวงษ์ เป็นหนังสือรางวัลดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติและเป็นหนังสือแนะนำสำหรับการอ่านเพิ่มเติมในเด็กวัยใด

  • A.

   อายุ ๓ – ๕ ปี

  • B.

   อายุ ๖ – ๑๑ ปี

  • C.

   อายุ ๑๒ – ๑๔ ปี

  • D.

   ทุกวัย

  Correct Answer
  B. อายุ ๖ – ๑๑ ปี
  Explanation
  The book "พระราชวังบางประอิน" by สุทธิลักษณ์ อำพันวงษ์ is recommended for children aged 6-11 years old.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 30, 2009
  Quiz Created by
  Mr.jo
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.