แบบทดสอบความรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

20 | Attempts: 15473
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบความรู้กลุ่มสาระภาษาไทย - Quiz

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit MyAnswer เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับ  ขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo หมายเหตุ  :ขอสงวนลิขสิ ธิ์ในการนำตัวอย่างแบบทด สอบนี้ไปใช้เพื่อผลประโย น์ทางการพานิชย์


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดสำคัญที่สุด  สำหรับภาษาไทย
  • A. 

   เครื่องในการติดต่อสื่อสาร

  • B. 

   เครื่องมือในการเรียนรู้

  • C. 

   เครื่องเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน

  • D. 

   เครื่องมือสร้างเอกภาพของชาติ

 • 2. 
  ภาษาไทยเป็นภาษาในตระกูลใด
  • A. 

   คำรวม

  • B. 

   คำผสม

  • C. 

   คำควบ

  • D. 

   คำโดด

 • 3. 
  ข้อใดคือคุณสมบัติของภาษาไทย
  • A. 

   คำพูดประกอบด้วยเสียงและความหมาย

  • B. 

   ถ้อยคำมีอารมณ์ตามถ้อยคำที่ใช้

  • C. 

   ใช้สัญลักษณ์ร่วมกันในความหมาย

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
       ข้อใดไม่ใช่ความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทยของผู้เรียน เมื่อเรียนจบช่วงชั้นที่ ๑ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔
  • A. 

   อ่านหนังสือที่เป็นประโยชน์

  • B. 

   จดบันทึกเรื่องราวในชีวิตประจำวัน

  • C. 

   อ่านได้เร็ว

  • D. 

   เป็นความรู้ ความสามารถทุกข้อ

 • 5. 
   ความเข้าใจด้านสำนวน โวหาร เริ่มจัดให้เรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

 • 6. 
  การเขียนจดหมาย เริ่มจัดให้เรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ทุกช่วงชั้น

 • 7. 
  ความรู้เรื่องปริศนา คำทาย จัดให้เรียนรู้ช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ทุกช่วงชั้น

 • 8. 
  การแต่งกลอนง่ายๆ เริ่มจัดให้เรียนรู้ในช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ทุกช่วงชั้น

 • 9. 
  การอ่านอย่างมีสมรรถภาพ เป็นความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทยของผู้เรียน เมื่อเรียนจบช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 10. 
        การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทยของผู้เรียน เมื่อเรียนจบช่วงชั้นใด
  • A. 

   ช่วงชั้นที่ ๑

  • B. 

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • C. 

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • D. 

   ช่วงชั้นที่ ๔

 • 11. 
                 สาระภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ จัดเวลาเรียนในช่วงชั้นที่ ๑ ร้อยละเท่าใดของเวลาเรียนทั้งหมด
  • A. 

   ร้อยละ ๒๐

  • B. 

   ร้อยละ ๓๐

  • C. 

   ร้อยละ ๔๐

  • D. 

   ร้อยละ ๕๐

 • 12. 
        สาระภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ จัดเวลาเรียนในช่วงชั้นที่ ๒ ร้อยละเท่าใดของเวลาเรียนทั้งหมด
  • A. 

   ร้อยละ ๒๐

  • B. 

   ร้อยละ ๓๐

  • C. 

   ร้อยละ ๔๐

  • D. 

   ร้อยละ ๕๐

 • 13. 
        สาระภาษาไทยตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๔๔ จัดเวลาเรียนในช่วงชั้นที่ ๔ ร้อยละเท่าใดของเวลาเรียนทั้งหมด
  • A. 

   ร้อยละ ๒๐

  • B. 

   ร้อยละ ๓๐

  • C. 

   ร้อยละ ๔๐

  • D. 

   ร้อยละ ๕๐

 • 14. 
   Content  Standard  หมายถึง
  • A. 

   หลักสูตรมาตรฐาน

  • B. 

   มาตรฐานการเรียนรู้

  • C. 

   มาตรฐานเนื้อหา

  • D. 

   มาตรฐานการปฏิบัติ

 • 15. 
  สาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกี่สาระ
  • A. 

 • 16. 
  ข้อใดไม่ใช่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • A. 

   การเขียน

  • B. 

   หลักการใช้ภาษา

  • C. 

   การฟัง การดู การพูด

  • D. 

   การจับใจความสำคัญ

 • 17. 
   ความสามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระใด
  • A. 

   การเขียน

  • B. 

   หลักการใช้ภาษา

  • C. 

   การฟัง การดู การพูด

  • D. 

   การจับใจความสำคัญ

 • 18. 
        การประสมคำตามมาตราตัวสะกด แม่ ก กา กง กน กม เกย เกอว กก กด กบ เป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้ยากขึ้น  เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีในระดับชั้นใด
  • A. 

 • 19. 
        การผันอักษรสูง กลาง ต่ำ ออกเสียงได้อย่างถูกต้องชัดเจน เป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีในระดับชั้นใด
  • A. 

   ป.๑

  • B. 

   ป.๒

  • C. 

   ป.๓

  • D. 

   ป.๔

 • 20. 
        หนังสือเรื่อง พระราชวังบางประอิน ของ สุทธิลักษณ์  อำพันวงษ์ เป็นหนังสือรางวัลดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติและเป็นหนังสือแนะนำสำหรับการอ่านเพิ่มเติมในเด็กวัยใด
  • A. 

   อายุ ๓ – ๕ ปี

  • B. 

   อายุ ๖ – ๑๑ ปี

  • C. 

   อายุ ๑๒ – ๑๔ ปี

  • D. 

   ทุกวัย

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.