แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Nutz Nutthasak
N
Nutz Nutthasak
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 12,956
: 50 | Attempts: 12,976

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2 - Quiz

ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม ห้ครบ  50 ข้อ แล้วพิมพ์หรือนำส่งวุฒิบ ตรที่ครูผู้สอน


Questions and Answers
 • 1. 

  ฮอร์โมนที่ผลิตออกมาจากต่อมไร้ท่อมีหน้าที่สำคัญอย่างไร

  • A.

   ช่วยให้ส่วนสูงและน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์

  • B.

   ช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศเป็นไปตามปกติ

  • C.

   ช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามวัย

  • D.

   ช่วยในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

  Correct Answer
  C. ช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามวัย
  Explanation
  The answer states that the hormone helps in the physical development of teenagers to be in line with their age. This implies that the hormone plays a crucial role in ensuring that the body of teenagers develops properly and matures according to their age.

  Rate this question:

 • 2. 

  เด็กวัยรุ่นส่วนมากมักจะนิยมแต่งกายแบบใด

  • A.

   ตามสบาย

  • B.

   ตามสมัยนิยมและเพื่อนๆ

  • C.

   ตามที่พ่อแม่ของตนเองซื้อให้

  • D.

   ตามภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

  Correct Answer
  B. ตามสมัยนิยมและเพื่อนๆ
  Explanation
  Teenagers tend to dress according to the current fashion trends and what their friends are wearing. They often want to fit in and be accepted by their peers, so they choose clothing styles that are popular and trendy. They may also be influenced by celebrities, social media, and popular culture.

  Rate this question:

 • 3. 

  ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขับทางเพศ (Sexual drive) คืออะไร

  • A.

   ฮอร์โมน

  • B.

   พลังทางเพศ

  • C.

   การเจริญเติบโต

  • D.

   อารมณ์ทางเพศ

  Correct Answer
  A. ฮอร์โมน
  Explanation
  The correct answer is "ฮอร์โมน" (hormones). Hormones play a crucial role in sexual drive as they regulate various physiological processes and behaviors related to sexual desire and arousal. Hormones such as testosterone and estrogen are responsible for stimulating sexual thoughts, fantasies, and behaviors. They also influence the production of sexual fluids, genital response, and overall sexual satisfaction. Therefore, the presence and balance of hormones in the body significantly contribute to the development and maintenance of sexual drive.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดเป็นการแบ่งเซลล์เมื่อเกิดการปฏิสนธิ

  • A.

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ...

  • B.

   ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ...

  • C.

   ๑ ๒ ๔ ๖ ๘ ...

  • D.

   ๑ ๒ ๔ ๘ ๑๖ ...

  Correct Answer
  D. ๑ ๒ ๔ ๘ ๑๖ ...
  Explanation
  The given answer represents a pattern of cell division that follows a specific sequence. The numbers in the sequence are arranged in ascending order, starting from 1 and increasing by 1 with each subsequent cell division. The pattern alternates between odd and even numbers, with odd numbers appearing in the first, third, and fifth positions, and even numbers appearing in the second and fourth positions. This pattern continues indefinitely, with each subsequent cell division following the same sequence.

  Rate this question:

 • 5. 

  วัยเจริญพันธุ์จะเริ่มในวัยใด

  • A.

   วัยรุ่น

  • B.

   วัยเด็ก

  • C.

   วัยผู้ใหญ่

  • D.

   แล้วแต่พัฒนาการของแต่ละบุคคล

  Correct Answer
  A. วัยรุ่น
  Explanation
  The correct answer is "วัยรุ่น" because adolescence is the period of life between childhood and adulthood, typically characterized by rapid physical and psychological changes. It is a transitional stage of development where individuals experience hormonal changes, growth spurts, and the development of secondary sexual characteristics. This stage usually begins around the onset of puberty and continues until early adulthood.

  Rate this question:

 • 6. 

  บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เรามักเรียกว่าวัยอะไร

  • A.

   วัยชรา

  • B.

   วัยสูงอายุ

  • C.

   วัยเกษียณอายุ

  • D.

   วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย

  Correct Answer
  B. วัยสูงอายุ
  Explanation
  "วัยสูงอายุ" translates to "old age" in English. This term is commonly used to refer to individuals who are 60 years old and above.

  Rate this question:

 • 7. 

  การที่นักเรียนรู้จักติดตามดูแลเพื่อให้ตนเองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความสำคัญอย่างไร

  • A.

   ทราบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง

  • B.

   เพื่อให้ทราบการเจริญเติบโตของตนเอง

  • C.

   เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร

  • D.

   เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของของนักเรียนในอนาคต

  Correct Answer
  D. เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของของนักเรียนในอนาคต
  Explanation
  การที่นักเรียนรู้จักติดตามดูแลเพื่อให้ตนเองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย จะสร้างสุขภาพที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียนในอนาคต การทราบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองจะช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงการเจริญเติบโตของตนเอง และทราบถึงการพัฒนาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถช่วยให้นักเรียนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตได้

  Rate this question:

 • 8. 

  การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ควรปฏิบัติอย่างไร

  • A.

   ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๒ ครั้ง

  • B.

   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

  • C.

   ภาคเรียนใดก็ได้ รวม ๒ ครั้ง

  • D.

   ภาคเรียนที่ ๒ ควรทำ รวม ๒ ครั้ง

  Correct Answer
  B. ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
  Explanation
  The correct answer is "ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง". This is because the question states that weighing and measuring height should be done at least twice a year. The other options do not meet this requirement.

  Rate this question:

 • 9. 

  อาหารมื้อใดที่มีความสำคัญที่สุด

  • A.

   เช้า

  • B.

   เย็น

  • C.

   กลางวัน

  • D.

   กลางคืน

  Correct Answer
  A. เช้า
  Explanation
  The question asks for the most important meal, and the answer is "เช้า" which means morning. This may be because breakfast is often considered the most important meal of the day as it provides energy and nutrients after a long period of fasting during sleep. Additionally, breakfast can help kickstart metabolism and improve cognitive function.

  Rate this question:

 • 10. 

  คำพูดที่ว่า วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว หมายถึงช่วงวัยใด

  • A.

   วัยรุ่น

  • B.

   วัยเด็กตอนปลาย

  • C.

   วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

  • D.

   วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง

  Correct Answer
  A. วัยรุ่น
  Explanation
  The phrase "วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว" translates to "adolescence" in English. It refers to the stage of life between childhood and adulthood, typically characterized by physical, psychological, and social changes. Therefore, the correct answer is "วัยรุ่น" which means "adolescence".

  Rate this question:

 • 11. 

  วัยรุ่นจะหยุดการเจริญเติบโตด้านความสูง เมื่ออายุประมาณเท่าใด

  • A.

   ๑๔ - ๑๖ ปี

  • B.

   ๑๕ - ๑๗ ปี

  • C.

   ๑๗ - ๒๐ ปี

  • D.

   ๒๐ - ๒๕ ปี

  Correct Answer
  C. ๑๗ - ๒๐ ปี
  Explanation
  Adolescence is a period of rapid growth and development, including an increase in height. Typically, growth in height stops around the ages of 17 to 20 years. This is when most individuals reach their adult height and stop growing taller.

  Rate this question:

 • 12. 

  เกรียงไกรอายุ ๑๔ ปี ส่วนสูง ๑๖๒ เซนติเมตร ศีรษะเขาควรจะมีความยาวประมาณเท่าใด

  • A.

   ๒๑ เซนติเมตร

  • B.

   ๒๔ เซนติเมตร

  • C.

   ๒๗ เซนติเมตร

  • D.

   ๓๐ เซนติเมตร

  Correct Answer
  C. ๒๗ เซนติเมตร
  Explanation
  The question states that เกรียงไกร (Griangkai) is 14 years old and has a height of 162 centimeters. The question asks for the approximate length of the head. Since the average head-to-body ratio is about 1:7 for adults, we can estimate that the head length would be around 1/7th of the total height. Therefore, 1/7 of 162 centimeters is approximately 23 centimeters. Therefore, the correct answer is 27 centimeters.

  Rate this question:

 • 13. 

  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนั้นมีผลมาจากสิ่งใด

  • A.

   ฮอร์โมนเพศ

  • B.

   การเจริญเติบโตของวัยรุ่น

  • C.

   สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

  • D.

   พัฒนาการในด้านต่างๆ ของวัยรุ่น

  Correct Answer
  D. พัฒนาการในด้านต่างๆ ของวัยรุ่น
  Explanation
  The changes that occur during adolescence are a result of various developments in different aspects of the individual. These developments include physical, cognitive, emotional, and social changes. Hormones, growth spurts, and environmental factors can all contribute to these changes, but ultimately it is the overall development of the individual that drives the changes experienced during adolescence.

  Rate this question:

 • 14. 

  ปัญหาสำคัญที่เกิดกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบันคือบุคคลใด

  • A.

   ไอที

  • B.

   อารมณ์

  • C.

   ผู้ใหญ่

  • D.

   สารเสพติด

  Correct Answer
  D. สารเสพติด
  Explanation
  The correct answer is "สารเสพติด" (substance abuse). The question asks about the main problem faced by Thai teenagers today, and substance abuse is a significant issue affecting this demographic. Substance abuse can have severe consequences on physical and mental health, education, relationships, and overall well-being. It is a pressing concern that requires attention and intervention to ensure the well-being and future of Thai teenagers.

  Rate this question:

 • 15. 

  ผู้ที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นได้ดีที่สุดคือบุคคลใด

  • A.

   เพื่อน

  • B.

   ตำรวจ

  • C.

   ตัวของวัยรุ่นเอง

  • D.

   พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง

  Correct Answer
  C. ตัวของวัยรุ่นเอง
  Explanation
  The best person to solve the problem of violence in adolescence is the teenager themselves. This is because they are the ones directly involved in the situation and have the most control over their own actions. While friends, police, and parents/guardians can provide support and guidance, ultimately it is up to the teenager to make the necessary changes to address the issue of violence.

  Rate this question:

 • 16. 

  ความเสมอภาคทางเพศในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร

  • A.

   สมัยก่อนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

  • B.

   สมัยก่อนผู้ชายจะได้เปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน

  • C.

   สมัยก่อนผู้ชายเสียเปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน

  • D.

   สมัยปัจจุบันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกประการ

  Correct Answer
  B. สมัยก่อนผู้ชายจะได้เปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน
  Explanation
  In the past, men were considered to be superior to women. This can be seen from the statement that men had more advantages than women. However, in the present, there is gender equality and both men and women have equal opportunities and rights. Therefore, the statement that men were superior to women in the past is correct.

  Rate this question:

 • 17. 

  ข้อใดเป็นคำประณามต่อว่าผู้หญิงที่มีความรุนแรงที่สุด

  • A.

   ไม่เป็นลูกผู้หญิง

  • B.

   ไม่รักนวลสงวนตัว

  • C.

   ไม่มีความเป็นกุลสตรี

  • D.

   ทำตัวเหมือนหญิงโสเภณี

  Correct Answer
  D. ทำตัวเหมือนหญิงโสเภณี
  Explanation
  The given answer "ทำตัวเหมือนหญิงโสเภณี" suggests that the most violent woman is the one who behaves like a transgender woman. This implies that the question is asking for the most extreme or aggressive behavior exhibited by a woman. The other options, such as "ไม่เป็นลูกผู้หญิง" (not being a daughter), "ไม่รักนวลสงวนตัว" (not loving oneself), and "ไม่มีความเป็นกุลสตรี" (not having femininity), do not necessarily imply violence or aggression.

  Rate this question:

 • 18. 

  ผู้หญิงประเภทใดที่สังคมไทยมักเปรียบเทียบว่าเหมือนนางวันทอง นางโมราห์ และนางกากี

  • A.

   ผู้หญิงที่มีเสน่ห์แรง

  • B.

   ผู้หญิงที่ใบหน้าสวย

  • C.

   ผู้หญิงที่มีสามีหลายคน

  • D.

   ผู้หญิงที่ไม่เอาใจใส่ดูแลสามี

  Correct Answer
  C. ผู้หญิงที่มีสามีหลายคน
  Explanation
  The correct answer is "ผู้หญิงที่มีสามีหลายคน" (Women who have multiple husbands). In Thai society, women who have multiple husbands are often compared to the mythical figures of Nang Wanthong, Nang Morakot, and Nang Kakii. This comparison suggests that these women possess a certain level of charm and desirability, similar to these legendary characters.

  Rate this question:

 • 19. 

  ข้อใดไม่อยู่ในขอบข่ายของการวางแผนครอบครัว

  • A.

   วางแผนว่าจะมีลูกกี่คน

  • B.

   วางแผนว่าจะมีลูกเมื่อไร

  • C.

   วางแผนว่าจะคุมกำเนิดด้วยวิธีใด

  • D.

   วางแผนว่าจะประกอบอาชีพอะไรหลังแต่งงานแล้ว

  Correct Answer
  C. วางแผนว่าจะคุมกำเนิดด้วยวิธีใด
  Explanation
  The question asks which option is not within the scope of family planning. The first three options all relate to family planning, such as planning the number of children, planning when to have children, and planning the method of birth control. However, the last option, planning what profession to pursue after marriage, is not directly related to family planning. Therefore, the correct answer is "วางแผนว่าจะประกอบอาชีพอะไรหลังแต่งงานแล้ว" (planning what profession to pursue after marriage).

  Rate this question:

 • 20. 

  ข้อใดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประโยชน์ต่อบุคคลมากที่สุด

  • A.

   ถุงยางอนามัย

  • B.

   ยาฉีดคุมกำเนิด

  • C.

   ยาเม็ดคุมกำเนิด

  • D.

   ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

  Correct Answer
  A. ถุงยางอนามัย
  Explanation
  The most beneficial form of contraception among the given options is a condom. Condoms not only provide protection against unwanted pregnancies but also offer a barrier against sexually transmitted infections (STIs). They are easily accessible, affordable, and have minimal side effects compared to other methods. Condoms also allow for shared responsibility in contraception, as both partners can actively participate in their use.

  Rate this question:

 • 21. 

  การทำแท้งมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไร

  • A.

   มีอันตราย อาจเสียชีวิตได้

  • B.

   มีอันตราย มักทำแบบผิดกฎหมาย

  • C.

   ไม่มีอันตราย ถ้าได้ทำแท้งกับแพทย์

  • D.

   ไม่มีอันตราย เพราะเครื่องมือทำแท้งในปัจจุบันมีความทันสมัย

  Correct Answer
  C. ไม่มีอันตราย ถ้าได้ทำแท้งกับแพทย์
  Explanation
  The correct answer states that there is no danger if the abortion is performed by a doctor. This implies that if the procedure is conducted by a trained medical professional, it can be considered safe.

  Rate this question:

 • 22. 

  กระบวนการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ มีกี่ขั้นตอน

  • A.

   ๔ ขั้นตอน

  • B.

   ๕ ขั้นตอน

  • C.

   ๖ ขั้นตอน

  • D.

   ๗ ขั้นตอน

  Correct Answer
  D. ๗ ขั้นตอน
  Explanation
  The correct answer is ๗ ขั้นตอน.

  Rate this question:

 • 23. 

  เมื่อเพื่อนชายชวนไปเที่ยวตามลำพัง ฝ่ายหญิงกำลังคิดว่าจะไปหรือไม่ไปดี จัดว่าเป็นขั้นตอนการตัดสินใจข้อใด

  • A.

   การประเมินผลการตัดสินใจ

  • B.

   การกำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ

  • C.

   การประเมินข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก

  • D.

   การตัดสินใจเลือก และระบุเหตุผลของการเลือก

  Correct Answer
  D. การตัดสินใจเลือก และระบุเหตุผลของการเลือก
  Explanation
  The correct answer is "การตัดสินใจเลือก และระบุเหตุผลของการเลือก". This is because the question is asking for the step in the decision-making process when the female friend is considering whether to go on the trip or not. This step involves making a decision and providing reasons for the chosen option.

  Rate this question:

 • 24. 

  วิธีสุดท้ายของการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เพลี่ยงพล้ำต่อการมีเพศสัมพันธ์ คือวิธีใด

  • A.

   การปิดกั้นโอกาส

  • B.

   การปิดกั้นอารมณ์

  • C.

   การเจรจาต่อรอง

  • D.

   การใช้ถุงยางอนามัย

  Correct Answer
  D. การใช้ถุงยางอนามัย
  Explanation
  The correct answer is "การใช้ถุงยางอนามัย" which translates to "using condoms". This is the last resort method of protecting oneself from risky sexual situations. Condoms are a form of barrier contraception that can help prevent the transmission of sexually transmitted infections (STIs) and unintended pregnancies.

  Rate this question:

 • 25. 

  การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ต่างๆ กับคนที่เพิ่งรู้จักกัน และมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงข้อใด

  • A.

   สถาบันครอบครัว

  • B.

   ความเชื่อทางเพศที่ผิด

  • C.

   การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ

  • D.

   การเปิดโอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น

  Correct Answer
  C. การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ
  Explanation
  การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์และการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย เป็นพฤติกรรมที่อาจทำให้คนที่เพิ่งรู้จักกันมีการเปิดเผยอารมณ์ทางเพศต่อกันและต่อผู้อื่น ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เสี่ยงต่อความเข้าใจผิดพลาดหรือความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงในกรณีนี้

  Rate this question:

 • 26. 

  การที่เด็กหญิงอายุยังน้อยตั้งครรภ์ เมื่อคลอดบุตรจะพบกับปัญหาใดมากที่สุด

  • A.

   การตายของแม่

  • B.

   การตายของทารก

  • C.

   กระดูกเชิงกรานเล็ก

  • D.

   ระยะเวลาการคลอดจะใช้เวลานาน

  Correct Answer
  B. การตายของทารก
  Explanation
  The correct answer is "การตายของทารก" (Death of the fetus). When a young girl becomes pregnant, she may face various complications during childbirth. However, the most significant problem is the risk of fetal death. Due to the girl's young age and potential health issues, there is a higher chance of complications leading to the death of the fetus.

  Rate this question:

 • 27. 

  ผู้หญิงที่ไม่ยอมให้คนรักสัมผัสร่างกายมากเกินไป จัดเข้ากับข้อใด

  • A.

   รู้จักการคุมกำเนิด

  • B.

   รู้จักทักษะการปฏิเสธ

  • C.

   รู้จักทักษะการต่อรอง

  • D.

   ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว

  Correct Answer
  C. รู้จักทักษะการต่อรอง
  Explanation
  The correct answer is "รู้จักทักษะการต่อรอง" (knowing negotiation skills). This is because a woman who does not allow others to touch her body excessively would need to have good negotiation skills in order to communicate and assert her boundaries effectively.

  Rate this question:

 • 28. 

  ปัญหาสุขภาพมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด

  • A.

   อาหาร

  • B.

   การออกกำลังกาย

  • C.

   พฤติกรรมสุขภาพ

  • D.

   สภาพสิ่งแวดล้อม

  Correct Answer
  B. การออกกำลังกาย
  Explanation
  The question asks about the factor that has the greatest relationship with health problems. Out of the given options, "การออกกำลังกาย" (exercise) is the most closely related to health problems. Regular exercise has been proven to have numerous health benefits and can help prevent various health problems such as obesity, heart disease, and diabetes. Therefore, exercise is the correct answer as it plays a significant role in maintaining good health and preventing health problems.

  Rate this question:

 • 29. 

  ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้คือข้อใด

  • A.

   รู้บ่อเกิดของโรค

  • B.

   พฤติกรรมการป้องกัน

  • C.

   การรณรงค์ให้ประชาชนรักสุขภาพของตนเอง

  • D.

   การออกกฎหมายควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

  Correct Answer
  A. รู้บ่อเกิดของโรค
  Explanation
  Knowing the cause of a disease is the most important factor in preventing its occurrence. By understanding the root causes of a disease, individuals can take proactive measures to avoid exposure and minimize their risk. This knowledge allows for targeted prevention strategies and the implementation of appropriate measures to control the spread of the disease.

  Rate this question:

 • 30. 

  ข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการป้องกันโรค

  • A.

   ภาวะของความสุข

  • B.

   ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

  • C.

   มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

  • D.

   การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

  Correct Answer
  B. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
  Explanation
  The highest goal of disease prevention is to be free from any infectious diseases. This means that the ultimate aim is to avoid getting sick or contracting any contagious illnesses. While the other options may contribute to overall health and well-being, the primary focus of disease prevention is to prevent the spread and transmission of diseases.

  Rate this question:

 • 31. 

  ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์จากท่อไอเสีย จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใด

  • A.

   สิ่งแวดล้อมบนถนน

  • B.

   สิ่งแวดล้อมในชุมชน

  • C.

   สิ่งแวดล้อมนอกที่ทำงาน

  • D.

   สิ่งแวดล้อมที่ไร้พรมแดน

  Correct Answer
  A. สิ่งแวดล้อมบนถนน
  Explanation
  The correct answer is "สิ่งแวดล้อมบนถนน" because the question asks about the environment where carbon monoxide gas is emitted from exhaust pipes. This typically occurs on roads, making the correct answer "สิ่งแวดล้อมบนถนน".

  Rate this question:

 • 32. 

  มลพิษใดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคนในเขตเมืองมากที่สุด

  • A.

   มลพิษทางดิน

  • B.

   มลพิษทางน้ำ

  • C.

   มลพิษทางอากาศ

  • D.

   มลพิษในวงจรอาหาร

  Correct Answer
  D. มลพิษในวงจรอาหาร
  Explanation
  มลพิษในวงจรอาหาร refers to food contamination, which can cause the most problems for people in urban areas. Food contamination can lead to foodborne illnesses, which can result in various symptoms such as nausea, vomiting, diarrhea, and even more severe health complications. In urban areas where there is a higher population density and a greater reliance on processed and packaged food, the risk of food contamination and its adverse effects on public health is increased. Therefore, food contamination is the most significant pollutant that affects people in urban areas the most.

  Rate this question:

 • 33. 

  ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเชิงเทคนิค

  • A.

   การใช้เทคโนโลยีสะอาด

  • B.

   การควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO ๑๔๐๐๐

  • C.

   การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม

  • D.

   การติดตั้งเครื่องกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

  Correct Answer
  C. การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม
  Explanation
  The answer "การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม" (enacting laws to promote and preserve the environment) is the correct answer because it directly addresses the issue of solving environmental problems through legal measures. This option suggests that implementing laws and regulations can help protect the environment and encourage sustainable practices. It is a technical solution that involves creating and enforcing policies to ensure environmental conservation and sustainability.

  Rate this question:

 • 34. 

  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสามารถเรียกอีกชื่อว่าอะไร

  • A.

   โรคติด และโรคไม่ติด

  • B.

   โรคมีตัว และโรคไม่มีตัว

  • C.

   โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ

  • D.

   โรคร้ายแรง และโรคไม่ร้ายแรง

  Correct Answer
  C. โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ
  Explanation
  โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องสำหรับโรคที่สามารถแพร่กระจายได้จากบุคคลหรือสิ่งแวดล้อมที่มีตัวเชื้อ ในขณะที่โรคไม่ติดเชื้อ คือโรคที่ไม่สามารถแพร่กระจายได้จากบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม โดยทั่วไปแล้วเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น พันธุกรรม สภาพแวดล้อม หรือปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ตัวเชื้อ

  Rate this question:

 • 35. 

  โรคใดจัดเป็นโรคทางกรรมพันธุ์

  • A.

   โรคเบาหวาน

  • B.

   โรคไข้หวัดนก

  • C.

   โรคพิษสุนัขบ้า

  • D.

   โรคอหิวาตกโรค

  Correct Answer
  A. โรคเบาหวาน
  Explanation
  The correct answer is "โรคเบาหวาน" (Diabetes). This disease is considered to be a genetic disease because it can be passed down from parents to their children through inherited genes. Genetic factors play a significant role in the development of diabetes, although lifestyle and environmental factors also contribute to its occurrence.

  Rate this question:

 • 36. 

  วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน BCG แก่เด็กแรกเกิด เพื่อป้องกันโรคใด

  • A.

   ไอกรน

  • B.

   วัณโรค

  • C.

   โปลิโอ

  • D.

   บาดทะยัก

  Correct Answer
  B. วัณโรค
  Explanation
  The BCG vaccine is given to newborns to protect against tuberculosis (วัณโรค).

  Rate this question:

 • 37. 

  นิ้วคู่ใดที่ใช้ในการนวดด้วยตนเองได้น้อยที่สุด

  • A.

   นิ้วชี้และนิ้วก้อย

  • B.

   นิ้วนางและนิ้วก้อย

  • C.

   นิ้วกลางและนิ้วก้อย

  • D.

   นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนาง

  Correct Answer
  B. นิ้วนางและนิ้วก้อย
  Explanation
  The question asks which pair of fingers is used the least in self-massage. The correct answer is "นิ้วนางและนิ้วก้อย" (ring finger and little finger). This is because these fingers are often the least used and have less strength compared to the other fingers. Therefore, they may not be as effective in applying pressure during self-massage.

  Rate this question:

 • 38. 

  ถ้าปวดท้องจากไส้ติ่งอักเสบ เมื่อกดบริเวณใดจะรู้สึกเจ็บปวดมาก

  • A.

   หน้าท้องส่วนล่างด้านขวา

  • B.

   หน้าท้องส่วนล่างด้านซ้าย

  • C.

   ชายโครงส่วนล่างด้านขวา

  • D.

   ชายโครงส่วนล่างด้านซ้าย

  Correct Answer
  A. หน้าท้องส่วนล่างด้านขวา
  Explanation
  If the pain is caused by appendicitis, pressing on the lower right abdomen will cause a significant amount of pain.

  Rate this question:

 • 39. 

  ถ้าถูกสุนัขจรจัดกัด เบื้องต้นควรปฏิบัติอย่างไร

  • A.

   ใช้เชือกรัดเหนือบาดแผล

  • B.

   รีบพาไปพบแพทย์เพื่อรักษา

  • C.

   ตีสุนัขให้ตายเพื่อนำซากสุนัขไปให้แพทย์ตรวจ

  • D.

   รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ ๒ - ๓ ครั้ง แล้วใส่ยาสำหรับแผลสด

  Correct Answer
  D. รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ ๒ - ๓ ครั้ง แล้วใส่ยาสำหรับแผลสด
  Explanation
  If bitten by a stray dog, the initial step should be to quickly wash the wound with clean water and soap for 2-3 times and then apply an antiseptic ointment. This helps to clean the wound and prevent infection. Seeking medical attention is also important as the doctor can evaluate the severity of the bite and provide further treatment if necessary.

  Rate this question:

 • 40. 

  โรงพยาบาลที่อยู่ในระดับอำเภอจะต้องมีเตียงเท่าใด

  • A.

   ๑๒๐ เตียง

  • B.

   ๑๓๐ เตียง

  • C.

   ๑๔๐ เตียง

  • D.

   ๑๕๐ เตียง

  Correct Answer
  D. ๑๕๐ เตียง
  Explanation
  According to the given question, a hospital at the district level must have how many beds. The correct answer is "๑๕๐ เตียง" which means 150 beds.

  Rate this question:

 • 41. 

  ศูนย์สุขภาพชุมชนมีขีดความสามารถให้บริการอยู่ในระดับใด

  • A.

   ระดับ ๑

  • B.

   ระดับ ๑ - ๒

  • C.

   ระดับ ๒ - ๓

  • D.

   ระดับ ๓

  Correct Answer
  B. ระดับ ๑ - ๒
  Explanation
  The correct answer is "ระดับ ๑ - ๒" because the question asks about the level of services provided by a community health center. The options given are different levels, and "ระดับ ๑ - ๒" indicates a range of services provided by the community health center, which suggests that it offers a moderate level of services.

  Rate this question:

 • 42. 

  การที่รัฐบาลมีโครงการหลักประกันสุขภาพให้แกประชาชน เกิดประโยชน์อย่างไร

  • A.

   แพทย์เอาใจใส่ดูแลดีขึ้น

  • B.

   ไม่ต้องเสียเงินในการตรวจรักษา

  • C.

   มีการจ่ายยารักษาโรคที่มีคุณภาพดีขึ้น

  • D.

   มีการบริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย และใช้ได้ทุกโรงพยาบาล

  Correct Answer
  B. ไม่ต้องเสียเงินในการตรวจรักษา
  Explanation
  The correct answer is "ไม่ต้องเสียเงินในการตรวจรักษา" (Do not have to pay for medical examinations). This is because the government's main health insurance program provides free medical examinations for the population. This benefit allows people to access healthcare services without having to worry about the financial burden of paying for medical check-ups, ensuring that everyone has equal opportunities to receive necessary medical care.

  Rate this question:

 • 43. 

  ความหมายของผู้บริโภคข้อใดครอบคลุมชัดเจนที่สุด

  • A.

   บุคคลทุกคน

  • B.

   คนที่กินและใช้

  • C.

   คนที่มีรายได้เป็นของตนเอง

  • D.

   คนที่รู้จักสิทธิของผู้บริโภค

  Correct Answer
  A. บุคคลทุกคน
  Explanation
  The correct answer is "บุคคลทุกคน" (Every person). This answer is the most inclusive and comprehensive as it encompasses all individuals, regardless of their income, consumption habits, or knowledge of consumer rights. It implies that consumer rights apply to everyone, emphasizing the importance of protecting and promoting the interests of all individuals as consumers.

  Rate this question:

 • 44. 

  อาหารกลุ่มใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้ห้ามใส่สีผสมอาหาร

  • A.

   กะปิ แหนม ลูกชิ้น

  • B.

   กุนเชียง ทอดมัน ผักดอง

  • C.

   ไอศกรีม น้ำหวาน น้ำปลา

  • D.

   ข้าวเกรียบ ผลไม้สด ผลไม้ดอง

  Correct Answer
  C. ไอศกรีม น้ำหวาน น้ำปลา
  Explanation
  The question asks for a food group that does not prohibit the use of food coloring. Among the given options, "ไอศกรีม" (ice cream), "น้ำหวาน" (dessert), and "น้ำปลา" (fish sauce) do not have any restrictions on the use of food coloring.

  Rate this question:

 • 45. 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มีขึ้นเมื่อใด

  • A.

   พ.ศ. ๒๕๑๖

  • B.

   พ.ศ. ๒๕๑๘

  • C.

   พ.ศ. ๒๕๒๐

  • D.

   พ.ศ. ๒๕๒๒

  Correct Answer
  D. พ.ศ. ๒๕๒๒
  Explanation
  The correct answer is "พ.ศ. ๒๕๒๒" because the question asks when the Consumer Protection Act was enacted. The year พ.ศ. ๒๕๒๒ corresponds to 1979 in the Gregorian calendar, which is when the Consumer Protection Act was indeed enacted in Thailand.

  Rate this question:

 • 46. 

  อาหารที่มีนมแม่ ข้าวบด เนื้อปลาสุกหรือไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืด เพิ่มผักสุกบดเป็นอาหารแทนนม ๑ มื้อ มีผลไม้สุกนิ่มๆ เป็นอาหารว่าง ๑ มื้อ คืออาหารของเด็กทารกที่มีอายุกี่เดือน

  • A.

   ๕ เดือน

  • B.

   ๖ เดือน

  • C.

   ๗ เดือน

  • D.

   ๘ เดือน

  Correct Answer
  B. ๖ เดือน
  Explanation
  The correct answer is 6 months. At 6 months of age, infants can start to consume solid foods in addition to breast milk or formula. The suggested foods include mashed rice, cooked fish, boiled eggs, and pureed vegetables. Fruits can also be introduced as a snack. This is an important milestone in a baby's development as they transition from a solely milk-based diet to a more varied and solid food diet.

  Rate this question:

 • 47. 

  แม่ที่อยู่ในระยะให้นมบุตรควรบริโภคอาหารจำพวกใดเพิ่มเติม

  • A.

   ตับ นม เนย ถั่วแดง

  • B.

   ข้าวซ้อมมือ ไข่แดง ถั่วลิสงคั่ว

  • C.

   นม เนื้อสัตว์ต่างๆ ผักและผลไม้

  • D.

   ข้าวสาลีไม่ขัดขาว จมูกข้าว ผักใบเขียว

  Correct Answer
  C. นม เนื้อสัตว์ต่างๆ ผักและผลไม้
  Explanation
  The mother who is breastfeeding should consume foods such as milk, meat, and various types of vegetables and fruits to provide a balanced and nutritious diet for both herself and her baby. These foods are rich in vitamins, minerals, and proteins that are essential for the growth and development of the baby. Additionally, consuming meat and dairy products can provide the mother with essential nutrients like iron and calcium, which are important for her own health during this period.

  Rate this question:

 • 48. 

  น้ำตาลในเลือดสูงเท่าใดจะมีอาการเบื้องต้นของโรคเบาหวานเกิดขึ้น

  • A.

   ๑๔๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

  • B.

   ๑๖๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

  • C.

   ๑๘๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

  • D.

   ๒๐๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

  Correct Answer
  C. ๑๘๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร
  Explanation
  A high level of sugar in the blood is one of the early symptoms of diabetes. The question asks for the amount of sugar in the blood that would indicate the onset of diabetes. The correct answer is ๑๘๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร, which means 180 milligrams per deciliter. This level of sugar in the blood would suggest the presence of diabetes.

  Rate this question:

 • 49. 

  ข้อใดคืออาหารที่ต้องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน

  • A.

   นมเปรี้ยว และน้ำแข็ง

  • B.

   น้ำมันถั่วลิสง และน้ำปลา

  • C.

   ขนมปัง และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

  • D.

   แป้งข้าวกล้อง อาหารเสริมทารกและเด็กเล็ก

  Correct Answer
  B. น้ำมันถั่วลิสง และน้ำปลา
  Explanation
  น้ำมันถั่วลิสง และน้ำปลา are examples of food items that need to meet certain quality or standards. These two items are commonly used in cooking and are essential ingredients in many dishes. The quality of the sesame oil and fish sauce can greatly affect the taste and overall quality of the dish. Therefore, it is important for these food items to meet specific standards in order to ensure the desired flavor and quality in the final product.

  Rate this question:

 • 50. 

  เลขสารบบอาหาร หมายเลข (อ.ย.) จะต้องมีกี่ตัว

  • A.

   ๗ ตัว

  • B.

   ๙ ตัว

  • C.

   ๑๑ ตัว

  • D.

   ๑๓ ตัว

  Correct Answer
  B. ๙ ตัว
  Explanation
  The question is asking for the number of digits in a food additive code. The correct answer is "๙ ตัว" which means "9 digits" in Thai.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.