แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2

50 | Total Attempts: 9025

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2 - Quiz

ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม ห้ครบ  50 ข้อ แล้วพิมพ์หรือนำส่งวุฒิบ ตรที่ครูผู้สอน


Questions and Answers
 • 1. 
  ฮอร์โมนที่ผลิตออกมาจากต่อมไร้ท่อมีหน้าที่สำคัญอย่างไร
  • A. 

   ช่วยให้ส่วนสูงและน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์

  • B. 

   ช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศเป็นไปตามปกติ

  • C. 

   ช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามวัย

  • D. 

   ช่วยในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • 2. 
  เด็กวัยรุ่นส่วนมากมักจะนิยมแต่งกายแบบใด
  • A. 

   ตามสบาย

  • B. 

   ตามสมัยนิยมและเพื่อนๆ

  • C. 

   ตามที่พ่อแม่ของตนเองซื้อให้

  • D. 

   ตามภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

 • 3. 
  ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขับทางเพศ (Sexual drive) คืออะไร
  • A. 

   ฮอร์โมน

  • B. 

   พลังทางเพศ

  • C. 

   การเจริญเติบโต

  • D. 

   อารมณ์ทางเพศ

 • 4. 
  ข้อใดเป็นการแบ่งเซลล์เมื่อเกิดการปฏิสนธิ
  • A. 

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ...

  • B. 

   ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ...

  • C. 

   ๑ ๒ ๔ ๖ ๘ ...

  • D. 

   ๑ ๒ ๔ ๘ ๑๖ ...

 • 5. 
  วัยเจริญพันธุ์จะเริ่มในวัยใด
  • A. 

   วัยรุ่น

  • B. 

   วัยเด็ก

  • C. 

   วัยผู้ใหญ่

  • D. 

   แล้วแต่พัฒนาการของแต่ละบุคคล

 • 6. 
  บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เรามักเรียกว่าวัยอะไร
  • A. 

   วัยชรา

  • B. 

   วัยสูงอายุ

  • C. 

   วัยเกษียณอายุ

  • D. 

   วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย

 • 7. 
  การที่นักเรียนรู้จักติดตามดูแลเพื่อให้ตนเองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความสำคัญอย่างไร
  • A. 

   ทราบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง

  • B. 

   เพื่อให้ทราบการเจริญเติบโตของตนเอง

  • C. 

   เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร

  • D. 

   เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของของนักเรียนในอนาคต

 • 8. 
  การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ควรปฏิบัติอย่างไร
  • A. 

   ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๒ ครั้ง

  • B. 

   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

  • C. 

   ภาคเรียนใดก็ได้ รวม ๒ ครั้ง

  • D. 

   ภาคเรียนที่ ๒ ควรทำ รวม ๒ ครั้ง

 • 9. 
  อาหารมื้อใดที่มีความสำคัญที่สุด
  • A. 

   เช้า

  • B. 

   เย็น

  • C. 

   กลางวัน

  • D. 

   กลางคืน

 • 10. 
  คำพูดที่ว่า วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว หมายถึงช่วงวัยใด
  • A. 

   วัยรุ่น

  • B. 

   วัยเด็กตอนปลาย

  • C. 

   วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

  • D. 

   วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง

 • 11. 
  วัยรุ่นจะหยุดการเจริญเติบโตด้านความสูง เมื่ออายุประมาณเท่าใด
  • A. 

   ๑๔ - ๑๖ ปี

  • B. 

   ๑๕ - ๑๗ ปี

  • C. 

   ๑๗ - ๒๐ ปี

  • D. 

   ๒๐ - ๒๕ ปี

 • 12. 
  เกรียงไกรอายุ ๑๔ ปี ส่วนสูง ๑๖๒ เซนติเมตร ศีรษะเขาควรจะมีความยาวประมาณเท่าใด
  • A. 

   ๒๑ เซนติเมตร

  • B. 

   ๒๔ เซนติเมตร

  • C. 

   ๒๗ เซนติเมตร

  • D. 

   ๓๐ เซนติเมตร

 • 13. 
  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนั้นมีผลมาจากสิ่งใด
  • A. 

   ฮอร์โมนเพศ

  • B. 

   การเจริญเติบโตของวัยรุ่น

  • C. 

   สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

  • D. 

   พัฒนาการในด้านต่างๆ ของวัยรุ่น

 • 14. 
  ปัญหาสำคัญที่เกิดกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบันคือบุคคลใด
  • A. 

   ไอที

  • B. 

   อารมณ์

  • C. 

   ผู้ใหญ่

  • D. 

   สารเสพติด

 • 15. 
  ผู้ที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นได้ดีที่สุดคือบุคคลใด
  • A. 

   เพื่อน

  • B. 

   ตำรวจ

  • C. 

   ตัวของวัยรุ่นเอง

  • D. 

   พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง

 • 16. 
  ความเสมอภาคทางเพศในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร
  • A. 

   สมัยก่อนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

  • B. 

   สมัยก่อนผู้ชายจะได้เปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน

  • C. 

   สมัยก่อนผู้ชายเสียเปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน

  • D. 

   สมัยปัจจุบันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกประการ

 • 17. 
  ข้อใดเป็นคำประณามต่อว่าผู้หญิงที่มีความรุนแรงที่สุด
  • A. 

   ไม่เป็นลูกผู้หญิง

  • B. 

   ไม่รักนวลสงวนตัว

  • C. 

   ไม่มีความเป็นกุลสตรี

  • D. 

   ทำตัวเหมือนหญิงโสเภณี

 • 18. 
  ผู้หญิงประเภทใดที่สังคมไทยมักเปรียบเทียบว่าเหมือนนางวันทอง นางโมราห์ และนางกากี
  • A. 

   ผู้หญิงที่มีเสน่ห์แรง

  • B. 

   ผู้หญิงที่ใบหน้าสวย

  • C. 

   ผู้หญิงที่มีสามีหลายคน

  • D. 

   ผู้หญิงที่ไม่เอาใจใส่ดูแลสามี

 • 19. 
  ข้อใดไม่อยู่ในขอบข่ายของการวางแผนครอบครัว
  • A. 

   วางแผนว่าจะมีลูกกี่คน

  • B. 

   วางแผนว่าจะมีลูกเมื่อไร

  • C. 

   วางแผนว่าจะคุมกำเนิดด้วยวิธีใด

  • D. 

   วางแผนว่าจะประกอบอาชีพอะไรหลังแต่งงานแล้ว

 • 20. 
  ข้อใดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประโยชน์ต่อบุคคลมากที่สุด
  • A. 

   ถุงยางอนามัย

  • B. 

   ยาฉีดคุมกำเนิด

  • C. 

   ยาเม็ดคุมกำเนิด

  • D. 

   ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

 • 21. 
  การทำแท้งมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไร
  • A. 

   มีอันตราย อาจเสียชีวิตได้

  • B. 

   มีอันตราย มักทำแบบผิดกฎหมาย

  • C. 

   ไม่มีอันตราย ถ้าได้ทำแท้งกับแพทย์

  • D. 

   ไม่มีอันตราย เพราะเครื่องมือทำแท้งในปัจจุบันมีความทันสมัย

 • 22. 
  กระบวนการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ มีกี่ขั้นตอน
  • A. 

   ๔ ขั้นตอน

  • B. 

   ๕ ขั้นตอน

  • C. 

   ๖ ขั้นตอน

  • D. 

   ๗ ขั้นตอน

 • 23. 
  เมื่อเพื่อนชายชวนไปเที่ยวตามลำพัง ฝ่ายหญิงกำลังคิดว่าจะไปหรือไม่ไปดี จัดว่าเป็นขั้นตอนการตัดสินใจข้อใด
  • A. 

   การประเมินผลการตัดสินใจ

  • B. 

   การกำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ

  • C. 

   การประเมินข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก

  • D. 

   การตัดสินใจเลือก และระบุเหตุผลของการเลือก

 • 24. 
  วิธีสุดท้ายของการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เพลี่ยงพล้ำต่อการมีเพศสัมพันธ์ คือวิธีใด
  • A. 

   การปิดกั้นโอกาส

  • B. 

   การปิดกั้นอารมณ์

  • C. 

   การเจรจาต่อรอง

  • D. 

   การใช้ถุงยางอนามัย

 • 25. 
  การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ต่างๆ กับคนที่เพิ่งรู้จักกัน และมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงข้อใด
  • A. 

   สถาบันครอบครัว

  • B. 

   ความเชื่อทางเพศที่ผิด

  • C. 

   การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ

  • D. 

   การเปิดโอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น

Back to Top Back to top