แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2

50
แบบทดสอบสุขศึกษา ม. 2

ให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม ห้ครบ  50 ข้อ แล้วพิมพ์หรือนำส่งวุฒิบ ตรที่ครูผู้สอน

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ฮอร์โมนที่ผลิตออกมาจากต่อมไร้ท่อมีหน้าที่สำคัญอย่างไร
  • A. 

   ช่วยให้ส่วนสูงและน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์

  • B. 

   ช่วยให้วัยรุ่นมีพัฒนาการทางเพศเป็นไปตามปกติ

  • C. 

   ช่วยในการพัฒนาร่างกายของเด็กวัยรุ่นให้เป็นไปตามวัย

  • D. 

   ช่วยในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 • 2. 
  เด็กวัยรุ่นส่วนมากมักจะนิยมแต่งกายแบบใด
  • A. 

   ตามสบาย

  • B. 

   ตามสมัยนิยมและเพื่อนๆ

  • C. 

   ตามที่พ่อแม่ของตนเองซื้อให้

  • D. 

   ตามภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัว

 • 3. 
  ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดแรงขับทางเพศ (Sexual drive) คืออะไร
  • A. 

   ฮอร์โมน

  • B. 

   พลังทางเพศ

  • C. 

   การเจริญเติบโต

  • D. 

   อารมณ์ทางเพศ

 • 4. 
  ข้อใดเป็นการแบ่งเซลล์เมื่อเกิดการปฏิสนธิ
  • A. 

   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ...

  • B. 

   ๑ ๓ ๕ ๗ ๙ ...

  • C. 

   ๑ ๒ ๔ ๖ ๘ ...

  • D. 

   ๑ ๒ ๔ ๘ ๑๖ ...

 • 5. 
  วัยเจริญพันธุ์จะเริ่มในวัยใด
  • A. 

   วัยรุ่น

  • B. 

   วัยเด็ก

  • C. 

   วัยผู้ใหญ่

  • D. 

   แล้วแต่พัฒนาการของแต่ละบุคคล

 • 6. 
  บุคคลที่อายุ 60 ปีขึ้นไป เรามักเรียกว่าวัยอะไร
  • A. 

   วัยชรา

  • B. 

   วัยสูงอายุ

  • C. 

   วัยเกษียณอายุ

  • D. 

   วัยผู้ใหญ่ตอนปลาย

 • 7. 
  การที่นักเรียนรู้จักติดตามดูแลเพื่อให้ตนเองมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความสำคัญอย่างไร
  • A. 

   ทราบน้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง

  • B. 

   เพื่อให้ทราบการเจริญเติบโตของตนเอง

  • C. 

   เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการของตนเองว่าเป็นอย่างไร

  • D. 

   เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของของนักเรียนในอนาคต

 • 8. 
  การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งนั้น ควรปฏิบัติอย่างไร
  • A. 

   ภาคเรียนที่ ๑ รวม ๒ ครั้ง

  • B. 

   ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

  • C. 

   ภาคเรียนใดก็ได้ รวม ๒ ครั้ง

  • D. 

   ภาคเรียนที่ ๒ ควรทำ รวม ๒ ครั้ง

 • 9. 
  อาหารมื้อใดที่มีความสำคัญที่สุด
  • A. 

   เช้า

  • B. 

   เย็น

  • C. 

   กลางวัน

  • D. 

   กลางคืน

 • 10. 
  คำพูดที่ว่า วัยแตกเนื้อหนุ่มสาว หมายถึงช่วงวัยใด
  • A. 

   วัยรุ่น

  • B. 

   วัยเด็กตอนปลาย

  • C. 

   วัยผู้ใหญ่ตอนต้น

  • D. 

   วัยผู้ใหญ่ตอนกลาง

 • 11. 
  วัยรุ่นจะหยุดการเจริญเติบโตด้านความสูง เมื่ออายุประมาณเท่าใด
  • A. 

   ๑๔ - ๑๖ ปี

  • B. 

   ๑๕ - ๑๗ ปี

  • C. 

   ๑๗ - ๒๐ ปี

  • D. 

   ๒๐ - ๒๕ ปี

 • 12. 
  เกรียงไกรอายุ ๑๔ ปี ส่วนสูง ๑๖๒ เซนติเมตร ศีรษะเขาควรจะมีความยาวประมาณเท่าใด
  • A. 

   ๒๑ เซนติเมตร

  • B. 

   ๒๔ เซนติเมตร

  • C. 

   ๒๗ เซนติเมตร

  • D. 

   ๓๐ เซนติเมตร

 • 13. 
  การเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่นนั้นมีผลมาจากสิ่งใด
  • A. 

   ฮอร์โมนเพศ

  • B. 

   การเจริญเติบโตของวัยรุ่น

  • C. 

   สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

  • D. 

   พัฒนาการในด้านต่างๆ ของวัยรุ่น

 • 14. 
  ปัญหาสำคัญที่เกิดกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบันคือบุคคลใด
  • A. 

   ไอที

  • B. 

   อารมณ์

  • C. 

   ผู้ใหญ่

  • D. 

   สารเสพติด

 • 15. 
  ผู้ที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงในวัยรุ่นได้ดีที่สุดคือบุคคลใด
  • A. 

   เพื่อน

  • B. 

   ตำรวจ

  • C. 

   ตัวของวัยรุ่นเอง

  • D. 

   พ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง

 • 16. 
  ความเสมอภาคทางเพศในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกันอย่างไร
  • A. 

   สมัยก่อนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน

  • B. 

   สมัยก่อนผู้ชายจะได้เปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน

  • C. 

   สมัยก่อนผู้ชายเสียเปรียบผู้หญิงมากกว่าปัจจุบัน

  • D. 

   สมัยปัจจุบันมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกประการ

 • 17. 
  ข้อใดเป็นคำประณามต่อว่าผู้หญิงที่มีความรุนแรงที่สุด
  • A. 

   ไม่เป็นลูกผู้หญิง

  • B. 

   ไม่รักนวลสงวนตัว

  • C. 

   ไม่มีความเป็นกุลสตรี

  • D. 

   ทำตัวเหมือนหญิงโสเภณี

 • 18. 
  ผู้หญิงประเภทใดที่สังคมไทยมักเปรียบเทียบว่าเหมือนนางวันทอง นางโมราห์ และนางกากี
  • A. 

   ผู้หญิงที่มีเสน่ห์แรง

  • B. 

   ผู้หญิงที่ใบหน้าสวย

  • C. 

   ผู้หญิงที่มีสามีหลายคน

  • D. 

   ผู้หญิงที่ไม่เอาใจใส่ดูแลสามี

 • 19. 
  ข้อใดไม่อยู่ในขอบข่ายของการวางแผนครอบครัว
  • A. 

   วางแผนว่าจะมีลูกกี่คน

  • B. 

   วางแผนว่าจะมีลูกเมื่อไร

  • C. 

   วางแผนว่าจะคุมกำเนิดด้วยวิธีใด

  • D. 

   วางแผนว่าจะประกอบอาชีพอะไรหลังแต่งงานแล้ว

 • 20. 
  ข้อใดเป็นการคุมกำเนิดที่มีประโยชน์ต่อบุคคลมากที่สุด
  • A. 

   ถุงยางอนามัย

  • B. 

   ยาฉีดคุมกำเนิด

  • C. 

   ยาเม็ดคุมกำเนิด

  • D. 

   ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน

 • 21. 
  การทำแท้งมีอันตรายต่อร่างกายหรือไม่อย่างไร
  • A. 

   มีอันตราย อาจเสียชีวิตได้

  • B. 

   มีอันตราย มักทำแบบผิดกฎหมาย

  • C. 

   ไม่มีอันตราย ถ้าได้ทำแท้งกับแพทย์

  • D. 

   ไม่มีอันตราย เพราะเครื่องมือทำแท้งในปัจจุบันมีความทันสมัย

 • 22. 
  กระบวนการตัดสินใจเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ มีกี่ขั้นตอน
  • A. 

   ๔ ขั้นตอน

  • B. 

   ๕ ขั้นตอน

  • C. 

   ๖ ขั้นตอน

  • D. 

   ๗ ขั้นตอน

 • 23. 
  เมื่อเพื่อนชายชวนไปเที่ยวตามลำพัง ฝ่ายหญิงกำลังคิดว่าจะไปหรือไม่ไปดี จัดว่าเป็นขั้นตอนการตัดสินใจข้อใด
  • A. 

   การประเมินผลการตัดสินใจ

  • B. 

   การกำหนดทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ

  • C. 

   การประเมินข้อดี ข้อเสียของแต่ละทางเลือก

  • D. 

   การตัดสินใจเลือก และระบุเหตุผลของการเลือก

 • 24. 
  วิธีสุดท้ายของการป้องกันตนเองจากสถานการณ์เพลี่ยงพล้ำต่อการมีเพศสัมพันธ์ คือวิธีใด
  • A. 

   การปิดกั้นโอกาส

  • B. 

   การปิดกั้นอารมณ์

  • C. 

   การเจรจาต่อรอง

  • D. 

   การใช้ถุงยางอนามัย

 • 25. 
  การเที่ยวกลางคืนในสถานเริงรมย์ต่างๆ กับคนที่เพิ่งรู้จักกัน และมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย จัดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงข้อใด
  • A. 

   สถาบันครอบครัว

  • B. 

   ความเชื่อทางเพศที่ผิด

  • C. 

   การเปิดเผยอารมณ์ทางเพศ

  • D. 

   การเปิดโอกาสแก่ตนเองและผู้อื่น

 • 26. 
  การที่เด็กหญิงอายุยังน้อยตั้งครรภ์ เมื่อคลอดบุตรจะพบกับปัญหาใดมากที่สุด
  • A. 

   การตายของแม่

  • B. 

   การตายของทารก

  • C. 

   กระดูกเชิงกรานเล็ก

  • D. 

   ระยะเวลาการคลอดจะใช้เวลานาน

 • 27. 
  ผู้หญิงที่ไม่ยอมให้คนรักสัมผัสร่างกายมากเกินไป จัดเข้ากับข้อใด
  • A. 

   รู้จักการคุมกำเนิด

  • B. 

   รู้จักทักษะการปฏิเสธ

  • C. 

   รู้จักทักษะการต่อรอง

  • D. 

   ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัว

 • 28. 
  ปัญหาสุขภาพมีความสัมพันธ์กับสิ่งใดมากที่สุด
  • A. 

   อาหาร

  • B. 

   การออกกำลังกาย

  • C. 

   พฤติกรรมสุขภาพ

  • D. 

   สภาพสิ่งแวดล้อม

 • 29. 
  ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้คือข้อใด
  • A. 

   รู้บ่อเกิดของโรค

  • B. 

   พฤติกรรมการป้องกัน

  • C. 

   การรณรงค์ให้ประชาชนรักสุขภาพของตนเอง

  • D. 

   การออกกฎหมายควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 • 30. 
  ข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการป้องกันโรค
  • A. 

   ภาวะของความสุข

  • B. 

   ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

  • C. 

   มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

  • D. 

   การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

 • 31. 
  ก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์จากท่อไอเสีย จัดเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใด
  • A. 

   สิ่งแวดล้อมบนถนน

  • B. 

   สิ่งแวดล้อมในชุมชน

  • C. 

   สิ่งแวดล้อมนอกที่ทำงาน

  • D. 

   สิ่งแวดล้อมที่ไร้พรมแดน

 • 32. 
  มลพิษใดที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อคนในเขตเมืองมากที่สุด
  • A. 

   มลพิษทางดิน

  • B. 

   มลพิษทางน้ำ

  • C. 

   มลพิษทางอากาศ

  • D. 

   มลพิษในวงจรอาหาร

 • 33. 
  ข้อใดเป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเชิงเทคนิค
  • A. 

   การใช้เทคโนโลยีสะอาด

  • B. 

   การควบคุมคุณภาพด้วยระบบ ISO ๑๔๐๐๐

  • C. 

   การออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม

  • D. 

   การติดตั้งเครื่องกรองอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

 • 34. 
  โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสามารถเรียกอีกชื่อว่าอะไร
  • A. 

   โรคติด และโรคไม่ติด

  • B. 

   โรคมีตัว และโรคไม่มีตัว

  • C. 

   โรคติดเชื้อ และโรคไม่ติดเชื้อ

  • D. 

   โรคร้ายแรง และโรคไม่ร้ายแรง

 • 35. 
  โรคใดจัดเป็นโรคทางกรรมพันธุ์
  • A. 

   โรคเบาหวาน

  • B. 

   โรคไข้หวัดนก

  • C. 

   โรคพิษสุนัขบ้า

  • D. 

   โรคอหิวาตกโรค

 • 36. 
  วัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีน BCG แก่เด็กแรกเกิด เพื่อป้องกันโรคใด
  • A. 

   ไอกรน

  • B. 

   วัณโรค

  • C. 

   โปลิโอ

  • D. 

   บาดทะยัก

 • 37. 
  นิ้วคู่ใดที่ใช้ในการนวดด้วยตนเองได้น้อยที่สุด
  • A. 

   นิ้วชี้และนิ้วก้อย

  • B. 

   นิ้วนางและนิ้วก้อย

  • C. 

   นิ้วกลางและนิ้วก้อย

  • D. 

   นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนาง

 • 38. 
  ถ้าปวดท้องจากไส้ติ่งอักเสบ เมื่อกดบริเวณใดจะรู้สึกเจ็บปวดมาก
  • A. 

   หน้าท้องส่วนล่างด้านขวา

  • B. 

   หน้าท้องส่วนล่างด้านซ้าย

  • C. 

   ชายโครงส่วนล่างด้านขวา

  • D. 

   ชายโครงส่วนล่างด้านซ้าย

 • 39. 
  ถ้าถูกสุนัขจรจัดกัด เบื้องต้นควรปฏิบัติอย่างไร
  • A. 

   ใช้เชือกรัดเหนือบาดแผล

  • B. 

   รีบพาไปพบแพทย์เพื่อรักษา

  • C. 

   ตีสุนัขให้ตายเพื่อนำซากสุนัขไปให้แพทย์ตรวจ

  • D. 

   รีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่ ๒ - ๓ ครั้ง แล้วใส่ยาสำหรับแผลสด

 • 40. 
  โรงพยาบาลที่อยู่ในระดับอำเภอจะต้องมีเตียงเท่าใด
  • A. 

   ๑๒๐ เตียง

  • B. 

   ๑๓๐ เตียง

  • C. 

   ๑๔๐ เตียง

  • D. 

   ๑๕๐ เตียง

 • 41. 
  ศูนย์สุขภาพชุมชนมีขีดความสามารถให้บริการอยู่ในระดับใด
  • A. 

   ระดับ ๑

  • B. 

   ระดับ ๑ - ๒

  • C. 

   ระดับ ๒ - ๓

  • D. 

   ระดับ ๓

 • 42. 
  การที่รัฐบาลมีโครงการหลักประกันสุขภาพให้แกประชาชน เกิดประโยชน์อย่างไร
  • A. 

   แพทย์เอาใจใส่ดูแลดีขึ้น

  • B. 

   ไม่ต้องเสียเงินในการตรวจรักษา

  • C. 

   มีการจ่ายยารักษาโรคที่มีคุณภาพดีขึ้น

  • D. 

   มีการบริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย และใช้ได้ทุกโรงพยาบาล

 • 43. 
  ความหมายของผู้บริโภคข้อใดครอบคลุมชัดเจนที่สุด
  • A. 

   บุคคลทุกคน

  • B. 

   คนที่กินและใช้

  • C. 

   คนที่มีรายได้เป็นของตนเอง

  • D. 

   คนที่รู้จักสิทธิของผู้บริโภค

 • 44. 
  อาหารกลุ่มใดต่อไปนี้ที่ไม่ได้ห้ามใส่สีผสมอาหาร
  • A. 

   กะปิ แหนม ลูกชิ้น

  • B. 

   กุนเชียง ทอดมัน ผักดอง

  • C. 

   ไอศกรีม น้ำหวาน น้ำปลา

  • D. 

   ข้าวเกรียบ ผลไม้สด ผลไม้ดอง

 • 45. 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มีขึ้นเมื่อใด
  • A. 

   พ.ศ. ๒๕๑๖

  • B. 

   พ.ศ. ๒๕๑๘

  • C. 

   พ.ศ. ๒๕๒๐

  • D. 

   พ.ศ. ๒๕๒๒

 • 46. 
  อาหารที่มีนมแม่ ข้าวบด เนื้อปลาสุกหรือไข่แดงต้มสุกผสมน้ำแกงจืด เพิ่มผักสุกบดเป็นอาหารแทนนม ๑ มื้อ มีผลไม้สุกนิ่มๆ เป็นอาหารว่าง ๑ มื้อ คืออาหารของเด็กทารกที่มีอายุกี่เดือน
  • A. 

   ๕ เดือน

  • B. 

   ๖ เดือน

  • C. 

   ๗ เดือน

  • D. 

   ๘ เดือน

 • 47. 
  แม่ที่อยู่ในระยะให้นมบุตรควรบริโภคอาหารจำพวกใดเพิ่มเติม
  • A. 

   ตับ นม เนย ถั่วแดง

  • B. 

   ข้าวซ้อมมือ ไข่แดง ถั่วลิสงคั่ว

  • C. 

   นม เนื้อสัตว์ต่างๆ ผักและผลไม้

  • D. 

   ข้าวสาลีไม่ขัดขาว จมูกข้าว ผักใบเขียว

 • 48. 
  น้ำตาลในเลือดสูงเท่าใดจะมีอาการเบื้องต้นของโรคเบาหวานเกิดขึ้น
  • A. 

   ๑๔๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

  • B. 

   ๑๖๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

  • C. 

   ๑๘๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

  • D. 

   ๒๐๐ มิลลิกรัม / เดซิลิตร

 • 49. 
  ข้อใดคืออาหารที่ต้องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
  • A. 

   นมเปรี้ยว และน้ำแข็ง

  • B. 

   น้ำมันถั่วลิสง และน้ำปลา

  • C. 

   ขนมปัง และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์

  • D. 

   แป้งข้าวกล้อง อาหารเสริมทารกและเด็กเล็ก

 • 50. 
  เลขสารบบอาหาร หมายเลข (อ.ย.) จะต้องมีกี่ตัว
  • A. 

   ๗ ตัว

  • B. 

   ๙ ตัว

  • C. 

   ๑๑ ตัว

  • D. 

   ๑๓ ตัว