แบบทดสอบเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Mr.jo
M
Mr.jo
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 122,068
: 50 | Attempts: 34,092

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - Quiz

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit My Answer  เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo


Questions and Answers
 • 1. 

  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กล่าวไว้ในกฎหมายใด

  • A.

   รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

  • B.

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

  • C.

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

  • D.

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

  Correct Answer
  B. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
  Explanation
  The correct answer is the "พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒". This law emphasizes the importance of learner-centered education.

  Rate this question:

 • 2. 

  จากกฎหมายดังกล่าว  อยูในมาตราใด

  • A.

   มาตรา ๖

  • B.

   มาตรา ๘

  • C.

   มาตรา ๙

  • D.

   มาตรา ๒๒

  Correct Answer
  D. มาตรา ๒๒
 • 3. 

  ข้อใดเป็นคำนิยามของคำว่า การศึกษา ที่ถูกต้องที่สุด

  • A.

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  • B.

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  • C.

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน

  • D.

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  Correct Answer
  D. กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
 • 4. 

  ข้อใดคือความหมายของคำว่า การศึกษาตลอดชีวิต

  • A.

   การศึกษาที่ยืดหยุ่นให้กับทุกวัย ทุกเวลา ทุกสถานที่

  • B.

   การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

  • C.

   การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาทุกวัย การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต

  • D.

   การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  Correct Answer
  D. การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  Explanation
  The answer states that lifelong education is a combination of formal education, non-formal education, and informal education in order to continuously improve the quality of life. This aligns with the concept of lifelong learning, which emphasizes the importance of learning throughout one's life, regardless of age, time, or location. By integrating different types of education, individuals can constantly develop and enhance their skills, knowledge, and abilities, leading to continuous personal and professional growth.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกฎหมายที่บัญญัติไว้

  • A.

   ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

  • B.

   ส่งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติ

  • C.

   ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
 • 6. 

  ข้อใดไม่ใช่ จุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • A.

   ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง

  • B.

   ผู้เรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

  • C.

   ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

  • D.

   ผู้สอนมีบทบาทสำคัญทางการเรียนรู้

  Correct Answer
  D. ผู้สอนมีบทบาทสำคัญทางการเรียนรู้
  Explanation
  The correct answer is that the teacher plays an important role in learning. This means that the teacher is not the focus of the learning process, but rather facilitates and supports the students' learning. The other options emphasize the importance of the learner's own experiences, active participation, and self-constructed knowledge, which align with learner-centered approaches to education.

  Rate this question:

 • 7. 

  จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แต่ละบทเรียน  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากบทเรียนคือ

  • A.

   แนวคิดรวบยอด

  • B.

   ทักษะและความสามารถ

  • C.

   เนื้อหาของบทเรียน

  • D.

   เทคโนโลยี

  Correct Answer
  B. ทักษะและความสามารถ
 • 8. 

  ข้อใด คือ การศึกษาเป็นรายบุคคล

  • A.

   Case Study

  • B.

   Person Study

  • C.

   Individual Study

  • D.

   Education Study

  Correct Answer
  C. Individual Study
 • 9. 

  ข้อใด คือ ICT

  • A.

   Information Computer Technology

  • B.

   Information and Computer Technology

  • C.

   Information Communication Technology

  • D.

   Information and Communication Technology

  Correct Answer
  D. Information and Communication Technology
 • 10. 

  ข้อใด คือ Constructivism

  • A.

   ทฤษฎีการสร้างความรู้

  • B.

   ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

  • C.

   ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  • D.

   ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  Correct Answer
  B. ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
 • 11. 

  ข้อใด คือ Co-operative Learning

  • A.

   การเรียนรู้แบบร่วมมือ

  • B.

   การเรียนรู้แบบกลุ่ม

  • C.

   การเรียนรู้แบบรับคำสั่ง

  • D.

   การเรียนรู้แบบค้นพบ

  Correct Answer
  A. การเรียนรู้แบบร่วมมือ
 • 12. 

  ข้อใดคือ แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Participation

  • A.

   วางเป้าหมายร่วมกัน

  • B.

   ค้นคว้าในเรื่องที่ตรงกับความถนัดความสามารถ

  • C.

   ประยุกต์ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The answer "ถูกทุกข้อ" means "all of the above" in English. Therefore, the correct answer is that all of the mentioned options are the principles of the Participation learning approach. This means that in the Participation learning approach, the goals are set collaboratively, the learners explore topics that align with their interests and abilities, and they apply their knowledge in real-life situations.

  Rate this question:

 • 13. 

  กิจกรรมที่ผู้สอนให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนในวามเป็นเอกัตบุคคล ผู้สอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพมากกว่าเปรียบเทียบแข่งขันระหว่างกันโดยมีความเชื่อมั่นผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ และมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  ตรงกับข้อใด

  • A.

   Good Habit

  • B.

   Happiness

  • C.

   Construct

  • D.

   Individualization

  Correct Answer
  D. Individualization
 • 14. 

  กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ค้นพบสาระสำคัญหรือองค์การความรู้ใหม่ด้วยตนเอง อันเกิด จากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ ผู้เรียนรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ที่พึงประสงค์  ตรงกับข้อใด

  • A.

 • 15. 

  กิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข เป็นความสุขที่เกิดจาก ประการที่หนึ่ง ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจสาระการเรียนรู้ ชวนให้สนใจใฝ่ค้นคว้าศึกษาท้าทาย ให้แสดง ความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ประการที่สองปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน  ตรงกับข้อใด

  • A.

   Good Habit

  • B.

   Happiness

  • C.

   Construct

  • D.

   Individualization

  Correct Answer
  B. Happiness
 • 16. 

  กิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ำใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างเป็นกระบวนการการทำงานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับผู้อื่น และ การเห็นคุณค่าของงาน เป็นต้น

  • A.

   Good Habit

  • B.

   Happiness

  • C.

   Construct

  • D.

   Individualization

  Correct Answer
  A. Good Habit
 • 17. 

  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของ การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  • A.

   การตัดสินคุณค่าของสาระการเรียนรู้

  • B.

   การตัดสินพัฒนาการด้านความรู้

  • C.

   การตัดสินทักษะคุณธรรมของผู้เรียน

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above". This indicates that the purpose of the learning assessment is to focus on the learner in various aspects, including evaluating the content knowledge, development of knowledge, and ethical skills.

  Rate this question:

 • 18. 

  Performance Assessment  คือ

  • A.

   การประเมินภาคปฏิบัติ

  • B.

   การประเมินก่อนเรียนรู้

  • C.

   การประเมินผลงาน

  • D.

   การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้

  Correct Answer
  A. การประเมินภาคปฏิบัติ
  Explanation
  Performance Assessment คือ การประเมินผลงานที่ผู้เรียนทำขึ้นมาในการศึกษาหรือการทำงานจริง โดยการประเมินภาคปฏิบัตินั้นจะใช้วัตถุประสงค์ในการวัดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้เรียน ซึ่งจะมีการตรวจสอบผลงานที่ผู้เรียนได้ทำขึ้น และประเมินผลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยใช้เครื่องมือหรือวิธีการที่เหมาะสมในการประเมิน อาทิเช่น การทดสอบทางปฏิบัติ การสัมภาษณ์ หรือการตรวจสอบงานที่ผู้เรียนทำขึ้น

  Rate this question:

 • 19. 

  Portfolio Assessment

  • A.

   การประเมินภาคปฏิบัติ

  • B.

   การประเมินก่อนเรียนรู้

  • C.

   การประเมินผลงาน

  • D.

   การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้

  Correct Answer
  C. การประเมินผลงาน
  Explanation
  Portfolio assessment is a type of assessment that involves evaluating a student's work and progress over a period of time. It focuses on the collection of student work samples, which can include assignments, projects, and other artifacts that demonstrate the student's learning and growth. This type of assessment allows for a more holistic and comprehensive evaluation of a student's abilities and achievements.

  Rate this question:

 • 20. 

  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • A.

  Explanation
  รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือ การจัดการเรียนรู้แบบกระจายความสนใจ (teacher-centered approach) ซึ่งในรูปแบบนี้ ผู้สอนจะเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ และมีการสื่อสารแบบเดียวที่เกิดขึ้นจากผู้สอนไปยังผู้เรียน ผู้เรียนมีบทบาทเป็นผู้รับความรู้และสอบถามเพียงผู้สอนเท่านั้น ซึ่งรูปแบบนี้ไม่ให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้แบบเป็นอิสระหรือพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์เป็นอย่างดี ทำให้ไม่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  Rate this question:

 • 21. 

  ข้อใดถูกต้องที่สุด

  • A.

   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามกายภาพและเต็มตามศักยภาพ

  • B.

   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามกายภาพและเต็มตามศักยภาพ

  • C.

   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

  • D.

   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

  Correct Answer
  D. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that education management should prioritize the belief that every learner is capable of learning and self-development, and that learners are the most important. The educational process should promote learners' physical and full potential development.

  Rate this question:

 • 22. 

  ข้อใดไม่ใช่แนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

  • A.

   การเรียนรู้เกิดทุกที่ทุกเวลา

  • B.

   เรียนรู้จากธรรมชาติ

  • C.

   แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

  • D.

   สำคัญทุกข้อ

  Correct Answer
  C. แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
 • 23. 

       การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ขั้นตอนใดที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

  • A.

   ขั้นสำรวจ

  • B.

   ขั้นเรียนรู้

  • C.

   ขั้นนำไปใช้

  • D.

   ขั้นเผยแพร่ผลงาน

  Correct Answer
  D. ขั้นเผยแพร่ผลงาน
 • 24. 

       ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านใดมากที่สุด

  • A.

   ให้คำปรึกษา

  • B.

   จัดหาอุปกรณ์การเรียน

  • C.

   ติดตามช่วยเหลือ

  • D.

   สรุปผลและประเมินผล

  Correct Answer
  D. สรุปผลและประเมินผล
 • 25. 

      สิ่งที่ครูผู้สอนต้องจัดเตรียมเป็นอันดับแรกของการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ คือ

  • A.

   สำรวจแหล่งเรียนรู้

  • B.

   จัดทำแผนการเรียนรู้

  • C.

   เสนอโครงการต่อฝ่ายบริหาร

  • D.

   วิเคราะห์หลักสูตร

  Correct Answer
  D. วิเคราะห์หลักสูตร
 • 26. 

   ข้อใดคือ การกำหนดจุดมุ่งหมายในการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

  • A.

   เรียนรู้อย่างไร

  • B.

   เรียนรู้อะไร

  • C.

   เรียนรู้ที่ไหน

  • D.

   เรียนรู้วิธีใด

  Correct Answer
  B. เรียนรู้อะไร
  Explanation
  The correct answer is "เรียนรู้อะไร" which means "What to learn". This is because setting learning objectives involves determining what specific knowledge or skills the learner should acquire during the learning process.

  Rate this question:

 • 27. 

   ข้อใดคือการประเมินผลที่ดีที่สุดจากการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้

  • A.

   การจัดนิทรรศการ

  • B.

   การเขียนรายงาน

  • C.

   การอภิปราย

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above". This means that the best evaluation of learning outcomes from a learning source can be achieved through a combination of organizing exhibitions, writing reports, and discussing.

  Rate this question:

 • 28. 

  ข้อใดตรงกับคำว่า  การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

  • A.

   Knowledge Build

  • B.

   Constructivism

  • C.

   Learning by doing

  • D.

   Study centres

  Correct Answer
  B. Constructivism
  Explanation
  Constructivism is a learning theory that emphasizes the active role of the learner in constructing their own knowledge and understanding. It suggests that learning is a process of building upon prior knowledge and experiences to create new knowledge. This approach encourages learners to engage in hands-on activities, problem-solving, and critical thinking to construct their own understanding of the subject matter. Therefore, the term "การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้" aligns with the concept of constructivism.

  Rate this question:

 • 29. 

  ข้อใดคือแนวคิดที่สำคัญของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

  • A.

   ผลการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน

  • B.

   ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการรับฟัง

  • C.

   ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The important concept of constructivist learning management is that the learner is responsible for their own learning. This means that the learner's previous experiences, self-directed learning, and taking responsibility for their own learning are all crucial factors in the learning process. The correct answer states that all of these statements are true, indicating that all of these concepts are important in constructivist learning management.

  Rate this question:

 • 30. 

  ข้อใดคือขั้นแรกของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

  • A.

   Orientation

  • B.

   Elicitation of the prior knowledge

  • C.

   Application of ideas

  • D.

   Review

  Correct Answer
  A. Orientation
  Explanation
  Orientation is the first step in the process of constructing knowledge. It involves providing an overview or introduction to the topic or subject matter that will be covered. This step helps to set the stage for learning by providing context and background information. It may include presenting objectives, outlining the structure of the lesson, or activating prior knowledge. By starting with orientation, learners are prepared and motivated to engage with the new material and can better understand its relevance and purpose.

  Rate this question:

 • 31. 

  ข้อใดคือขั้นสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

  • A.

   Orientation

  • B.

   Elicitation of the prior knowledge

  • C.

   Application of ideas

  • D.

   Review

  Correct Answer
  D. Review
  Explanation
  The review is the final step in the process of constructing knowledge. It involves reflecting on and summarizing the key concepts and ideas that have been learned throughout the learning process. This step allows learners to consolidate their understanding and identify any areas that may still be unclear or require further study. It also helps to reinforce the newly acquired knowledge and make connections to previous learning.

  Rate this question:

 • 32. 

  ข้อใดคือขั้นการนำความคิดไปใช้ของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

  • A.

   Orientation

  • B.

   Elicitation of the prior knowledge

  • C.

   Application of ideas

  • D.

   Review

  Correct Answer
  C. Application of ideas
  Explanation
  The correct answer is "Application of ideas". This refers to the step in the learning management process where learners take the knowledge and concepts they have acquired and apply them in practical or real-life situations. It involves using the information learned to solve problems, make decisions, or create something new. This step helps learners deepen their understanding and develop critical thinking and problem-solving skills.

  Rate this question:

 • 33. 

  ข้อใดคือ ไม่ใช่บทบาทของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

  • A.

   สร้างแรงจูงใจ

  • B.

   มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน

  • C.

   ชี้ทางการเรียนรู้

  • D.

   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสังเกต

  Correct Answer
  C. ชี้ทางการเรียนรู้
 • 34. 

  การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้เหมาะกับช่วงชั้นใด

  • A.

   ช่วงชั้นที่ ๒

  • B.

   ช่วงชั้นที่ ๓

  • C.

   ช่วงชั้นที่ ๔

  • D.

   ทุกช่วงชั้น

  Correct Answer
  D. ทุกช่วงชั้น
 • 35. 

  การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหามีจุดเด่นอย่างไร

  • A.

   กระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งใจเรียน

  • B.

   เห็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้

  • C.

   ฝึกนิสัยความมีเหตุผล

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
 • 36. 

  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

  • A.

   การกำหนดสมมติฐาน

  • B.

   การวิเคราะห์ข้อมูล

  • C.

   การรวบรวมข้อมูล

  • D.

   เป็นขั้นตอนทุกข้อ

  Correct Answer
  D. เป็นขั้นตอนทุกข้อ
 • 37. 

  ข้อใดคือขั้นการกำหนดปัญหา

  • A.

 • 38. 

  บทบาทของครูผู้สอนที่สำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา คือ

  • A.

   กำหนดขั้นตอนกิจกรรม

  • B.

   กำหนดสถานการณ์

  • C.

   ให้คำปรึกษา

  • D.

   รวบรวมข้อมูล

  Correct Answer
  B. กำหนดสถานการณ์
 • 39. 

  ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ ในการจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

  • A.

   ผู้เรียนมีการวางแผน

  • B.

   ผู้เรียนมีทักษะการทำงานร่วมกัน

  • C.

   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์

  • D.

   ผู้เรียนได้ฝึกการเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวัน

  Correct Answer
  D. ผู้เรียนได้ฝึกการเผชิญกับปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวัน
 • 40. 

  ข้อใดคือองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

  • A.

   Fluency

  • B.

   Flexibility

  • C.

   Originality

  • D.

   Tuktukkor

  Correct Answer
  D. Tuktukkor
 • 41. 

  แนวคิดที่เป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือทฤษฎีใหม่ คือ

  • A.

   Innovation

  • B.

   Synthesis

  • C.

   Extension

  • D.

   Duplication

  Correct Answer
  A. Innovation
 • 42. 

  การผสมผสานแนวคิดจากแหล่งต่างๆ คือ

  • A.

   Innovation

  • B.

   Synthesis

  • C.

   Extension

  • D.

   Duplication

  Correct Answer
  B. Synthesis
 • 43. 

  การลอกเลียนจากความสำเร็จอื่นๆ คือ

  • A.

   Innovation

  • B.

   Synthesis

  • C.

   Extension

  • D.

   Duplication

  Correct Answer
  D. Duplication
 • 44. 

  อุปสรรคที่สำคัญต่อการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์คือ

  • A.

   ด้านการรับรู้

  • B.

   ด้านอารมณ์

  • C.

   ด้านวัฒนธรรม

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
 • 45. 

  ข้อใดคือ รูปแบบการบูรณาการเรียนการสอนของการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา

  • A.

   การบูรณาการภายในวิชา

  • B.

   การบูรณาการระหว่างวิชา

  • C.

   การบูรณาการทุกวิชา

  • D.

   ข้อ ก และ ข

  Correct Answer
  D. ข้อ ก และ ข
 • 46. 

  ข้อใดคือการบูรณาการแบบสอดแทรก

  • A.

   Infusion

  • B.

   Parallel Instruction

  • C.

   Multidisciplinary Instruction

  • D.

   Tran disciplinary Instruction

  Correct Answer
  A. Infusion
 • 47. 

  ข้อใดคือ การบูรณาการแบบคู่ขนาน

  • A.

   Infusion

  • B.

   Parallel Instruction

  • C.

   Multidisciplinary Instruction

  • D.

   Tran disciplinary Instruction

  Correct Answer
  B. Parallel Instruction
 • 48. 

  ข้อใดคือ การบูรณาการแบบสหวิทยาการ

  • A.

   Infusion

  • B.

   Parallel Instruction

  • C.

   Multidisciplinary Instruction

  • D.

   Tran disciplinary Instruction

  Correct Answer
  C. Multidisciplinary Instruction
 • 49. 

  ข้อใดคือ การบูรณาการแบบข้ามวิชา

  • A.

   Infusion

  • B.

   Parallel Instruction

  • C.

   Multidisciplinary Instruction

  • D.

   Tran disciplinary Instruction

  Correct Answer
  D. Tran disciplinary Instruction
 • 50. 

  ใครคือเจ้าของทฤษฎีพหุปัญญา

  • A.

   Howard Garner

  • B.

   ธีรชัย ปูรณโชติ

  • C.

   Bloom

  • D.

   ดร.รุ่ง แก้วแดง

  Correct Answer
  A. Howard Garner

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Apr 14, 2009
  Quiz Created by
  Mr.jo
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.