แบบทดสอบเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

50 | Total Attempts: 32964

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่อง การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ - Quiz

สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านกรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name  จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบครั เลือกคำตอบที่ท่านคิดว่า ถูก แล้ว คลิก Submit My Answer  เกณฑ์การผ่าน 70% ขอให้สนุกกับการฝึกทำแบบ ดสอบครับขอให้โชคดีครับ  จากใจ Mr.Jo


Questions and Answers
 • 1. 
  กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ค้นพบสาระสำคัญหรือองค์การความรู้ใหม่ด้วยตนเอง อันเกิด จากการได้ศึกษาค้นคว้าทดลอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ทำให้ ผู้เรียนรักการอ่าน รักการศึกษาค้นคว้าเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ เห็นความสำคัญของการเรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Man) ที่พึงประสงค์  ตรงกับข้อใด
  • A. 

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • A. 

 • 3. 
  ข้อใดคือขั้นการกำหนดปัญหา
  • A. 

 • 4. 
  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กล่าวไว้ในกฎหมายใด
  • A. 

   รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐

  • B. 

   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

  • C. 

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

  • D. 

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗

 • 5. 
  จากกฎหมายดังกล่าว  อยูในมาตราใด
  • A. 

   มาตรา ๖

  • B. 

   มาตรา ๘

  • C. 

   มาตรา ๙

  • D. 

   มาตรา ๒๒

 • 6. 
  ข้อใดเป็นคำนิยามของคำว่า การศึกษา ที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  • B. 

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

  • C. 

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุน

  • D. 

   กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 • 7. 
  ข้อใดคือความหมายของคำว่า การศึกษาตลอดชีวิต
  • A. 

   การศึกษาที่ยืดหยุ่นให้กับทุกวัย ทุกเวลา ทุกสถานที่

  • B. 

   การศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

  • C. 

   การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาทุกวัย การศึกษานอกสถานที่ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต

  • D. 

   การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 • 8. 
  ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
  • A. 

   ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

  • B. 

   ส่งเสริมการพัฒนาตามธรรมชาติ

  • C. 

   ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 9. 
  ข้อใดไม่ใช่ จุดเน้นของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  • A. 

   ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง

  • B. 

   ผู้เรียนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

  • C. 

   ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

  • D. 

   ผู้สอนมีบทบาทสำคัญทางการเรียนรู้

 • 10. 
  จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แต่ละบทเรียน  สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับหลังจากบทเรียนคือ
  • A. 

   แนวคิดรวบยอด

  • B. 

   ทักษะและความสามารถ

  • C. 

   เนื้อหาของบทเรียน

  • D. 

   เทคโนโลยี

 • 11. 
  ข้อใด คือ การศึกษาเป็นรายบุคคล
  • A. 

   Case Study

  • B. 

   Person Study

  • C. 

   Individual Study

  • D. 

   Education Study

 • 12. 
  ข้อใด คือ ICT
  • A. 

   Information Computer Technology

  • B. 

   Information and Computer Technology

  • C. 

   Information Communication Technology

  • D. 

   Information and Communication Technology

 • 13. 
  ข้อใด คือ Constructivism
  • A. 

   ทฤษฎีการสร้างความรู้

  • B. 

   ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

  • C. 

   ทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  • D. 

   ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • 14. 
  ข้อใด คือ Co-operative Learning
  • A. 

   การเรียนรู้แบบร่วมมือ

  • B. 

   การเรียนรู้แบบกลุ่ม

  • C. 

   การเรียนรู้แบบรับคำสั่ง

  • D. 

   การเรียนรู้แบบค้นพบ

 • 15. 
  ข้อใดคือ แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Participation
  • A. 

   วางเป้าหมายร่วมกัน

  • B. 

   ค้นคว้าในเรื่องที่ตรงกับความถนัดความสามารถ

  • C. 

   ประยุกต์ความรู้นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 16. 
  กิจกรรมที่ผู้สอนให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนในวามเป็นเอกัตบุคคล ผู้สอนยอมรับในความสามารถ ความคิดเห็น ความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพมากกว่าเปรียบเทียบแข่งขันระหว่างกันโดยมีความเชื่อมั่นผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ และมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Good Habit

  • B. 

   Happiness

  • C. 

   Construct

  • D. 

   Individualization

 • 17. 
  กิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข เป็นความสุขที่เกิดจาก ประการที่หนึ่ง ผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนสนใจสาระการเรียนรู้ ชวนให้สนใจใฝ่ค้นคว้าศึกษาท้าทาย ให้แสดง ความสามารถและให้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ประการที่สองปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกัน ทำให้ผู้เรียนรู้สึกมีความสุขและสนุกกับการเรียน  ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Good Habit

  • B. 

   Happiness

  • C. 

   Construct

  • D. 

   Individualization

 • 18. 
  กิจกรรมที่ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะนิสัยที่ดีงาม เช่น ความรับผิดชอบ ความเมตตา กรุณา ความมีน้ำใจ ความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ฯลฯ และ ลักษณะนิสัยในการทำงานอย่างเป็นกระบวนการการทำงานร่วมกับผู้อื่น การยอมรับผู้อื่น และ การเห็นคุณค่าของงาน เป็นต้น
  • A. 

   Good Habit

  • B. 

   Happiness

  • C. 

   Construct

  • D. 

   Individualization

 • 19. 
  ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของ การประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  • A. 

   การตัดสินคุณค่าของสาระการเรียนรู้

  • B. 

   การตัดสินพัฒนาการด้านความรู้

  • C. 

   การตัดสินทักษะคุณธรรมของผู้เรียน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 20. 
  Performance Assessment  คือ
  • A. 

   การประเมินภาคปฏิบัติ

  • B. 

   การประเมินก่อนเรียนรู้

  • C. 

   การประเมินผลงาน

  • D. 

   การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้

 • 21. 
  Portfolio Assessment
  • A. 

   การประเมินภาคปฏิบัติ

  • B. 

   การประเมินก่อนเรียนรู้

  • C. 

   การประเมินผลงาน

  • D. 

   การประเมินเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้

 • 22. 
  ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามกายภาพและเต็มตามศักยภาพ

  • B. 

   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามกายภาพและเต็มตามศักยภาพ

  • C. 

   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

  • D. 

   การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

 • 23. 
  ข้อใดไม่ใช่แนวคิดสำคัญในการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
  • A. 

   การเรียนรู้เกิดทุกที่ทุกเวลา

  • B. 

   เรียนรู้จากธรรมชาติ

  • C. 

   แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย

  • D. 

   สำคัญทุกข้อ

 • 24. 
       การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ขั้นตอนใดที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน
  • A. 

   ขั้นสำรวจ

  • B. 

   ขั้นเรียนรู้

  • C. 

   ขั้นนำไปใช้

  • D. 

   ขั้นเผยแพร่ผลงาน

 • 25. 
       ครูผู้สอนมีบทบาทสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   ให้คำปรึกษา

  • B. 

   จัดหาอุปกรณ์การเรียน

  • C. 

   ติดตามช่วยเหลือ

  • D. 

   สรุปผลและประเมินผล