ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 6 Pmqa

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 248,356
: 10 | Attempts: 5,134

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 6 Pmqa - Quiz

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 6 PMQA กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 

  PMQA ย่อมาจากอะไร

  • A.

   Public Sector Management Quality Award

  • B.

   Public Secter Management Quality Award

  • C.

   Pubric Sector Management Quality Award

  • D.

   Pubric Secter Management Quality Award

  Correct Answer
  A. Public Sector Management Quality Award
  Explanation
  The correct answer is "Public Sector Management Quality Award". This acronym, PMQA, stands for Public Sector Management Quality Award.

  Rate this question:

 • 2. 

  PMQA มีความหมายตามข้อใด

  • A.

   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  • B.

   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  • C.

   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน

  • D.

   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน

  Correct Answer
  B. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
  Explanation
  The correct answer is "รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ". This is because the question is asking for the meaning of "PMQA" and this option directly translates to "Public Management Quality Award", which is likely the meaning of "PMQA". The other options are related to the development and combination of public and private sector management quality, but they do not specifically refer to "PMQA".

  Rate this question:

 • 3. 

  TQA ย่อมาจากอะไร

  • A.

   Total Quality Award

  • B.

   Totol Quality Award

  • C.

   Thailand Quality Award

  • D.

   Thailand ang Quality Award

  Correct Answer
  C. Thailand Quality Award
  Explanation
  The correct answer is "Thailand Quality Award" because TQA stands for Thailand Quality Award. This award is given to organizations in Thailand that demonstrate excellence in quality management and business performance.

  Rate this question:

 • 4. 

  TQA มีความหมายตามข้อใด

  • A.

   รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  • B.

   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดีเด่น

  • C.

   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาคเอกชนดีเด่น

  • D.

   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนดีเด่น

  Correct Answer
  A. รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  Explanation
  The correct answer is "รางวัลคุณภาพแห่งชาติ" because it is the only option that directly translates to "National Quality Award" which is mentioned in the question. The other options mention awards for excellent public sector management or excellent private sector management, but they do not specifically mention a national quality award.

  Rate this question:

 • 5. 

  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ประกอบด้วยกี่หมวดกี่ประเด็น

  • A.

   7 หมวด 50 ประเด็น

  • B.

   7 หมวด 52 ประเด็น

  • C.

   8 หมวด 50 ประเด็น

  • D.

   8 หมวด 52 ประเด็น

  Correct Answer
  B. 7 หมวด 52 ประเด็น
  Explanation
  The correct answer is 7 หมวด 52 ประเด็น. This means that the Fundamental Level of quality criteria for public sector management consists of 7 categories and 52 issues.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใด ไม่ใช่ หมวดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน

  • A.

   การนำองค์กร

  • B.

   การวางแผนเชิงยุทธศษสตร์

  • C.

   การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

  • D.

   การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

  Correct Answer
  D. การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
  Explanation
  The question asks for the option that is not a category of basic public sector management quality criteria. The correct answer is "การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ" (organizing a learning organization as a system). This option does not fit into the categories of "การนำองค์กร" (organizational leadership), "การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์" (strategic planning), and "การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย" (emphasizing on customers and stakeholders). Therefore, it is the correct answer.

  Rate this question:

 • 7. 

  หมวดใดว่าด้วยเรื่อง การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

  • A.

   หมวด 2

  • B.

   หมวด 3

  • C.

   หมวด 4

  • D.

   หมวด 5

  Correct Answer
  D. หมวด 5
 • 8. 

  Core Values มีกี่อย่าง

  • A.

   5

  • B.

   ึ7

  • C.

   9

  • D.

   11

  Correct Answer
  D. 11
  Explanation
  The question asks for the number of core values. The given options are 5, 7, 9, and 11. The correct answer is 11, which means there are 11 core values.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใด ไม่ใช่ Core Values

  • A.

   การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

  • B.

   ความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม

  • C.

   การมุ่งเน้นอนาคต

  • D.

   การจัดการเพื่อนวัตกรรม

  • E.

   มุมมองเชิงระบบ

  Correct Answer
  B. ความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม
  Explanation
  The other options in the question are all core values that an organization may have. "การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์" (Leading the organization with vision) is a core value that emphasizes the importance of having a clear vision and direction for the organization. "การมุ่งเน้นอนาคต" (Focusing on the future) is a core value that highlights the importance of planning and preparing for the future. "การจัดการเพื่อนวัตกรรม" (Managing for innovation) is a core value that emphasizes the importance of encouraging and implementing innovative ideas and practices. "มุมมองเชิงระบบ" (Systems perspective) is a core value that emphasizes the importance of considering the organization as a whole and understanding the interconnections and dependencies between different parts of the system. Therefore, the correct answer is "ความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม" (Responsibility towards the organization and society), as it does not align with the other core values mentioned.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใดเรียงลำดับ PMQA Model ได้ถูกต้อง

  • A.

   การนำองค์กร , การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ , การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย , การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล , การจัดการกระบวนการ ,การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ผลลัพธ์การดำเนินการ

  • B.

   การนำองค์กร , การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ , การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย , การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ , การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล , การจัดการกระบวนการ , ผลลัพธ์การดำเนินการ

  • C.

   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ,การนำองค์กร , การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย , การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ , การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล , การจัดการกระบวนการ , ผลลัพธ์การดำเนินการ

  • D.

   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ , การนำองค์กร ,การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย , การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล , การจัดการกระบวนการ , การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้, ผลลัพธ์การดำเนินการ

  Correct Answer
  B. การนำองค์กร , การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ , การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย , การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ , การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล , การจัดการกระบวนการ , ผลลัพธ์การดำเนินการ
  Explanation
  The correct answer is the first option, which is "การนำองค์กร , การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ , การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย , การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล , การจัดการกระบวนการ ,การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ผลลัพธ์การดำเนินการ". This is the correct order of the PMQA Model, which stands for People, Mission, Quality, and Administration. The model emphasizes the importance of organizational leadership, strategic planning, customer and stakeholder focus, human resource management, process management, knowledge measurement, analysis, and management, as well as the results of operations.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 24, 2009
  Quiz Created by
  Tuewsob
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.