ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 6 Pmqa

10 | Attempts: 4847
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 6 Pmqa - Quiz

ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 6 PMQA กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  PMQA ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Public Sector Management Quality Award

  • B. 

   Public Secter Management Quality Award

  • C. 

   Pubric Sector Management Quality Award

  • D. 

   Pubric Secter Management Quality Award

 • 2. 
  PMQA มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  • B. 

   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  • C. 

   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน

  • D. 

   การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน

 • 3. 
  TQA ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Total Quality Award

  • B. 

   Totol Quality Award

  • C. 

   Thailand Quality Award

  • D. 

   Thailand ang Quality Award

 • 4. 
  TQA มีความหมายตามข้อใด
  • A. 

   รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

  • B. 

   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐดีเด่น

  • C. 

   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาคเอกชนดีเด่น

  • D. 

   รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนดีเด่น

 • 5. 
  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ประกอบด้วยกี่หมวดกี่ประเด็น
  • A. 

   7 หมวด 50 ประเด็น

  • B. 

   7 หมวด 52 ประเด็น

  • C. 

   8 หมวด 50 ประเด็น

  • D. 

   8 หมวด 52 ประเด็น

 • 6. 
  ข้อใด ไม่ใช่ หมวดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   การนำองค์กร

  • B. 

   การวางแผนเชิงยุทธศษสตร์

  • C. 

   การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย

  • D. 

   การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

 • 7. 
  หมวดใดว่าด้วยเรื่อง การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
  • A. 

   หมวด 2

  • B. 

   หมวด 3

  • C. 

   หมวด 4

  • D. 

   หมวด 5

 • 8. 
  Core Values มีกี่อย่าง
  • A. 

   5

  • B. 

   ึ7

  • C. 

   9

  • D. 

   11

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ Core Values
  • A. 

   การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์

  • B. 

   ความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม

  • C. 

   การมุ่งเน้นอนาคต

  • D. 

   การจัดการเพื่อนวัตกรรม

  • E. 

   มุมมองเชิงระบบ

 • 10. 
  ข้อใดเรียงลำดับ PMQA Model ได้ถูกต้อง
  • A. 

   การนำองค์กร , การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ , การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย , การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล , การจัดการกระบวนการ ,การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ผลลัพธ์การดำเนินการ

  • B. 

   การนำองค์กร , การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ , การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย , การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ , การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล , การจัดการกระบวนการ , ผลลัพธ์การดำเนินการ

  • C. 

   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ,การนำองค์กร , การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย , การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ , การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล , การจัดการกระบวนการ , ผลลัพธ์การดำเนินการ

  • D. 

   การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ , การนำองค์กร ,การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย , การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล , การจัดการกระบวนการ , การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้, ผลลัพธ์การดำเนินการ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.