ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550

17 | Attempts: 9105

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550 - Quiz

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   11 มกราคม 2550

  • B. 

   11 มกราคม 2551

  • C. 

   12 มกราคม 2550

  • D. 

   13 มกราคม 2550

 • 2. 
  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B. 

   วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C. 

   ครบ 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • D. 

   ครบ 180 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • 3. 
  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ยกเลิก พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.ใด
  • A. 

   2523

  • B. 

   2524

  • C. 

   2525

  • D. 

   2526

 • 4. 
  ผู้บริหารตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

  • B. 

   ผู้จัดการของโรงเรียนในระบบ

  • C. 

   ผู้อำนวยการของโรงเรียนในระบบ

  • D. 

   ผู้บริหารของโรงเรียนในระบบ

  • E. 

   ผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ

 • 5. 
  ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนอกระบบ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้สอน

  • C. 

   อาจารย์

  • D. 

   บุคลากรทางการศึกษา

 • 6. 
  ผู้รักษาการตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 คือข้อใด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมต.ศธ.

  • C. 

   รมต.ช่วย ศธ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 7. 
  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   5 หมวด 165 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • B. 

   5 หมวด 166 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • C. 

   6 หมวด 167 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • D. 

   6 หมวด 168 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

 • 8. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมต.ศธ.

  • C. 

   รมต.ช่วย ศธ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 9. 
  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยตำแหน่งมีกี่คน
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 10. 
  ข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีตามมาตรา 19 พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  • A. 

   วัตถุประสงค์

  • B. 

   ชื่อ ประเภท ระดับ ของโณงเรียนนอกระบบ

  • C. 

   รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ที่ตั้ง

  • D. 

   เงินทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตั้ง

 • 11. 
  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  • A. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

  • C. 

   เคยถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  • D. 

   ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโณงเรียน

 • 12. 
  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีไม่เกินกี่คน
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  • A. 

   ผู้รับใบอนุญาต

  • B. 

   ผู้จัดการ

  • C. 

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • D. 

   ผู้แทนชุมชน

  • E. 

   ผู้อำนวยการ

 • 14. 
  ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ผลกำไรต้องจัดสรรเข้ากองทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไร
  • A. 

   3

  • B. 

   10

  • C. 

   20

  • D. 

   40

 • 15. 
  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบคือข้อใด
  • A. 

   300 บาท

  • B. 

   500 บาท

  • C. 

   3000 บาท

  • D. 

   5000 บาท

 • 16. 
  ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบคือข้อใด
  • A. 

   5000 บาท

  • B. 

   3000 บาท

  • C. 

   500 บาท

  • D. 

   300 บาท

 • 17. 
  ผู้ใดจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.