ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tuewsob
T
Tuewsob
Community Contributor
Quizzes Created: 32 | Total Attempts: 245,285
: 17 | Attempts: 9,176

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550 - Quiz

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 

  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด

  • A.

   11 มกราคม 2550

  • B.

   11 มกราคม 2551

  • C.

   12 มกราคม 2550

  • D.

   13 มกราคม 2550

  Correct Answer
  B. 11 มกราคม 2551
  Explanation
  The correct answer is 11 มกราคม 2551. This is because พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 was announced in the Royal Gazette on this date.

  Rate this question:

 • 2. 

  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

  • A.

   วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B.

   วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C.

   ครบ 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • D.

   ครบ 180 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  Correct Answer
  B. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  Explanation
  According to the given information, the พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 (Private School Act of 2007) comes into effect on the day following the announcement in the Royal Gazette. Therefore, the correct answer is "วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา" (the day following the announcement in the Royal Gazette).

  Rate this question:

 • 3. 

  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ยกเลิก พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.ใด

  • A.

   2523

  • B.

   2524

  • C.

   2525

  • D.

   2526

  Correct Answer
  C. 2525
  Explanation
  The correct answer is 2525. The question asks which year the Private School Act of 2550 (2007) repealed the Private School Act of which year. The answer is 2525 because the Private School Act of 2550 repealed the Private School Act of 2525.

  Rate this question:

 • 4. 

  ผู้บริหารตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด

  • A.

   ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

  • B.

   ผู้จัดการของโรงเรียนในระบบ

  • C.

   ผู้อำนวยการของโรงเรียนในระบบ

  • D.

   ผู้บริหารของโรงเรียนในระบบ

  • E.

   ผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ

  Correct Answer
  E. ผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ
  Explanation
  According to the Private School Act of 2007 (B.E. 2550), the term "ผู้บริหารตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550" refers to the administrators of private schools that are not within the formal education system. These administrators have the authority and responsibility for managing the private schools that operate independently from the government's education system.

  Rate this question:

 • 5. 

  ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนอกระบบ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด

  • A.

   ครู

  • B.

   ผู้สอน

  • C.

   อาจารย์

  • D.

   บุคลากรทางการศึกษา

  Correct Answer
  B. ผู้สอน
  Explanation
  The correct answer is "ผู้สอน" because the question is asking for the term that refers to individuals who work in non-formal education settings, promoting learning through various methods, according to the Private School Act of 2007. "ผู้สอน" translates to "teacher" in English and is the most appropriate term to describe these individuals.

  Rate this question:

 • 6. 

  ผู้รักษาการตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 คือข้อใด

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   รมต.ศธ.

  • C.

   รมต.ช่วย ศธ.

  • D.

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  Correct Answer
  B. รมต.ศธ.
  Explanation
  The correct answer is "รมต.ศธ." because according to the question, it is asking for the person responsible for enforcing the Private School Act of 2550. "รมต.ศธ." refers to the Permanent Secretary of the Ministry of Education, who is responsible for overseeing the implementation and enforcement of educational laws and regulations, including the Private School Act.

  Rate this question:

 • 7. 

  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีกี่หมวดกี่มาตรา

  • A.

   5 หมวด 165 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • B.

   5 หมวด 166 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • C.

   6 หมวด 167 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • D.

   6 หมวด 168 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  Correct Answer
  B. 5 หมวด 166 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
  Explanation
  The correct answer is 5 หมวด 166 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล. This is because the question asks for the number of categories and articles in the พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 (Private School Act, B.E. 2550). According to the given information, there are 5 categories and 166 articles in the act.

  Rate this question:

 • 8. 

  ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   รมต.ศธ.

  • C.

   รมต.ช่วย ศธ.

  • D.

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  Correct Answer
  B. รมต.ศธ.
  Explanation
  The correct answer is "รมต.ศธ." because this abbreviation stands for รัฐมนตรีศาสตร์และวัฒนธรรม (Minister of Education and Culture), which is the position responsible for promoting private education.

  Rate this question:

 • 9. 

  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยตำแหน่งมีกี่คน

  • A.

   3

  • B.

   5

  • C.

   7

  • D.

   9

  Correct Answer
  B. 5
  Explanation
  The correct answer is 5. This is because the question is asking for the number of members in the committee for promoting private education.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีตามมาตรา 19 พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

  • A.

   วัตถุประสงค์

  • B.

   ชื่อ ประเภท ระดับ ของโณงเรียนนอกระบบ

  • C.

   รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ที่ตั้ง

  • D.

   เงินทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตั้ง

  Correct Answer
  B. ชื่อ ประเภท ระดับ ของโณงเรียนนอกระบบ
  Explanation
  The question is asking which of the following is not necessary to be included according to Section 19 of the Private School Act of 2550. The correct answer is "ชื่อ ประเภท ระดับ ของโรงเรียนนอกระบบ" which translates to "Name, type, and level of the non-formal school." This means that the name, type, and level of the non-formal school is not required to be included according to the mentioned section of the act.

  Rate this question:

 • 11. 

  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

  • A.

   อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

  • B.

   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

  • C.

   เคยถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  • D.

   ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโณงเรียน

  Correct Answer
  A. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
  Explanation
  The correct answer is "อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์" (Age is not less than 35 years old). This is not a requirement for applying for a license to establish a private school under the Private School Act of 2007. The other options listed are all requirements for the application, such as having completed at least a bachelor's degree, having been out of government service for at least two years, and having had the license revoked for at least two years prior to applying for a new license.

  Rate this question:

 • 12. 

  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีไม่เกินกี่คน

  • A.

   3

  • B.

   5

  • C.

   7

  • D.

   9

  Correct Answer
  A. 3
  Explanation
  According to the Private School Act of 2550, the number of qualified members in the school management committee should not exceed 3.

  Rate this question:

 • 13. 

  ข้อใด ไม่ใช่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

  • A.

   ผู้รับใบอนุญาต

  • B.

   ผู้จัดการ

  • C.

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • D.

   ผู้แทนชุมชน

  • E.

   ผู้อำนวยการ

  Correct Answer
  D. ผู้แทนชุมชน
  Explanation
  According to the Private School Act of 2007, the committee members of a private school's administration do not include representatives from the community. Therefore, the correct answer is "ผู้แทนชุมชน" (community representative).

  Rate this question:

 • 14. 

  ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ผลกำไรต้องจัดสรรเข้ากองทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไร

  • A.

   3

  • B.

   10

  • C.

   20

  • D.

   40

  Correct Answer
  B. 10
  Explanation
  According to the Private School Act of 2550, the profit must be allocated to the reserve fund at least 10%.

  Rate this question:

 • 15. 

  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบคือข้อใด

  • A.

   300 บาท

  • B.

   500 บาท

  • C.

   3000 บาท

  • D.

   5000 บาท

  Correct Answer
  D. 5000 บาท
  Explanation
  The correct answer is 5000 บาท. This is the fee for obtaining a license to establish a school in the system.

  Rate this question:

 • 16. 

  ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบคือข้อใด

  • A.

   5000 บาท

  • B.

   3000 บาท

  • C.

   500 บาท

  • D.

   300 บาท

  Correct Answer
  D. 300 บาท
  Explanation
  The explanation for the given correct answer is that the fee for obtaining a license to establish a non-formal school is 300 baht.

  Rate this question:

 • 17. 

  ผู้ใดจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามข้อใด

  • A.

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B.

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C.

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D.

   ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท

  Correct Answer
  B. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  Explanation
  The correct answer is that the person who establishes a school in the private school system without permission, according to the Private School Act of 2007, will be subject to imprisonment for not more than 1 year, a fine of not more than 20,000 baht, or both imprisonment and fine. This is stated in the first option, "จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ". The other options do not accurately reflect the penalties stated in the law.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.