ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550

17

Settings
Please wait...
ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550

ข้อสอบ กฎหมาย ชุดที่ 30 พรบ.โรงเรียนเอกชน 2550กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันใด
  • A. 

   11 มกราคม 2550

  • B. 

   11 มกราคม 2551

  • C. 

   12 มกราคม 2550

  • D. 

   13 มกราคม 2550

 • 2. 
  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • B. 

   วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • C. 

   ครบ 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  • D. 

   ครบ 180 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 • 3. 
  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ยกเลิก พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.ใด
  • A. 

   2523

  • B. 

   2524

  • C. 

   2525

  • D. 

   2526

 • 4. 
  ผู้บริหารตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน

  • B. 

   ผู้จัดการของโรงเรียนในระบบ

  • C. 

   ผู้อำนวยการของโรงเรียนในระบบ

  • D. 

   ผู้บริหารของโรงเรียนในระบบ

  • E. 

   ผู้บริหารของโรงเรียนนอกระบบ

 • 5. 
  ผู้ทำหน้าที่ด้านการเรียนการและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียนนอกระบบ ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้สอน

  • C. 

   อาจารย์

  • D. 

   บุคลากรทางการศึกษา

 • 6. 
  ผู้รักษาการตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 คือข้อใด
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมต.ศธ.

  • C. 

   รมต.ช่วย ศธ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 7. 
  พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีกี่หมวดกี่มาตรา
  • A. 

   5 หมวด 165 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • B. 

   5 หมวด 166 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • C. 

   6 หมวด 167 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

  • D. 

   6 หมวด 168 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล

 • 8. 
  ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  • A. 

   นายกรัฐมนตรี

  • B. 

   รมต.ศธ.

  • C. 

   รมต.ช่วย ศธ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 9. 
  คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนโดยตำแหน่งมีกี่คน
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 10. 
  ข้อใด ไม่จำเป็นต้องมีตามมาตรา 19 พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  • A. 

   วัตถุประสงค์

  • B. 

   ชื่อ ประเภท ระดับ ของโณงเรียนนอกระบบ

  • C. 

   รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน ที่ตั้ง

  • D. 

   เงินทุนและทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดตั้ง

 • 11. 
  ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  • A. 

   อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

  • B. 

   สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

  • C. 

   เคยถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

  • D. 

   ถูกเพิกถอนใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโณงเรียน

 • 12. 
  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีไม่เกินกี่คน
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในระบบ ตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
  • A. 

   ผู้รับใบอนุญาต

  • B. 

   ผู้จัดการ

  • C. 

   ผู้แทนผู้ปกครอง

  • D. 

   ผู้แทนชุมชน

  • E. 

   ผู้อำนวยการ

 • 14. 
  ตาม พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ผลกำไรต้องจัดสรรเข้ากองทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไร
  • A. 

   3

  • B. 

   10

  • C. 

   20

  • D. 

   40

 • 15. 
  อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบคือข้อใด
  • A. 

   300 บาท

  • B. 

   500 บาท

  • C. 

   3000 บาท

  • D. 

   5000 บาท

 • 16. 
  ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบคือข้อใด
  • A. 

   5000 บาท

  • B. 

   3000 บาท

  • C. 

   500 บาท

  • D. 

   300 บาท

 • 17. 
  ผู้ใดจัดตั้งโรงเรียนในระบบ ตามพรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 โดยไม่ได้รับอนุญาตมีความผิดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   ปรับไม่เกิน สองหมื่นบาท