แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

23 | Total Attempts: 7247

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน - Quiz

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ รู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเร ยน


Questions and Answers
 • 1. 
  การบริหารจัดการในห้องเรียน หมายถึง (www.sobbunju.com)
  • A. 

   การจัดชั้นเรียนหรือการจัดกลุ่มผู้เรียน

  • B. 

   การจัดครูเข้าสอน

  • C. 

   การจัดทำแผนการเรียนรู้

  • D. 

   การจัดตารางสอนหรือตารางเรียน

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  รูปแบบการจัดชั้นเรียน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
  • A. 

   2 ประเภท

  • B. 

   3 ประเภท

  • C. 

   4 ประเภท

  • D. 

   5 ประเภท

 • 3. 
  ลักษณะของชั้นเรียนมี 3   ระดับ คือข้อใด
  • A. 

   ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

  • B. 

   ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา

  • C. 

   ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของงานในชั้นเรียน
  • A. 

   งานอาชีพและเทคโนโลยี

  • B. 

   งานแนะแนว

  • C. 

   งานธุรการ

  • D. 

   งานปกครอง

  • E. 

   งานวิชาการ

 • 5. 
  การดูแลและควบคุมชั้นเรียน หมายถึง
  • A. 

   การที่ครูสามารถควบคุมสถานการณ์ในชั้นเรียนโดยเรียบร้อย

  • B. 

   ครูสามารถควบคุมสถานการณ์ในชั้นเรียนโดยใช้อำนาจในการปกครอง เช่น การขู่การลงโทษ

  • C. 

   การที่ ครูสามารถควบคุมสถานการณ์ในชั้นเรียนโดยเรียบร้อย แต่มิได้หมายถึง ครูใช้อำนาจในการปกครอง เช่น การขู่การลงโทษ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  วัตถุประสงค์ของการดูแลและควบคุมชั้นเรียน คือข้อใด
  • A. 

   เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  • B. 

   เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักควบคุมดูแลและปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย

  • C. 

   เพื่อให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ

  • D. 

   เพื่อให้มีความสามัคคี ปรองดองกัน ในหมู่นักเรียน ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 7. 
  ปัญหาต่าง ๆ ที่ครูต้องเผชิญในการสอนมีอะไรบ้าง
  • A. 

   ปัญหายาเสพติด

  • B. 

   ปัญหาการหนีเรียน

  • C. 

   ปัญหาชู้สาว

  • D. 

   ปัญหาการยกพวกทำร้ายกัน

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 8. 
  หลักการสอนเชิงบวกตามแนวคิดของ  Wheldall and Merrett คือข้อใด
  • A. 

   ครูใส่ใจสังเกตพฤติกรรมนักเรียนสม่ำเสมอและจัดห้องเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข

  • B. 

   พฤติกรรมต่างๆในห้องเรียนเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้

  • C. 

   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน ต้องมีหลักฐานและเหตุผล

  • D. 

   ใช้จิตวิทยาจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 9. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความคิดเชิงบวก (******ออกสอบครั้งที่  7/2554*****  )
  • A. 

   คนนั้นเธอสวยเพราะจ่ายเงินเสริมจมูก เสริมปาก ตัดแต่งคิ้ว

  • B. 

   เขายากจนแต่เข้าต้องสู้ชีวิตน่าเอาแบบอย่าง

  • C. 

   ปัญหามีไว้แก้เรายังมีทางที่จะสำเร็จนะน้อง

  • D. 

   หนูแดงดูหน้าตาสดใสออกกำลังกายมากๆนะ

 • 10. 
  มนุษย์สัมพันธ์ของครูจัดอยู่ในข้อใด
  • A. 

   บุคลิกภาพ

  • B. 

   นิสัย

  • C. 

   ความสามารถ

  • D. 

   ทักษะ

 • 11. 
  ลักษณะของครูคนใดไม่บ่งบอกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • A. 

   ดารุณีชอบเก็บตัว

  • B. 

   สมบัติวาจาไพเราะ รักษามิตรภาพ

  • C. 

   นวลฉวีแสวงหาเครือข่าย

  • D. 

   รอนแรมปรับตัวสร้างสายสัมพันธ์

 • 12. 
  ลักษณะต่อไปนี้มีพฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์
  • A. 

   กระตือรือร้นสร้างความประทับใจ

  • B. 

   รับฟังที่ดีเข้าถึงจิตใจ

  • C. 

   ซื่อสัตย์สร้างความไว้ใจ

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 13. 
  พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ขั้นสูงสุด
  • A. 

   รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ

  • B. 

   เสนอแนวทางเลือกในปัญหาที่เกิดขึ้น

  • C. 

   ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและนำเสียงให้เหมาะสมกับบุคคลที่ติดต่อทุกระดับทุกกลุ่ม

  • D. 

   แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์
  • A. 

   มนุษย์สัมพันธ์มีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

  • B. 

   มนุษย์สัมพันธ์เป็นพรสวรรค์ของบุคคล

  • C. 

   มนุษย์สามารถจูงใจคนให้ทำงานได้ดี

  • D. 

   มนุษย์สัมพันธ์เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคล

 • 15. 
  การเริ่มต้นของการสร้างมนุษย์สัมพันธ์
  • A. 

   การทักทาย

  • B. 

   การช่วยเหลือสนับสนุน

  • C. 

   การร่วมแก้ปัญหา

  • D. 

   การรักษาสัมพันธภาพที่ดี

 • 16. 
  ข้อใดเป็นบรรยากาศห้องเรียนที่ดี
  • A. 

   มีความยืดหยุ่น มีกัลยาณมิตร

  • B. 

   ไม่ตึงเครียด

  • C. 

   นักเรียนรู้สึกอิสระและมีความสุขในการเรียนรู้

  • D. 

   มีการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

  • E. 

   ถูก

 • 17. 
  กลุ่มที่ตีความพฤติกรรมมนุษย์ว่า เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (stimulus) และการตอบสนอง (responses) บางทีจึงเรียกว่า การเรียนรู้แบบ SR สิ่ง เร้าก็คือ ข่าวสารหรือเนื้อหาวิชาที่ส่งไปให้ผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนโปรแกรมการเรียนการสอนอิงหลักการทฤษฎีนี้มาก โดยจะแยกลำดับขั้นของการเรียนรู้ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ และเมื่อผู้เรียนเกิดการตอบสนอง ก็จะสามารถทราบผลได้ทันที ว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ ถ้าตอบสนองถูกต้องจะมีการเสริมแรง เป็นทฤษฎีของใคร
  • A. 

   กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)

  • B. 

   กลุ่มเกสตัลท์หรือทฤษฎีสนามหรือทฤษฎีพุทธินิยม (Gestalt, Field or Cognitivetheories)

  • C. 

   กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (Social psychology or Sociallearning theory)

  • D. 

   กลุ่มทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor)

 • 18. 
  เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการความรู้ความเข้าใจหรือการรู้คิด อันได้แก่ การรับรู้อย่างมีความหมาย ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดกระทำ อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีนี้ถือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นขึ้นกับคุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์  คือทฤษฎีของใคร
  • A. 

   กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)

  • B. 

   กลุ่มเกสตัลท์หรือทฤษฎีสนามหรือทฤษฎีพุทธินิยม (Gestalt, Field or Cognitive theories)

  • C. 

   กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (Social psychology or Social learning theory)

  • D. 

   กลุ่มทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor)

 • 19. 
  เป็นกลุ่มที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นทฤษฎีนี้เน้นปัจจัยทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกระทำทางสังคม เป็นทฤษฎีของใคร
  • A. 

   กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)

  • B. 

   กลุ่มเกสตัลท์หรือทฤษฎีสนามหรือทฤษฎีพุทธินิยม (Gestalt, Field or Cognitive theories)

  • C. 

   กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (Social psychology or Social learning theory)

  • D. 

   กลุ่มทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor)

 • 20. 
  คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร คือข้อใดบ้าง
  • A. 

   เป็นค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมร่วมของกลุ่มคน

  • B. 

   เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสั่งสม

  • C. 

   เป็นสิ่งที่สมาชิกขององค์การเรียนรู้จากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

  • D. 

   เป็นสิ่งที่สมาชิกองค์การไม่ค่อยตระหนักถึง

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 21. 
  ข้อใดคือวิธีการสืบสานวัฒนธรรมองค์การ
  • A. 

   คัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโน้มว่าจะยอมรับวัฒนธรรมองค์การ

  • B. 

   การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ

  • C. 

   ระมัดระวังการกระทำที่มีความหมายไปในทางขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์การ

  • D. 

   หมั่นเน้นย้ำวัฒนธรรมองค์การที่ถูกละเลยหรือฝ่าฝืน

  • E. 

   ถูกทุกข้อ

 • 22. 
  การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดไว้ในหมวดใด
  • A. 

   หมวด 2

  • B. 

   หมวด 4

  • C. 

   หมวด 6

  • D. 

   หมวด 8

 • 23. 
  ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา
  • A. 

   การประเมินมาตรฐานคุณภาพของครูว่าสอนได้ดีเพียงใด

  • B. 

   การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงใร

  • C. 

   การประเมินมาตรฐานของโรงเรียนว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาระดับใด

  • D. 

   การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่าเป็นไปมากน้อยเพียงไร

Back to Top Back to top