แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Chatchai130520
C
Chatchai130520
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 28,172
: 23 | Attempts: 7,422

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน - Quiz

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ รู มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเร ยน


Questions and Answers
 • 1. 

  การบริหารจัดการในห้องเรียน หมายถึง (www.sobbunju.com)

  • A.

   การจัดชั้นเรียนหรือการจัดกลุ่มผู้เรียน

  • B.

   การจัดครูเข้าสอน

  • C.

   การจัดทำแผนการเรียนรู้

  • D.

   การจัดตารางสอนหรือตารางเรียน

  • E.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  E. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" because all of the options listed are examples of classroom management. They involve organizing and planning various aspects of the classroom, such as arranging the classroom layout, assigning teachers to teach, creating learning plans, and scheduling classes. Therefore, the answer "ถูกทุกข้อ" means that all of the options are correct.

  Rate this question:

 • 2. 

  รูปแบบการจัดชั้นเรียน แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

  • A.

   2 ประเภท

  • B.

   3 ประเภท

  • C.

   4 ประเภท

  • D.

   5 ประเภท

  Correct Answer
  A. 2 ประเภท
  Explanation
  รูปแบบการจัดชั้นเรียน แบ่งออกเป็น
  1. ชั้นเรียนแบบธรรมดา
  2. ชั้นเรียนแบบนวัตกรรม

  Rate this question:

 • 3. 

  ลักษณะของชั้นเรียนมี 3   ระดับ คือข้อใด

  • A.

   ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

  • B.

   ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา

  • C.

   ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  A. ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
  Explanation
  The correct answer is "ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา". This is because the question asks for the levels or stages of a classroom, and these three options represent the levels of education in Thailand, starting from early childhood education (ปฐมวัย), followed by primary education (ประถมศึกษา), and then secondary education (มัธยมศึกษา).

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของงานในชั้นเรียน

  • A.

   งานอาชีพและเทคโนโลยี

  • B.

   งานแนะแนว

  • C.

   งานธุรการ

  • D.

   งานปกครอง

  • E.

   งานวิชาการ

  Correct Answer
  A. งานอาชีพและเทคโนโลยี
  Explanation
  The question asks which option is not a type of work in the classroom. The options provided include "career and technology work," "guidance work," "administrative work," "government work," and "academic work." Among these options, "career and technology work" is not typically considered a type of work in the classroom. This type of work usually refers to vocational or technical skills that are taught outside of the traditional classroom setting. Therefore, the correct answer is "career and technology work."

  Rate this question:

 • 5. 

  การดูแลและควบคุมชั้นเรียน หมายถึง

  • A.

   การที่ครูสามารถควบคุมสถานการณ์ในชั้นเรียนโดยเรียบร้อย

  • B.

   ครูสามารถควบคุมสถานการณ์ในชั้นเรียนโดยใช้อำนาจในการปกครอง เช่น การขู่การลงโทษ

  • C.

   การที่ ครูสามารถควบคุมสถานการณ์ในชั้นเรียนโดยเรียบร้อย แต่มิได้หมายถึง ครูใช้อำนาจในการปกครอง เช่น การขู่การลงโทษ

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  C. การที่ ครูสามารถควบคุมสถานการณ์ในชั้นเรียนโดยเรียบร้อย แต่มิได้หมายถึง ครูใช้อำนาจในการปกครอง เช่น การขู่การลงโทษ
  Explanation
  The correct answer explains that "การดูแลและควบคุมชั้นเรียน" means the ability of teachers to control situations in the classroom effectively. It further clarifies that this does not imply the use of authority or threatening punishment. Therefore, the answer correctly states that all statements are true.

  Rate this question:

 • 6. 

  วัตถุประสงค์ของการดูแลและควบคุมชั้นเรียน คือข้อใด

  • A.

   เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

  • B.

   เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักควบคุมดูแลและปกครองตนเองตามหลักประชาธิปไตย

  • C.

   เพื่อให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จ

  • D.

   เพื่อให้มีความสามัคคี ปรองดองกัน ในหมู่นักเรียน ผู้เรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย

  • E.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  E. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The objective of classroom management and control is to achieve all of the mentioned goals, including creating a happy and harmonious learning environment, promoting self-discipline among students, ensuring successful teaching and learning, and fostering unity and cooperation among students.

  Rate this question:

 • 7. 

  ปัญหาต่าง ๆ ที่ครูต้องเผชิญในการสอนมีอะไรบ้าง

  • A.

   ปัญหายาเสพติด

  • B.

   ปัญหาการหนีเรียน

  • C.

   ปัญหาชู้สาว

  • D.

   ปัญหาการยกพวกทำร้ายกัน

  • E.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  E. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" because it states that the teacher must face all of the mentioned problems in teaching. This means that the teacher encounters various challenges such as drug addiction, truancy, teenage pregnancy, and violence among students.

  Rate this question:

 • 8. 

  หลักการสอนเชิงบวกตามแนวคิดของ  Wheldall and Merrett คือข้อใด

  • A.

   ครูใส่ใจสังเกตพฤติกรรมนักเรียนสม่ำเสมอและจัดห้องเรียนเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข

  • B.

   พฤติกรรมต่างๆในห้องเรียนเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้

  • C.

   การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียน ต้องมีหลักฐานและเหตุผล

  • D.

   ใช้จิตวิทยาจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม

  • E.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  E. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" which means "all of the above" in English. The explanation is that the teaching approach described by Wheldall and Merrett includes all of the mentioned principles, such as observing student behavior, creating a conducive learning environment, learning from various behaviors, providing evidence and reasons for behavior change, and using psychology to design appropriate activities. Therefore, all the statements in the question align with the principles of the teaching approach.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นความคิดเชิงบวก (******ออกสอบครั้งที่  7/2554*****  )

  • A.

   คนนั้นเธอสวยเพราะจ่ายเงินเสริมจมูก เสริมปาก ตัดแต่งคิ้ว

  • B.

   เขายากจนแต่เข้าต้องสู้ชีวิตน่าเอาแบบอย่าง

  • C.

   ปัญหามีไว้แก้เรายังมีทางที่จะสำเร็จนะน้อง

  • D.

   หนูแดงดูหน้าตาสดใสออกกำลังกายมากๆนะ

  Correct Answer
  A. คนนั้นเธอสวยเพราะจ่ายเงินเสริมจมูก เสริมปาก ตัดแต่งคิ้ว
  Explanation
  The correct answer is "คนนั้นเธอสวยเพราะจ่ายเงินเสริมจมูก เสริมปาก ตัดแต่งคิ้ว". This statement suggests that the person's beauty is a result of cosmetic enhancements such as nose jobs, lip fillers, and eyebrow shaping. It implies that their natural appearance may not be as attractive without these enhancements.

  Rate this question:

 • 10. 

  มนุษย์สัมพันธ์ของครูจัดอยู่ในข้อใด

  • A.

   บุคลิกภาพ

  • B.

   นิสัย

  • C.

   ความสามารถ

  • D.

   ทักษะ

  Correct Answer
  D. ทักษะ
  Explanation
  The correct answer is "ทักษะ" because the question asks about the human relationship of a teacher, and "ทักษะ" refers to the skills or abilities that a teacher possesses.

  Rate this question:

 • 11. 

  ลักษณะของครูคนใดไม่บ่งบอกว่ามีมนุษย์สัมพันธ์ดี

  • A.

   ดารุณีชอบเก็บตัว

  • B.

   สมบัติวาจาไพเราะ รักษามิตรภาพ

  • C.

   นวลฉวีแสวงหาเครือข่าย

  • D.

   รอนแรมปรับตัวสร้างสายสัมพันธ์

  Correct Answer
  A. ดารุณีชอบเก็บตัว
  Explanation
  The correct answer is "ดารุณีชอบเก็บตัว" because it implies that the teacher prefers to keep to themselves and does not engage in social interactions or build relationships with others. This behavior does not indicate good human relations.

  Rate this question:

 • 12. 

  ลักษณะต่อไปนี้มีพฤติกรรมด้านมนุษย์สัมพันธ์

  • A.

   กระตือรือร้นสร้างความประทับใจ

  • B.

   รับฟังที่ดีเข้าถึงจิตใจ

  • C.

   ซื่อสัตย์สร้างความไว้ใจ

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The given answer "ถูกทุกข้อ" means "all of the above" in English. It suggests that all of the mentioned characteristics are related to human interpersonal behavior. The individual is described as enthusiastic in creating impressions, being a good listener, honest in building trust, and fulfilling all of the mentioned qualities.

  Rate this question:

 • 13. 

  พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษย์สัมพันธ์ขั้นสูงสุด

  • A.

   รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ

  • B.

   เสนอแนวทางเลือกในปัญหาที่เกิดขึ้น

  • C.

   ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและนำเสียงให้เหมาะสมกับบุคคลที่ติดต่อทุกระดับทุกกลุ่ม

  • D.

   แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

  Correct Answer
  C. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและนำเสียงให้เหมาะสมกับบุคคลที่ติดต่อทุกระดับทุกกลุ่ม
  Explanation
  This behavior demonstrates the highest level of interpersonal skills as it involves adapting body language and tone of voice to suit individuals from all levels and groups. This shows a high level of empathy, understanding, and the ability to effectively communicate and connect with others.

  Rate this question:

 • 14. 

  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมนุษย์สัมพันธ์

  • A.

   มนุษย์สัมพันธ์มีความสำคัญมากในการดำเนินชีวิตและการทำงาน

  • B.

   มนุษย์สัมพันธ์เป็นพรสวรรค์ของบุคคล

  • C.

   มนุษย์สามารถจูงใจคนให้ทำงานได้ดี

  • D.

   มนุษย์สัมพันธ์เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคล

  Correct Answer
  B. มนุษย์สัมพันธ์เป็นพรสวรรค์ของบุคคล
  Explanation
  The statement "มนุษย์สัมพันธ์เป็นพรสวรรค์ของบุคคล" (Humans are a blessing to individuals) is not correct. The correct answer is that humans are important in life and work, not that they are a blessing to individuals.

  Rate this question:

 • 15. 

  การเริ่มต้นของการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

  • A.

   การทักทาย

  • B.

   การช่วยเหลือสนับสนุน

  • C.

   การร่วมแก้ปัญหา

  • D.

   การรักษาสัมพันธภาพที่ดี

  Correct Answer
  A. การทักทาย
  Explanation
  The correct answer is "การทักทาย" (greeting). This is because greeting is the initial step in building human relationships. It is the first interaction between individuals that sets the tone for further communication and establishes a connection. Greeting shows politeness, respect, and acknowledgement towards others, creating a positive impression and fostering a friendly atmosphere for further interaction.

  Rate this question:

 • 16. 

  ข้อใดเป็นบรรยากาศห้องเรียนที่ดี

  • A.

   มีความยืดหยุ่น มีกัลยาณมิตร

  • B.

   ไม่ตึงเครียด

  • C.

   นักเรียนรู้สึกอิสระและมีความสุขในการเรียนรู้

  • D.

   มีการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

  • E.

   ถูก

  Correct Answer
  E. ถูก
  Explanation
  The answer "ถูก" (correct) is the correct answer because it accurately reflects the question. The question asks for the description of a good classroom atmosphere, and all the options listed describe positive attributes of a classroom environment. Therefore, the answer "ถูก" is the correct choice.

  Rate this question:

 • 17. 

  กลุ่มที่ตีความพฤติกรรมมนุษย์ว่า เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (stimulus) และการตอบสนอง (responses) บางทีจึงเรียกว่า การเรียนรู้แบบ SR สิ่ง เร้าก็คือ ข่าวสารหรือเนื้อหาวิชาที่ส่งไปให้ผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนโปรแกรมการเรียนการสอนอิงหลักการทฤษฎีนี้มาก โดยจะแยกลำดับขั้นของการเรียนรู้ออกเป็นขั้นตอนย่อยๆ และเมื่อผู้เรียนเกิดการตอบสนอง ก็จะสามารถทราบผลได้ทันที ว่าเกิดการเรียนรู้หรือไม่ ถ้าตอบสนองถูกต้องจะมีการเสริมแรง เป็นทฤษฎีของใคร

  • A.

   กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)

  • B.

   กลุ่มเกสตัลท์หรือทฤษฎีสนามหรือทฤษฎีพุทธินิยม (Gestalt, Field or Cognitivetheories)

  • C.

   กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (Social psychology or Sociallearning theory)

  • D.

   กลุ่มทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor)

  Correct Answer
  A. กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)
  Explanation
  The correct answer is "กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)". Behaviorism is a group of theories that explain human behavior in terms of stimulus and response. It suggests that learning is a result of the connection between stimuli and responses. In this theory, stimuli refer to the information or content being presented to the learner, while responses are the learner's reactions or behaviors. Behaviorism emphasizes the importance of reinforcing correct responses to facilitate learning.

  Rate this question:

 • 18. 

  เป็นกลุ่มที่เน้นกระบวนการความรู้ความเข้าใจหรือการรู้คิด อันได้แก่ การรับรู้อย่างมีความหมาย ความเข้าใจ และความสามารถในการจัดกระทำ อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ ทฤษฎีนี้ถือว่าการเรียนรู้ของมนุษย์นั้นขึ้นกับคุณภาพของสติปัญญาและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์  คือทฤษฎีของใคร

  • A.

   กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)

  • B.

   กลุ่มเกสตัลท์หรือทฤษฎีสนามหรือทฤษฎีพุทธินิยม (Gestalt, Field or Cognitive theories)

  • C.

   กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (Social psychology or Social learning theory)

  • D.

   กลุ่มทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor)

  Correct Answer
  B. กลุ่มเกสตัลท์หรือทฤษฎีสนามหรือทฤษฎีพุทธินิยม (Gestalt, Field or Cognitive theories)
  Explanation
  This theory emphasizes the importance of perception, understanding, and the ability to organize actions. It suggests that human learning depends on the quality of intelligence and the ability to create relationships. The Gestalt, Field, or Cognitive theories focus on how individuals perceive and understand information, and how they use this understanding to organize their actions and behavior. These theories suggest that learning is influenced by cognitive processes such as problem-solving, memory, and decision-making.

  Rate this question:

 • 19. 

  เป็นกลุ่มที่เริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นทฤษฎีนี้เน้นปัจจัยทางบุคลิกภาพและปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การเรียนรู้ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการกระทำทางสังคม เป็นทฤษฎีของใคร

  • A.

   กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism)

  • B.

   กลุ่มเกสตัลท์หรือทฤษฎีสนามหรือทฤษฎีพุทธินิยม (Gestalt, Field or Cognitive theories)

  • C.

   กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (Social psychology or Social learning theory)

  • D.

   กลุ่มทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor)

  Correct Answer
  C. กลุ่มจิตวิทยาทางสังคมหรือการเรียนรู้ทางสังคม (Social psychology or Social learning theory)
  Explanation
  This theory focuses on the personal and social factors that influence human behavior and learning. It suggests that learning is primarily influenced by social interactions and the observation of others. It emphasizes the role of socialization, culture, and social norms in shaping behavior. This theory aligns with the statement in the question that learning is largely related to social actions.

  Rate this question:

 • 20. 

  คุณลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร คือข้อใดบ้าง

  • A.

   เป็นค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมร่วมของกลุ่มคน

  • B.

   เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการสั่งสม

  • C.

   เป็นสิ่งที่สมาชิกขององค์การเรียนรู้จากการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

  • D.

   เป็นสิ่งที่สมาชิกองค์การไม่ค่อยตระหนักถึง

  • E.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  E. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The correct answer is "ถูกทุกข้อ" because the characteristics of organizational culture include values, beliefs, and shared behaviors of a group of people, it takes time to develop, it is learned through interactions with others, and members of the organization may not always be fully aware of it.

  Rate this question:

 • 21. 

  ข้อใดคือวิธีการสืบสานวัฒนธรรมองค์การ

  • A.

   คัดเลือกบุคลากรที่มีแนวโน้มว่าจะยอมรับวัฒนธรรมองค์การ

  • B.

   การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ

  • C.

   ระมัดระวังการกระทำที่มีความหมายไปในทางขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์การ

  • D.

   หมั่นเน้นย้ำวัฒนธรรมองค์การที่ถูกละเลยหรือฝ่าฝืน

  • E.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  E. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The answer "ถูกทุกข้อ" means "all of the above" in Thai. It indicates that all of the given options are correct ways to promote organizational culture. The options include selecting employees who are inclined to accept organizational culture, fostering the culture within the organization, being cautious of actions that contradict the culture, and emphasizing the importance of following and respecting the organizational culture.

  Rate this question:

 • 22. 

  การประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ กำหนดไว้ในหมวดใด

  • A.

   หมวด 2

  • B.

   หมวด 4

  • C.

   หมวด 6

  • D.

   หมวด 8

  Correct Answer
  C. หมวด 6
  Explanation
  The correct answer is "หมวด 6" because according to the given information, the additional amendment to the National Education Act of 2542 is specified in category 6.

  Rate this question:

 • 23. 

  ข้อใดเป็นนิยามของการประกันคุณภาพการศึกษา

  • A.

   การประเมินมาตรฐานคุณภาพของครูว่าสอนได้ดีเพียงใด

  • B.

   การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงใร

  • C.

   การประเมินมาตรฐานของโรงเรียนว่าอยู่ในขั้นการพัฒนาระดับใด

  • D.

   การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาว่าเป็นไปมากน้อยเพียงไร

  Correct Answer
  B. การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงใร
  Explanation
  The correct answer is "การประเมินมาตรฐานคุณภาพนักเรียนว่าเรียนได้ดีเพียงใร". This definition refers to the evaluation of the quality standards of students' learning abilities. It assesses how well students are able to learn and acquire knowledge in their education.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.