แบบทดสอบความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Rongjo
R
Rongjo
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 12,251
: 15 | Attempts: 12,458

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ - Quiz

Quiสวัสดีครับทุกท่าน คลิก Start  เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ  เกณฑ์การผ่าน 60% ครับ


Questions and Answers
 • 1. 

  การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่อง(การศึกษาพิเศษ) มีที่มาจากพรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตราใด

  • A.

   มาตรา 6

  • B.

   มาตรา 8

  • C.

   มาตรา 9

  • D.

   มาตรา 10

  Correct Answer
  D. มาตรา 10
  Explanation
  The correct answer is "มาตรา 10" because it states that the provision of special education for individuals with disabilities is derived from the National Education Act of 2542.

  Rate this question:

 • 2. 

  Least Restrictive Environment [LRE] หมายถึง

  • A.

   การจัดการศึกษาพิเศษต้องให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อม

  • B.

   การจัดการศึกษาพิเศษต้องให้ความสำคัญกับสภาพผู้เรียน

  • C.

   การจัดการศึกษาพิเศษต้องให้ความสำคัญกับหลักสูตรการเรียนการสอน

  • D.

   การจัดการศึกษาพิเศษต้องให้ความสำคัญกับสื่อการเรียนการสอน

  Correct Answer
  A. การจัดการศึกษาพิเศษต้องให้ความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อม
  Explanation
  The correct answer is that special education management must prioritize creating an inclusive environment. This means that students with disabilities should be educated alongside their non-disabled peers to the maximum extent appropriate. Providing an inclusive environment allows students with disabilities to have equal opportunities for learning and socialization, and promotes their overall development and success.

  Rate this question:

 • 3. 

  การออกแบบที่เป็นสากล (Universal Design : UD) ในทางการศึกษา หมายถึง

  • A.

   การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน

  • B.

   การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษา

  • C.

   การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เป็นสากล

  • D.

   การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

  Correct Answer
  A. การออกแบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน
  Explanation
  Universal Design (UD) in education refers to designing in a way that maximizes benefits for all learners. It focuses on creating an inclusive learning environment that addresses the diverse needs and abilities of students. The goal is to remove barriers and provide equal access to education for everyone, regardless of their individual differences. By designing with the needs of all learners in mind, UD promotes inclusive education and ensures that every student has the opportunity to succeed.

  Rate this question:

 • 4. 

  การจัดการศึกษาพิเศษในประเทศไทยได้นำหลักการSEAT frameworkมาจัดการศึกษา มีกี่องค์ประกอบ

  • A.

   2 องค์ประกอบ

  • B.

   3 องค์ประกอบ

  • C.

   4 องค์ประกอบ

  • D.

   5 องค์ประกอบ

  Correct Answer
  C. 4 องค์ประกอบ
  Explanation
  The SEAT framework for special education management in Thailand consists of four components.

  Rate this question:

 • 5. 

  ข้อใดคือองค์ประกอบใน SEAT framework

  • A.

   นักเรียน สภาพแวดล้อม

  • B.

   นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน

  • C.

   นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือ

  • D.

   นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือ ครู

  Correct Answer
  C. นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือ
  Explanation
  The correct answer is "นักเรียน สภาพแวดล้อม กิจกรรมการเรียนการสอน เครื่องมือ". This answer includes all the components of the SEAT framework, which stands for "Student, Environment, Activity, and Tools". In this answer, the student is mentioned, as well as the environment, the activity of teaching and learning, and the tools used in the process.

  Rate this question:

 • 6. 

  คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  มีกี่คน

  • A.

   17

  • B.

   19

  • C.

   21

  • D.

   29

  Correct Answer
  D. 29
 • 7. 

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการประเภทใดในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

  • A.

   รองประธานคนที่หนึ่ง

  • B.

   รองประธานคนที่สอง

  • C.

   กรรมการโดยตำแหน่ง

  • D.

   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  Correct Answer
  C. กรรมการโดยตำแหน่ง
  Explanation
  The correct answer is "กรรมการโดยตำแหน่ง" which means "committee member by position". This suggests that the position of the person holding the role of ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ in the committee for promoting educational management for persons with disabilities is a committee member by position.

  Rate this question:

 • 8. 

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีบุคคลซึ่งเป็นผู้แทนขององค์การคนพิการ ไม่น้อยกว่ากี่คน

  • A.

   5

  • B.

   6

  • C.

   7

  • D.

   8

  Correct Answer
  C. 7
  Explanation
  The correct answer is 7 because according to the given statement, a qualified committee must have at least 7 representatives who are representatives of disabled people.

  Rate this question:

 • 9. 

  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒” กำหนดให้คนพิการมีกี่ประเภท

  • A.

   5

  • B.

   7

  • C.

   9

  • D.

   11

  Correct Answer
  C. 9
  Explanation
  The correct answer is 9 because the announcement by the Ministry of Education states that it sets the types and criteria for disabled people in education. Therefore, there must be multiple types of disabilities, and 9 is the closest option to "multiple" among the given choices.

  Rate this question:

 • 10. 

  สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ตาม กฎกระทรวง 2555  ลำดับที่ 1  คือ

  • A.

   ทางลาด

  • B.

   ที่นั่งสำหรับคนพิการหรือพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการ

  • C.

   บันไดเลื่อนสำหรับคนพิการ

  • D.

   พื้นผิวต่างสัมผัสสำหรับคนพิการทางการเห็น

  Correct Answer
  B. ที่นั่งสำหรับคนพิการหรือพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการ
  Explanation
  The correct answer is "ที่นั่งสำหรับคนพิการหรือพื้นที่สำหรับจอดรถเข็นคนพิการ" which translates to "seating for people with disabilities or parking spaces for wheelchair users". This answer is correct because it is mentioned in the given information that one of the facilities provided for people with disabilities according to the Ministry's regulations is seating or parking spaces for wheelchair users.

  Rate this question:

 • 11. 

  การจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษให้ตราเป็นกฎหมายใด

  • A.

   พระราชกฤษฎีกา

  • B.

   กฎกระทรวง

  • C.

   ระเบียบกระทรวง

  • D.

   ประกาศกระทรวง

  Correct Answer
  D. ประกาศกระทรวง
  Explanation
  The correct answer is "ประกาศกระทรวง" because the establishment of special education centers is usually done through ministerial announcements or ministerial orders, which are issued by the Ministry of Education. Therefore, the correct legal instrument for this action would be a "ประกาศกระทรวง" (ministerial announcement).

  Rate this question:

 • 12. 

  ใครเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

  • A.

   นายกรัฐมนตรี

  • B.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • C.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

  • D.

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  Correct Answer
  A. นายกรัฐมนตรี
  Explanation
  The correct answer is "นายกรัฐมนตรี" because the question is asking for the chairman of the National Committee for the Promotion and Development of the Quality of Life of Persons with Disabilities. The Prime Minister is the head of the government and would typically hold the position of chairman in such committees.

  Rate this question:

 • 13. 

  ข้อใดคือสิ่งแรกของบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของครูการศึกษาพิเศษ  

  • A.

   การวางแผนจัดการศึกษา

  • B.

   การจัดสภาพแวดล้อม

  • C.

   การคัดกรองและประเมินผลการศึกษา

  • D.

   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

  Correct Answer
  C. การคัดกรองและประเมินผลการศึกษา
  Explanation
  The first thing in the role and responsibilities of a special education teacher is to assess and evaluate the students' learning progress. This involves identifying their strengths and weaknesses, determining their individual needs, and monitoring their academic and social development. By conducting assessments and evaluations, the teacher can tailor their teaching strategies and interventions to meet the specific needs of each student, ensuring that they receive the appropriate support and accommodations to succeed in their education.

  Rate this question:

 • 14. 

  ครูผู้สอนคนพิการในสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบก.ค.ศ.ฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไร

  • A.

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 หน่วยชั่วโมง

  • B.

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 20 หน่วยชั่วโมง

  • C.

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 22 หน่วยชั่วโมง

  • D.

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 24 หน่วยชั่วโมง

  Correct Answer
  A. ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 หน่วยชั่วโมง
  Explanation
  The correct answer is "ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 18 หน่วยชั่วโมง" because it states that the teacher must spend at least 18 hours per week teaching disabled individuals in a specialized educational institution in order to be eligible for additional compensation according to the regulations.

  Rate this question:

 • 15. 

  ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เปิดสอนเฉพาะคนพิการ และได้ปฏิบัติงานสอนคนพิการด้วย มีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มตามระเบียบก.ค.ศ.ฯ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างไร

  • A.

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 3 หน่วยชั่วโมง

  • B.

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 หน่วยชั่วโมง

  • C.

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 7 หน่วยชั่วโมง

  • D.

   ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 10 หน่วยชั่วโมง

  Correct Answer
  B. ต้องมีเวลาทำการสอนคนพิการไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 5 หน่วยชั่วโมง
  Explanation
  The correct answer is that the director of the educational institution must spend at least 5 hours per week teaching disabled individuals. This is based on the regulations stipulated in the law.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.