สอบกลางภาค (ฐานข้อมูล)

40 | Total Attempts: 6052

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
สอบกลางภาค (ฐานข้อมูล) - Quiz

วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม. 4 ภาคเรียนที่ 2


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือความหมายของฐานข้อมุล
  • A. 

   การยืม - คืน หนังสือของห้องสมุดโรงเรียนแห่งหนี่ง

  • B. 

   โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 1,500 คน

  • C. 

   กนกวรรณมีพี่น้อง 3 คน

  • D. 

   วาสนามีอายุ 18 ปี

 • 2. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของการนำฐานข้อมูลมาใช้
  • A. 

   ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

  • B. 

   ข้อมูลไม่เป็นอิสระต่อกัน

  • C. 

   ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้

  • D. 

   ใช้ข้อมุลร่วมกันได้

 • 3. 
  หน่วยข้อมูลที่มีความหมายต่อผู้ใช้ ที่เล็กที่สุด คือข้อใด
  • A. 

   บิต

  • B. 

   ไบท์

  • C. 

   ฟิลด์

  • D. 

   เรคคอร์ด

 • 4. 
  กลุ่มฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กันเรียกว่าอะไร
  • A. 

   บิต

  • B. 

   ไบท์

  • C. 

   ไฟล์

  • D. 

   เรคคอร์ด

 • 5. 
  ข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องสมุดเป็นข้อมูลชนิดใด
  • A. 

   ข้อมูลรูปภาพ

  • B. 

   ข้อมูลชนิดตัวเลข

  • C. 

   ข้อมูลชนิดข้อความ

  • D. 

   ข้อมูลที่เป็นรูปแบบ

 • 6. 
  ข้อใดคือความหมายของระบบกาารจัดการฐานข้อมูล
  • A. 

   ชุดโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมุล

  • B. 

   โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

  • C. 

   โปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้

  • D. 

   โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว

 • 7. 
  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เป็นโปรแกรมที่เป็นตัวกลางติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล

  • B. 

   เป็นโปรแกรมที่ใช้วาดภาพและตกแต่งภาพ

  • C. 

   เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล

  • D. 

   เป็นโปรแกรมที่ทำให้มีความปลอดภัย

 • 8. 
  ข้อใดคือโปรแกรมที่เหมาะสมกับการนำมาใช้จัดการฐานข้อมูล
  • A. 

   Namofreemotion

  • B. 

   Microsoft Word

  • C. 

   Microsoft PowerPoint

  • D. 

   Microsoft Access

 • 9. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ข้อดีของการนำฐานข้อมูลมาใช้
  • A. 

   สร้างปัญหาความขัดแย้งของข้อมูล

  • B. 

   ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลได้

  • C. 

   สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน

  • D. 

   ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

 • 10. 
  การออกแบบฐานข้อมูล หลังจากวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แล้ว ขั้นต่อไป คืออะไร
  • A. 

   วิเคราะห์ปัญหา

  • B. 

   เขียนโปรแกรม

  • C. 

   ออกแบบฐานข้อมูล

  • D. 

   ออกแบบโปรแกรม

 • 11. 
  การศึกษาถึงความต้องการของทั้งผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงาน เป็นการออกแบบฐานข้อมูลขั้นตอนใด
  • A. 

   วิเคราะห์ปัญหา

  • B. 

   ออกแบบฐานข้อมูล

  • C. 

   ออกแบบโปรแกรม

  • D. 

   วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้

 • 12. 
  โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   วาดภาพ

  • B. 

   คำนวณ

  • C. 

   จัดการฐานข้อมูล

  • D. 

   สร้างภาพเคลื่อนไหว

 • 13. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Access
  • A. 

   Start> All Programs> Access

  • B. 

   Start> All Programs> Access 2010

  • C. 

   Start> All Programs> Microsoft Access 2010

  • D. 

   Start> All Programs> Microsoft Office> Microsoft Access 2010

 • 14. 
  ตาราง, แบบสอบถาม, ฟอร์ม, ... อยู่ในแถบใด
  • A. 

   แถบเมนู

  • B. 

   แถบชื่อเรื่อง

  • C. 

   แถบออบเจค

  • D. 

   แถบเครื่องมือ

 • 15. 
  คำสั่งใด ไม่อยู่ ในกลุ่ม ปุ่มคำสั่งในวินโดว์ Database
  • A. 

   แบบสอบถาม

  • B. 

   มุมมอง

  • C. 

   ตาราง

  • D. 

   ฟอร์ม

 • 16. 
  การสร้างฐานข้อมูลเปล่า เมื่อคลิกที่ไอคอนสร้าง ขั้นต่อไปคืออะไร
  • A. 

   คลิก สร้าง

  • B. 

   ตั้งชื่อฐานข้อมุล

  • C. 

   คลิกฐานข้อมูลเปล่า

  • D. 

   เลือกโฟล์เดอร์ที่ต้องการ

 • 17. 
  ในหน้าต่างช่วยสร้างตาราง ถ้าคลิกเลือก ป้อนข้อมูลโดยตรงลงในตาราง แล้วคลิกปุ่มเสร็จสิ้น ผลลัพทธ์ที่ได้เป็นอย่างไร
  • A. 

   เปิดตารางในลักษณะฟอร์ม

  • B. 

   เปิดตารางในลักษณะเฟรม

  • C. 

   เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

  • D. 

   เปิดตารางในลักษณะเขตข้อมูลแนวคอลัมน์

 • 18. 
  การเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ของการสร้างตารางโดยการป้อนข้อมูล เมื่อคลิกขวาที่เขตข้อมูลแล้วขั้นต่อไปทำอย่างไร
  • A. 

   คลิกเปลี่ยนชื่อคอลัมน์

  • B. 

   คลิกแทรกคอลัมน์

  • C. 

   คลิกลบคอลัมน์

  • D. 

   คลิกตรึงคอลัมน์

 • 19. 
  เมื่อดับเบิ้ลคลิก สร้างตารางในมุมมองออกแบบแล้ว ขั้นต่อไปทำอย่างไร
  • A. 

   เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

  • B. 

   พิมพ์ชื่อเขตข้อมุล

  • C. 

   คลิกออกแบบ

  • D. 

   คลิกสร้าง

 • 20. 
  ถ้าต้องการให้เขตข้อมูล Picture เก็บข้อมูลภาพถ่ายของนักเรียน ต้องกำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบใด
  • A. 

   Text

  • B. 

   Number

  • C. 

   Date/Time

  • D. 

   OLE Object

 • 21. 
  ถ้าต้องการกำหนดให้เขตข้อมูล Birthday เก็บข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน ต้องกำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบใด
  • A. 

   Number

  • B. 

   Date/Time

  • C. 

   OLE Object

  • D. 

   AutoNumter

 • 22. 
  การแก้ไขโครงสร้างของตาราง เมื่อคลิกชื่อตารางแล้วขั้นต่อไปทำอย่างไร
  • A. 

   คลิก เปิด

  • B. 

   คลิก สร้าง

  • C. 

   คลิก แก้ไข

  • D. 

   คลิก ออกแบบ

 • 23. 
  ขั้นตอนแรกของการลบตารางคือข้อใด
  • A. 

   คลิก ชื่อตาราง

  • B. 

   คลิก ไอคอนลบ

  • C. 

   ดับเบิ้ลคลิกชื่อตาราง

  • D. 

   คลิกชื่อตาราง > คลิกแก้ไข

 • 24. 
  การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปพิมพ์ในเขตข้อมูลถัดไปทำได้อย่างไร
  • A. 

   กดปุ่ม Alt

  • B. 

   กดปุ่ม Del

  • C. 

   กดปุ่ม Tab

  • D. 

   กดปุ่ม Insert

 • 25. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของฟอร์ม
  • A. 

   ส่วนที่ใช้สร้างตาราง

  • B. 

   ส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้

  • C. 

   ส่วนที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมุล

  • D. 

   ส่วนที่ใช้ติดต่อกับทั้งผู้ใช้และฐานข้อมูล

Back to Top Back to top