สอบกลางภาค (ฐานข้อมูล)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Juriporn
J
Juriporn
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 6,453
: 40 | Attempts: 6,454

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
สอบกลางภาค (ฐานข้อมูล) - Quiz

วิชาการจัดการฐานข้อมูล ม. 4 ภาคเรียนที่ 2


Questions and Answers
 • 1. 

  ข้อใดคือความหมายของฐานข้อมุล

  • A. 

   การยืม - คืน หนังสือของห้องสมุดโรงเรียนแห่งหนี่ง

  • B. 

   โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 1,500 คน

  • C. 

   กนกวรรณมีพี่น้อง 3 คน

  • D. 

   วาสนามีอายุ 18 ปี

  Correct Answer
  A. การยืม - คืน หนังสือของห้องสมุดโรงเรียนแห่งหนี่ง
  Explanation
  The correct answer is "การยืม - คืน หนังสือของห้องสมุดโรงเรียนแห่งหนึ่ง" which means "borrowing - returning books from a certain school library." This answer is correct because it directly relates to the topic of borrowing and returning books from a specific school library, which is mentioned in the given question. The other options provided in the question are unrelated and do not have any connection to the topic of borrowing and returning books from a school library.

  Rate this question:

 • 2. 

  ข้อใด ไม่ใช่ ความสำคัญของการนำฐานข้อมูลมาใช้

  • A. 

   ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล

  • B. 

   ข้อมูลไม่เป็นอิสระต่อกัน

  • C. 

   ข้อมูลถูกต้องเชื่อถือได้

  • D. 

   ใช้ข้อมุลร่วมกันได้

  Correct Answer
  B. ข้อมูลไม่เป็นอิสระต่อกัน
  Explanation
  The correct answer is "ข้อมูลไม่เป็นอิสระต่อกัน" (Data is not independent of each other). This means that the importance of using a database is not about data independence. Data independence refers to the ability to modify the database schema without affecting the applications that use the database. While data independence is an important concept in database management systems, it is not directly related to the importance of using a database. The other options mentioned in the question - reducing data redundancy, having reliable data, and using data collaboratively - are all valid reasons for using a database.

  Rate this question:

 • 3. 

  หน่วยข้อมูลที่มีความหมายต่อผู้ใช้ ที่เล็กที่สุด คือข้อใด

  • A. 

   บิต

  • B. 

   ไบท์

  • C. 

   ฟิลด์

  • D. 

   เรคคอร์ด

  Correct Answer
  C. ฟิลด์
  Explanation
  The smallest unit of data that has meaning to the user is a field. A field is a single piece of information, such as a name or a phone number, that is stored in a database or spreadsheet. It is smaller than a record, which is a collection of fields, and is the most basic unit of data that can be accessed and manipulated by the user. Therefore, the correct answer is "ฟิลด์" (field).

  Rate this question:

 • 4. 

  กลุ่มฟิลด์ที่มีความสัมพันธ์กันเรียกว่าอะไร

  • A. 

   บิต

  • B. 

   ไบท์

  • C. 

   ไฟล์

  • D. 

   เรคคอร์ด

  Correct Answer
  D. เรคคอร์ด
 • 5. 

  ข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องสมุดเป็นข้อมูลชนิดใด

  • A. 

   ข้อมูลรูปภาพ

  • B. 

   ข้อมูลชนิดตัวเลข

  • C. 

   ข้อมูลชนิดข้อความ

  • D. 

   ข้อมูลที่เป็นรูปแบบ

  Correct Answer
  B. ข้อมูลชนิดตัวเลข
  Explanation
  The correct answer is "ข้อมูลชนิดตัวเลข" (numeric data) because statistics about library service usage typically involve counting and measuring numerical values such as the number of books borrowed, the number of library visitors, or the duration of library visits. Numeric data is used to quantify and analyze these statistics, making it the most appropriate data type for this purpose.

  Rate this question:

 • 6. 

  ข้อใดคือความหมายของระบบกาารจัดการฐานข้อมูล

  • A. 

   ชุดโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมุล

  • B. 

   โปรแกรมที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

  • C. 

   โปรแกรมที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้

  • D. 

   โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว

  Correct Answer
  A. ชุดโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมุล
  Explanation
  The correct answer is "ชุดโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในระบบติดต่อระหว่างผู้ใช้กับฐานข้อมูล" which means "a set of programs that serve as an intermediary between users and a database." This answer describes the role of a database management system (DBMS) which is responsible for managing and organizing data, providing a user-friendly interface for users to interact with the database, and handling data retrieval, storage, and manipulation.

  Rate this question:

 • 7. 

  ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึง ระบบการจัดการฐานข้อมูล  ไม่ถูกต้อง

  • A. 

   เป็นโปรแกรมที่เป็นตัวกลางติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล

  • B. 

   เป็นโปรแกรมที่ใช้วาดภาพและตกแต่งภาพ

  • C. 

   เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล

  • D. 

   เป็นโปรแกรมที่ทำให้มีความปลอดภัย

  Correct Answer
  B. เป็นโปรแกรมที่ใช้วาดภาพและตกแต่งภาพ
  Explanation
  The answer "เป็นโปรแกรมที่ใช้วาดภาพและตกแต่งภาพ" (It is a program used for drawing and decorating images) is correct because it describes a program used for drawing and decorating images, which is not related to managing databases.

  Rate this question:

 • 8. 

  ข้อใดคือโปรแกรมที่เหมาะสมกับการนำมาใช้จัดการฐานข้อมูล

  • A. 

   Namofreemotion

  • B. 

   Microsoft Word

  • C. 

   Microsoft PowerPoint

  • D. 

   Microsoft Access

  Correct Answer
  D. Microsoft Access
  Explanation
  Microsoft Access is the most suitable program for managing databases. It is a database management system that allows users to create and manage databases, as well as perform various operations such as data entry, querying, and reporting. Unlike Microsoft Word and Microsoft PowerPoint, which are primarily used for creating documents and presentations, Microsoft Access is specifically designed for database management tasks. Namofreemotion is not a known program, so it is not a suitable choice for managing databases.

  Rate this question:

 • 9. 

  ข้อใด ไม่ใช่ ข้อดีของการนำฐานข้อมูลมาใช้

  • A. 

   สร้างปัญหาความขัดแย้งของข้อมูล

  • B. 

   ควบคุมความถูกต้องของข้อมูลได้

  • C. 

   สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน

  • D. 

   ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลได้

  Correct Answer
  A. สร้างปัญหาความขัดแย้งของข้อมูล
  Explanation
  The correct answer states that using a database can create data conflicts. This means that when multiple users or applications access and modify the same data simultaneously, conflicts can arise. This can lead to inconsistencies and inaccuracies in the data, making it difficult to maintain data integrity.

  Rate this question:

 • 10. 

  การออกแบบฐานข้อมูล หลังจากวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้แล้ว ขั้นต่อไป คืออะไร

  • A. 

   วิเคราะห์ปัญหา

  • B. 

   เขียนโปรแกรม

  • C. 

   ออกแบบฐานข้อมูล

  • D. 

   ออกแบบโปรแกรม

  Correct Answer
  C. ออกแบบฐานข้อมูล
  Explanation
  After analyzing the user's requirements, the next step is to design the database. This involves creating a structure for organizing and storing the data in a way that meets the needs of the system and the users. The database design includes defining tables, relationships between tables, data types, and constraints. This step is crucial as it lays the foundation for the efficient and effective storage and retrieval of data in the system.

  Rate this question:

 • 11. 

  การศึกษาถึงความต้องการของทั้งผู้บริหารและผู้ปฎิบัติงาน เป็นการออกแบบฐานข้อมูลขั้นตอนใด

  • A. 

   วิเคราะห์ปัญหา

  • B. 

   ออกแบบฐานข้อมูล

  • C. 

   ออกแบบโปรแกรม

  • D. 

   วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้

  Correct Answer
  D. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้
  Explanation
  The correct answer is "วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้" which means "Analyze user requirements" in English. This step is important in the process of designing a database as it involves understanding and documenting the needs and expectations of the users. By analyzing user requirements, the database designer can ensure that the database will meet the specific needs of the organization and its users.

  Rate this question:

 • 12. 

  โปรแกรม Microsoft Access เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานด้านใดมากที่สุด

  • A. 

   วาดภาพ

  • B. 

   คำนวณ

  • C. 

   จัดการฐานข้อมูล

  • D. 

   สร้างภาพเคลื่อนไหว

  Correct Answer
  C. จัดการฐานข้อมูล
  Explanation
  Microsoft Access is a program that is most suitable for managing databases. It allows users to create, edit, and manipulate databases, including creating tables, forms, queries, and reports. It provides a user-friendly interface for designing and organizing data, making it a powerful tool for managing large amounts of information efficiently.

  Rate this question:

 • 13. 

  ข้อใด ไม่ใช่ ขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Access

  • A. 

   Start> All Programs> Access

  • B. 

   Start> All Programs> Access 2010

  • C. 

   Start> All Programs> Microsoft Access 2010

  • D. 

   Start> All Programs> Microsoft Office> Microsoft Access 2010

  Correct Answer
  D. Start> All Programs> Microsoft Office> Microsoft Access 2010
  Explanation
  The correct answer is "Start> All Programs> Access". This is because the other options mentioned are all valid steps to access Microsoft Access, but they are not the correct answer to the question.

  Rate this question:

 • 14. 

  ตาราง, แบบสอบถาม, ฟอร์ม, ... อยู่ในแถบใด

  • A. 

   แถบเมนู

  • B. 

   แถบชื่อเรื่อง

  • C. 

   แถบออบเจค

  • D. 

   แถบเครื่องมือ

  Correct Answer
  C. แถบออบเจค
 • 15. 

  คำสั่งใด ไม่อยู่ ในกลุ่ม ปุ่มคำสั่งในวินโดว์ Database

  • A. 

   แบบสอบถาม

  • B. 

   มุมมอง

  • C. 

   ตาราง

  • D. 

   ฟอร์ม

  Correct Answer
  B. มุมมอง
  Explanation
  The options "แบบสอบถาม", "ตาราง", and "ฟอร์ม" are all components commonly found in a database, as they are used to organize and display data. However, "มุมมอง" refers to "views" in English, which is not a command or button typically found in the Windows Database interface. Therefore, "มุมมอง" is the correct answer as it does not belong to the group of database commands in Windows.

  Rate this question:

 • 16. 

  การสร้างฐานข้อมูลเปล่า เมื่อคลิกที่ไอคอนสร้าง ขั้นต่อไปคืออะไร

  • A. 

   คลิก สร้าง

  • B. 

   ตั้งชื่อฐานข้อมุล

  • C. 

   คลิกฐานข้อมูลเปล่า

  • D. 

   เลือกโฟล์เดอร์ที่ต้องการ

  Correct Answer
  C. คลิกฐานข้อมูลเปล่า
  Explanation
  After clicking on the create icon, the next step is to click on the "empty database" option.

  Rate this question:

 • 17. 

  ในหน้าต่างช่วยสร้างตาราง ถ้าคลิกเลือก ป้อนข้อมูลโดยตรงลงในตาราง แล้วคลิกปุ่มเสร็จสิ้น ผลลัพทธ์ที่ได้เป็นอย่างไร

  • A. 

   เปิดตารางในลักษณะฟอร์ม

  • B. 

   เปิดตารางในลักษณะเฟรม

  • C. 

   เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล

  • D. 

   เปิดตารางในลักษณะเขตข้อมูลแนวคอลัมน์

  Correct Answer
  C. เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล
  Explanation
  The correct answer is "เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล" which translates to "Open the table in spreadsheet view". This means that when you click on the button to enter data directly into the table and then click the finish button, the table will be opened in a spreadsheet view where you can see the data in a grid format.

  Rate this question:

 • 18. 

  การเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูล ของการสร้างตารางโดยการป้อนข้อมูล เมื่อคลิกขวาที่เขตข้อมูลแล้วขั้นต่อไปทำอย่างไร

  • A. 

   คลิกเปลี่ยนชื่อคอลัมน์

  • B. 

   คลิกแทรกคอลัมน์

  • C. 

   คลิกลบคอลัมน์

  • D. 

   คลิกตรึงคอลัมน์

  Correct Answer
  A. คลิกเปลี่ยนชื่อคอลัมน์
 • 19. 

  เมื่อดับเบิ้ลคลิก สร้างตารางในมุมมองออกแบบแล้ว ขั้นต่อไปทำอย่างไร

  • A. 

   เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

  • B. 

   พิมพ์ชื่อเขตข้อมุล

  • C. 

   คลิกออกแบบ

  • D. 

   คลิกสร้าง

  Correct Answer
  B. พิมพ์ชื่อเขตข้อมุล
  Explanation
  After double-clicking and creating a table in design view, the next step is to change the column names. This can be done by typing the desired names in the designated area.

  Rate this question:

 • 20. 

  ถ้าต้องการให้เขตข้อมูล Picture เก็บข้อมูลภาพถ่ายของนักเรียน ต้องกำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบใด

  • A. 

   Text

  • B. 

   Number

  • C. 

   Date/Time

  • D. 

   OLE Object

  Correct Answer
  D. OLE Object
  Explanation
  To store pictures of students, the data type that needs to be specified is OLE Object. OLE (Object Linking and Embedding) Object is a data type that allows embedding or linking of objects, such as pictures, within a database. This data type is suitable for storing and retrieving picture files in a database.

  Rate this question:

 • 21. 

  ถ้าต้องการกำหนดให้เขตข้อมูล Birthday เก็บข้อมูล วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน ต้องกำหนดชนิดข้อมูลเป็นแบบใด

  • A. 

   Number

  • B. 

   Date/Time

  • C. 

   OLE Object

  • D. 

   AutoNumter

  Correct Answer
  B. Date/Time
  Explanation
  To store the data of a student's birthday, the data type that should be chosen is Date/Time. This data type allows for the storage of both the day and month of birth, as well as the year. The Number data type would not be suitable as it does not have the necessary format to store a full date. OLE Object is used for embedding or linking objects such as images or documents, which is not relevant to storing a birthday. AutoNumber is used for generating unique, incremental numbers and is not suitable for storing a date.

  Rate this question:

 • 22. 

  การแก้ไขโครงสร้างของตาราง เมื่อคลิกชื่อตารางแล้วขั้นต่อไปทำอย่างไร

  • A. 

   คลิก เปิด

  • B. 

   คลิก สร้าง

  • C. 

   คลิก แก้ไข

  • D. 

   คลิก ออกแบบ

  Correct Answer
  A. คลิก เปิด
 • 23. 

  ขั้นตอนแรกของการลบตารางคือข้อใด

  • A. 

   คลิก ชื่อตาราง

  • B. 

   คลิก ไอคอนลบ

  • C. 

   ดับเบิ้ลคลิกชื่อตาราง

  • D. 

   คลิกชื่อตาราง > คลิกแก้ไข

  Correct Answer
  A. คลิก ชื่อตาราง
  Explanation
  The first step of deleting a table is to click on its name.

  Rate this question:

 • 24. 

  การเลื่อนเคอร์เซอร์ไปพิมพ์ในเขตข้อมูลถัดไปทำได้อย่างไร

  • A. 

   กดปุ่ม Alt

  • B. 

   กดปุ่ม Del

  • C. 

   กดปุ่ม Tab

  • D. 

   กดปุ่ม Insert

  Correct Answer
  C. กดปุ่ม Tab
  Explanation
  Pressing the Tab key allows the cursor to move to the next data field, making it possible to type in the next set of data.

  Rate this question:

 • 25. 

  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของฟอร์ม

  • A. 

   ส่วนที่ใช้สร้างตาราง

  • B. 

   ส่วนที่ใช้ติดต่อกับผู้ใช้

  • C. 

   ส่วนที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมุล

  • D. 

   ส่วนที่ใช้ติดต่อกับทั้งผู้ใช้และฐานข้อมูล

  Correct Answer
  A. ส่วนที่ใช้สร้างตาราง
  Explanation
  The correct answer is "ส่วนที่ใช้สร้างตาราง" (the part used to create tables). This is because the question asks for the option that does not represent the meaning of a form. While the other options involve interacting with users, databases, or both, creating tables is not directly related to the purpose of a form, which is typically used for inputting or displaying data.

  Rate this question:

 • 26. 

  การสร้างฟอร์มโดยใช้ตัวช่วยสร้าง เมื่อคลิกเลือกตารางแล้วทำอย่างไรต่อ

  • A. 

   คลิกถัดไป

  • B. 

   เลือกลักษณะพื้นหลัง

  • C. 

   เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ

  • D. 

   เลือกเค้าโครงตามต้องการ

  Correct Answer
  C. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการ
  Explanation
  After selecting a table, the next step is to choose the desired data range.

  Rate this question:

 • 27. 

  เมื่อดับเบิ้ลคลิกสร้างฟอร์มในมุมมองออกแบบแล้วขั้นต่อไปทำอย่างไร

  • A. 

   ดับเบิ้ลคลิกที่ฟิลด์ที่ต้องการ

  • B. 

   คลิกขวาที่ไม้บรรทัด > คลิกคุณสมบัติ

  • C. 

   คลิกที่เขตข้อมูล > คลิก Copy > คลิก Pate

  • D. 

   คลิกขวาที่เขตข้อมูล > คลิก Copy > คลิกPaste

  Correct Answer
  B. คลิกขวาที่ไม้บรรทัด > คลิกคุณสมบัติ
  Explanation
  After double-clicking to create a form in design view, the next step is to right-click on the field you want and then click on "Properties". This will allow you to access and modify the properties of the selected field.

  Rate this question:

 • 28. 

  ถ้าต้องการเพิ่มข้อความลงในฟอร์ม ต้องใช้แถบเครื่องมือใด

  • A. 

   Menu bar

  • B. 

   Toolbox

  • C. 

   Formatting Toolbar

  • D. 

   Form Design Toolbar

  Correct Answer
  B. Toolbox
  Explanation
  The toolbox is used to add and customize various elements in a form, such as text boxes, buttons, checkboxes, and more. It provides a set of tools or controls that can be dragged and dropped onto the form to add functionality or design elements. The menu bar, formatting toolbar, and form design toolbar do not provide the same functionality as the toolbox when it comes to adding and customizing form elements.

  Rate this question:

 • 29. 

  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างฟอร์มจากหลายตาราง

  • A. 

   ข้อมูลที่นำมาสร้างต้องนำมาจากตารางหลายตารางที่มีความสัมพันธ์กัน

  • B. 

   ข้อมูลจากหลายตารางที่ไม่มีความสัมพันธ์กันก็ได้

  • C. 

   นำข้อมุลจาก 2 ตารางก็ได้

  • D. 

   นำข้อมูลจากแบบสอบถาม

  Correct Answer
  A. ข้อมูลที่นำมาสร้างต้องนำมาจากตารางหลายตารางที่มีความสัมพันธ์กัน
  Explanation
  The correct answer is "ข้อมูลที่นำมาสร้างต้องนำมาจากตารางหลายตารางที่มีความสัมพันธ์กัน" which means "The data used for creating the form must come from multiple tables that are related to each other". This statement correctly explains that when creating a form, the data should be sourced from multiple tables that have relationships with each other. This ensures that the form accurately represents the interconnected data and maintains data integrity.

  Rate this question:

 • 30. 

  เมื่อต้องการแก้ไขฟอร์มชื่อประวัตินักเรียน ต้องทำอย่างไร

  • A. 

   คลิกชื่อฟอร์มประวัตินักเรียน > คลิกเปิด

  • B. 

   คลิกชื่อฟอร์มประวัตินักเรียน > คลิกสร้าง

  • C. 

   คลิกชื่อฟอร์มประวัตินักเรียน > คลิกแก้ไข

  • D. 

   คลิกชื่อฟอร์มประวัตินักเรียน > คลิกออกแบบ

  Correct Answer
  D. คลิกชื่อฟอร์มประวัตินักเรียน > คลิกออกแบบ
  Explanation
  To edit a student's profile form, you need to click on the name of the form and then click on "Design". This allows you to make changes to the form layout and content.

  Rate this question:

 • 31. 

  ขั้นตอนสุดท้ายของการลบฟอร์มคือข้อใด

  • A. 

   คลิกถัดไป

  • B. 

   คลิกไม่ใช่

  • C. 

   ดับเบิ้ลคลิกชื่อตาราง

  • D. 

   ปรากฎหน้าต่างถาม ต้องการลบฟอร์มหรือไม่ > คลิกใช่

  Correct Answer
  D. ปรากฎหน้าต่างถาม ต้องการลบฟอร์มหรือไม่ > คลิกใช่
  Explanation
  The final step of deleting the form is to click "Yes" when the prompt window appears asking if you want to delete the form.

  Rate this question:

 • 32. 

  ข้อใดคือความหมายของรายงาน

  • A. 

   เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่ใช้โต้ตอบกับผู้ใช้

  • B. 

   เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่ใช้รับข้อมูลกับผู้ใช้

  • C. 

   เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล

  • D. 

   เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่ใช้ในการพิมพ์หรือแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล

  Correct Answer
  D. เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่ใช้ในการพิมพ์หรือแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล
  Explanation
  The correct answer states that a report is a type of object used for printing or displaying data from a database. This means that a report is a tool or medium that allows users to present information from a database in a readable and organized format. Reports are commonly used in various industries and fields to summarize and present data in a way that is easy to understand and analyze.

  Rate this question:

 • 33. 

  การสร้างรายงานโดยใช้ตัวช่วยสร้าง หลังจากเลือกเขตข้อมูลที่ต้องการแล้ว คลิกถัดไป ขั้นต่อไปทำอย่างไร

  • A. 

   แสดงหน้าต่างจัดเรียงข้อมูล

  • B. 

   แสดงหน้าต่างเลือกลักษณะของรายงาน

  • C. 

   แสดงหน้าต่างการเพิ่มระดับกลุ่มให้เลือก

  • D. 

   แสดงหน้าต่างให้เลือกเค้าโครงของรายงาน

  Correct Answer
  C. แสดงหน้าต่างการเพิ่มระดับกลุ่มให้เลือก
  Explanation
  After selecting the desired data set, clicking on the next step will display a window to select the grouping level. This means that the user can choose how to group the data in the report.

  Rate this question:

 • 34. 

  การสร้างรายงานในมุมมองออกแบบ เมื่อคลิกเลือกวัตถุรายงาน > คลิกสร้าง จะมีกล่องโต้ตอบการสร้างรายงานปรากฎขึ้นมา นักเรียนต้องทำอย่างไรต่อ

  • A. 

   คลิกถัดไป

  • B. 

   คลิกเลือกเค้าโครง

  • C. 

   คลิกเลือกชื่อเขตข้อมุล

  • D. 

   คลิกเลือกตาราง/แบบสอบถาม

  Correct Answer
  D. คลิกเลือกตาราง/แบบสอบถาม
  Explanation
  When creating a report in design view, after selecting the report object and clicking "Create," a dialog box will appear. To continue, the student should click on "Select Table/Query." This suggests that the student needs to choose a table or query to include in the report.

  Rate this question:

 • 35. 

  การแก้ไขรายงาน หลังจากคลิกชื่อรายงานแล้ว ขั้นต่อไปทำอย่างไร

  • A. 

   คลิกเปิด

  • B. 

   คลิกสร้าง

  • C. 

   คลิกแก้ไข

  • D. 

   คลิกออกแบบ

  Correct Answer
  D. คลิกออกแบบ
  Explanation
  After clicking on the report name, the next step is to click on "คลิกออกแบบ" which means "click on design" in English. This suggests that the user should click on this option in order to proceed with editing the report after selecting it.

  Rate this question:

 • 36. 

  การลบรายงาน จะมีกล่องข้อความแสดง ถามว่า ต้องการลบรายงานนี้อย่างถาวรหรือไม่ ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกที่อะไร

  • A. 

   คลิก ใช่

  • B. 

   คลิก ออก

  • C. 

   คลิก ไม่ใช่

  • D. 

   คลิก ยกเลิก

  Correct Answer
  C. คลิก ไม่ใช่
  Explanation
  The correct answer is "คลิก ไม่ใช่" (Click No). This is because the question asks whether you want to delete the report permanently or not, and if you want to cancel the deletion, you should click "No".

  Rate this question:

 • 37. 

  ในการสร้างฐานข้อมูล จะต้องสร้างสิ่งใดก่อน

  • A. 

   ตาราง

  • B. 

   แบบสอบถาม

  • C. 

   ฟอร์ม

  • D. 

   รายงาน

  Correct Answer
  A. ตาราง
  Explanation
  ในการสร้างฐานข้อมูล จะต้องสร้างตารางก่อนเพื่อเก็บข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บ ตารางเป็นโครงสร้างหลักของฐานข้อมูลที่กำหนดชื่อและประเภทของข้อมูลที่จะถูกเก็บไว้ และสามารถกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างตารางได้ ซึ่งตารางจะเป็นฐานในการสร้างและจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลอื่นๆ อย่างเช่น แบบสอบถาม ฟอร์ม และรายงาน

  Rate this question:

 • 38. 

  แฟ้มข้อมูลที่สร้างในโปรแกรม Microsoft Access 2010 เป็นแฟ้มข้อมูลที่มีนามสกุลตามข้อใด

  • A. 

   *.acd

  • B. 

   *.doc

  • C. 

   *.mdb

  • D. 

   *.accdb

  Correct Answer
  D. *.accdb
  Explanation
  The correct answer is *.accdb. In Microsoft Access 2010, the file extension for the data files created is *.accdb. This extension represents a Microsoft Access database file in the newer version of Access. The older version of Access used the *.mdb extension for database files.

  Rate this question:

 • 39. 

  ชนิดข้อมูลแบบใดที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษร

  • A. 

   Text

  • B. 

   Number

  • C. 

   Date/Time

  • D. 

   OLE Object

  Correct Answer
  A. Text
  Explanation
  The correct answer is "Text" because text data type is used to store alphanumeric characters, such as letters, numbers, and special characters. It is commonly used for storing names, addresses, descriptions, and any other textual information.

  Rate this question:

 • 40. 

  ชนิดข้อมูลแบบใดที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ใช้คำนวณค่า

  • A. 

   Text

  • B. 

   Number

  • C. 

   Date/Time

  • D. 

   Hyperlink

  Correct Answer
  B. Number
  Explanation
  Number data type is used to store numerical values that are used for calculations. This data type allows for mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division to be performed on the stored values. It is commonly used for storing variables such as integers and floating-point numbers.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.