แบบทดสอบเรื่องสถิติ

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By BURINA
B
BURINA
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 15,937
: 10 | Attempts: 15,949

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่องสถิติ - Quiz

กรุณาพิมพ์ชื่อทุกครั้งก อนเริ่มทำแบบทดสอบนะคะ....จ ากนั้นคลิก STARTและเริ่มทำแบบทดสอบ คลิกคำตอบสุดท้าย คะแนนของคุณจะปรากฏค่ะ....เ ณฑ์ผ่าน 60% ถ้าไม่ผ่านฝห้เริ่มทำใหม อีกครั้ง...พร้อมแล้ว...เชิญ ำแบบทดสอบค่ะ


Questions and Answers
 • 1. 

  สถิติแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท

  • A.

   2

  • B.

   3

  • C.

   4

  • D.

   5

  Correct Answer
  A. 2
  Explanation
  There are two types of statistics: descriptive statistics and inferential statistics. Descriptive statistics involves organizing, summarizing, and presenting data in a meaningful way, such as through measures of central tendency and dispersion. Inferential statistics involves making predictions or inferences about a population based on a sample of data.

  Rate this question:

 • 2. 

  ถ้าเรานำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์  โดยเลือกจากข้อมูลทั้งหมด เรียกข้อมูลชุดนี้อย่างไร . 

  • A.

   Sample

  • B.

   Exsample

  • C.

   Population

  • D.

   Information

  Correct Answer
  C. Population
  Explanation
  The correct answer is "Population" because the question is asking how we refer to the data that is collected and analyzed from all the available information. The term "Population" is commonly used in statistics to describe the entire set of individuals or objects that are of interest in a particular study or analysis.

  Rate this question:

 • 3. 

  ข้อมูลและข่าวสารที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร

  • A.

   ทันสมัย

  • B.

   ถูกต้อง ทันสมัย มีความเชื่อถือได้

  • C.

   เป็นข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูง

  • D.

   มีการสัมภาษณ์จากผู้รู้อย่างเดียว

  Correct Answer
  B. ถูกต้อง ทันสมัย มีความเชื่อถือได้
  Explanation
  The given correct answer suggests that good information and news should be accurate, up-to-date, and reliable. It should be considered trustworthy and popular. Additionally, it should be based on interviews with knowledgeable individuals.

  Rate this question:

 • 4. 

  ข้อ     ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพ สถานการณ์ต่าง ๆ เรียกว่าข้อใด . 

  • A.

   ตัวอย่าง

  • B.

   ประชากร

  • C.

   ข้อมูล

  • D.

   สถิติ

  Correct Answer
  C. ข้อมูล
  Explanation
  The correct answer is "ข้อมูล" because it refers to information or data that can be used to describe or analyze a situation or condition. The other options, "ประชากร" (population) and "สถิติ" (statistics), are specific types of data that can be used as part of the overall information or data.

  Rate this question:

 • 5. 

        ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ   

  • A.

   ความดันโลหิตของคน

  • B.

   เลขประจำตัวนักเรียน

  • C.

   หมายเลขโทรศัพท์

  • D.

   ขนาดของเสื้อนักเรียน

  Correct Answer
  A. ความดันโลหิตของคน
  Explanation
  The question asks for quantitative data, which refers to numerical measurements or quantities. "ความดันโลหิตของคน" (blood pressure of people) is a quantitative data as it involves measuring and recording numerical values. On the other hand, "เลขประจำตัวนักเรียน" (student ID number), "หมายเลขโทรศัพท์" (phone number), and "ขนาดของเสื้อนักเรียน" (size of student's shirt) are not quantitative data as they do not involve numerical measurements.

  Rate this question:

 • 6. 

        ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ    

  • A.

   รายได้ของคนในครอบครัว

  • B.

   ความยาวของห้องเรียน

  • C.

   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

  • D.

   เพศของคนในครอบครัว

  Correct Answer
  D. เพศของคนในครอบครัว
  Explanation
  The question asks for the option that represents qualitative data. Qualitative data refers to information that is descriptive in nature and cannot be measured or counted. In this case, the option "เพศของคนในครอบครัว" (gender of the people in the family) represents qualitative data as it describes the characteristics or qualities of the individuals in the family rather than providing numerical or measurable information.

  Rate this question:

 • 7. 

         การสำมะโน หมายถึงข้อใด

  • A.

   เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้เวลาน้อย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก

  • B.

   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ผู้เก็บอื่นได้รวบรวมไว้แล้ว

  • C.

   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยเดียวของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษา

  • D.

   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษา

  Correct Answer
  D. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษา
  Explanation
  The correct answer states that "การสำมะโน (Sampling)" refers to collecting data from every unit of the population or the thing we want to study. This means that we collect information from every individual or item in the population of interest, rather than just a selected sample.

  Rate this question:

 • 8. 

       ข้อมูลชุดนี้ประกอบด้วย 23 , 59 ,11, 41, 72,32, 51 , 84 , 91 19.)  จงหาค่าของ P50

  • A.

   32

  • B.

   51

  • C.

   59

  • D.

   72

  Correct Answer
  B. 51
  Explanation
  The given set of data is arranged in ascending order: 11, 23, 32, 41, 51, 59, 72, 84, 91. The P50, also known as the median, is the middle value in a set of data. Since there are 9 values in the set, the middle value would be the 5th value, which is 51. Therefore, the correct answer is 51.

  Rate this question:

 • 9. 

        ข้อมูลชุดนี้ประกอบด้วย 23 , 59 ,11, 41, 72,32, 51 , 84 , 91 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

  • A.

   51.50

  • B.

   51.55

  • C.

   51.56

  • D.

   51.57

  Correct Answer
  C. 51.56
  Explanation
  The given set of numbers is 23, 59, 11, 41, 72, 32, 51, 84, 91. To find the average, we sum up all the numbers and divide by the total count. Adding up all the numbers gives us 454. Since there are 9 numbers in the set, dividing 454 by 9 gives us an average of 50.44. Therefore, the correct answer of 51.56 is not accurate.

  Rate this question:

 • 10. 

  ข้อมูลที่กำหนดให้ คือ 3, 4, 2, 7, 9, 4, 5, 7, 4, 6  จงหา  Median

  • A.

   4

  • B.

   4.5

  • C.

   5

  • D.

   5.5

  Correct Answer
  B. 4.5
  Explanation
  The given data set is: 3, 4, 2, 7, 9, 4, 5, 7, 4, 6. To find the median, we need to arrange the data in ascending order: 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 9. Since the data set has an even number of values, the median is the average of the middle two values, which are 4 and 5. Adding them and dividing by 2 gives us 4.5. Therefore, the median of the given data set is 4.5.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Mar 27, 2013
  Quiz Created by
  BURINA
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.