แบบทดสอบเรื่องสถิติ

10 | Attempts: 14578
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบเรื่องสถิติ - Quiz

กรุณาพิมพ์ชื่อทุกครั้งก อนเริ่มทำแบบทดสอบนะคะ....จ ากนั้นคลิก STARTและเริ่มทำแบบทดสอบ คลิกคำตอบสุดท้าย คะแนนของคุณจะปรากฏค่ะ....เ ณฑ์ผ่าน 60% ถ้าไม่ผ่านฝห้เริ่มทำใหม อีกครั้ง...พร้อมแล้ว...เชิญ ำแบบทดสอบค่ะ


Questions and Answers
 • 1. 
  สถิติแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 2. 
  ถ้าเรานำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์  โดยเลือกจากข้อมูลทั้งหมด เรียกข้อมูลชุดนี้อย่างไร . 
  • A. 

   Sample

  • B. 

   Exsample

  • C. 

   Population

  • D. 

   Information

 • 3. 
  ข้อมูลและข่าวสารที่ดี ควรมีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   ทันสมัย

  • B. 

   ถูกต้อง ทันสมัย มีความเชื่อถือได้

  • C. 

   เป็นข้อมูลที่ได้รับความนิยมสูง

  • D. 

   มีการสัมภาษณ์จากผู้รู้อย่างเดียว

 • 4. 
  ข้อ     ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาพ สถานการณ์ต่าง ๆ เรียกว่าข้อใด . 
  • A. 

   ตัวอย่าง

  • B. 

   ประชากร

  • C. 

   ข้อมูล

  • D. 

   สถิติ

 • 5. 
        ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ   
  • A. 

   ความดันโลหิตของคน

  • B. 

   เลขประจำตัวนักเรียน

  • C. 

   หมายเลขโทรศัพท์

  • D. 

   ขนาดของเสื้อนักเรียน

 • 6. 
        ข้อใดเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ    
  • A. 

   รายได้ของคนในครอบครัว

  • B. 

   ความยาวของห้องเรียน

  • C. 

   จำนวนนักเรียนในโรงเรียนศรีตระกูลวิทยา

  • D. 

   เพศของคนในครอบครัว

 • 7. 
         การสำมะโน หมายถึงข้อใด
  • A. 

   เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้เวลาน้อย ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก

  • B. 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ผู้เก็บอื่นได้รวบรวมไว้แล้ว

  • C. 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยเดียวของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษา

  • D. 

   การเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุก ๆ หน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษา

 • 8. 
       ข้อมูลชุดนี้ประกอบด้วย 23 , 59 ,11, 41, 72,32, 51 , 84 , 91 19.)  จงหาค่าของ P50
  • A. 

   32

  • B. 

   51

  • C. 

   59

  • D. 

   72

 • 9. 
        ข้อมูลชุดนี้ประกอบด้วย 23 , 59 ,11, 41, 72,32, 51 , 84 , 91 จงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต
  • A. 

   51.50

  • B. 

   51.55

  • C. 

   51.56

  • D. 

   51.57

 • 10. 
  ข้อมูลที่กำหนดให้ คือ 3, 4, 2, 7, 9, 4, 5, 7, 4, 6  จงหา  Median
  • A. 

   4

  • B. 

   4.5

  • C. 

   5

  • D. 

   5.5

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.