แบบทดสอบความรู้เรื่อง รำวงมาตรฐาน

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tungtaenoi
T
Tungtaenoi
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 31,094
: 10 | Attempts: 31,391

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบความรู้เรื่อง รำวงมาตรฐาน - Quiz

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุก นสู่การทำแบบทดสอบความรู ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อลงใ ช่อง you name  แล้วคลิกปุ่ม start Quiz  เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบควา รู้ เมื่อกดคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของนักเรียนก็จะปรา ฏน่ะค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีน่ะค่ะ


Questions and Answers
 • 1. 

  1.  ท่ารำส่าย ใช้ประกอบการรำของเพลงใด

  • A. 

   ก. เพลงงามแสงเดือน

  • B. 

   ข. เพลงชาวไทย

  • C. 

   ค. เพลงรำมาซิมารำ

  • D. 

   ง. เพลงคืนเดือนหงาย

  Correct Answer
  C. ค. เพลงรำมาซิมารำ
  Explanation
  The correct answer is "เพลงรำมาซิมารำ". This is because "รำมาซิมารำ" is a traditional Thai dance that is often performed in festivals and special occasions. It is characterized by graceful movements and intricate choreography. The music that accompanies this dance is known as "เพลงรำมาซิมารำ".

  Rate this question:

 • 2. 

  2.  เพลงในข้อใดเป็นเพลงรำวงมาตรฐาน

  • A. 

   ก. เพลงลอยกระทง

  • B. 

   ข. เพลงงามแสงเดือน

  • C. 

   ค. เพลงรำอวยพร

  • D. 

   ง. เพลงปีใหม่

  Correct Answer
  B. ข. เพลงงามแสงเดือน
  Explanation
  The correct answer is เพลงงามแสงเดือน because it is a traditional folk song that is commonly performed in various cultural events and festivals. It is considered a standard and well-known song in the repertoire of Thai folk music. The other options, เพลงลอยกระทง, เพลงรำอวยพร, and เพลงปีใหม่, are also traditional songs but they are not as widely recognized or performed as เพลงงามแสงเดือน.

  Rate this question:

 • 3. 

  3.  การรำเป็นคู่หญิง – ชาย และเดินรำเป็นวง หมายถึงการแสดงประเภทใด

  • A. 

   ก. รำเดี่ยว

  • B. 

   ข. รำคู่

  • C. 

   ค. รำแม่บท

  • D. 

   ง. รำวง

  Correct Answer
  D. ง. รำวง
  Explanation
  The correct answer is ง. รำวง. This is because the question states that the dance is performed by a pair of male and female dancers in a circle. This description matches the characteristics of a traditional Thai dance called "Ram Wong," which is a group dance performed in a circle. Therefore, the correct answer is ง. รำวง.

  Rate this question:

 • 4. 

  4.  เพลงในข้อใดหมายถึงเพลงรำวง

  • A. 

   ก. เพลงแม่บท

  • B. 

   ข. เพลงฟ้อนเล็บ

  • C. 

   ค. เพลงลอยกระทง

  • D. 

   ง. เพลงลาวจ้อย

  Correct Answer
  C. ค. เพลงลอยกระทง
  Explanation
  The correct answer is "ค. เพลงลอยกระทง" because "เพลงลอยกระทง" is a type of traditional Thai folk song that is often performed during the Loy Krathong festival. It is a song that accompanies the floating of small, decorated baskets called "krathong" on water. This type of song is typically rhythmic and melodic, and is meant to create a festive and joyful atmosphere during the festival.

  Rate this question:

 • 5. 

  5.  เพลงรำวงมาตรฐานมีกี่เพลง

  • A. 

   ก. 8 เพลง

  • B. 

   ข. 10 เพลง

  • C. 

   ค. 12 เพลง

  • D. 

   ง. 14 เพลง

  Correct Answer
  B. ข. 10 เพลง
  Explanation
  The correct answer is ข. 10 เพลง. This is because the question asks how many songs are in a standard circle dance. The answer option ข. 10 เพลง indicates that there are 10 songs in a standard circle dance.

  Rate this question:

 • 6. 

  6. รำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากอะไร

  • A. 

   ก. รำวง

  • B. 

   ข. รำโทน

  • C. 

   ค. รำส่าย

  • D. 

   ง. รำยั่ว

  Correct Answer
  B. ข. รำโทน
  Explanation
  The correct answer is "ข. รำโทน". The question asks about the evolution of the standard dance. "รำโทน" refers to the traditional Thai dance form, which has evolved over time to become the standard dance. Therefore, it can be inferred that the evolution of the standard dance came from "รำโทน".

  Rate this question:

 • 7. 

  7.  เพลงในข้อใดที่มีท่านาฏยศัพท์เหมือนกัน

  • A. 

   ก. เพลงรำมาซิมารำ กับ เพลงยอดชายใจหาญ

  • B. 

   ข. เพลงงามแสงเดือน กับ เพลงคืนเดือนหงาย

  • C. 

   ค. เพลงชาวไทย กับ เพลงดอกไม้ของชาติ

  • D. 

   ง. เพลงบูชานักรบ กับ เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

  Correct Answer
  B. ข. เพลงงามแสงเดือน กับ เพลงคืนเดือนหงาย
  Explanation
  The correct answer is ข. เพลงงามแสงเดือน กับ เพลงคืนเดือนหงาย. This is because both songs are related to the moon. "เพลงงามแสงเดือน" translates to "Song of the Beautiful Moonlight" and "เพลงคืนเดือนหงาย" translates to "Song of the Moonlit Night". Both songs likely have similar themes and imagery associated with the moon and its beauty.

  Rate this question:

 • 8. 

  8.  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการรำวงมาตรฐาน คือเครื่องดนตรีใด

  • A. 

   ก. ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง

  • B. 

   ข. ฉิ่ง ฉาบ กลอง

  • C. 

   ค. ฉิ่ง กรับ โหม่ง

  • D. 

   ง. ฉิ่ง กรับ โทน

  Correct Answer
  D. ง. ฉิ่ง กรับ โทน
  Explanation
  The correct answer is ง. ฉิ่ง กรับ โทน. This is because the question is asking for the standard musical instruments used in a traditional ensemble. The instruments mentioned in option ง, which are "ฉิ่ง" (ching), "กรับ" (grab), and "โทน" (ton), are commonly used in traditional Thai music ensembles and are considered standard instruments.

  Rate this question:

 • 9. 

  9.  ท่ารำใดที่ทำมือจีบหงายชายพกกับวงบน                                                                                                                            

  • A. 

   ก. ท่าสอดสร้อยมาลา

  • B. 

   ข. ท่าชักแป้งผัดหน้า

  • C. 

   ค. ท่าช้างประสานงา

  • D. 

   ง. ท่ารำส่าย

  Correct Answer
  A. ก. ท่าสอดสร้อยมาลา
  Explanation
  The correct answer is ก. ท่าสอดสร้อยมาลา (The Necklace Dance).

  Rate this question:

 • 10. 

  10. การรำวงจะเคลื่อนวงไปทางทิศใด                                                                                                                                         

  • A. 

   ก. ตามเข็มนาฬิกา

  • B. 

   ข. ทวนเข็มนาฬิกา

  • C. 

   ค. ตามความถนัด

  • D. 

   ง. ตามความตกลงของผู้รำ

  Correct Answer
  B. ข. ทวนเข็มนาฬิกา
  Explanation
  The correct answer is "ข. ทวนเข็มนาฬิกา" which means "counterclockwise" in English. This is the direction in which the dance will move.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.