แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา Quiz

20 | Total Attempts: 1418

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบความรู้ด้านการวิจัยทางการศึกษา Quiz - Quiz

เป็นแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย


Questions and Answers
 • 1. 
  การคาดคะเนคำตอบของการวิจัยอย่างมีเหตุผล  ตรงกับข้อใด
  • A. 

   ความมุ่งหมายการวิจัย

  • B. 

   สมมุติฐานการวิจัย

  • C. 

   การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

  • D. 

   การอภิปรายผลการวิจัย

 • 2. 
  .  “ด.ช.แดงขาดเรียนบ่อย ๆ”   ควรตั้งคำถามการวิจัยว่าอย่างไรจึงจะเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   ทำไม ด.ช.แดงจึงขาดเรียน

  • B. 

   จะแก้ปัญหาการขาดเรียนของด.ช.แดงอย่างไร

  • C. 

   ห้องเรียนมีปัญหาอะไร ด.ช.แดงจึงขาดเรียน

  • D. 

   ทางบ้าน ด.ช.แดงมีปัญหาอะไร จึงต้องขาดเรียน

 • 3. 
  “ด.ช.ดำไม่ชอบทำงานรวมกลุ่มกับเพื่อน”  ควรใช้วิธีการใดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
  • A. 

   การทดสอบ

  • B. 

   การสังเกต

  • C. 

   การสัมภาษณ์

  • D. 

   การใช้แบบสอบถาม

 • 4. 
  “ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำเนื่องจากนักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน”  ควรออกแบบการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในลักษณะใด
  • A. 

   เชิงทดลองพัฒนาสื่อนวัตกรรม

  • B. 

   เชิงสำรวจหาสาเหตุปัญหา

  • C. 

   เชิงปริมาณอ้างอิงทฤษฎีการเรียนรู้

  • D. 

   เชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาการเรียนรู้

 • 5. 
  “ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์”  หัวข้อวิจัยนี้ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในการเก็บรวบรวมข้อมูล
  • A. 

   แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า

  • B. 

   แบบทดสอบอิงเกณฑ์

  • C. 

   แบบสังเกตพฤติกรรม

  • D. 

   แบบสัมภาษณ์

 • 6. 
  .  “การวิเคราะห์ความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกของนักเรียนชั้น  ป.5  โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ จำนวน  40  คน”  ควรใช้สถิติใดวิเคราะห์ความแตกต่าง
  • A. 

   T-test

  • B. 

   E1/E2

  • C. 

   EI

  • D. 

   S.D.

 • 7. 
  ความสำคัญของการวิจัยควรนำเสนอในส่วนใด
  • A. 

   บทที่ 1

  • B. 

   บทที่ 3

  • C. 

   บทที่ 4

  • D. 

   บทที่ 5

 • 8. 
  “การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา”  ควรหาคุณภาพเครื่องมืออย่างไร
  • A. 

   ค่าความเชื่อมั่นของครอนบาค

  • B. 

   ประสิทธิภาพ E1/E2

  • C. 

   หาค่าความยากง่าย

  • D. 

   หาค่าอำนาจจำแนก

 • 9. 
  “การพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดของโรงเรียนบ้านแดง”  ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
  • A. 

   วิจัยเชิงประเมิน

  • B. 

   วิจัยเชิงทดลอง

  • C. 

   วิจัยเชิงบรรยาย

  • D. 

   วิจัยเชิงปฏิบัติการ

 • 10. 
  หากต้องการทราบว่า  การสอนโดยใช้สื่อประสมส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกว่าการสอนแบบบรรยาย  ควรออกแบบการวิจัยอย่างไร
  • A. 

   ให้การสอนแบบบรรยายเป็นกลุ่มควบคุม

  • B. 

   ให้ครูผู้สอน 2 คน สอนคนละแบบ

  • C. 

   ให้นักเรียนกลุ่มเดียวเรียนทั้ง 2 แบบ

  • D. 

   ใช้ข้อสอบก่อนและหลังเรียนคนละฉบับ

 • 11. 
  “ชุดการสอนเรื่องการเพาะเห็ดฟาง  มีค่า  E1/E2  เท่ากับ  82.12/83.15”   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค่า  E1
  • A. 

   เป็นผลการทดสอบก่อนเรียน

  • B. 

   เป็นคะแนนระหว่างเรียน

  • C. 

   เป็นผลการทดสอบหลังเรียน

  • D. 

   เป็นผลการสอบรวม

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการวิจัย
  • A. 

   การค้นคว้าหาความจริงที่ได้กระทำซ้าแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งได้ข้อสรุปที่พึงพอใจ

  • B. 

   เป็นกระบวนการในการเสาะหาข้อเท็จจริง โดยใช้วิธีเชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่

  • C. 

   เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับค้นหาข้อเท็จจริงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา แล้วสรุปเป็น กฎเกณฑ์ขึ ้นมาใหม

  • D. 

   เป็นการศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงด้วยระบบอันถูกต้องเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ในสิ่งที่วิจัย นั้น

 • 13. 
  “การพัฒนาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้น  ป.  6”  ข้อใดคือตัวแปรที่ต้องการศึกษา
  • A. 

   เพศ

  • B. 

   ระดับชั้น

  • C. 

   วิธีการพัฒนา

  • D. 

   พฤติกรรมการอ่าน

 • 14. 
   “เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู  โรงเรียนดัดดรุณี”  ความมุ่งหมายของการวิจัยนี้  ควรใช้สถิติข้อใดนำเสนอข้อมูล
  • A. 

   ค่าเฉลี่ย และร้อยละ

  • B. 

   E1/E2

  • C. 

   การทดสอบ T-test

  • D. 

   การทดสอบไคว์สแควร์

 • 15. 
  สมมุติฐานการวิจัยควรกำหนดไว้ในส่วนใดของรายงาน
  • A. 

   บทที่ 1

  • B. 

   บทที่ 3

  • C. 

   บทที่ 4

  • D. 

   บทที่ 5

 • 16. 
  ชื่องานวิจัยใดเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา
  • A. 

   ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

  • B. 

   สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู โรงเรียนดัดดรุณี

  • C. 

   การศึกษาพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ

  • D. 

   ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนของนักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนโคกอีหลวย

 • 17. 
  จากข้อ  17  สรุปได้ว่าอย่างไร
  • A. 

   นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

  • B. 

   นวัตกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

  • C. 

   จากการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

  • D. 

   จากการสอนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ที่ระดับ .05

 • 18. 
  เมื่อดำเนินการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านในชั้นเรียน  พบว่า  มีนักเรียน  2  คน  จาก  45  คน  ที่อ่านไม่ได้  ควรดำเนินการออกแบบการวิจัยแก้ปัญหาอย่างไร
  • A. 

   วิจัยเชิงทดลองพัฒนานวัตกรรม

  • B. 

   วิจัยเชิงประเมินเพื่อแก้ปัญหา

  • C. 

   ศึกษารายกรณีแก้ปัญหา

  • D. 

   พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้

 • 19. 
  การวิจัยในชั้นเรียนจัดเป็นการวิจัยรูปแบบใด
  • A. 

   การวิจัยเชิงปริมาณ

  • B. 

   การวิจัยเชิงบรรยาย

  • C. 

   การวิจัยเพื่อสร้างทฤษฎี

  • D. 

   การวิจัยปฏิบัติการ

 • 20. 
  จุดมุ่งหมายของการวิจัย มีความจำเป็นอย่างไร
  • A. 

   เป็นการกำหนดหัวข้อของงานวิจัย

  • B. 

   บอกให้ทราบว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาค้นคว้าอะไร

  • C. 

   บอกแนวทางการแก้ไขและพัฒนางานวิจัย

  • D. 

   บอกให้ทราบถึงรูปแบบการวิจัย

Back to Top Back to top