ข้อสอบชุดที่ 4 เรื่อง ประเภทเพลงสากล

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Tonsound7
T
Tonsound7
Community Contributor
Quizzes Created: 6 | Total Attempts: 34,564
: 10 | Attempts: 1,517

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบชุดที่ 4 เรื่อง ประเภทเพลงสากล - Quiz

ข้อสอบ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่มีความสนใจทาง ้านดนตรี โดยครูสมเกียรติ เวชภูติ


Questions and Answers
 • 1. 

  "เพลงศาสนาหรือดนตรีศาสนา" มีความหมายตรงกับข้อใด

  • A.

   Church music

  • B.

   Secular music

  • C.

   Oratorio

  • D.

   Cantata

  Correct Answer
  A. Church music
  Explanation
  The correct answer is Church music. Church music refers to music that is specifically composed for religious worship or ceremonies. It is often performed in churches or other places of worship and is intended to enhance the religious experience and convey spiritual messages. This type of music is typically characterized by its sacred lyrics, use of hymns, and traditional melodies that are associated with religious traditions.

  Rate this question:

 • 2. 

  คำว่า "ดนตรีบ้าน" มีความหมายตรงกับข้อใด 

  • A.

   Church music

  • B.

   Sacred music

  • C.

   Secular music

  • D.

   Cantata

  Correct Answer
  C. Secular music
  Explanation
  The term "ดนตรีบ้าน" in Thai translates to "folk music" in English. Folk music is a genre of music that is traditionally passed down through generations within a specific cultural group or community. It is often associated with rural or indigenous communities and reflects their customs, traditions, and way of life. Secular music refers to music that is not religious or sacred in nature, and it encompasses various genres including folk music. Therefore, the correct answer is secular music.

  Rate this question:

 • 3. 

  "บทร้องในศาสนานิกายโรมันคาทอลิค ร้องแบบประสานเสียง เพิ่งมีดนตรีประกอบเมื่อ ศตวรรษที่ 17   ตัวอย่างเพลง Mass Mozart, Mass in C Minor"  มีความหมายตรงกับข้อใด

  • A.

   คอรอล (Chorale)

  • B.

   ฮีมน์ (Hymn)

  • C.

   แมส (Mass)

  • D.

   โมเตท (motet)

  Correct Answer
  C. แมส (Mass)
  Explanation
  The given question asks for the meaning of the term "บทร้องในศาสนานิกายโรมันคาทอลิค ร้องแบบประสานเสียง" which translates to "Choral song in the Roman Catholic religion, sung in harmony, with music composed in the 17th century". The correct answer is "แมส (Mass)" because a Mass is a form of religious worship service in the Roman Catholic Church that includes choral music sung in harmony.

  Rate this question:

 • 4. 

  "เป็นเพลงสวดที่มีเนื้อหา เนื้อเพลงเกี่ยวกับความทุกข์ยากของพระเยซู    รีเควี่ยม (Requiem)    เป็นเพลงสวดที่เกี่ยวกับความตาย ร้องในโบสถ์โรมันคาทอลิคในพิธีฝังศพ หรือวันครบรองแห่งความตาย หรือวันรวมวิญญาณของศาสนาคริสต์คือ วันที่ 2 พ.ย. ของทุก ๆ ปี" เป็นความหมายของเพลงในข้อใด

  • A.

   แคนตาต้า (Cantata)

  • B.

   แมส (Mass)

  • C.

   โอราโทริโอ (Oratorio)

  • D.

   แพสชั่น (Passion)

  Correct Answer
  D. แพสชั่น (Passion)
  Explanation
  The given explanation states that the song is a requiem, which is a type of chant that is sung in Roman Catholic churches during funeral ceremonies or on the Day of the Dead. It also mentions that the song is about the suffering of Jesus Christ. The correct answer, "Passion," refers to a type of musical composition that depicts the suffering and death of Jesus Christ. Therefore, based on the given information, the explanation supports the correct answer.

  Rate this question:

 • 5. 

  "เป็นเพลงขับร้องหมู่ ใช้ขับร้องตอนเร้าความรู้สึกสุดยอด (Climax) อาจเป็นตอนจบ หรือตอนอวสาน หรือตอนหนึ่งตอนใดก็ได้" เป็นความหมายของเพลงข้อใด

  • A.

   คอนเสิร์ตไฟนอล (Concert Final)

  • B.

   เรคซิเรทีพ (Recilative)

  • C.

   คอรัส (Chorus)

  • D.

   อาเรีย (Aria)

  Correct Answer
  A. คอนเสิร์ตไฟนอล (Concert Final)
  Explanation
  The given explanation suggests that the correct answer is "Concert Final" because it refers to a song that is sung at the climax or the end of a performance. It could be the final song or the concluding song of the performance.

  Rate this question:

 • 6. 

  "เป็นเพลงขับร้องหมู่ อาจเป็นเสียงเดียวกันหรือคนละเสียงก็ได้" เป็นการขับร้องเพลงประเภทใด

  • A.

   อาเรีย (Aria)

  • B.

   คอรัส (Chorus)

  • C.

   เรคซิเรทีพ (Recilative)

  • D.

   คอนเสิร์ตไฟนอล (Concert Final)

  Correct Answer
  B. คอรัส (Chorus)
  Explanation
  The given statement mentions that the song is sung by a group, which suggests that it is a chorus. A chorus typically involves a group of singers singing together, either with the same melody or different harmonies. This aligns with the explanation provided in the answer choice "คอรัส (Chorus)". Therefore, the correct answer is "คอรัส (Chorus)".

  Rate this question:

 • 7. 

  ในรัสเซีย มีเพลงที่มีชื่อเสียงมาก ก็คือ Song of tht volga boatmen หากเป็นประเทศไทย จะจัดอยู่ในเพลงประเภทใด

  • A.

   เพลงเรื่อ

  • B.

   เพลงอีแซว

  • C.

   เพลงบอก (ทางภาคใต้)

  • D.

   เพลงหมอลำ

  Correct Answer
  A. เพลงเรื่อ
  Explanation
  The question asks about the genre of the song "Song of the Volga Boatmen" in Thailand. The given answer "เพลงเรื่อ" is the closest option that matches the genre of the song, which is a folk song.

  Rate this question:

 • 8. 

            "เป็นเพลงที่เกิดจากแรงดลใจภายในตัวแม่ เพื่อกล่อมลูกให้หลับแต่แล้วก็กลายเป็นทำนองอันไพเราะไป เพลงชนิดนี้แทบทุกเพลงมีทำน้องช้า ๆ โหยหวน ฟังแล้วชวนหลับ" อยากทราบว่าเป็นเพลงประเภทใด  

  • A.

   เพลงเซอเรเนค (Seranade)

  • B.

   เพลง Sonata

  • C.

   เพลง Chamber music

  • D.

   เพลงกล่อมเด็ก (Lullaby)

  Correct Answer
  D. เพลงกล่อมเด็ก (Lullaby)
  Explanation
  The given description states that the song is inspired by the mother's internal emotions and is intended to lull the child to sleep but ends up being a melodious tune. It also mentions that the song is slow and soothing. These characteristics are commonly associated with lullabies, which are songs specifically composed to calm and soothe infants and children to sleep. Therefore, the correct answer is "เพลงกล่อมเด็ก (Lullaby)".

  Rate this question:

 • 9. 

  "เพลงซึ่งมีจังหวะเน้นหนักเบา โดยมากเพื่อประกอบการเดินแถวของพวกทหาร หรือเพื่อประโยชน์ในการปลุกใจ ฟังคึกคัก ตื่นเต้น"  มีความหมายตรงกับข้อใด

  • A.

   เพลงพาเหรด (March)

  • B.

   เพลงแจ๊ส (Jazz)

  • C.

   เพลงซิมโฟนี (Symphony)

  • D.

   เพลง Program music

  Correct Answer
  A. เพลงพาเหรด (March)
  Explanation
  The given description states that the song has a heavy and light emphasis to accompany the marching of soldiers or to uplift and excite listeners. This aligns with the characteristics of a march, which is a type of music typically used for marching or military purposes. Therefore, the correct answer is "เพลงพาเหรด (March)."

  Rate this question:

 • 10. 

  "เป็นเพลงเล่นด้วยวงดนตรีสำหรับซิมโฟนี หรือวงดนตรีขนาดใหญ่ เล่นประกอบอุปรากรหรือละครดนตรี เล่นโหมโรงก่อนเปิดฉากการแสดงอุปรากรหรือละครดนตรีและโดยมากมักเอาทำนองเพลงต่าง ๆ ที่จะขับร้องในอุปรากรเรื่องนั้น ๆ มาปะติดปะต่อกันเข้าเป็นงานอีกชิ้นหนึ่ง"  มีความหมายตรงกับเพลงประเภทใด

  • A.

   เพลง Program music

  • B.

   เพลง (Concerto)

  • C.

   เพลงอมตะ (Immoral song)

  • D.

   เพลงโอเวอร์เจอร์ (Overture)

  Correct Answer
  D. เพลงโอเวอร์เจอร์ (Overture)
  Explanation
  The given statement describes a type of music that is played by a symphony orchestra or a large ensemble, typically performed before the start of a play or musical. It often consists of various melodies that will be sung in the play. This aligns with the definition of an overture, which is a piece of music that serves as an introduction to a larger work, such as an opera or a musical. Therefore, the correct answer is "เพลงโอเวอร์เจอร์ (Overture)".

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Aug 17, 2012
  Quiz Created by
  Tonsound7
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.