แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 เรื่องการแยกสาร

10 | Attempts: 10554
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 รหัสวิชา ว22101 เรื่องการแยกสาร - Quiz

สวัสดีครับนักเรียน หรือผู้ที่สนใจทดสอบความ ู้เรื่อง การแยกสาร กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง  ;ชื่อ (เป็นชื่อจริงสำหรับนักเร ยน) จากนั้นคลิก เริ่ม เพื่อเริ่่มทำแบบทดสอบ  เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฏ เกณฑ์การผ่าน 50%


Questions and Answers
 • 1. 
  1. ตะปูปนอยู่กับทราย ใช้วิธีแยกสารโดยวิธีใดเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   การละลายน้ำแล้วแล้วนำมากรองแยก

  • B. 

   หยิบตะปูแยกออก

  • C. 

   ใช้แม่เหล็กดูดออก

  • D. 

   การระเหยแห้ง

 • 2. 
  2. ทรายปนอยู่กับเกลือ ใช้วิธีแยกสารโดยวิธีใดเหมาะสมที่สุด                                                                                          
  • A. 

   การละลายน้ำแล้วแล้วนำมากรองแยก

  • B. 

   หยิบทรายแยกออก

  • C. 

   ใช้แม่เหล็กดูดออก

  • D. 

   การระเหยแห้ง

 • 3. 
  3. จากตัวอย่างสารที่กำหนดให้ต่อไปนี้ พริกที่ผสมอยู่กับเกลือ ผงตะไบเหล็กผสมกับแป้ง ผงตะไบเหล็กผสมกับน้ำตาลทราย น้ำเกลือผสมกับน้ำมันจะใช้วิธีแยกสารผสมตามข้อใด
  • A. 

   ใช้หลอดหยดดูดน้ำมันที่อยู่ด้านบนออกให้หมด จากนั้นนำสารละลายที่เหลือมาระเหยแห้ง,ตะแกรงร่อน ,ใช้แท่งแม่เหล็กดูด,ละลายน้ำกรองนำสารละลายมาระเหยแห้ง

  • B. 

   ตะแกรงร่อน ,ใช้แท่งแม่เหล็กดูด,ละลายน้ำกรองนำสารละลายมาระเหยแห้ง ,ใช้หลอดหยดดูดน้ำมันที่อยู่ด้านบนออกให้หมด จากนั้นนำสารละลายที่เหลือมาระเหยแห้ง

  • C. 

   ใช้แท่งแม่เหล็กดูด,ละลายน้ำกรองนำสารละลายมาระเหยแห้ง ,ใช้หลอดหยดดูดน้ำมันที่อยู่ด้านบนออกให้หมด จากนั้นนำสารละลายที่เหลือมาระเหยแห้ง,ตะแกรงร่อน

  • D. 

   ละลายน้ำกรองนำสารละลายมาระเหยแห้ง ,ใช้หลอดหยดดูดน้ำมันที่อยู่ด้านบนออกให้หมด จากนั้นนำสารละลายที่เหลือมาระเหยแห้ง,ตะแกรงร่อน ,ใช้แท่งแม่เหล็กดูด

 • 4. 
  4. เป็นวิธีแยกของแข็งออกจากของเหลว โดยผ่านตัวกรองที่มีรูพรุนขนาดที่เหมาะสมมาขวางกั้นอนุภาคของแข็ง ของเหลวมีอนุภาคเล็กกว่าจึงผ่านรูพรุนนั้นได้ ของแข็งที่มีอนุภาคใหญ่กว่ารุพรุนจึงค้างอยู่บนตัวกรอง เรียกการแยกสารวิธีนี้ว่า.......                                                                                                                                                          
  • A. 

   การละลาย

  • B. 

   การกลั่น

  • C. 

   การกรอง

  • D. 

   การสกัดด้วยตัวทำละลาย

 • 5. 
  5. พืชบางชนิดมีสารที่มีกลิ่นหอม บางชนิดมีน้ำมัน เช่น ขมิ้น หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเติมน้ำและเติมเอทานอล ซึ่งเป็นการแยกสารจากส่วนต่างๆของพืช ด้วยวิธีการใด                                                                                                
  • A. 

   การกลั่น

  • B. 

   การกรอง

  • C. 

   การสกัดด้วยตัวทำละลาย

  • D. 

   การละลายของสาร

 • 6. 
  6. ปัจจัยใดที่มีผลต่อการแยกสารจากส่วนต่างๆของพืช                                                                                                                                      
  • A. 

   สารละลายต่างชนิดกัน

  • B. 

   ขนาดชิ้นของสารที่ต้องการสกัด

  • C. 

   กลิ่นของสาร

  • D. 

   ถูก ทั้งข้อ ก และ ข

 • 7. 
  7. ตัวทำละลายต่างชนิดกันใช้สกัดสารได้เหมือนกันหรือต่างกัน                                                                     
  • A. 

   เหมือนกันได้สารชนิดเดียวกัน

  • B. 

   ต่างกันเพราะสารแต่ละชนิดละลายได้เท่ากัน

  • C. 

   ต่างกัน เพราะสารแต่ละชนิดละลายในตัวทำละลายต่างกัน

  • D. 

   เหมือนกัน สีและกลิ่นเท่ากัน

 • 8. 
  8. นักเรียนสามารถนำวิธีแยกสารไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร                                                                          
  • A. 

   การกลั่นน้ำมัน

  • B. 

   การกรองน้ำให้สะอาดเพื่อนำมาบริโภค

  • C. 

   การกลั่นน้ำให้สะอาด

  • D. 

   การกลั่นด้วยไอน้ำ

 • 9. 
     “จากการศึกษา พบว่า สารแต่ละชนิดละลายได้ดีในตัวทำละลายต่างชนิดกัน เช่น น้ำละลายสีเหลืองจากขมิ้นได้ดีกว่าเอทานอล แต่เอทานอลละลายน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นได้ดีกว่าน้ำ ดังนั้น ถ้าเลือกใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสม จะสามารถสกัดสารที่ต้องการจากพืชได้ เช่น การสกัดตัวยาจากพืชสมุนไพรบางชนิดด้วยเอทานอล เนื่องจากสารในพืชสมุนไพรละลายได้ดีในเอทานอล” 9. จากข้อความดังกล่าว น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด                                                    
  • A. 

   สารแต่ละชนิดละลายได้ดีในตัวทำละลายต่างชนิดกัน

  • B. 

   ในการเลือกตัวทำละลาย ต้องเหมาะสมกับสารที่ละลายได้

  • C. 

   พืชบางชนิดละลายในเอทานอลได้ดี

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 10. 
  10. การสกัดน้ำมันจากพืชบางชนิด เช่น รำข้าว ถั่วเหลือง ปาล์ม ทานตะวัน งา ละหุ่ง ตัวทำละลายที่เหมาะสม คือสารใด  
  • A. 

   เอทานอล

  • B. 

   เบนซีน

  • C. 

   เฮกเซน

  • D. 

   น้ำ

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.