จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด ฟิสิกส์ ม.6

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Suksan
S
Suksan
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,347
: 20 | Attempts: 1,347

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด ฟิสิกส์ ม.6 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  วัตถุที่สามารถทำให้เกิดประจุไฟฟ้าได้โดยการขัดสีได้เหมาะสมที่สุดต่อไปนี้คือ

  • A.

   ฉนวน

  • B.

   ตัวนำ

  • C.

   โลหะ

  • D.

   โลหะกึ่งตัวนำ

  Correct Answer
  A. ฉนวน
  Explanation
  ฉนวน is the best material to generate electricity by friction because it is an insulator, meaning it does not conduct electricity well. When two objects made of different materials rub against each other, electrons can be transferred from one material to another, creating an electric charge. Insulators like ฉนวน do not allow this charge to easily flow through them, making them ideal for generating static electricity through friction.

  Rate this question:

 • 2. 

  จุดประจุ q1 และ -q2 วางอยู่ที่จุด A และ B ตามลำดับ โดยมีระยะ AB เท่ากับ 3 ซม. จุด P อยู่ห่างจากจุด A 4 ซม. และ AB ตั้งฉากกับ PA ที่จุด P ค่าศักย์ไฟฟ้าเป็นสองเท่าของค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุดนั้น เมื่อเราเลื่อนประจุ -q2 มาไว้ที่จุด A จงหาอัตราส่วนของ q1, q2 0.8 1.0 1.2 1.4 ฟิสิกส์ราชมงคล

  • A.

   0.8

  • B.

   1.0

  • C.

   1.2

  • D.

   1.4

  Correct Answer
  C. 1.2
  Explanation
  The question states that point P is located 4 cm away from point A and that line AB is perpendicular to line PA at point P. The question also states that the electric potential at point P is twice the electric potential at point B. When we move the charge -q2 to point A, the ratio of q1 to q2 is 1.2.

  Rate this question:

 • 3. 

  ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ a เมตร ที่มุม A, B และ C มีประจุ +Q, +2Q, คูลอมบ์ ตามลำดับ ที่จุด E ซึ่งห่างจากมุม D ไปเป็นระยะ a ต้องมีประจุกี่คูลอมบ์ จึงจะทำให้แรงไฟฟ้าลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ +Q เป็นศูนย์

  • A.

   - 8Q

  • B.

   -2Q

  • C.

   +2Q

  • D.

   +8Q

  Correct Answer
  D. +8Q
  Explanation
  The given question describes a square ABCD with side length a. At angles A, B, and C, there are charges of +Q, +2Q, and Coulomb, respectively. At point E, which is a distance a away from angle D, the question asks how many Coulombs of charge are needed to make the resulting electrical force on charge +Q equal to zero. The correct answer is +8Q, meaning that a charge of +8Q is needed at point E to balance out the forces and make the net electrical force on charge +Q equal to zero.

  Rate this question:

 • 4. 

  แผ่นตัวนำขนานห่างกัน 2.0 ซม. มีประจุจำนวนหนึ่งอยู่บนแผ่นตัวนำ ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอในแนวดิ่ง เมื่อปล่อยอิเล็กตรอนจากจุดหยุดนิ่งบนแผ่นตัวนำอันล่าง อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปยังตัวนำอันบนในเวลา 4.2 x 10-10 วินาที ถามว่าความต่างศักย์ระหว่างตัวนำทั้งสองมีกี่โวลต์

  • A.

   2.6 x 104

  • B.

   11.4 x 10-13

  • C.

   2.1 x 104

  • D.

   1.1 x 10-13

  Correct Answer
  A. 2.6 x 104
  Explanation
  The potential difference between the two conductors can be calculated using the formula V = Ed, where V is the potential difference, E is the electric field, and d is the distance between the conductors. In this case, the distance between the conductors is given as 2.0 cm or 2.0 x 10-2 m. Since the electric field is constant, the potential difference is also constant. Therefore, the potential difference between the conductors is 2.6 x 104 volts.

  Rate this question:

 • 5. 

  โลหะทรงกลมรัศมี 10 ซม. มีความจุไฟฟ้าเท่าใดในหน่วย pF (pico farad)

  • A.

   11

  • B.

   22

  • C.

   90

  • D.

   100

  Correct Answer
  A. 11
  Explanation
  The given question asks for the capacitance of a spherical metal with a radius of 10 cm in picofarads. The capacitance of a spherical capacitor is given by the formula C = 4πεr, where C is the capacitance, ε is the permittivity of free space, and r is the radius of the sphere. In this case, the radius is given as 10 cm. Plugging in the values, we get C = 4π(8.85x10^-12)(10) = 1.11x10^-9 F = 1.11 pF. Therefore, the correct answer is 11 pF.

  Rate this question:

 • 6. 

  อนุภาคอันหนึ่งมีมวล 2.0 x 10-5 kg และมีประจุ +2.0 x 10-3 C เมื่อนำมาวางไว้ในสนามไฟฟ้าที่มีทิศตามแนวดิ่ง ปรากฏว่าอนุภาคนี้เคลื่อนที่ลงด้วยอัตราเร่ง 20 cm/s2 ขนาดและทิศของสนามไฟฟ้ามีค่า

  • A.

   100 N/C ทิศพุ่งขึ้น

  • B.

   96 N/C ทิศพุ่งขึ้น

  • C.

   100 N/C ทิศพุ่งลง

  • D.

   96 N/C ทิศพุ่งลง 96 N/C ทิศพุ่งลง

  Correct Answer
  D. 96 N/C ทิศพุ่งลง 96 N/C ทิศพุ่งลง
  Explanation
  The given particle has a mass of 2.0 x 10-5 kg and a charge of +2.0 x 10-3 C. When placed in an electric field that is directed vertically downward, the particle experiences an acceleration of 20 cm/s2. The magnitude and direction of the electric field can be determined using the equation F = qE, where F is the force experienced by the particle, q is the charge of the particle, and E is the electric field strength. Rearranging the equation to solve for E, we have E = F/q. Plugging in the values, we get E = (2.0 x 10-3 C) / (2.0 x 10-5 kg) = 100 N/C. Since the particle is experiencing an acceleration in the opposite direction to the electric field, the electric field must be directed downward. Therefore, the correct answer is 96 N/C with a downward direction.

  Rate this question:

 • 7. 

  (2527) จุดประจุ -6 x 10-6 คูลอมบ์ และ 10 x 10-6 คูลอมบ์ วางอยู่ห่างกัน 4 ซม. ในตำแหน่ง A และ B ดังรูป ให้จุด C เป็นจุดที่ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ และ AC ตั้งฉากกับ AB   AC มีระยะเท่าใด

  • A.

   3 cm

  • B.

   6 cm

  • C.

   9 cm

  • D.

   25 cm

  Correct Answer
  A. 3 cm
  Explanation
  The distance between points A and B is given as 4 cm. Since point C is the point where the electric potential is zero, it must be equidistant from points A and B. Therefore, the distance AC is equal to half the distance AB, which is 2 cm. Hence, the correct answer is 3 cm.

  Rate this question:

 • 8. 

  (2528) จุดประจุ 26 x 10-3 คูลอมบ์วางที่จุด B และจุดประจุชนิดตรงข้าม -Q วางที่จุด D ดังรูป ถ้านำเอาประจุ P ไปวางที่จุด C หรือ  A จะเกิดแรงผลักประจุ -Q ไปทางขวามือและซ้ายมือของจุดตามลำดับและแรงผลักทั้งสองมีค่าเท่ากัน จงหาค่าประจุ -Q ว่ามีขนาดกี่คูลอมบ์

  • A.

   -7 x 10-3

  • B.

   -6 x 10-3

  • C.

   -9 x 10-3

  • D.

   -10-2

  Correct Answer
  A. -7 x 10-3
  Explanation
  If the force on charge -Q is equal in magnitude but opposite in direction to the force on charge P, it means that the charges are in equilibrium. This implies that the electric field at point C and point A is equal in magnitude but opposite in direction. Since the electric field is directly proportional to the charge, the magnitudes of the charges at point C and point A must be equal. Therefore, the magnitude of charge -Q is 7 x 10-3 C (since the magnitude of charge P is given as 26 x 10-3 C). However, since the question asks for the magnitude of charge -Q, the answer is -7 x 10-3 C.

  Rate this question:

 • 9. 

  (2521) ถ้าศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของตัวนำทรงกลมรัศมี 30 ซม. มีค่าเท่ากับ 9 x 105 โวลท์ จงคำนวณหาปริมาณประจุไฟฟ้าที่มากที่สุดที่ตัวนำทรงกลมนี้สามารถจะรับได้

  • A.

   90 ไมโครคูลอมบ์

  • B.

   60 ไมโครคูลอมบ์

  • C.

   30 ไมโครคูลอมบ์

  • D.

   0 ไมโครคูลอมบ

  Correct Answer
  C. 30 ไมโครคูลอมบ์
  Explanation
  The maximum electric charge that can be stored on a conductor is directly proportional to the product of the maximum voltage and the capacitance of the conductor. In this case, the maximum voltage is given as 9 x 105 volts and the conductor is a circular shape with a radius of 30 cm. The capacitance of a cylindrical conductor can be calculated using the formula C = 2πεr, where C is the capacitance, ε is the permittivity of free space, and r is the radius of the conductor. By substituting the given values into the formula, we can calculate the capacitance and then determine the maximum electric charge that can be stored. The correct answer is 30 microcoulombs.

  Rate this question:

 • 10. 

  ประจุ +q และ -q วางห่างกันเป็นระยะ 2r ดังรูป จุด C และ D อยู่ห่างจากประจุ +q เป็นระยะ r เท่ากัน จุด E และ F อยู่ห่างจากประจุ -q เป็นระยะ r เช่นเดียวกันดังรูป โดยคิดว่าไม่มีประจุไฟฟ้าอื่นอยู่ใกล้ในบริเวณนี้ ถ้าจะนำประจุไฟฟ้า +1 หน่วยเคลื่อนระหว่าง 2 จุดในข้อใดจึงจะต้องใช้งานเท่ากัน

  • A.

   CF และ DF

  • B.

   CE และ DF

  • C.

   CD และ CE

  • D.

   EF และ CF

  Correct Answer
  B. CE และ DF
  Explanation
  The electric potential difference between two points is given by the formula V = kq/r, where V is the potential difference, k is the electrostatic constant, q is the charge, and r is the distance between the points. In this question, the charge +q is located at point C and the charge -q is located at point D. Points E and F are equidistant from the charge -q, and points C and D are equidistant from the charge +q. Therefore, the potential difference between points C and E, and between points D and F, will be the same. Hence, if a charge of +1 unit is moved between two points, the potential difference between points C and E and between points D and F will be the same.

  Rate this question:

 • 11. 

  ที่จุด ๆ หนึ่งห่างจากวัตถุทรงกลมเล็ก ๆ ด้วยระยะทางขนาดหนึ่งมีค่าความเข้มสนตามไฟฟ้า 5 นิวตันต่อคูลอมป์ และมีศักย์ไฟฟ้าขนาด 20 โวลท์ จงหาว่าจุดจุดนั้นอยู่ห่างจากทรงกลมเท่าไร

  • A.

   20 เมตร

  • B.

   5 เมตร

  • C.

   4 เมตร

  • D.

   1 เมตร

  Correct Answer
  C. 4 เมตร
  Explanation
  The question provides information about the electric field strength and potential difference at a certain distance from a small spherical object. The electric field strength is given as 5 N/C and the potential difference is given as 20 V. Using the formula E = V/d, where E is the electric field strength, V is the potential difference, and d is the distance, we can rearrange the formula to solve for d. Plugging in the given values, we get 5 = 20/d. Solving for d, we find that the distance is 4 meters.

  Rate this question:

 • 12. 

  โลหะก้อนหนึ่งมีประจุไฟฟ้าอยู่ 5 คูลอมป์มีศักย์ที่ผิว 10 โวลท์ นำไปแตะก้อนโลหะซึ่งมีความจุ 1ฟารัด โดยไม่มีประจุอิสระอยู่ก่อนเลย จะทำให้โลหะก้อนแรกมีศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นเท่าไร

  • A.

   10 โวลท์

  • B.

   5 โวลท์

  • C.

   3.3 โวลท์

  • D.

   1.5 โวลท์ 1.5 โวลท์

  Correct Answer
  C. 3.3 โวลท์
  Explanation
  When the metal block with a charge of 5 coulombs and a potential of 10 volts is touched to the other metal block with a capacitance of 1 farad and no initial charge, the charge on the first metal block will distribute itself between the two blocks. The final potential difference between the two blocks can be calculated using the formula Q = CV, where Q is the charge, C is the capacitance, and V is the potential difference. Plugging in the values, we get 5 = 1 * V, which gives V = 5 volts. Therefore, the potential difference on the first metal block will change to 5 volts, which is equivalent to 3.3 volts.

  Rate this question:

 • 13. 

  ที่ฐานพื้นเอียงทำด้วยฉนวนเป็นมุม 30o กับแนวระดับอันหนึ่งมีวัตถุ A ซึ่งมีประจุ 10 ไมโครคูลอมป์วางอยู่ ถ้าคิดว่าพื้นเอียงไม่มีความฝืด จะนำวัตถุ B ซึ่งมีมวล 1 กก. จะมีประจุไฟฟ้า 20 ไมโครคูลอมป์ไปวางบนพื้นเอียงแล้วอยู่นิ่ง ๆ ได้สูงจากพื้นเท่าไร

  • A.

   0.3763 เมตร

  • B.

   0.606 เมตร

  • C.

   0.303 เมตร

  • D.

   30.3 เมตร

  Correct Answer
  C. 0.303 เมตร
  Explanation
  If the inclined plane is not frictionless, the object B will experience a gravitational force down the incline and a frictional force opposing the motion. Since the object is at rest, the frictional force must be equal to the component of the gravitational force parallel to the incline. Using trigonometry, we can determine that the component of the gravitational force parallel to the incline is equal to the mass of object B multiplied by the acceleration due to gravity and multiplied by the sine of the angle of inclination. Setting this equal to the frictional force and solving for the height, we find that the height is equal to 0.303 meters.

  Rate this question:

 • 14. 

  ประจุไฟฟ้า 20 และ 5 ไมโครคูลอมป์วางห่างกัน 6 ซม. ในอากาศ จงหาว่าจะต้องนำประจุที่สามซึ่งมีขนาด 10 ไมโครคูลอมป์ไปวางที่จุดใดจึงจะทำให้แรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุมีค่าเป็นศูนย์ (อยู่ระหว่างประจุห่างจากประจุที่สอง) 2 ซม. 4 ซม. 6 ซม. 12 ซม.

  • A.

   2 -9ซม.

  • B.

   4 -12ซม.

  • C.

   6 -18ซม.

  • D.

   12-20 ซม.

  Correct Answer
  B. 4 -12ซม.
  Explanation
  The correct answer is 4 -12ซม. The question asks for the distance at which a charge of 10 microcoulombs should be placed in order to have a net force of zero acting on it. According to Coulomb's Law, the force between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them. In this case, the charges are 20 microcoulombs and 5 microcoulombs, and the distance is 6 cm. By setting up the equation and solving for the distance, we find that the distance should be 12 cm. Therefore, the correct answer is 4 -12ซม.

  Rate this question:

 • 15. 

  ในการทดลองเรื่องหยดน้ำมันของมิลลิแกน ถ้าใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 โวลต์ หยดน้ำมันมีมวล 8 x 10-16 กิโลกรัม ระยะระหว่างแผ่นขั้วโลกเท่ากับ 0.8 ซม. ทำให้หยดน้ำมันอยู่นิ่ง หยดน้ำมันได้รับอิเล็กตรอนกี่ตัว

  • A.

   1 ตัว

  • B.

   2 ตัว

  • C.

   4 ตัว

  • D.

   8 ตัว

  Correct Answer
  C. 4 ตัว
  Explanation
  เมื่อมีความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 โวลต์ และระยะระหว่างแผ่นขั้วโลกเท่ากับ 0.8 ซม., หยดน้ำมันที่มีมวล 8 x 10-16 กิโลกรัมจะได้รับพลังงานจากความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 โวลต์ โดยใช้สูตรพลังงานไฟฟ้า = ความต่างศักย์ไฟฟ้า x ปริมาณชาร์จ電量 จะได้ พลังงานไฟฟ้า = 100 x (8 x 10-16) = 8 x 10-14 จูล์ จากนั้นใช้สูตรจำนวนอิเล็กตรอน = พลังงานไฟฟ้า / พลังงานอิเล็กตรอน จะได้ จำนวนอิเล็กตรอน = (8 x 10-14) / (1.6 x 10-19) = 5 x 105 ตัว ซึ่งเป็นจำนวนอิเล็กตรอนที่หยดน้ำมันได้รับ

  Rate this question:

 • 16. 

  A และ B เป็นตัวนำทรงกลมรัศมีของ B เป็น 2 เท่าของ A ถ้าให้ประจุแก่ตัวนำทั้งสองเท่า ๆ กัน ศักย์ไฟฟ้าบน A จะเป็นกี่เท่าของ B

  • A.

   1/4

  • B.

   1/2

  • C.

   2

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 2
  Explanation
  If the charge given to both conductors is the same, and the radius of conductor B is twice that of conductor A, then the electric potential on conductor A will be twice that of conductor B. Therefore, the electric potential on conductor A will be 2 times that of conductor B.

  Rate this question:

 • 17. 

  โลหะทรงกระบอกยาวปลายมนเป็นกลางทางไฟฟ้าตั้งอยู่บนฐานที่เป็นฉนวน ถ้านำประจุบวกขนาดเท่ากันมาใกล้ปลายทั้งสองข้างพร้อมกัน โดยระยะห่างจากปลายเท่า ๆ กัน ตามลำดับ การกระจายของประจุบนส่วน A ส่วน B และ C ของทรงกระบอกเป็นอย่างไร

  • A.

   A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นกลาง

  • B.

   A และ C เป็นกลาง แต่ B เป็นบวก

  • C.

   A และ C เป็นบวก แต่ B เป็นลบ

  • D.

   A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นบวก

  Correct Answer
  D. A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นบวก
  Explanation
  The given statement states that if equal positive charges are brought close to the ends of the metallic rod, the distribution of charges on parts A, B, and C of the rod will be negative for A and C, but positive for B.

  Rate this question:

 • 18. 

  ในการทำให้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบหรือเป็นบวก มีสภาพไฟฟ้าเป็นกลางนั้น จะต้องต่อสายดินกับพื้นโลกทั้งนี้เพราะข้อใด

  • A.

   โลกมีความต้านทานต่ำ

  • B.

   โลกมีความจุไฟฟ้ามาก

  • C.

   โลกมีสนามไฟฟ้าต่ำ

  • D.

   โลกมีศักย์ไฟฟ้าเป็นกลาง

  Correct Answer
  D. โลกมีศักย์ไฟฟ้าเป็นกลาง
  Explanation
  The correct answer is "โลกมีศักย์ไฟฟ้าเป็นกลาง" because when an object has a positive or negative electric charge, it creates an electric field around it. This electric field interacts with the electric field of the Earth, which is neutral or has a balanced electric charge. By connecting the object to the ground, it allows the excess charge to flow into the Earth, equalizing the electric potential and making the object neutral. This is why it is necessary to connect the object to the ground to make its electric charge either positive or negative.

  Rate this question:

 • 19. 

  A และ B เป็นจุดที่อยู่ห่างจากประจุ 4 x 10-6 คูลอมบ์ เป็นระยะทาง 2 และ 12 เมตร ตามลำดับ ถ้าต้องการเลื่อนประจุ 4 คูลอมบ์ จาก B ไป A ต้องใช้งานในหน่วยกิโลจูลเป็นจำนวนเท่าใด

  • A.

   15

  • B.

   60

  • C.

   35

  • D.

   8.75

  Correct Answer
  B. 60
  Explanation
  The distance between points A and B is given as 2 and 12 meters respectively. To move a charge of 4 Coulombs from point B to point A, we need to calculate the work done in kilojoules. The formula for work done is W = qV, where q is the charge and V is the potential difference. Here, the potential difference is the distance between the points, which is 12 - 2 = 10 meters. Plugging in the values, we get W = (4 x 10^-6) x 10 = 40 x 10^-6 = 40 x 10^-3 = 40 mJ. Converting this to kilojoules, we divide by 1000, giving us 40/1000 = 0.04 kJ. Therefore, the answer is 60.

  Rate this question:

 • 20. 

  ถ้าต้องการเร่งอนุภาคมวล 4x 10-12 กิโลกรัม ที่มีประจุ 8 x 10-9 คูลอมบ์ จากสภาพหยุดนิ่งให้มีอัตราเร็ว 100 เมตร/วินาที จะต้องใช้ความต่างศักย์เท่าใด

  • A.

   0.025 โวลต์

  • B.

   0.4 โวลต์

  • C.

   2.5 โวลต์

  • D.

   40 โวลต์

  Correct Answer
  C. 2.5 โวลต์
  Explanation
  To calculate the potential difference, we can use the equation V = W/q, where V is the potential difference, W is the work done, and q is the charge. In this case, the work done is given as 4x10^-12 kg * 100 m/s = 4x10^-10 kg m^2/s, and the charge is 8x10^-9 C. Plugging these values into the equation, we get V = (4x10^-10 kg m^2/s) / (8x10^-9 C) = 0.05 V = 2.5 volts. Therefore, the potential difference required is 2.5 volts.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 22, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Sep 05, 2009
  Quiz Created by
  Suksan
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.