จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด ฟิสิกส์ ม.6

20 | Total Attempts: 285

SettingsSettingsSettings
Please wait...
จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องท ่สุด ฟิสิกส์ ม.6

Questions and Answers
 • 1. 
  วัตถุที่สามารถทำให้เกิดประจุไฟฟ้าได้โดยการขัดสีได้เหมาะสมที่สุดต่อไปนี้คือ
  • A. 

   ฉนวน

  • B. 

   ตัวนำ

  • C. 

   โลหะ

  • D. 

   โลหะกึ่งตัวนำ

 • 2. 
  จุดประจุ q1 และ -q2 วางอยู่ที่จุด A และ B ตามลำดับ โดยมีระยะ AB เท่ากับ 3 ซม. จุด P อยู่ห่างจากจุด A 4 ซม. และ AB ตั้งฉากกับ PA ที่จุด P ค่าศักย์ไฟฟ้าเป็นสองเท่าของค่าศักย์ไฟฟ้าที่จุดนั้น เมื่อเราเลื่อนประจุ -q2 มาไว้ที่จุด A จงหาอัตราส่วนของ q1, q2 0.8 1.0 1.2 1.4 ฟิสิกส์ราชมงคล
  • A. 

   0.8

  • B. 

   1.0

  • C. 

   1.2

  • D. 

   1.4

 • 3. 
  ABCD เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ a เมตร ที่มุม A, B และ C มีประจุ +Q, +2Q, คูลอมบ์ ตามลำดับ ที่จุด E ซึ่งห่างจากมุม D ไปเป็นระยะ a ต้องมีประจุกี่คูลอมบ์ จึงจะทำให้แรงไฟฟ้าลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ +Q เป็นศูนย์
  • A. 

   - 8Q

  • B. 

   -2Q

  • C. 

   +2Q

  • D. 

   +8Q

 • 4. 
  แผ่นตัวนำขนานห่างกัน 2.0 ซม. มีประจุจำนวนหนึ่งอยู่บนแผ่นตัวนำ ทำให้เกิดสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอในแนวดิ่ง เมื่อปล่อยอิเล็กตรอนจากจุดหยุดนิ่งบนแผ่นตัวนำอันล่าง อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ไปยังตัวนำอันบนในเวลา 4.2 x 10-10 วินาที ถามว่าความต่างศักย์ระหว่างตัวนำทั้งสองมีกี่โวลต์
  • A. 

   2.6 x 104

  • B. 

   11.4 x 10-13

  • C. 

   2.1 x 104

  • D. 

   1.1 x 10-13

 • 5. 
  โลหะทรงกลมรัศมี 10 ซม. มีความจุไฟฟ้าเท่าใดในหน่วย pF (pico farad)
  • A. 

   11

  • B. 

   22

  • C. 

   90

  • D. 

   100

 • 6. 
  อนุภาคอันหนึ่งมีมวล 2.0 x 10-5 kg และมีประจุ +2.0 x 10-3 C เมื่อนำมาวางไว้ในสนามไฟฟ้าที่มีทิศตามแนวดิ่ง ปรากฏว่าอนุภาคนี้เคลื่อนที่ลงด้วยอัตราเร่ง 20 cm/s2 ขนาดและทิศของสนามไฟฟ้ามีค่า
  • A. 

   100 N/C ทิศพุ่งขึ้น

  • B. 

   96 N/C ทิศพุ่งขึ้น

  • C. 

   100 N/C ทิศพุ่งลง

  • D. 

   96 N/C ทิศพุ่งลง 96 N/C ทิศพุ่งลง

 • 7. 
  (2527) จุดประจุ -6 x 10-6 คูลอมบ์ และ 10 x 10-6 คูลอมบ์ วางอยู่ห่างกัน 4 ซม. ในตำแหน่ง A และ B ดังรูป ให้จุด C เป็นจุดที่ศักย์ไฟฟ้าเป็นศูนย์ และ AC ตั้งฉากกับ AB   AC มีระยะเท่าใด
  • A. 

   3 cm

  • B. 

   6 cm

  • C. 

   9 cm

  • D. 

   25 cm

 • 8. 
  (2528) จุดประจุ 26 x 10-3 คูลอมบ์วางที่จุด B และจุดประจุชนิดตรงข้าม -Q วางที่จุด D ดังรูป ถ้านำเอาประจุ P ไปวางที่จุด C หรือ  A จะเกิดแรงผลักประจุ -Q ไปทางขวามือและซ้ายมือของจุดตามลำดับและแรงผลักทั้งสองมีค่าเท่ากัน จงหาค่าประจุ -Q ว่ามีขนาดกี่คูลอมบ์
  • A. 

   -7 x 10-3

  • B. 

   -6 x 10-3

  • C. 

   -9 x 10-3

  • D. 

   -10-2

 • 9. 
  (2521) ถ้าศักย์ไฟฟ้าสูงสุดของตัวนำทรงกลมรัศมี 30 ซม. มีค่าเท่ากับ 9 x 105 โวลท์ จงคำนวณหาปริมาณประจุไฟฟ้าที่มากที่สุดที่ตัวนำทรงกลมนี้สามารถจะรับได้
  • A. 

   90 ไมโครคูลอมบ์

  • B. 

   60 ไมโครคูลอมบ์

  • C. 

   30 ไมโครคูลอมบ์

  • D. 

   0 ไมโครคูลอมบ

 • 10. 
  ประจุ +q และ -q วางห่างกันเป็นระยะ 2r ดังรูป จุด C และ D อยู่ห่างจากประจุ +q เป็นระยะ r เท่ากัน จุด E และ F อยู่ห่างจากประจุ -q เป็นระยะ r เช่นเดียวกันดังรูป โดยคิดว่าไม่มีประจุไฟฟ้าอื่นอยู่ใกล้ในบริเวณนี้ ถ้าจะนำประจุไฟฟ้า +1 หน่วยเคลื่อนระหว่าง 2 จุดในข้อใดจึงจะต้องใช้งานเท่ากัน
  • A. 

   CF และ DF

  • B. 

   CE และ DF

  • C. 

   CD และ CE

  • D. 

   EF และ CF

 • 11. 
  ที่จุด ๆ หนึ่งห่างจากวัตถุทรงกลมเล็ก ๆ ด้วยระยะทางขนาดหนึ่งมีค่าความเข้มสนตามไฟฟ้า 5 นิวตันต่อคูลอมป์ และมีศักย์ไฟฟ้าขนาด 20 โวลท์ จงหาว่าจุดจุดนั้นอยู่ห่างจากทรงกลมเท่าไร
  • A. 

   20 เมตร

  • B. 

   5 เมตร

  • C. 

   4 เมตร

  • D. 

   1 เมตร

 • 12. 
  โลหะก้อนหนึ่งมีประจุไฟฟ้าอยู่ 5 คูลอมป์มีศักย์ที่ผิว 10 โวลท์ นำไปแตะก้อนโลหะซึ่งมีความจุ 1ฟารัด โดยไม่มีประจุอิสระอยู่ก่อนเลย จะทำให้โลหะก้อนแรกมีศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นเท่าไร
  • A. 

   10 โวลท์

  • B. 

   5 โวลท์

  • C. 

   3.3 โวลท์

  • D. 

   1.5 โวลท์ 1.5 โวลท์

 • 13. 
  ที่ฐานพื้นเอียงทำด้วยฉนวนเป็นมุม 30o กับแนวระดับอันหนึ่งมีวัตถุ A ซึ่งมีประจุ 10 ไมโครคูลอมป์วางอยู่ ถ้าคิดว่าพื้นเอียงไม่มีความฝืด จะนำวัตถุ B ซึ่งมีมวล 1 กก. จะมีประจุไฟฟ้า 20 ไมโครคูลอมป์ไปวางบนพื้นเอียงแล้วอยู่นิ่ง ๆ ได้สูงจากพื้นเท่าไร
  • A. 

   0.3763 เมตร

  • B. 

   0.606 เมตร

  • C. 

   0.303 เมตร

  • D. 

   30.3 เมตร

 • 14. 
  ประจุไฟฟ้า 20 และ 5 ไมโครคูลอมป์วางห่างกัน 6 ซม. ในอากาศ จงหาว่าจะต้องนำประจุที่สามซึ่งมีขนาด 10 ไมโครคูลอมป์ไปวางที่จุดใดจึงจะทำให้แรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุมีค่าเป็นศูนย์ (อยู่ระหว่างประจุห่างจากประจุที่สอง) 2 ซม. 4 ซม. 6 ซม. 12 ซม.
  • A. 

   2 -9ซม.

  • B. 

   4 -12ซม.

  • C. 

   6 -18ซม.

  • D. 

   12-20 ซม.

 • 15. 
  ในการทดลองเรื่องหยดน้ำมันของมิลลิแกน ถ้าใช้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 โวลต์ หยดน้ำมันมีมวล 8 x 10-16 กิโลกรัม ระยะระหว่างแผ่นขั้วโลกเท่ากับ 0.8 ซม. ทำให้หยดน้ำมันอยู่นิ่ง หยดน้ำมันได้รับอิเล็กตรอนกี่ตัว
  • A. 

   1 ตัว

  • B. 

   2 ตัว

  • C. 

   4 ตัว

  • D. 

   8 ตัว

 • 16. 
  A และ B เป็นตัวนำทรงกลมรัศมีของ B เป็น 2 เท่าของ A ถ้าให้ประจุแก่ตัวนำทั้งสองเท่า ๆ กัน ศักย์ไฟฟ้าบน A จะเป็นกี่เท่าของ B
  • A. 

   1/4

  • B. 

   1/2

  • C. 

   2

  • D. 

   4

 • 17. 
  โลหะทรงกระบอกยาวปลายมนเป็นกลางทางไฟฟ้าตั้งอยู่บนฐานที่เป็นฉนวน ถ้านำประจุบวกขนาดเท่ากันมาใกล้ปลายทั้งสองข้างพร้อมกัน โดยระยะห่างจากปลายเท่า ๆ กัน ตามลำดับ การกระจายของประจุบนส่วน A ส่วน B และ C ของทรงกระบอกเป็นอย่างไร
  • A. 

   A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นกลาง

  • B. 

   A และ C เป็นกลาง แต่ B เป็นบวก

  • C. 

   A และ C เป็นบวก แต่ B เป็นลบ

  • D. 

   A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นบวก

 • 18. 
  ในการทำให้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเป็นลบหรือเป็นบวก มีสภาพไฟฟ้าเป็นกลางนั้น จะต้องต่อสายดินกับพื้นโลกทั้งนี้เพราะข้อใด
  • A. 

   โลกมีความต้านทานต่ำ

  • B. 

   โลกมีความจุไฟฟ้ามาก

  • C. 

   โลกมีสนามไฟฟ้าต่ำ

  • D. 

   โลกมีศักย์ไฟฟ้าเป็นกลาง

 • 19. 
  A และ B เป็นจุดที่อยู่ห่างจากประจุ 4 x 10-6 คูลอมบ์ เป็นระยะทาง 2 และ 12 เมตร ตามลำดับ ถ้าต้องการเลื่อนประจุ 4 คูลอมบ์ จาก B ไป A ต้องใช้งานในหน่วยกิโลจูลเป็นจำนวนเท่าใด
  • A. 

   15

  • B. 

   60

  • C. 

   35

  • D. 

   8.75

 • 20. 
  ถ้าต้องการเร่งอนุภาคมวล 4x 10-12 กิโลกรัม ที่มีประจุ 8 x 10-9 คูลอมบ์ จากสภาพหยุดนิ่งให้มีอัตราเร็ว 100 เมตร/วินาที จะต้องใช้ความต่างศักย์เท่าใด
  • A. 

   0.025 โวลต์

  • B. 

   0.4 โวลต์

  • C. 

   2.5 โวลต์

  • D. 

   40 โวลต์

Back to Top Back to top