หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อิเล็กทรอนิกส์

30 | Attempts: 4566
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 5 - Quiz

หน่วยการเรียนรู้ที่  5 คำสั่ง               ;           &nbs p;        ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงคำตอบเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 
  อุปกรณ์ใดที่ใช้ในการประกอบวงจรทดลองอย่างคร่าวๆ เพื่อทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง
  • A. 

   หัวแร้ง

  • B. 

   แบตเตอรี่

  • C. 

   แผงวงจรพิมพ์

  • D. 

   แผงทดลองวงจร

 • 2. 
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดที่ทำหน้าที่เป็นตัวต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร
  • A. 

   สวิตช์

  • B. 

   หม้อแปลง

  • C. 

   ตัวต้านทาน

  • D. 

   ตัวเก็บประจุ

 • 3. 
  เครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทานของตัวต้านทาน เรียกตามข้อใด
  • A. 

   แอมมิเตอร์

  • B. 

   โวลต์มิเตอร์

  • C. 

   โอห์มมิเตอร์

  • D. 

   ทรานซิสเตอร์

 • 4. 
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดที่ใช้วัดค่าของกระแสไฟฟ้า และค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าในวงจร
  • A. 

   ไดโอด

  • B. 

   แอมมิเตอร์ และโวลต์มิเตอร์

  • C. 

   กัลวานอมิเตอร์ และแอมมิเตอร์

  • D. 

   แอมมิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์

 • 5. 
  แถบสีของตัวต้านทานมีประโยชน์ในข้อใดต่อไปนี้
  • A. 

   เพื่อง่ายต่อการต่อวงจร

  • B. 

   เพื่อความสะดวกในการเลือกหยิบมาใช้

  • C. 

   เพื่อง่ายต่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  ตัวต้านทานตัวหนึ่งอ่านแถบสีได้ คือ แดง เหลือง ดำ ค่าความต้านทานมีค่าเท่าใด
  • A. 

   24 โอห์ม

  • B. 

   24 กิโลโอห์ม

  • C. 

   240 โอห์ม

  • D. 

   240 กิโลโอห์ม

 • 7. 
  จากภาพแถบสีทอง หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ตัวคูณ

  • B. 

   ตัวเลขที่ 1

  • C. 

   ตัวเลขที่ 2

  • D. 

   ความคลาดเคลื่อน

 • 8. 
  จากภาพตัวต้านทานนี้สามารถอ่านค่าได้เท่าใด
  • A. 

   19 โอห์ม

  • B. 

   24 โอห์ม

  • C. 

   29 โอห์ม

  • D. 

   19-29 โอห์ม

 • 9. 
  จากภาพแถบสีแดง สีเหลือง สีดำ และสีทอง มีค่าตัวเลขเรียงตามลำดับข้อใด
  • A. 

   2, 4, 1 และ ฑ 5

  • B. 

   4, 2, 1 และ ฑ 5

  • C. 

   2, 4, 1 และ ฑ 10

  • D. 

   4, 2, 1 และ ฑ 10

 • 10. 
  จากภาพที่กำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของตัวต้านทานชนิดใด
  • A. 

   ตัวต้านทานไวแสง

  • B. 

   ตัวต้านทานชนิดคงที่

  • C. 

   ตัวต้านทานไวความร้อน

  • D. 

   ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้

 • 11. 
  คุณสมบัติของตัวต้านทานชนิดใด เมื่อให้แสงหรือความเข้มแสงมากขึ้นแล้ว ตัวต้านทานจะมีค่าลดลง
  • A. 

   ตัวต้านทานไวแสง

  • B. 

   ตัวต้านทานชนิดคงที่

  • C. 

   ตัวต้านทานไวความร้อน

  • D. 

   ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้

 • 12. 
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดที่ใช้สำหรับปิด-เปิดให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร
  • A. 

   สวิตช์

  • B. 

   ไดโอด

  • C. 

   วงจรรวม

  • D. 

   ทรานซิสเตอร์

 • 13. 
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อใดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำและยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว
  • A. 

   สวิตช์

  • B. 

   ไดโอด

  • C. 

   ตัวต้านทาน

  • D. 

   ตัวเก็บประจุ

 • 14. 
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดที่ใช้สำหรับเก็บ สะสมประจุ เพื่อใช้ในวงจรไฟฟ้า
  • A. 

   หม้อแปลง

  • B. 

   แบตเตอรี่

  • C. 

   ตัวต้านทาน

  • D. 

   ตัวเก็บประจุ

 • 15. 
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน และใช้ขยายสัญญาณไฟฟ้าในวงจร
  • A. 

   ไดโอด

  • B. 

   หม้อแปลง

  • C. 

   ทรานซิสเตอร์

  • D. 

   แผงวงจรพิมพ์

 • 16. 
  อุปกรณ์ตามข้อใดที่รวมเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบเป็นวงจรเล็กๆ อยู่ในตัวมัน
  • A. 

   วงจรรวม

  • B. 

   ทรานซิสเตอร์

  • C. 

   แผงวงจรพิมพ์

  • D. 

   แผงทดลองวงจร

 • 17. 
  อุปกรณ์ตามข้อใดประกอบด้วยขดลวด ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากสูงไปต่ำ หรือจากต่ำไปสูง
  • A. 

   หม้อแปลง

  • B. 

   ตัวต้านทาน

  • C. 

   โวลต์มิเตอร์

  • D. 

   เฟียโซอิเล็กทริก

 • 18. 
  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อใดทำหน้าที่รวมเอาชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นวงจรเพื่อนำไปใช้งานตามต้องการ
  • A. 

   วงจรรวม

  • B. 

   ตัวเก็บประจุ

  • C. 

   แผงวงจรพิมพ์

  • D. 

   แผงทดลองวงจร

 • 19. 
  สัญลักษณ์ในตัวเลือกใดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทางเดียว
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 20. 
  สัญลักษณ์ในตัวเลือกใดเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปิด-เปิดสวิตช์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 21. 
  สัญลักษณ์ในตัวเลือกใดที่สามารถเปล่งแสงออกมาได้ เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าไหลเข้าวงจร
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 22. 
  สัญลักษณ์ในตัวเลือกใดที่ลดปริมาณกระแสไฟฟ้า (เพิ่มความต้านทาน)ใช้กับวงจรไฟฟ้า
  • A. 

   ตอบข้อ ก.

  • B. 

   ตอบข้อ ข.

  • C. 

   ตอบข้อ ค.

  • D. 

   ตอบข้อ ง.

 • 23. 
  สวิตช์ปรับความดังของวิทยุ เทป โทรทัศน์ หรือความเร็วของพัดลม เป็นการนำอุปกรณ์ชนิดใดมาใช้ประโยชน์
  • A. 

   ไดโอด

  • B. 

   ซิลิคอนชิป

  • C. 

   ตัวต้านทาน

  • D. 

   ทรานซิสเตอร์

 • 24. 
  ปัจจุบันหน้าจอนาฬิกาดิจิตอล หรือนาฬิกาตัวเลข เครื่องเล่นวิทยุ เทป มีอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่แสดงข้อความหรือตัวเลขด้านหน้า นักเรียนคิดว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด
  • A. 

   ไดโอด

  • B. 

   ซิลิคอนชิป

  • C. 

   ตัวต้านทาน

  • D. 

   ทรานซิสเตอร์

 • 25. 
  เด็กหญิงสมหญิง เปิดและปิดโทรทัศน์โดยใช้ระบบรีโมท อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เปิดและปิดวงจร
  • A. 

   ไดโอด

  • B. 

   ซิลิคอนชิป

  • C. 

   ตัวต้านทาน

  • D. 

   ทรานซิสเตอร์

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.