หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อิเล็กทรอนิกส์

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Noppadon
N
Noppadon
Community Contributor
Quizzes Created: 5 | Total Attempts: 44,639
: 30 | Attempts: 4,755

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 5 - Quiz

หน่วยการเรียนรู้ที่  5 คำสั่ง               ;           &nbs p;        ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถ กต้องที่สุดเพียงคำตอบเด ยว


Questions and Answers
 • 1. 

  อุปกรณ์ใดที่ใช้ในการประกอบวงจรทดลองอย่างคร่าวๆ เพื่อทดสอบก่อนนำไปใช้งานจริง

  • A.

   หัวแร้ง

  • B.

   แบตเตอรี่

  • C.

   แผงวงจรพิมพ์

  • D.

   แผงทดลองวงจร

  Correct Answer
  D. แผงทดลองวงจร
  Explanation
  The correct answer is "แผงทดลองวงจร" which translates to "circuit testing board". This is the device that is used to assemble and test circuits before they are used in actual applications. The other options, such as "หัวแร้ง" (connector), "แบตเตอรี่" (battery), and "แผงวงจรพิมพ์" (printed circuit board), are not specifically designed for circuit testing purposes.

  Rate this question:

 • 2. 

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดที่ทำหน้าที่เป็นตัวต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร

  • A.

   สวิตช์

  • B.

   หม้อแปลง

  • C.

   ตัวต้านทาน

  • D.

   ตัวเก็บประจุ

  Correct Answer
  C. ตัวต้านทาน
  Explanation
  ตัวต้านทาน (resistor) ทำหน้าที่เป็นตัวต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าในวงจร โดยมีหน่วยความต้านทานเป็นออห์ม (ohm) ซึ่งจะลดความเร็วของกระแสไฟฟ้าและลดแรงดันไฟฟ้าในวงจรได้ ตัวต้านทานใช้เพื่อควบคุมและปรับแต่งกระแสไฟฟ้าในวงจรให้เข้ากับค่าที่ต้องการ

  Rate this question:

 • 3. 

  เครื่องมือที่ใช้วัดความต้านทานของตัวต้านทาน เรียกตามข้อใด

  • A.

   แอมมิเตอร์

  • B.

   โวลต์มิเตอร์

  • C.

   โอห์มมิเตอร์

  • D.

   ทรานซิสเตอร์

  Correct Answer
  C. โอห์มมิเตอร์
  Explanation
  The correct answer is "โอห์มมิเตอร์" because an ohmmeter is a device used to measure the resistance of a resistor.

  Rate this question:

 • 4. 

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดที่ใช้วัดค่าของกระแสไฟฟ้า และค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าในวงจร

  • A.

   ไดโอด

  • B.

   แอมมิเตอร์ และโวลต์มิเตอร์

  • C.

   กัลวานอมิเตอร์ และแอมมิเตอร์

  • D.

   แอมมิเตอร์ และโอห์มมิเตอร์

  Correct Answer
  B. แอมมิเตอร์ และโวลต์มิเตอร์
  Explanation
  แอมมิเตอร์ (Ammeter) ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าในวงจร ส่วนโวลต์มิเตอร์ (Voltmeter) ใช้วัดค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าในวงจร อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ไดโอด (Diode) และกัลวานอมิเตอร์ (Galvanometer) ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าและค่าความต่างศักย์ของไฟฟ้าในวงจร จึงไม่ถูกต้อง

  Rate this question:

 • 5. 

  แถบสีของตัวต้านทานมีประโยชน์ในข้อใดต่อไปนี้

  • A.

   เพื่อง่ายต่อการต่อวงจร

  • B.

   เพื่อความสะดวกในการเลือกหยิบมาใช้

  • C.

   เพื่อง่ายต่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน

  • D.

   ถูกทุกข้อ

  Correct Answer
  D. ถูกทุกข้อ
  Explanation
  The answer "ถูกทุกข้อ" means "all of the above" in English. This indicates that all of the given options are correct and have benefits related to the color bands on resistors.

  Rate this question:

 • 6. 

  ตัวต้านทานตัวหนึ่งอ่านแถบสีได้ คือ แดง เหลือง ดำ ค่าความต้านทานมีค่าเท่าใด

  • A.

   24 โอห์ม

  • B.

   24 กิโลโอห์ม

  • C.

   240 โอห์ม

  • D.

   240 กิโลโอห์ม

  Correct Answer
  A. 24 โอห์ม
  Explanation
  The answer is 24 ohms because the question states that one resistor reads the colors red, yellow, and black. According to the color code for resistors, red represents the first digit 2, yellow represents the second digit 4, and black represents the multiplier 1. Therefore, the resistance value is 24 ohms.

  Rate this question:

 • 7. 

  จากภาพแถบสีทอง หมายถึงข้อใด

  • A.

   ตัวคูณ

  • B.

   ตัวเลขที่ 1

  • C.

   ตัวเลขที่ 2

  • D.

   ความคลาดเคลื่อน

  Correct Answer
  D. ความคลาดเคลื่อน
  Explanation
  The correct answer is "ความคลาดเคลื่อน". This is because the gold-colored bar represents "variance" or "deviation", which is a measure of how spread out the data points are from the mean. It indicates the degree of variability or dispersion in a set of values. Therefore, the gold-colored bar symbolizes the concept of "ความคลาดเคลื่อน" or "variance".

  Rate this question:

 • 8. 

  จากภาพตัวต้านทานนี้สามารถอ่านค่าได้เท่าใด

  • A.

   19 โอห์ม

  • B.

   24 โอห์ม

  • C.

   29 โอห์ม

  • D.

   19-29 โอห์ม

  Correct Answer
  D. 19-29 โอห์ม
  Explanation
  The resistance value of the resistor in the given image can be read as 19-29 ohms.

  Rate this question:

 • 9. 

  จากภาพแถบสีแดง สีเหลือง สีดำ และสีทอง มีค่าตัวเลขเรียงตามลำดับข้อใด

  • A.

   2, 4, 1 และ ฑ 5

  • B.

   4, 2, 1 และ ฑ 5

  • C.

   2, 4, 1 และ ฑ 10

  • D.

   4, 2, 1 และ ฑ 10

  Correct Answer
  A. 2, 4, 1 และ ฑ 5
  Explanation
  The correct answer is 2, 4, 1, and ฑ 5. This can be determined by observing the pattern in the color sequence. The numbers are arranged in ascending order, starting from 2 and increasing by 2 each time (2, 4). The colors are then arranged in the same order as the numbers (red, yellow). Finally, the pattern repeats with the numbers decreasing by 1 each time (1), and the color changing to black. Therefore, the correct answer is 2, 4, 1, and ฑ 5.

  Rate this question:

 • 10. 

  จากภาพที่กำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของตัวต้านทานชนิดใด

  • A.

   ตัวต้านทานไวแสง

  • B.

   ตัวต้านทานชนิดคงที่

  • C.

   ตัวต้านทานไวความร้อน

  • D.

   ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้

  Correct Answer
  D. ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้
  Explanation
  The correct answer is "ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้" which translates to "Variable resistor" in English. This type of resistor allows the resistance to be adjusted to control the amount of current flowing through a circuit.

  Rate this question:

 • 11. 

  คุณสมบัติของตัวต้านทานชนิดใด เมื่อให้แสงหรือความเข้มแสงมากขึ้นแล้ว ตัวต้านทานจะมีค่าลดลง

  • A.

   ตัวต้านทานไวแสง

  • B.

   ตัวต้านทานชนิดคงที่

  • C.

   ตัวต้านทานไวความร้อน

  • D.

   ตัวต้านทานชนิดปรับค่าได้

  Correct Answer
  C. ตัวต้านทานไวความร้อน
  Explanation
  The correct answer is "ตัวต้านทานไวความร้อน". This is because when the intensity of light or heat increases, the resistance of a thermistor decreases. Thermistors are temperature-sensitive resistors that have a negative temperature coefficient, meaning that their resistance decreases as the temperature increases. So, when exposed to higher heat, the thermistor will have a lower resistance.

  Rate this question:

 • 12. 

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดที่ใช้สำหรับปิด-เปิดให้กระแสไฟฟ้าไหลในวงจร

  • A.

   สวิตช์

  • B.

   ไดโอด

  • C.

   วงจรรวม

  • D.

   ทรานซิสเตอร์

  Correct Answer
  A. สวิตช์
  Explanation
  A switch is an electronic device used to control the flow of electricity in a circuit by opening or closing the circuit. When the switch is in the "on" position, it allows the current to flow, and when it is in the "off" position, it interrupts the flow of current. Therefore, a switch is used to open or close the circuit and control the flow of electricity.

  Rate this question:

 • 13. 

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อใดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำและยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว

  • A.

   สวิตช์

  • B.

   ไดโอด

  • C.

   ตัวต้านทาน

  • D.

   ตัวเก็บประจุ

  Correct Answer
  B. ไดโอด
  Explanation
  A diode is an electronic device made from a semiconductor material that allows electric current to flow in only one direction. It acts as a one-way valve for electric current, allowing it to pass through in one direction while blocking it in the opposite direction. This property of the diode is due to its unique structure and the way it is doped with impurities. Therefore, a diode is the electronic device that is made from a semiconductor material and allows electric current to flow in only one direction.

  Rate this question:

 • 14. 

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดที่ใช้สำหรับเก็บ สะสมประจุ เพื่อใช้ในวงจรไฟฟ้า

  • A.

   หม้อแปลง

  • B.

   แบตเตอรี่

  • C.

   ตัวต้านทาน

  • D.

   ตัวเก็บประจุ

  Correct Answer
  D. ตัวเก็บประจุ
  Explanation
  The correct answer is "ตัวเก็บประจุ" which translates to "capacitor" in English. A capacitor is an electronic component that is used to store and accumulate electrical charge in an electrical circuit. It consists of two conductive plates separated by a dielectric material. When a voltage is applied across the plates, the capacitor stores energy in the form of an electric field. This stored charge can then be released when needed to provide a burst of energy to the circuit. Therefore, a capacitor is used for storing and accumulating charge in an electrical circuit.

  Rate this question:

 • 15. 

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อใดที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ มีหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน และใช้ขยายสัญญาณไฟฟ้าในวงจร

  • A.

   ไดโอด

  • B.

   หม้อแปลง

  • C.

   ทรานซิสเตอร์

  • D.

   แผงวงจรพิมพ์

  Correct Answer
  C. ทรานซิสเตอร์
  Explanation
  Transistors are electronic devices made of semiconductor material that control the movement of electrons and amplify electrical signals in circuits. They are commonly used in various electronic devices such as computers, televisions, and radios. Transistors are able to control the flow of current and voltage, making them suitable for regulating the movement of electrons and amplifying electrical signals in circuits. Therefore, transistors fit the description given in the question.

  Rate this question:

 • 16. 

  อุปกรณ์ตามข้อใดที่รวมเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มาประกอบเป็นวงจรเล็กๆ อยู่ในตัวมัน

  • A.

   วงจรรวม

  • B.

   ทรานซิสเตอร์

  • C.

   แผงวงจรพิมพ์

  • D.

   แผงทดลองวงจร

  Correct Answer
  A. วงจรรวม
  Explanation
  The correct answer is "วงจรรวม" which translates to "integrated circuit" in English. An integrated circuit is a device that combines various electronic components into a small circuit. It is a complete electronic circuit that is commonly used in modern technology such as computers, smartphones, and other electronic devices.

  Rate this question:

 • 17. 

  อุปกรณ์ตามข้อใดประกอบด้วยขดลวด ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าจากสูงไปต่ำ หรือจากต่ำไปสูง

  • A.

   หม้อแปลง

  • B.

   ตัวต้านทาน

  • C.

   โวลต์มิเตอร์

  • D.

   เฟียโซอิเล็กทริก

  Correct Answer
  C. โวลต์มิเตอร์
  Explanation
  A voltmeter is a device that is used to measure the voltage or potential difference between two points in an electrical circuit. It is designed to convert the electrical energy into a readable form, such as a numerical value on a display. Therefore, a voltmeter is the correct answer as it is the device that is used to convert electrical current from high to low or from low to high.

  Rate this question:

 • 18. 

  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในข้อใดทำหน้าที่รวมเอาชิ้นส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นวงจรเพื่อนำไปใช้งานตามต้องการ

  • A.

   วงจรรวม

  • B.

   ตัวเก็บประจุ

  • C.

   แผงวงจรพิมพ์

  • D.

   แผงทดลองวงจร

  Correct Answer
  C. แผงวงจรพิมพ์
  Explanation
  The correct answer is "แผงวงจรพิมพ์" (printed circuit board). This is because a printed circuit board is a device that is used to mechanically support and electrically connect electronic components using conductive pathways, tracks or signal traces etched from copper sheets laminated onto a non-conductive substrate. It serves the purpose of assembling various components into a circuit for the desired functionality.

  Rate this question:

 • 19. 

  สัญลักษณ์ในตัวเลือกใดเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านทางเดียว

  • A.

   ตอบข้อ ก.

  • B.

   ตอบข้อ ข.

  • C.

   ตอบข้อ ค.

  • D.

   ตอบข้อ ง.

  Correct Answer
  A. ตอบข้อ ก.
  Explanation
  Option ก is the correct answer because it states that the symbol is an electronic device that allows electric current to flow in only one direction. This suggests that the symbol represents a diode, which is an electronic component that allows current to flow in one direction while blocking it in the opposite direction.

  Rate this question:

 • 20. 

  สัญลักษณ์ในตัวเลือกใดเป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปิด-เปิดสวิตช์เพื่อควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ

  • A.

   ตอบข้อ ก.

  • B.

   ตอบข้อ ข.

  • C.

   ตอบข้อ ค.

  • D.

   ตอบข้อ ง.

  Correct Answer
  C. ตอบข้อ ค.
  Explanation
  ตอบข้อ ค.

  Rate this question:

 • 21. 

  สัญลักษณ์ในตัวเลือกใดที่สามารถเปล่งแสงออกมาได้ เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าไหลเข้าวงจร

  • A.

   ตอบข้อ ก.

  • B.

   ตอบข้อ ข.

  • C.

   ตอบข้อ ค.

  • D.

   ตอบข้อ ง.

  Correct Answer
  B. ตอบข้อ ข.
  Explanation
  Option ข (กล่องสวิตช์) is the correct answer because it is a symbol that can emit light when an electric current flows through the circuit.

  Rate this question:

 • 22. 

  สัญลักษณ์ในตัวเลือกใดที่ลดปริมาณกระแสไฟฟ้า (เพิ่มความต้านทาน)ใช้กับวงจรไฟฟ้า

  • A.

   ตอบข้อ ก.

  • B.

   ตอบข้อ ข.

  • C.

   ตอบข้อ ค.

  • D.

   ตอบข้อ ง.

  Correct Answer
  D. ตอบข้อ ง.
  Explanation
  The correct answer is ตอบข้อ ง.

  Rate this question:

 • 23. 

  สวิตช์ปรับความดังของวิทยุ เทป โทรทัศน์ หรือความเร็วของพัดลม เป็นการนำอุปกรณ์ชนิดใดมาใช้ประโยชน์

  • A.

   ไดโอด

  • B.

   ซิลิคอนชิป

  • C.

   ตัวต้านทาน

  • D.

   ทรานซิสเตอร์

  Correct Answer
  C. ตัวต้านทาน
  Explanation
  ตัวต้านทาน (resistor) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมค่าความต้านทานในวงจรไฟฟ้า โดยทำหน้าที่ลดแรงดันไฟฟ้าในวงจร และช่วยให้การไหลกระแสไฟฟ้าเป็นไปตามที่ต้องการ ดังนั้น ตัวต้านทานเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์ในการปรับความดังของวิทยุ เทป โทรทัศน์ หรือความเร็วของพัดลม

  Rate this question:

 • 24. 

  ปัจจุบันหน้าจอนาฬิกาดิจิตอล หรือนาฬิกาตัวเลข เครื่องเล่นวิทยุ เทป มีอุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ทำหน้าที่แสดงข้อความหรือตัวเลขด้านหน้า นักเรียนคิดว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใด

  • A.

   ไดโอด

  • B.

   ซิลิคอนชิป

  • C.

   ตัวต้านทาน

  • D.

   ทรานซิสเตอร์

  Correct Answer
  A. ไดโอด
  Explanation
  ไดโอด (Diode) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ในการผ่านกระแสไฟฟ้าในทิศทางเดียวเท่านั้น โดยมีการทำงานของไดโอดเป็นการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น จึงเหมาะสำหรับการใช้งานในการแสดงข้อความหรือตัวเลขที่ต้องการให้แสงสว่างเพียงแค่เมื่อมีกระแสไฟเข้าสู่อุปกรณ์ ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในหน้าจอนาฬิกาดิจิตอลหรือนาฬิกาตัวเลข

  Rate this question:

 • 25. 

  เด็กหญิงสมหญิง เปิดและปิดโทรทัศน์โดยใช้ระบบรีโมท อุปกรณ์ใดที่ทำหน้าที่เปิดและปิดวงจร

  • A.

   ไดโอด

  • B.

   ซิลิคอนชิป

  • C.

   ตัวต้านทาน

  • D.

   ทรานซิสเตอร์

  Correct Answer
  D. ทรานซิสเตอร์
  Explanation
  A transistor is a device that can control the flow of electric current. In the context of opening and closing a television using a remote control, a transistor is responsible for switching the circuit on and off. When a signal is sent from the remote control, it activates the transistor, allowing current to flow and turning on the television. Conversely, when the signal is no longer present, the transistor deactivates, cutting off the current and turning off the television. Therefore, a transistor is the component that performs the function of opening and closing the circuit in this scenario.

  Rate this question:

 • 26. 

  ข้อใดต่อไปนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า ซิลิคอนชิป

  • A.

   ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูล

  • B.

   ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลและสั่งงาน

  • C.

   ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลและประมวลผล

  • D.

   ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูล สั่งงาน และประมวลผล

  Correct Answer
  D. ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูล สั่งงาน และประมวลผล
  Explanation
  ซิลิคอนชิปเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความสามารถในการบันทึกข้อมูล สั่งงาน และประมวลผล ซึ่งหมายความว่าซิลิคอนชิปสามารถทำหลายฟังก์ชั่นได้พร้อมกัน ไม่เพียงแค่บันทึกข้อมูลเท่านั้น แต่ยังสามารถสั่งงานให้ทำงานตามคำสั่งที่กำหนดและประมวลผลข้อมูลที่ถูกบันทึกเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการได้อีกด้วย

  Rate this question:

 • 27. 

  กล้องถ่ายรูประบบดิจิทัลเป็นการใช้ประโยชน์ของซิลิคอนชิปในเรื่องใด

  • A.

   ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูล

  • B.

   ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลและสั่งงาน

  • C.

   ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลและประมวลผล

  • D.

   ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูล สั่งงาน และประมวลผล

  Correct Answer
  C. ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลและประมวลผล
  Explanation
  A digital camera uses the benefits of a silicon chip for both recording data (capturing images) and processing the data (image processing). The silicon chip, also known as a sensor, captures the light information and converts it into digital data, which is then processed by the camera's internal software to produce the final image. Therefore, the correct answer is "ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลและประมวลผล" (used for recording data and processing).

  Rate this question:

 • 28. 

  การต่อวงจรตัวต้านทานในวงจรควรต่อแบบใด

  • A.

   แบบผสม

  • B.

   แบบขนาน

  • C.

   แบบอนุกรม

  • D.

   แบบใดก็ได้

  Correct Answer
  C. แบบอนุกรม
  Explanation
  The correct answer is "แบบอนุกรม" (series). In a series circuit, the resistors are connected one after another, creating a single path for the current to flow through. The total resistance in a series circuit is equal to the sum of the individual resistances.

  Rate this question:

 • 29. 

  การต่อความต้านทานในวงจรไดโอดเปล่งแสง เพื่อประโยชน์ในข้อใด

  • A.

   เพื่อเพิ่มปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแสงจะได้สว่างมากขึ้น

  • B.

   เพื่อลดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแสงจะได้สว่างพอเหมาะ

  • C.

   เพื่อรักษาปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแสงจะได้สว่างมากขึ้น

  • D.

   เพื่อเพิ่มและลดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแสงจะได้สว่างพอเหมาะ

  Correct Answer
  B. เพื่อลดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแสงจะได้สว่างพอเหมาะ
  Explanation
  การต่อความต้านทานในวงจรไดโอดเปล่งแสงเพื่อลดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแสงจะได้สว่างพอเหมาะ หมายถึงการใช้ความต้านทานเพื่อควบคุมปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านไดโอดเปล่งแสงให้เหมาะสม โดยการลดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแสงจะทำให้แสงสว่างอย่างเหมาะสม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในกรณีที่ต้องการแสงที่ไม่สว่างเกินไปหรือไม่เพียงพอ

  Rate this question:

 • 30. 

  การต่อวงจรทรานซิสเตอร์ข้อใดที่ทำหน้าที่รักษาปริมาณของกระแสให้อยู่ในระดับต่ำ

  • A.

   เบส

  • B.

   อิมิตเตอร์

  • C.

   คอลเล็กเตอร์

  • D.

   ทุกตัวรวมกัน

  Correct Answer
  A. เบส
  Explanation
  เบสทำหน้าที่รักษาปริมาณของกระแสให้อยู่ในระดับต่ำ โดยการต่อวงจรทรานซิสเตอร์เบสจะทำให้กระแสไหลผ่านทรานซิสเตอร์เป็นกระแสที่มีความเสถียรและคงที่ สามารถควบคุมและรักษาปริมาณกระแสได้ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 10, 2009
  Quiz Created by
  Noppadon
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.