แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Captivate

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dukdui
D
Dukdui
Community Contributor
Quizzes Created: 12 | Total Attempts: 19,655
Questions: 5 | Attempts: 455

SettingsSettingsSettings
แบบทดสอบที่ 5 เรื่อง การติดตั้งโปรแกรม Captivate - Quiz

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกต้อง


Questions and Answers
 • 1. 

     โปรแกรม Adobe Captivate ส่วนใหญ่จะติดตั้งอยู่ที่ไดร์ใดของเครื่องคอมพิวเตอร์

  • A.

   A

  • B.

   B

  • C.

   C

  • D.

   D

  Correct Answer
  C. C
  Explanation
  Adobe Captivate is a software program that is typically installed on the C drive of a computer.

  Rate this question:

 • 2. 

  ในการติดตั้งโปรแกรม Captivate จำเป็นต้องปิดการใช้งานอินเตอร์เน็ต ใช่หรือไม่

  • A.

   ใช่

  • B.

   ไม่ใช่

  Correct Answer
  A. ใช่
  Explanation
  When installing the Captivate program, it is necessary to close the internet connection. This is because some installation processes may require exclusive access to certain system files, and having an active internet connection may interfere with these processes. Closing the internet connection ensures a smooth installation process without any interruptions.

  Rate this question:

 • 3. 

     โปรแกรม Captivate มีทั้งรูปแบบ 32 บิต และ 64 บิต ใช่หรือไม่

  • A.

   ใช่

  • B.

   ไม่ใช่

  Correct Answer
  A. ใช่
  Explanation
  The Captivate program is available in both 32-bit and 64-bit versions.

  Rate this question:

 • 4. 

  ในขั้นตอนการ Chack โปรแกรม Captivate นักเรียนต้องนำไฟล์ชื่อใด ไปไว้ใน  C:\Windows\System32\drivers\etc

  • A.

   cp

  • B.

   host

  • C.

   chk

  • D.

   cpp

  Correct Answer
  B. host
  Explanation
  In the given question, the correct answer is "host". This is because the question asks for the file name that needs to be placed in the C:\Windows\System32\drivers\etc directory during the process of checking the Captivate program. Among the given options, "host" is the only file name that matches the requirement.

  Rate this question:

 • 5. 

     ในขั้นตอนการ Pacth ของโปรแกรม Captivate นักเรียนจะต้องนำชื่อไฟล์ใด ไปวางใน โฟล์เดอร์ Adobe Captivate ที่นักเรียนติดต้องแล้ว

  • A.

   amtiib.dll

  • B.

   amtlid.dll

  • C.

   amtlib.dll

  • D.

   antlib.dll

  Correct Answer
  C. amtlib.dll
  Explanation
  The correct answer is "amtlib.dll" because in the process of patching the Captivate program, the student needs to place the "amtlib.dll" file in the required Adobe Captivate folder.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Dec 20, 2015
  Quiz Created by
  Dukdui
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.