พลวัต 43 ชุด..กำลังใจ...จากใครหนอ...

18 | Total Attempts: 741

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 43 ชุด..กำลังใจ...จากใครหนอ...

ก่อนทำแบบทดลองสอบโปรดใส ชื่อในช่อง Your name แล้วเริ่มทำโดยคลิ๊กที่ Start Quiz จึงจะปรากฏข้อทดสอบครับ เลือกคำตอบโดยคลิ๊กที่ปุ มด้านหน้าคำตอบเพียงคำตอ เดียว ขอให้สนุกกับการทำแบบทดส บครับ  ขอบคุณที่ใช้บริการ


Questions and Answers
 • 1. 
  เมืองใดต่อไปนี้ที่นายบารัค โอบามา เคยเรียนสมัยเป็นเด็กนักเรียน
  • A. 

   จาร์กาต้า

  • B. 

   ฮอนนูลูลู

  • C. 

   แคลิฟอเนีย

  • D. 

   คองโก

 • 2. 
  ข้อใดน่าจะเป็นวิสัยทัศน์ มากที่สุด
  • A. 

   One To Go

  • B. 

   Three in one

  • C. 

   To Be Number One

  • D. 

   One Stop Service

 • 3. 
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
  • A. 

   PeopleWare

  • B. 

   OutPut

  • C. 

   Software

  • D. 

   Hardware

 • 4. 
  ตามทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง ข้อใดไม่ใช่แรงผลักด้านการเปลี่ยนแปลง
  • A. 

   สร้างเป้าหมายเชิงคุณธรรม

  • B. 

   การสร้างศักยภาพ

  • C. 

   การสร้างพันธกิจจากวิสัยทัศน์

  • D. 

   การเข้าใจกระบวนการเปลี่ยนแปลง

 • 5. 
  การเขียนวิสัยทัศน์ตามทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลงของฟูลแลน จะต้องมีลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   กระชับ ชัดเจน ให้พลัง

  • B. 

   สั้น กระชับ ชัดเจน

  • C. 

   กระชับ ง่าย ชัดเจน

  • D. 

   สั้น ง่าย ให้พลัง

 • 6. 
  การกำหนดกิจกรรมของโรงเรียน ตามนโยบายการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจากสิ่งใด
  • A. 

   กลยุทธ์

  • B. 

   เป้าหมาย

  • C. 

   มาตรการ

  • D. 

   ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

 • 7. 
  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552 ท่านเ ป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาจะแปลงนโยบายไปสู่การปฎิบัติโดยวิธีใด
  • A. 

   การกำหนดกลยุทธ์

  • B. 

   การกำหนดแผนงาน/กิจกรรม

  • C. 

   การดำเนินการตามมาตรการ

  • D. 

   ให้ตรวจสอบผลการดำเนินการในแต่ละกลยุทธ์ปี 51 เปรียบเทียบกับ ปี 52

 • 8. 
  ข้อใดต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของ สพฐ.น้อยที่สุด
  • A. 

   Fast Working

  • B. 

   Roving Team

  • C. 

   Sport for all

  • D. 

   Web Admin

 • 9. 
  โรงเรียนของท่านได้รับการประเมินตามระบบแบบก้าวหน้า(Tracking System) จนผลการพัฒนาอยู่ในระดับ A4  ข้อใดสอดคล้องกับระดับดังกล่าว
  • A. 

   มี Best Practice ของโรงเรียน

  • B. 

   มีการสร้างเครือข่าย

  • C. 

   มีการนิเทศติดตาม ประเมินผล

  • D. 

   มีแนวความคิดระดมสมอง

 • 10. 
  เด็กสก๊อยส์ เป็นเพศใด
  • A. 

   ชาย

  • B. 

   หญิง

  • C. 

   หญิงก็ได้ชายก็ดี

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 11. 
  ผู้นำประเทศใดที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเชียนในปัจจุบัน
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   สิงคโปร์

  • C. 

   มาเลเซีย

  • D. 

   บรูไนดารูซาลัม

 • 12. 
  หัวข้อประชุมสำคัญที่สุดในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเชียนในประเทศไทยคือข้อใด
  • A. 

   การเมือง

  • B. 

   เศรษฐกิจ

  • C. 

   เครือข่ายภาคพื้น

  • D. 

   ความร่วมมือในภูมิภาคทุกเรื่อง

 • 13. 
  ในช่วง 3- 4 ปีที่ผ่านมาประเทศใดที่เป็นแหล่งผลิตซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์มากที่สุด
  • A. 

   อินเดีย

  • B. 

   ญี่ปุ่น

  • C. 

   จีน

  • D. 

   อังกฤษ

 • 14. 
  ในการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ข้อใดต่อไปนี้ มีความสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   กระบวนการ

  • B. 

   ผลผลิต

  • C. 

   ผลลัพธ์

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมามีความสำคัญทุกข้อ

 • 15. 
  โครงการเรียนฟรีของรัฐบาลชุดปัจจุบัน เพื่อใช้จ่ายในจัดการศึกษาในระดับใด
  • A. 

   ระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา

  • B. 

   ระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา

  • C. 

   การศึกษาภาคบังคับ

  • D. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 16. 
  จากคำขวัญวันเด็กของนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย  สอดคล้องกับมาตราใดมากที่สุด ตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  • A. 

   มาตรา 6 และ 8

  • B. 

   มาตรา 6 และ 22

  • C. 

   มาตรา 6 และ 24

  • D. 

   มาตรา 6 และ 28

 • 17. 
  อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินอุดหนุนรายหัวระดับใด ปรับขึ้นในสัดส่วนที่เป็นจำนวนร้อยละมากที่สุด ใน ปี 2552
  • A. 

   ก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ประถมศึกษา

  • C. 

   มัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 18. 
  สำนักงาน "สมป." มีเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องตามข้อใด
  • A. 

   04156

  • B. 

   04150

  • C. 

   04292

  • D. 

   04229