พลวัต 39 ข้อทดลองสอบชุดโต้ตอบ

30 | Total Attempts: 301

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 39 ข้อทดลองสอบชุดโต้ตอบ

ใส่ชื่อในช่อง Your name  จึงเริ่ม Start Quiz  เลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้ อเดียวโดยการคลิ๊กปุ่มด้ นหน้าของตัวเลือกเพียง 1 ครั้ง แล้วคลิ๊กยืนยันคำตอบด้า ล่าง 1 ข้อ ควรใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที หากต้องการดูสถิติคะแนน กรุณาคลิ๊กที่ Discuss ด้านล่างครับ  ขอให้โชคดีและสนุกกับแบบ ทดลองสอบครับ 


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือคำขวัญวันเด็กปี 2552 ของนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
  • A. 

   ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันสามัคคี

  • B. 

   ฉลาดคิด จิตที่บริสุทธิ์ จุดความฝัน ผูกพันธ์สามัคคี

  • C. 

   ฉลาดคิด จิตบริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกพันรักสามัคคี

  • D. 

   ฉลาดคิด จิตที่บริสุทธิ์ จุดประกายฝัน ผูกรักสามัคคี

 • 2. 
  บุคคลในข้อใดของสพฐ.มีตำแหน่งแตกต่างจากบุคคลอื่น
  • A. 

   นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ

  • B. 

   นางสุจินดา ผ่องอักษร

  • C. 

   นางสาววันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์

  • D. 

   นายวินัย รอดจ่าย

 • 3. 
  ข้อความในข้อใดที่แสดงถึง "พันธกิจ"
  • A. 

   สพฐ.เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสานสนเทศและการสื่อสารให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัดเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

  • C. 

   เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคันและพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชาที่อยู่นอกระบบการศึกษา

  • D. 

   เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 • 4. 
  สมรรถนะของผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ข้อใดตรงกับสมรรถนะของผู้บริหาร
  • A. 

   ความสามารถในการแก้ปัญหา

  • B. 

   ความสามารถในการคิด

  • C. 

   ความสามารถในการสื่อสาร

  • D. 

   ความสามารถในการตัดสินใจ

 • 5. 
  จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มีกี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   6 ข้อ

  • D. 

   8 ข้อ

 • 6. 
  การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสพฐ.ในกลยุทธ์ ได้เน้นเพื่อการเรียนการสอนทั้งหมด 4 ด้าน ข้อใดต่อไปนี้  ไม่ใช่
  • A. 

   ด้านอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

  • B. 

   ด้านการพัฒนาครูและบคลากร ICT

  • C. 

   ด้านการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  • D. 

   ด้านการพัฒนาระบบร่วมกับไมโครซอร์ฟ

 • 7. 
  ทุกข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่มุ่งหวังจากการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการของสพฐ.  ข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในฐานะตัวบ่งชี้ที่สำคัญของกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา

  • B. 

   เพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา การอบรมสั่งสอนและการเลี้ยงดูนักเรียน

  • C. 

   เพื่อเยี่ยมเยือนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

  • D. 

   เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียน ได้แก่ สภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว ฐานะทางการเงินและอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริง ไม่ใช่เพียงได้ยินแต่คำบอกเล่าเท่านั้น

 • 8. 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ "3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" มีกี่แห่ง
  • A. 

   3 แห่ง

  • B. 

   6 แห่ง

  • C. 

   9 แห่ง

  • D. 

   10 แห่ง

 • 9. 
  ยุทธศาสตร์เชิงรุก การศึกษาขั้นพื้นฐานชายแดนใต้ ด้วยการจัดการสอนสองภาษาตามข้อใดในระดับก่อนประถมศึกษา
  • A. 

   ไทย-มาลายูถิ่น

  • B. 

   ไทย-ภาษาใต้

  • C. 

   ไทย-ภาษายาวี

  • D. 

   ไทย-ภาษาอังกฤษ

 • 10. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดเป็น ค่าสาธารณูปโภค 
  • A. 

   ค่าดวงตราไปรษณียากร

  • B. 

   ค่าบัตรเติมเงินโทรศัพท์

  • C. 

   ค่าเคเบิ้ลทีวี

  • D. 

   ค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 • 11. 
  เงินอุดหนุนมี 2 ประเภท  ข้อใดจัดได้ถูกต้อง
  • A. 

   เงินอุดหนุน - เงินปัจจัยพื้นฐาน

  • B. 

   เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

  • C. 

   เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน

  • D. 

   เงินอุดหนุน - เงินอุดหนุนเพื่อบูรณะท้องถิ่น

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  • A. 

   เพื่อซื้อที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

  • B. 

   เพื่อติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า ครั้งแรกในอาคาร

  • C. 

   เพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ปรับปรุง ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ต่ำกว่า 50,000 บาท

  • D. 

   ไม่ใช่ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกข้อ

 • 13. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  จำนวน 122 คน  จนถึงกลางเดือนกันยายน ของปีเดียวกันมีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนอื่นจำนวน 2 คน  โรงเรียนแห่งนี้สามารถเก็บรักษาเงินสดได้/วัน จำนวนกี่บาท
  • A. 

   10,000 บาท

  • B. 

   20,000 บาท

  • C. 

   30,000 บาท

  • D. 

   100,000 บาท

 • 14. 
  เงินค่าพาหนะเหมาจ่าย จัดเป็นเงินในลักษณะตามข้อใด
  • A. 

   ค่าใช้สอย

  • B. 

   ค่าตอบแทน

  • C. 

   ค่าจ้างชั่วคราว

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 15. 
  นักเขียนรางวัลชีไรต์ประจำปี 2551  จากประเทศไทยคือใคร
  • A. 

   มนตรี ศรียงค์

  • B. 

   วัชร สัจจะสารสิน

  • C. 

   โชคชัย บัณฑิต

  • D. 

   เดือนวาด พิมวนา

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
  • A. 

   มี 3 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   มี 3 มาตรฐาน 11 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   มี 14 มาตรฐาน 86 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   มี 14 มาตรฐาน 68 ตัวบ่งชี้

 • 17. 
  ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นงบรายจ่ายประเภทใด
  • A. 

   งบบุคลากร

  • B. 

   งบดำเนินงาน

  • C. 

   งบลงทุน

  • D. 

   งบรายจ่ายอื่น

 • 18. 
  ข้อใดคือศูนย์ปฏิบัติการของสถานศึกษา
  • A. 

   SOC

  • B. 

   SCG

  • C. 

   AOC

  • D. 

   DOC

 • 19. 
  สำนักงาน ก.พ. ออกพ.ร.บ.ฯฉบับใหม่ กำหนดให้วันในข้อใด ยกเลิกระบบซี 
  • A. 

   9 ธันวาคม 2551

  • B. 

   10 ธันวาคม 2551

  • C. 

   11 ธันวาคม 2551

  • D. 

   12 ธันวาคม 2551

 • 20. 
  ท่านเป็นครูในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จะลงโทษนักเรียนตามระเบียบ ฯ ท่านควรเสนอต่อใครเพื่อให้ความเห็นชอบการลงโทษ 
  • A. 

   ครูที่ปรึกษา

  • B. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • C. 

   กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ประธานกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 21. 
  ท่านเป็นผอ.โรงเรียนจะแนะนำให้ครูดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธงตามข้อใดจึงจะสนองนโยบายของ สพฐ.
  • A. 

   อบรมเพื่อแก้ไขพฤติกรรม ควรเน้นที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  • B. 

   ส่งเสริม ยกย่องนักเรียนที่มีพฤติกรรมสร้างสรรค์ ในทางบวก ไม่ควรใช้เวลาเกิน20นาทีต่อวัน

  • C. 

   ชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ของประเทศให้นักเรียนทราบช่วงก่อนเข้าแถว หรือเสียงตามสายช่วงพักกลางวัน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 22. 
  บุคคลในข้อใดเป็นผอ. ศอ.บต. 
  • A. 

   นายพระนาย สุวรรณรัฐ

  • B. 

   พล.ต.ท.อดุลย์ แสงสิงแก้ว

  • C. 

   นายสุเมธ แสงนิ่มนวล

  • D. 

   นายเด่น โต๊ะมีนา

 • 23. 
  ผู้ใดเป็นประธานในการคัดเลือกและสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   เลขาฯ สพฐ.

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง

 • 24. 
  จังหวัดในข้อใดต่อไปนี้ ไม่มี มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ฯ 
  • A. 

   สกลนคร

  • B. 

   สระบุรี

  • C. 

   ราชบุรี

  • D. 

   พระนครศรีอยุธยา

 • 25. 
  ข้อใดมีความหมายสอดคล้องกับคำว่า "การวางแผนกลยุทธ์" มากที่สุด 
  • A. 

   การสร้างวิสัยทัศน์

  • B. 

   การคิดที่เหนือกว่า

  • C. 

   การวิเคราะห์องค์กร

  • D. 

   การทำที่เน้นระบบ