พลวัต 38 ..ออนไลน์ทดสอบ

31 | Total Attempts: 1553

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 38 ..ออนไลน์ทดสอบ

เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่ ุดได้เพียงข้อเดียว ใช้เวลาข้อละไม่เกิน 1 นาที โปรดกรอกชื่อก่อนแล้วเริ มทำแบบทดลองสอบ พร้อมยืนยันคำตอบครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฐ์ เป็นรัฐมนตรีคนที่เท่าไรของประเทศไทย
  • A. 

   55

  • B. 

   54

  • C. 

   53

  • D. 

   52

 • 2. 
  ประเทศใดเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเชียนครั้งต่อไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2552
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   มาเลเซีย

  • C. 

   เวียตนาม

  • D. 

   บรูไนดาูรูซารัม

 • 3. 
  วันที่นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ โปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
  • A. 

   19 ธันวาคม 2551

  • B. 

   20 ธันวาคม 2551

  • C. 

   21 ธันวาคม 2551

  • D. 

   22 ธันวาคม 2551

 • 4. 
   "คณะรัฐมนตรี"ของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ มีกี่คน
  • A. 

   36

  • B. 

   35

  • C. 

   34

  • D. 

   33

 • 5. 
  ผลผลิตหลักของสพฐ. ปี 2552 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่
  • A. 

   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

  • B. 

   ผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา

  • C. 

   เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ผู้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 6. 
  เป้าหมายการให้บริการของสพฐ. ปี 2552 มี 3 ด้าน  ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ด้านโอกาสทางการศึกษา

  • B. 

   ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา

  • C. 

   ด้านคุณภาพการศึกษา

  • D. 

   ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

 • 7. 
  กลยุทธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2552 มี 6 กลยุทธ์  ข้อใดไม่มี
  • A. 

   เศรษฐกิจพอเพียง

  • B. 

   เพิ่มอัตราการเข้าเรียนทุกระดับ

  • C. 

   พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามศักยภาพของสถานศึกษา

  • D. 

   เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • 8. 
  การกำหนดเป้าหมายความสำเร็จในกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำเป็น...
  • A. 

   ผลผลิต

  • B. 

   มาตรการ

  • C. 

   ผลลัพท์

  • D. 

   ตัวบ่งชี้ผลสำเร็จ

 • 9. 
  กลยุทธ์ของสพฐ.เรื่องปลูกฝังคุณธรรม ตั้งเป้าหมายความสำเร็จ ไว้ตามข้อใด
  • A. 

   นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ80ผ่านการประเมินคุณธรรม

  • B. 

   นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ผ่านการประเมินคุณธรรม

  • C. 

   นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ60ผ่านการประเมินคุณธรรม

  • D. 

   นักเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ50ผ่านการประเมินคุณธรรม

 • 10. 
  ปี 2551 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพฐ.มีเป้าหมายความสำเร็จโดยให้ทุกโรงเรียนมีระบบดูแลฯและโรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถพัฒนาระบบได้มาตรฐานได้ตามข้อใด
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ80

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ60

  • C. 

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ50

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ30

 • 11. 
  เนื่องจากมีโครงการเกษียณก่อนกำหนด ปี 2552 สพฐ.จึงมีเป้าหมายให้สถานศึกษาทุกแห่งมีอัตราการขาดครูไม่เกินร้อยละ.....
  • A. 

   60

  • B. 

   40

  • C. 

   30

  • D. 

   20

 • 12. 
  ปี 2552 สพฐ.มีนโยบายโดยเป้าหมายความสำเร็จด้านการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนในอัตราส่วนตามข้อใด
  • A. 

   1 เครื่องต่อนักเรียน 1 คน

  • B. 

   1 เครื่องต่อนักเรียน 2 คน

  • C. 

   1 เครื่องต่อนักเรียน 20 คน

  • D. 

   1 เครื่องต่อนักเรียน 40 คน

 • 13. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 120 คน  ควรมีส้วมกี่ที่ ตามเกณฑ์
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 14. 
  ข้อใดมีหน่วยความเร็วที่เร็วที่สุดของระบบอินเตอร์เน็ตในข้อต่อไปนี้
  • A. 

   256 Mbps

  • B. 

   512 Mbps

  • C. 

   1 Mps

  • D. 

   2 Mps

 • 15. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันที่ 11 มกราคม 2552
  • A. 

   มีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.จากผู้สมัครเกิน10คน

  • B. 

   มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จำนวนทั้งหมด 29 คน

  • C. 

   มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จำนวนทั้งหมด 22 จังหวัด

  • D. 

   มีการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.จำนวนทั้งสิ้น 62 เขตเลือกตั้ง

 • 16. 
  แชมป์ฟุตบอลสโมสรโลก 2008 คือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด  แข่งที่ประเทศใด
  • A. 

   อังกฤษ

  • B. 

   จีน

  • C. 

   ญี่ปุ่น

  • D. 

   อาร์เจนติน่า

 • 17. 
  หลักฐานเอกสารข้อใดคือ ระเบียนสะสม ซึ่งใช้ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • A. 

   ป.พ.4

  • B. 

   ป.พ.6

  • C. 

   ป.พ.8

  • D. 

   ป.พ.9

 • 18. 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ดังนี้   ต ๒.๓ ม.๔-๖/๓     ข้อใดต่อไปนี้สรุปไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ๒.๓ ---สาระที่ ๒ มาตรฐานข้อที่ ๓

  • B. 

   ต ---กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

  • C. 

   ม.๔-๖/๓ ---ตัวชี้วัดมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ ๓

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาสรุปได้ถูกต้องแล้ว

 • 19. 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติมี 3 มาตรฐาน ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   แนวการจัดการศึกษา

  • B. 

   แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งความรู้

  • C. 

   คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

  • D. 

   แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นคนไทย

 • 20. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมีบุตรสาวเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นปีที่ 1   ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ท่านผอ.เบิกเงินสวัดิการการศึกษาบุตรได้บางส่วน

  • B. 

   ท่านผอ.เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ทั้งหมด

  • C. 

   ท่านผอ.เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ไม่เกิน 20,000 บาท

  • D. 

   ท่านผอ.เบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรได้ทั้งหมดแต่ไม่เกิน15,000บาท

 • 21. 
  ท่านผู้อำนวยการพร้อมคณะครูจะเดินทางไป "ดูงาน"ที่ประเทศเวียตนาม   ข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ท่านผอ.ต้องเขียนขออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศไปที่สพฐ.

  • B. 

   ท่านผอ.เขียนขออนุญาตที่เขตฯพื้นที่เท่านั้นไม่ต้องไปที่ สพฐ.

  • C. 

   ท่านผอ.ต้องเขียนขอออกนอกประเทศก่อนเดินทางไป 45 วัน

  • D. 

   การไปดูงานไม่จำเป็นต้องให้สถานศึกษาที่จะไปดูงานทำหนังสือตอบรับมา

 • 22. 
  คู่ชิงฟุตบอล AFF Suzuki Cup 2008  
  • A. 

   ไทย-เวียตนาม

  • B. 

   ไทย-สิงคโปร์

  • C. 

   ไทย-มาเลเซีย

  • D. 

   ไทย-เมียนมาร์

 • 23. 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนังสือแจ้งให้โรงเรียนลงข้อมูล M-OBEC  ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2551 ในโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต  ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  • A. 

   พัสดุ

  • B. 

   ครุภัณฑ์

  • C. 

   งบประมาณ

  • D. 

   การเงินของโรงเรียน SBM

 • 24. 
  เงินอุดหนุนนักเรียนยากจนหรืออุดหนุนปัจจัยพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนที่มีพ่อแม่มีรายได้ไม่เกินกี่บาทต่อปี
  • A. 

   14000 บาท

  • B. 

   20000 บาท

  • C. 

   30000 บาท

  • D. 

   40000 บาท

 • 25. 
  ข้อแรกของหลักการ 5 ส  คือข้อใด
  • A. 

   สะสาง

  • B. 

   สะดวก

  • C. 

   สะอาด

  • D. 

   สร้างนิสัย

 • 26. 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ มีกี่คน
  • A. 

   ไม่มี

  • B. 

   มี 1 คน

  • C. 

   มี 2 คน

  • D. 

   มี 3 คน

 • 27. 
  บุคคลใดต่อไปนี้มีตำแหน่งต่างจากคนอื่นๆในสพฐ.
  • A. 

   นายสมเกียรติ ชอบผล

  • B. 

   นายวินัย รอดจ่าย

  • C. 

   นางอ่องจิต เมธยะประภาส

  • D. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

 • 28. 
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มีกี่กิจกรรม
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 29. 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม "โครงสร้าง" มีกี่คน
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   8

  • D. 

   13

 • 30. 
   "บันทึก สพฐ. ๒๕๕๒" มีโ ทนสีตามข้อใด
  • A. 

   เหลือง

  • B. 

   ชมพู

  • C. 

   เขียว

  • D. 

   น้ำเงิน

 • 31. 
  รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2551 
  • A. 

   พอล ยังแมน

  • B. 

   พอล คลุกแมน

  • C. 

   พอล ทายัง

  • D. 

   พอล ยังคู