พลวัต 24 ชุดขออุ่นเครื่องภาคข

20 | Total Attempts: 215

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 24 ชุดขออุ่นเครื่องภาคข

Direction:ก่อนทำแบบทดสอบท่านใส ชื่อตนเองที่ช่องว่างคำว ่า Your Name  แล้วเริ่มทำแบบทดสอบโด คลิ๊กที่คำว่า Start Quiz จะปรากฏข้อสอบทีละข้อ ให้ท่านเลือกคำตอบที่ถูก ี่สุดเพียงข้อเดียวโดยกา คลิ๊กที่ปุ่มหน้าตัวเลือ ก แล้วยืนยันคำตอบเพียงคลิ กที่คำว่า   Submit My Answer  คำถามข้อต่อไปจะปรากฏข ้น ทำในลักษณะเดียวกันจนครบ 20 ข้อ เมื่อครบทุกข้อแล้วระบบจ ประมวลผลให้ท่าน  ขอให้โชคดี 


Questions and Answers
 • 1. 
  10 ต้องการเพิ่มสัดส่วนผู้วิจัยและพัฒนาเป็นเท่าใด
  • A. 

   1 ต่อ 10 คน

  • B. 

   1 ต่อ 100 คน

  • C. 

   1 ต่อ 1000 คน

  • D. 

   1 ต่อ 10,000 คน

 • 2. 
  ปี ของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ฯ
  • A. 

   ชุดนักเรียน

  • B. 

   อุปกรณ์การเรียน

  • C. 

   ตำรา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาคือสิ่งของที่จะให้ฟรี

 • 3. 
  โครงการเรียนฟรี 15 ปี ของรัฐบาลปัจจุบัน หมายถึงข้อใดที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เรียนป.1-6

  • B. 

   เรียนป.1-ม.3

  • C. 

   เรียนก่อนประถมและป.1-ม.6

  • D. 

   เรียนม.1-ม.6

 • 4. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ องค์กรหลัก 4 องค์กร ตามระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   สกอ.

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สอศ.

  • D. 

   กศน.

 • 5. 
  นักเรียนไทยที่ได้เหรียญทองโอลิมปิคทุกคนในการแข่งขันวิชาการปี 2553 คือวิชาใด
  • A. 

   ฟิสิกส์

  • B. 

   เคมี

  • C. 

   ชีววิทยา

  • D. 

   คณิตศาสตร์

 • 6. 
  โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในปีการศึกษา 2552  มีทั้งหมด สพท.ละกี่โรงเรียน
  • A. 

   555 โรงเรียน

  • B. 

   185 โรงเรียน

  • C. 

   3 โรงเรียน

  • D. 

   1 โรงเรียน

 • 7. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก ต้องการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของสพฐ.ไปปฏิบัติ  ข้อใดไม่อยู่ในยุทธศาสตร์ดังกล่าว
  • A. 

   พัฒนาครูในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน

  • B. 

   เข้าร่วมเครือข่ายกับโรงเรียนที่มีความพร้อมที่อยู่ใกล้เคียง

  • C. 

   ท่านจัดทำมาตรฐานโรงเรียนโดยการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน

  • D. 

   ท่านมอบหมายให้ครูคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ ของโรงเรียนเพื่อลดภาระ

 • 8. 
  ประเทศใดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2010
  • A. 

   อิตาลี

  • B. 

   อังกฤษ

  • C. 

   จีน

  • D. 

   เม็กซิโก

 • 9. 
  ผู้ใดเป็นคนเขียนคำนำในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551
  • A. 

   คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

  • B. 

   นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

  • C. 

   ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์

  • D. 

   นายชัยอนันต์ สมุทรวานิช

 • 10. 
  ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   นักเรียนที่สอบโอเน็ต คือ ชั้น ป.6 ,ม.3 และ ม.6

  • B. 

   การสอบ GAT&PAT ใช้สำหรับนักเรียนชั้น ม.6 เพื่อใช้เข้า มหาวิทยาลัยระบบกลาง

  • C. 

   ควรลงคะแนนโอเน็ตให้นักเรียน ใน ปพ.1 ด้วย เพื่อให้เด็กรู้ว่าตน เองมีความรู้อยู่ระดับใด

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมาไม่มีข้อใดที่ไม่ถูกต้อง

 • 11. 
  ผู้ใดเป็นประธานคณะทำงานในโครงการเรียนฟรี 15 ของรัฐบาลปัจจุบัน
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการ

  • B. 

   รัฐมนตรีช่วยว่าการ

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   เลขาฯสพฐ.

 • 12. 
  กฏหมายเกี่ยวกับการตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมและมีผลเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2553มีกี่ฉบับ
  • A. 

   1 ฉบับ

  • B. 

   2 ฉบับ

  • C. 

   3 ฉบับ

  • D. 

   4 ฉบับ

 • 13. 
  ปัจจุบันผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการโดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เข้าเป็นพนักงานราชการของโรงเรียน
  • A. 

   ผู้อำนวยการเขตฯ

  • B. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • C. 

   ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53

  • D. 

   เฉพาะ ผอ.เขต เท่านั้น

 • 14. 
  โรงเรียนดีระดับตำบลนำร่อง มีทั้งหมดทั่วประเทศจำนวนกี่โรงเรียน 
  • A. 

   76 โรงเรียน

  • B. 

   182 โรงเรียน

  • C. 

   185 โรงเรียน

  • D. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 15. 
  นโยบายการศึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลนายกอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะมีกี่ข้อ 
  • A. 

   6

  • B. 

   8

  • C. 

   10

  • D. 

   12

 • 16. 
  ข้อใดคือชื่อจังหวัดลำดับที่ 77 ของประเทศไทย 
  • A. 

   บึงกาฬ

  • B. 

   เชียงคาน

  • C. 

   แม่สอด

  • D. 

   แม่เงา

 • 17. 
  รัฐบาลชุดนายกอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ จะพัฒนาเมืองใดที่จะใช้กฏหมายท้องถิ่นพิเศษในการปกครองปี 2553 เป็นต้นไป 
  • A. 

   บึงกาฬ

  • B. 

   เชียงคาน

  • C. 

   แม่สอด

  • D. 

   แม่เงา

 • 18. 
  ข้อใดต่อไปนี้คือชื่อย่อของ “สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย” ที่สพฐ.ประกาศ
  • A. 

   สศป.

  • B. 

   สมป.

  • C. 

   สกป.

  • D. 

   สศ.

 • 19. 
  การบริหารแบบ Strategic Management ตามแนวทางเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง จะต้องเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน
  • A. 

   วิสัยทัศน์

  • B. 

   พันธกิจ

  • C. 

   วิเคราะห์ภาระกิจ

  • D. 

   วิเคราะห์ SWOT

 • 20. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ทำการวิเคราะห์องค์กร หลังไม่ผ่านการประเมินของ สมศ.รอบ 2 ปรากฏว่า โรงเรียนของท่านอยู่ในระดับ “?” ควรปรับปรุงในเรื่องใด
  • A. 

   สภาพแวดล้อมภายใน

  • B. 

   สภาพแวดล้อมภายนอก

  • C. 

   โอกาส

  • D. 

   อุปสรรค