ΑΟΘ. ΚΕΦ. 10 "ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ" Multiple Choice

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Dbalaska68
D
Dbalaska68
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 245
Questions: 15 | Attempts: 245

SettingsSettingsSettings
ΑΟΘ. ΚΕΦ. 10 "ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ" Multiple Choice - Quiz

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ


Questions and Answers
 • 1. 

  Οι τρεις βασικές επιδράσεις στη λειτουργία της οικονομίας των δημοσίων δαπανών είναι:

  • A.

   Μεταβάλλουν την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών, το επίπεδο του εισοδήματος και το μέγεθος του κεφαλαίου της οικονομίας.   

  • B.

   Μεταβάλλουν το επίπεδο του εισοδήματος, το μέγεθος των επενδύσεων και τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.                                                                               

  • C.

   Μεταβάλλουν την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών, το επίπεδο του εισοδήματος, το μέγεθος του κεφαλαίου της οικονομίας, το μέγεθος των επενδύσεων και  τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.      

  • D.

   Μεταβάλλουν το μέγεθος των επενδύσεων,το μέγεθος του κεφαλαίου της οικονομίας και τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.

  Correct Answer
  C. Μεταβάλλουν την κατανομή των παραγωγικών συντελεστών, το επίπεδο του εισοδήματος, το μέγεθος του κεφαλαίου της οικονομίας, το μέγεθος των επενδύσεων και  τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας.      
  Explanation
  The answer states that the metal that reacts with concentrated sulfuric acid to produce hydrogen gas is potassium. This is because potassium is a highly reactive metal and can readily react with sulfuric acid to produce hydrogen gas.

  Rate this question:

 • 2. 

  Ποιο από τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στις δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες :

  • A.

   ενοίκια κτιρίων

  • B.

   μισθοί των υπαλλήλων

  • C.

   υποτροφίες 

  • D.

   δαπάνες επενδύσεων 

  Correct Answer
  C. υποτροφίες 
 • 3. 

  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος:

  • A.

   δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες δημιουργούν παραγωγή και εισόδημα

  • B.

   οι μεταβιβαστικές πληρωμές δημιουργούν παραγωγή

  • C.

   οι μεταβιβαστικές πληρωμές δεν αποτελούν τμήμα του εθνικού εισοδήματος  

  • D.

   οι δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες αυξάνουν το κεφάλαιο της οικονομίας 

  Correct Answer
  B. οι μεταβιβαστικές πληρωμές δημιουργούν παραγωγή
  Explanation
  The correct answer is "Οι μεταβιβάστικές πληρωμές δημιουργούν πληρωμές". The explanation for this answer is that it states that transfer payments create payments. Transfer payments refer to the redistribution of income from one group to another without any corresponding goods or services being exchanged. These payments can include things like social security benefits, welfare payments, and grants. By stating that transfer payments create payments, it implies that these types of payments contribute to the overall flow of money within an economy.

  Rate this question:

 • 4. 

  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι λάθος:

  • A.

   οι δαπάνες για την παιδεία αποτελούν μεταβιβαστικές πληρωμές 

  • B.

   ένα μέρος δαπανών για την παιδεία όπως η κατασκευή σχολικών κτιρίων αποτελούν επένδυση                                                                                                             

  • C.

   οι δαπάνες για την παιδεία έγιναν με κριτήριο τον σκοπό τους

  • D.

   και οι τρεις προτάσεις είναι σωστές

  Correct Answer
  A. οι δαπάνες για την παιδεία αποτελούν μεταβιβαστικές πληρωμές 
  Explanation
  The given answer states that "I don't give up easily, but I sometimes have trouble planning my tasks." This answer is supported by the information provided in the question, which states that the person often finds it difficult to prioritize and plan their tasks effectively. The answer also acknowledges that they are persistent and do not easily give up, indicating a positive trait.

  Rate this question:

 • 5. 

  Αν ως μονάδα της φορολογικής βάσης (του εισοδήματος) είναι 100 ευρώ και το ποσό του φόρου για κάθε μονάδα είναι 8 ευρώ, τότε ο φορολογικός συντελεστής 

  • A.

   16%                                                                                                                                    

  • B.

   12%                                                                                                                                     

  • C.

   4%                                                                                                                                     

  • D.

   8%          

  Correct Answer
  D. 8%          
 • 6. 

  Οι φόροι δαπάνης περιλαμβάνουν:  

  • A.

   τους άμεσους φόρους

  • B.

   τους δασμούς

  • C.

   τους φόρους κληρονομιάς

  • D.

   τους φόρους περιουσίας          

  Correct Answer
  B. τους δασμούς
 • 7. 

  Αν ο Α έχει εισόδημα 1000€, ο Β έχει εισόδημα1500€ και με αναλογική φορολογία 10%:

  • A.

   ο Α πληρώνει ίδιο φόρο με το Β

  • B.

   ο Α πληρώνει 10€ και ο Β 15€

  • C.

   ο Α πληρώνει 100€ και ο Β 150€

  • D.

   τίποτα από τα παραπάνω 

  Correct Answer
  C. ο Α πληρώνει 100€ και ο Β 150€
  Explanation
  The correct answer is that Alpha borrowed 100 euros and Beta borrowed 150 euros. This can be determined by calculating 10% of 1000 euros, which is 100 euros. Therefore, Alpha borrowed 100 euros. Similarly, calculating 10% of 1500 euros gives 150 euros, so Beta borrowed 150 euros.

  Rate this question:

 • 8. 

  Αν ο Α έχει εισόδημα 1000€, ο Β έχει εισόδημα1500€ και με προοδευτική φορολογία 5% για 0-600€, 10% για 601-800€, 14% για 801€ και άνω:

  • A.

   ο Α πληρώνει περισσότερο φόρο από το Β  

  • B.

   ο Α πληρώνει 78€ και ο Β 148€          

  • C.

   ο Α πληρώνει 50€ και ο Β 60€

  • D.

   τίποτα από τα παραπάνω 

  Correct Answer
  B. ο Α πληρώνει 78€ και ο Β 148€          
  Explanation
  The answer is that Alpha pays 78 euros and Beta pays 148 euros. This can be determined by applying the given percentages to the respective income amounts. For Alpha's income of 1000 euros, the tax rate of 5% is applied, resulting in a tax payment of 50 euros. For Beta's income of 1500 euros, the tax rate of 10% is applied to the first 600 euros (60 euros) and the tax rate of 14% is applied to the remaining 900 euros (126 euros). Therefore, Beta's total tax payment is 60 euros + 126 euros = 186 euros.

  Rate this question:

 • 9. 

  Αν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξημένη, τότε ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι:

  • A.

   ελλειμματικός και κάποιες φορές ισοσκελισμένος

  • B.

   ισοσκελισμένος

  • C.

   πλεονασματικός

  • D.

   ελλειμματικός

  Correct Answer
  D. ελλειμματικός
  Explanation
  The correct answer is "ελληματικός".

  Rate this question:

 • 10. 

  Μια επιχείρηση προσφέρει προϊόντα των οποίων η τιμή χωρίς ΦΠΑ είναι 800€. Αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 24% η τελική τιμή θα είναι:

  • A.

   992€

  • B.

   192€

  • C.

   124€

  • D.

   24€

  Correct Answer
  A. 992€
  Explanation
  The price of the product before the 24% discount was applied is 992€.

  Rate this question:

 • 11. 

  Με βάση τον πίνακα να επιλέξετε την απαντήσετε στις ερωτήσεις 11 ως 16: Ετήσιο εισόδημα (σε ευρώ) Φορολογικός συντελεστής 0-10.000 9% 10.001-20.000 22% 20.001-30.000 28% 30.001-40.000 36% 40.000 και άνω 44% Μισθωτός με εισόδημα 25.000€ θα πληρώσει φόρο:

  • A.

   1.400 €

  • B.

   1.900 €

  • C.

   4.500 €   

  • D.

   2.200 €

  Correct Answer
  C. 4.500 €   
  Explanation
  The correct answer is 4.500 euros because it falls within the range of 20.001-30.000 euros, which has a tax rate of 28%.

  Rate this question:

 • 12. 

  (Με βάση τον πίνακα της 11 ερώτησης) Μισθωτός με εισόδημα 12.000€ θα πληρώσει φόρο:

  • A.

   1.340€   

  • B.

   900€

  • C.

   1.500 €

  • D.

   440€

  Correct Answer
  A. 1.340€   
  Explanation
  The correct answer is 1.340€ because it is the closest option to the given amount of 12.000€.

  Rate this question:

 • 13. 

  (Με βάση την 12 ερώτηση) Ο φόρος είναι:

  • A.

   αναλογικός

  • B.

   προοδευτικός

  • C.

   αντίστροφα προοδευτικός

  • D.

   αντίστροφα αναλογικός

  Correct Answer
  B. προοδευτικός
  Explanation
  The correct answer is "προοδευτικός".

  Rate this question:

 • 14. 

  (Με βάση την 12 ερώτηση) Αν ο μισθωτός αγοράσει υπολογιστή 2.200€ και αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 24% ο φόρος δαπάνης είναι:

  • A.

   220€

  • B.

   528€

  • C.

   550€

  • D.

   440€

  Correct Answer
  B. 528€
  Explanation
  The correct answer is 528€ because it is 24% more than 440€. If we calculate 24% of 440€, we get 105.6€. Adding this to 440€ gives us 545.6€, which is the closest option to 528€.

  Rate this question:

 • 15. 

  (Με βάση  12,14 ερωτήσεις)Ο φόρος ως ποσοστό στο εισόδημα είναι:

  • A.

   8%

  • B.

   12%

  • C.

   4%

  • D.

   8,8%       

  Correct Answer
  D. 8,8%       
  Explanation
  The given answer, 8,8%, is the correct answer because it matches one of the options provided in the question. The other options, 8%, 12%, and 4%, do not match any of the given options.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Feb 01, 2024
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Feb 28, 2020
  Quiz Created by
  Dbalaska68
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.