Test Ne Teknologji Klasa E VIII 

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Muhamer
M
Muhamer
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 9,731
Questions: 11 | Attempts: 1,718

SettingsSettingsSettings
Test Ne Teknologji Klasa E VIII� - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Disa shifra dhe fakte rreth ujit?

  • A.

   71% e sipërfaqes se tokes eshte e mbuluar me ujë.

  • B.

   51% e sipërfaqes se tokes eshte e mbuluar me ujë.

  • C.

   97% e sipërfaqes se tokes eshte e mbuluar me ujë.

  • D.

   81% e sipërfaqes se tokes eshte e mbuluar me ujë.

  Correct Answer
  A. 71% e sipërfaqes se tokes eshte e mbuluar me ujë.
  Explanation
  71% e sipërfaqes së tokës është e mbuluar me ujë. This statement correctly states that 71% of the Earth's surface is covered with water.

  Rate this question:

 • 2. 

  • A.

   E saktë

  • B.

   E pasaktë

  Correct Answer
  A. E saktë
 • 3. 

  Cili prej këtyre fakteve është i vertetë?

  • A.

   97% i ujit në tokë është i kripur.

  • B.

   Termocentralet janë shpenzues të mëdhenj te ujit.

  • C.

   Uji nuk është baza e krijimit në tokë ne mund të jetojmë edhe pa ujë.

  • D.

   Ujë i ëmbël quhet ai ujë që ka më së shumti se 69% kripëra më pak se kjo shifër nuk është i ëmbël.

  Correct Answer(s)
  A. 97% i ujit në tokë është i kripur.
  B. Termocentralet janë shpenzues të mëdhenj te ujit.
  Explanation
  The answer is "97% i ujit në tokë është i kripur." This is true because the statement indicates that 97% of the water on Earth is salty or contains some level of salt.

  Rate this question:

 • 4. 

  Njeriu çdo ditë konsumon rreth mesatarisht rreth 3 litra ujë duke ngrën ushqim dhe duke pirë. Ky lloj i ujit quhet ujë i

  Correct Answer(s)
  pijshëm
  Explanation
  The passage states that the average person consumes about 3 liters of water each day by eating and drinking. It then asks what this type of water is called. The correct answer is "pijshëm" which means "drinkable" or "potable" in Albanian. This answer makes sense because the passage is referring to water that is safe and suitable for consumption.

  Rate this question:

 • 5. 

  Vendi ku përgaditet uji dhe dërgohet për pije quhet?

  • A.

   Termocentral

  • B.

   Ujsjellës

  • C.

   Termokos

  Correct Answer
  B. Ujsjellës
  Explanation
  The correct answer is "Ujsjellës". In Albanian, "ujsjellës" refers to the process of treating and distributing water for drinking purposes. It is the term used to describe the system or facility responsible for providing clean and safe drinking water to the public. "Termocentral" refers to a thermal power plant, and "termokos" is not a recognized term in this context.

  Rate this question:

 • 6. 

  Ne foto jane paraqitur?

  • A.

   Transmetuesit me zingjire

  • B.

   Transmetuesit me rrypa

  • C.

   Transmetuesit me friksion

  • D.

   Transemtuesit energjetik

  Correct Answer
  B. Transmetuesit me rrypa
  Explanation
  The correct answer is "Transmetuesit me rrypa" (Transmitters with gears). This answer is likely correct because the question asks about the type of transmitters shown in the photo. Out of the given options, "Transmetuesit me rrypa" is the only option that refers to transmitters with gears. The other options ("Transmetuesit me zingjire" - Transmitters with chains, "Transmetuesit me friksion" - Transmitters with friction, "Transemtuesit energjetik" - Energy transmitters) do not specifically mention gears, so they are less likely to be the correct answer.

  Rate this question:

 • 7. 

  Sa lloje te motorve dallojm te motoret me djegje te brendshme?

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  B. 2
 • 8. 

  Shkaqet kryesore per aksidente ne trafik jane?

  • A.

   Vozitja ne gjendje te dehur

  • B.

   Respektimi i rregullave te komunikacionit

  • C.

   Mos mbajtja e distances se duhur

  • D.

   Mos pirja e qajit ne mengjes

  Correct Answer(s)
  A. Vozitja ne gjendje te dehur
  C. Mos mbajtja e distances se duhur
  Explanation
  The main causes of traffic accidents are driving under the influence and not maintaining a safe distance.

  Rate this question:

 • 9. 

  Perpunimi i metaleve me deformim me goditje dhe duke u nxehur quhet?

  • A.

   Saldimi

  • B.

   Farketim

  • C.

   Derdhje

  • D.

   Prerje 

  Correct Answer
  B. Farketim
  Explanation
  The correct answer is "Farketim" because the process described in the question, which involves deforming metals through impact and heating, is known as forging in English. "Farketim" is the Albanian translation of the term "forging."

  Rate this question:

Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.