Uji Kompetensi 1 Kd 3.1 (Cerita Legendha)

20 Questions | Total Attempts: 474

SettingsSettingsSettings
Uji Kompetensi 1 Kd 3.1 (Cerita Legendha) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ing ngisor iki sing kalebu cerita legendha yaiku...
  • A. 

   Timun Mas

  • B. 

   Jaka Tarub

  • C. 

   Keong Mas

  • D. 

   Asal-usul Desa Nglimut

 • 2. 
  Crita rakyat kang nyeritakake kedadeyan alam/panggonan kuwi diarani....
  • A. 

   Legendha

  • B. 

   Fabel

  • C. 

   Mitos

  • D. 

   Dongeng

 • 3. 
  Ing dhaerah Nglimut kuwi katon gemah ripah lohjinawi. Tembung "Gemah ripah lohjinawi" tegese....  
  • A. 

   Tansah cecongkrahan

  • B. 

   Subur makmur

  • C. 

   Asring kena bencana

  • D. 

   Akeh brandal lan begal

 • 4. 
  Nglimut mapan ana ing....
  • A. 

   Desa Gondongharjo

  • B. 

   Desa Gonorejo

  • C. 

   Desa Gonoharjo

  • D. 

   Desa Gondhangrejo

 • 5. 
  Kang dudu ancase (tujuane) papan panggonan kang diarani nglimut yaiku....
  • A. 

   Panggonan wisata

  • B. 

   Panggonan Dodolan

  • C. 

   Arena Perkemahan

  • D. 

   Panggonan kanggo liburan

 • 6. 
  "Isih akeh maneh wong-wong sugih lan kang duweni nepsu lawamah padha niti pirsa papan panggonan iki. kabeh ora mirsani apa-apa. saben disawang saka kadohan katon gemah ripah, sawise dicedhaki ilang utawa nglimuni mung wujud papan amba kang dituwuhi suket. Pitakonan: tembung "Nglimuni" tegese....
  • A. 

   Isih ajeg

  • B. 

   Ilang

  • C. 

   Kadhang ilang kadhang ajeg

  • D. 

   Subur

 • 7. 
  Wong-wong kang padha nekani papan iku akeh sing kapusan, mula papan iku banjur diarani....
  • A. 

   Slamur

  • B. 

   Nglimut/nylamur

  • C. 

   Slimut

  • D. 

   Njamur

 • 8. 
  Wong kang niti pirsa salah sijine panggonan kang kawentar gemah ripah lohjinawi yaiku wong....
  • A. 

   Sugih lan mlarat, duweni nepsu lawamah

  • B. 

   Mlarat duweni nepsu lawamah

  • C. 

   Sugih lan duweni nepsu lawamah

  • D. 

   Sugih mlarat ora duweni nepsu lawamah

 • 9. 
  Rakyate urip rukun ora seneng cecongkrahan. tembung "cecongkrahan" ateges....
  • A. 

   Apik wae

  • B. 

   Kekancan

  • C. 

   Tukaran

  • D. 

   Rame-rame

 • 10. 
  Nglimut mapan ana ing tlatah sisih lor saka Gunung Ungaran. Tembung "tlatah" tegese yaiku....
  • A. 

   Omah/pidalem

  • B. 

   Alas/wana

  • C. 

   Panggonan/wewengkon

  • D. 

   Sawah/saben

 • 11. 
  "Perang saudara sampun lerem, Pangeran Benawa dados ratu ing Pajang. Benawa kemutan sedherekipun inggih menika sedhayu ingkang sampun dangu ngumbara." Pitakonan: Sedherekipun Benawa kaparingan asma...?
  • A. 

   Ratu Pajang

  • B. 

   Ki Sedhayu

  • C. 

   Ki Teteguall

  • D. 

   Ki Demang

 • 12. 
  Benawa lajeng utusan prajurit kangge madosi sedhayu. Tembung "utusan" tegese yaiku....
  • A. 

   Kongkonan

  • B. 

   Nggoleki

  • C. 

   Marani

  • D. 

   Dolan

 • 13. 
  "Ki Sedhayu kasuwun kondur dening Benawa, wosipun badhe kaangkat dados patih. Panyuwunipun boten kasil amargi Ki sedhayu remen gesang kaliyan masyarakat Desa Teteguall." Pitakonan: Ki Sedhayu kasuwun kondur badhe kaangkat dados....?
  • A. 

   Patih

  • B. 

   Demang

  • C. 

   Ratu

  • D. 

   Sesepuh dhusun

 • 14. 
  "Benawa saged nampi niyat sae Ki Sedhayu, pramila Pangeran Benawa lajeng hamisudha sedhayu dados Demang utawi sesepuh ing dhusun Teteguall." Pitakonan: Wusanane Benawa hamisudha Ki Sedhayu dados....?
  • A. 

   Patih

  • B. 

   Ratu

  • C. 

   Demang

  • D. 

   Bupati

 • 15. 
  "Anggenipun hamisudha Ki Sedhayu kalawau kaleres dinten malem jemuah kliwon, 15 sapar taun 988 Hijriyah utawi taun 588 Ehe, inggih rikala 12 April 1540 Masehi. Dinten kasebat ngantos samenika dipundadosaken hari jadi kitha Tegal kanthi Perda No. 5 taun 1988 surya 28 Juli 1988." Teks kasebut nyeritakake cerita Legendha....
  • A. 

   Asal-usul Desa Nglimut

  • B. 

   Asal-usul Kutha Tegal

  • C. 

   Asal-usul Kota Semarang

  • D. 

   Asal-Usul Kota Salatiga

 • 16. 
  Ki Sedhayu remen cegah Dhahar lan guling. tegese "guling" yaiku...
  • A. 

   Bantal

  • B. 

   Kapuk

  • C. 

   Turu

  • D. 

   Mangan

 • 17. 
  Kota Tegal minangka pikantuk sebutan....
  • A. 

   Kota Garam

  • B. 

   Kota Kretek

  • C. 

   Kota Bahari

  • D. 

   Kota Atlas

 • 18. 
  Ki Sedhayu pilih ngumbara kangge paring pambiyantu masyarakat ingkang nandang kecingkrangan gesangipun. Tegese "kecingkrangan" inggih menika....
  • A. 

   Sugih

  • B. 

   Mlarat

  • C. 

   Loma

  • D. 

   Nelangsa

 • 19. 
  Tembung Tegal dumados saking tembung....
  • A. 

   Teteguall

  • B. 

   Tegil

  • C. 

   Tepus

  • D. 

   Trengginas

 • 20. 
  Ki Sedhayu ugi mrangguli makam/pesareyan ingkang keramat sanget. Tembung "mrangguli" tegesipun inggih menika....
  • A. 

   Nemoni

  • B. 

   Ndeloki

  • C. 

   Ngliwati

  • D. 

   Namati

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.