Turk Egitim Tarihi Dersi Deneme Testi

120 Questions | Attempts: 2046
Share

SettingsSettingsSettings
Turk Egitim Tarihi Dersi Deneme Testi - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Aşağıdakilerden hangisi fakülte meclislerinin görevleri arasında yer almaz? 
  • A. 

   A. Ders programının hazırlanması

  • B. 

   B. Akademik takvimin hazırlanması

  • C. 

   C. Rektör seçimlerini yapması

  • D. 

   D. Öğretim üyelerine ve öğrencilere yönelik işlemler

  • E. 

   E. Sınav takviminin hazırlanması

 • 2. 
  Darülfünun için tahsis edilen konağın ismi nedir?
  • A. 

   A. Ayşe Sultan Konağı

  • B. 

   b. Zeynep Hanım Konağı

  • C. 

   C. Valide Sultan Konağı

  • D. 

   D. Bezm-i Âlem Sultan Konağı

  • E. 

   E. Sait Halim Paşa Yalısı

 • 3. 
  Aşağıdakilerden hangisi 1900-1912 arası dönemde Darülfünunda müdürlük yapmamıştır? 
  • A. 

   A. Recai Efendi

  • B. 

   B. Cemal Bey

  • C. 

   C. Rakım Efendi

  • D. 

   D. Said Bey

  • E. 

   E. Ahmet Mithat Efendi

 • 4. 
  Zeynep Hanım Konağı Darülfünuna tahsis edilemeden önce hangi kurum tarafından kullanılmıştır? 
  • A. 

   A. Darülhayr

  • B. 

   B. Darülbedayi

  • C. 

   C. Darülelhan

  • D. 

   D. Darülaceze

  • E. 

   E. Darülnedve

 • 5. 
  Darülfünun Tarihi isimli esriyle üniversite tarihi hakkında öncü çalışmalar yapan bilim adamı kimdir? 
  • A. 

   A. Ali Şükrü

  • B. 

   B. Ali Rıza

  • C. 

   C. Mehmet Ali Ayni

  • D. 

   D. Reşat Ekrem

  • E. 

   E. Hilmi Ziya

 • 6. 
  Türk Maarif Tarihi esriyle eğitim konularında ayrıntılı çalışmaları olan bilim adamı kimdir?
  • A. 

   A. Osman Nuri Ergin

  • B. 

   B. Ahmet Cevdet Paşa

  • C. 

   C. Albert Malce

  • D. 

   D. Ziya Gökalp

  • E. 

   E. Ahmet Emin

 • 7. 
  Aşağıdakilerden hangisi Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri arasında yer almaz?
  • A. 

   A. Fuat Köprülü

  • B. 

   B. Faik Sabri

  • C. 

   C. İsmail Hakkı

  • D. 

   D. Mehmet Emin

  • E. 

   E. Damat Ferit

 • 8. 
  Zeynep Hanım konağı İstanbul’un hangi semtindedir?
  • A. 

   A. Laleli

  • B. 

   B. Bakırköy

  • C. 

   C. Çarşamba

  • D. 

   D. Kumkapı

  • E. 

   E. Edirnekapı

 • 9. 
  Muhtariyet kavramının günümüzdeki karşılığı nedir?
  • A. 

   Özerklik

  • B. 

   Bağımlılık

  • C. 

   Fakülte

  • D. 

   Şube

 • 10. 
  Darülfünun’da Alman etkisinin olmadığı alan hangisidir?
  • A. 

   A. Kürsü sistemi

  • B. 

   B. Darülmesailerin açılası

  • C. 

   C. Alman dilinin yaygınlaşması

  • D. 

   D. Türk Tarihinin araştırılması

  • E. 

   E. Konferans dersleri

 • 11. 
  Savaş yıllarında maarif nezaretine atanan müşavir kimdir?
  • A. 

   A. Franz Schmidt

  • B. 

   B. Ali Haydar

  • C. 

   C. İsmail Hakkı

  • D. 

   D. Ahmet Rüstem

  • E. 

   E. Celaleddin Arif

 • 12. 
  II. Meşrutiyet yıllarında Darülfünun hangi binada hizmet vermiştir?
  • A. 

   A. Zeynep Hanım Konağı

  • B. 

   B. Mekteb-i Mülkiye

  • C. 

   C. İbrahim Ağa Konağı

  • D. 

   D. Basın Müzesi

  • E. 

   E. Valide Sultan Yalısı

 • 13. 
  İlahiyat Fakültesi ne zaman Darülfünundan ayrılmıştır?
  • A. 

   A. 1912

  • B. 

   B. 1915

  • C. 

   C. 1918

  • D. 

   D. 1908

  • E. 

   E. 1910

 • 14. 
  Alman Bilim adamları içerisinde Türkiye’de en verimli çalışmalar yapan kimdir?
  • A. 

   A. Dr. Unger

  • B. 

   B. Dr. Mortmann

  • C. 

   C. Dr. Obst

  • D. 

   D. Dr. Giese

  • E. 

   E. Dr. Bergstrasser

 • 15. 
  Alman öğretim elemanlarının maaşlarının yüksek verilmesinin nedenleri arasında hangisi yoktur?
  • A. 

   A. Türkiye’de emeklilik haklarının bulunmaması

  • B. 

   B. Kendi ülkelerinde savaş olması

  • C. 

   C. Türkiye’nin savaşta olması

  • D. 

   D. Daha iyi performans göstermeleri d. Daha iyi performans göstermeleri

  • E. 

   E. Hayat pahalılığı

 • 16. 
  Alman hocalar ile kaç yıllığına sözleşme yapılmıştır? 
  • A. 

   10

  • B. 

   8

  • C. 

   3

  • D. 

   1

  • E. 

   5

 • 17. 
  Darülfünunda hafta tatili ne zamandır?
  • A. 

   Pazartesi

  • B. 

   Salı

  • C. 

   Çarşamba

  • D. 

   Perşembe

  • E. 

   Cuma

 • 18. 
  Darülfünun'da kullanılan kürsü sisteminin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Şube

  • B. 

   Yerleşke

  • C. 

   Fakülte

  • D. 

   Anabilim Dalı

 • 19. 
  Darülfünun ayrıldıktan sonra yönetimine müstakil olarak atanan ilk Müdür-i Umumî aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   A-Said Bey

  • B. 

   B-Süleyman Paşazade Sami Bey

  • C. 

   C- Salih Zeki Bey

  • D. 

   D-Hayret Efendi

  • E. 

   E- İsmail Hakkı Bey

 • 20. 
  Darülfünun için en önemli akademik kurullar arasında yer alan ve fakülte öğretim üyelerinin katılımı ile gerçekleşen organ aşağıdakilerden hangisidir?
  • A. 

   Meclis-i Muallimîn/Müderrisîn

  • B. 

   B-Meclisi vükela

  • C. 

   C- Meclis-i Kebir-i Maarif

  • D. 

   D-Meclis-i Mebusan

 • 21. 
  Maarif Nezareti‘nin Meclis-i Muallimîn görevleri hakkındaki talimatname üzerine, Edebiyat Şubesi muallimleri, 21 Aralık 1911 tarihte ilk toplantıyı gerçekleştirmiştir. Toplantıda ilk olarak fakülte reis ve kâtibinin seçilmesi hakkındaki birinci madde görüşülmüş vekarara bağlanmıştır. Yapılan gizli oylamada başkan ve katip seçilen kişiler aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
  • A. 

   Reis-İsmail Hakkı Bey/kâtip- Hamdullah Suphi Bey

  • B. 

   Reis-Abdurrahman Şeref/kâtip- Hamdullah Suphi Bey

  • C. 

   Reis-Abdurrahman Şeref/kâtip- İsmail Hakkı Bey

  • D. 

   Reis- Emrullah Efendi /kâtip- İsmail Hakkı Bey

 • 22. 
  şağıdakilerden hangisi fakülte meclisleriyle ilgili söylenemez?
  • A. 

   Darülfünun’un muhtariyetini kazanmasında Edebiyat Fakültesi Meclisi’nin rolü büyüktür.

  • B. 

   Darülfünun mensupları yükseköğretimin her alanında fakülte meclisleri sayesinde siyasi otoritenin etkisinde değil kollektif akıldan doğan bilimsel düşüncenin ışığında karar alabilme yetkisine sahip olmuşlardır.

  • C. 

   Fakülte mensupları mecliste aldıkları kararlarda sınırsız ve sorumsuz değillerdir, ancak günümüz üniversitelerinden daha özerk bir yapıda oldukları yadsınamaz bir gerçektir.

  • D. 

   Meclis-i Müderisîn işgal yıllarında bile fakülte faaliyetlerini sürdürmesini sağlamıştır.

  • E. 

   Mütareke günlerindeNezaretin fakülteye müdür atayamadığı ve Darülfünun binasının işgal edildiği bir ortamdafakülte eğitim öğretime ara vermiştir.

 • 23. 
  Meşrutiyetten önceki yönetimde eğitim hakkından mahrum bırakıldıkları yönünde şikayetle gençler özellikle hangi fakülteyi tercih ettiler? 
  • A. 

   a) Tıp Fakültesi

  • B. 

   b) Mühendislik Fakültesi

  • C. 

   c) Edebiyat Fakültesi

  • D. 

   d) Fen Fakültesi

  • E. 

   e) Hukuk Fakültesi

 • 24. 
  Aşağıdakilerden hangisi Maarif Nezareti'nin 1911-1912 de çıkardığı '' Darülfünun Şubelerinde Meclis-i Muallimin'inVezaifiniMübeyyin Talimat '' tüzüğünün maddelerinden değildir?
  • A. 

   Reis ve katibinin bulunmadığı toplantılarda en yaşlı üye reise, en genç üye ise katibe vekalet eder.

  • B. 

   Meclis, ders proğramı, ders isimleri ve sürelerinde değişiklik yapabilir ve bu değişikliği gerekçesi ile Nezaret'e bildirir.

  • C. 

   Meclis, sınavlar için komisyonları tespit eder.

  • D. 

   Meclis, bir öğretim üyesinin dersten azline veya tedrisatın geçici olarak iptaline karar verebilir fakat yine durumu Nezarete bildirmek zorundadır.

  • E. 

   Yılda bir defa toplanması zaruri olan meclis daha fazla toplantı yapamaz.

 • 25. 
  Meclis-i Müderrisin’de meclis reisi ve katibi seçimi hangi süre için yapılır? 
  • A. 

   6 ay

  • B. 

   1 yıl

  • C. 

   2 yıl

  • D. 

   3 yıl

  • E. 

   5 yıl

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.