SI - Kvíz 3.

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By Jeytee
J
Jeytee
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 1,557
Questions: 20 | Attempts: 1,567

SettingsSettingsSettings
SI - Kvíz 3. - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 

  Aké sú výhody špecifikácie požiadaviek prirodzeným jazykom?

  • A.

   Jednoznačnosť popisu

  • B.

   Zrozumiteľnosť

  • C.

   Veľká flexibilita

  • D.

   Jednoduchosť tvorby

  Correct Answer(s)
  B. Zrozumiteľnosť
  D. Jednoduchosť tvorby
  Explanation
  The advantages of natural language requirements specification include the clarity of description and ease of understanding, as well as the simplicity of creating them. This means that using natural language allows for clear and easily comprehensible requirements, while also making the process of creating them simpler and more straightforward.

  Rate this question:

 • 2. 

  Aká je najčastejšie forma špecifikácie požiadaviek?

  • A.

   Diagramy UML

  • B.

   Špecifikácia rozhraní

  • C.

   Prirodzený jazyk

  • D.

   Prípady použitia

  Correct Answer
  C. Prirodzený jazyk
  Explanation
  The most common form of requirement specification is using natural language. This means that requirements are written in a way that can be easily understood by humans, without the need for any specific technical knowledge or skills. This form of specification allows for clear communication between stakeholders and developers, as it is accessible to everyone involved in the project. It also allows for flexibility and adaptability, as requirements can be easily modified or updated as needed. Overall, using natural language for requirement specification is a widely accepted and effective approach in software development.

  Rate this question:

 • 3. 

  Pri špecifikácii požiadaviek používame terminológiu klienta.

  • A.

   Pravda

  • B.

   Nepravda

  Correct Answer
  A. Pravda
  Explanation
  The statement is true because it states that we use the terminology of the client when specifying requirements. This means that when documenting the requirements for a project, we use the language and terminology that the client is familiar with and prefers. This helps to ensure clear communication and understanding between the development team and the client, as well as aligning the requirements with the client's expectations and needs.

  Rate this question:

 • 4. 

  Cieľom špecifikácie je určiť, ako má navrhovaný systém pracovať.

  • A.

   Pravda

  • B.

   Nepravda

  Correct Answer
  B. Nepravda
  Explanation
  The statement is false because the goal of a specification is not to determine how the proposed system should work. Instead, a specification outlines the requirements and functionality of the system without delving into the specifics of its operation. It provides a clear description of what the system should achieve and the constraints it must adhere to, leaving the actual implementation details to be determined later.

  Rate this question:

 • 5. 

  Ktorý typ požiadaviek je často pre vývoj softvéru kritický? Označte jednu odpoveď:

  • A.

   Mimofunkčné

  • B.

   Funkčné

  • C.

   Doménové

  • D.

   Programátorské

  Correct Answer
  A. Mimofunkčné
  Explanation
  Mimofunkčné požiadavky sú často kritické pre vývoj softvéru, pretože sa zaoberajú aspektami mimo samotnej funkcionality programu. Tieto požiadavky môžu zahŕňať bezpečnosť, výkon, škálovateľnosť, použiteľnosť a ďalšie faktory, ktoré majú vplyv na celkovú kvalitu softvéru. Zabezpečenie týchto mimofunkčných požiadaviek je dôležité pre zabezpečenie správneho fungovania a spokojnosti používateľov.

  Rate this question:

 • 6. 

  Cieľom špecifikácie požiadaviek je určiť

  • A.

   Terminológiu na komunikáciu vývojárov s klientom

  • B.

   V akom vývojovom prostredí sa bude systému vytvárať

  • C.

   Čo má softvérový systém robiť

  • D.

   Platformu, na ktorej bude systém prevádzkovaný

  Correct Answer(s)
  A. Terminológiu na komunikáciu vývojárov s klientom
  C. Čo má softvérový systém robiť
  Explanation
  The purpose of the requirements specification is to determine the terminology for communication between developers and clients, as well as to define what the software system should do.

  Rate this question:

 • 7. 

  Prečo by mali požiadavky obmedzovať implementáciu?

  • A.

   Aby bol systém čo najjednoduchší

  • B.

   Aby bolo jasné vývojárom ako aj zákazníkovi čo ešte patrí a čo nie do systému

  • C.

   Aby mali vývojári čo najmenej roboty

  • D.

   Aby nedochádzalo ku konfliktom pri odovzdávaní riešenia

  Correct Answer(s)
  B. Aby bolo jasné vývojárom ako aj zákazníkovi čo ešte patrí a čo nie do systému
  D. Aby nedochádzalo ku konfliktom pri odovzdávaní riešenia
  Explanation
  By limiting the requirements, it becomes clear to both developers and customers what belongs and what does not belong in the system. This clarity helps in avoiding conflicts during the delivery of the solution.

  Rate this question:

 • 8. 

  Do akých skupín sa delia požiadavky podľa úrovne popisu?

  • A.

   Funkčné, mimofunkčné

  • B.

   Užívateľské, systémové

  • C.

   Doménové, systémové

  • D.

   Užívateľské, doménové

  Correct Answer
  B. Užívateľské, systémové
  Explanation
  The requirements are divided into user and system level descriptions. User-level requirements focus on the needs and expectations of the end-users or stakeholders, while system-level requirements deal with the technical aspects and constraints of the system.

  Rate this question:

 • 9. 

  Vyberte najvhodnejšie. Použité zdroje na porozumenie aplikačnej domény zahŕňajú

  • A.

   Reporty, formuláre, procedúry

  • B.

   Všetky možné zdroje

  • C.

   Existujúce systémy

  • D.

   Firemné pravidlá

  Correct Answer
  B. Všetky možné zdroje
 • 10. 

  Do akých skupín sa rozdeľujú požiadavky na systém podľa ich úrovne popisu?

  • A.

   Doménové požiadavky

  • B.

   Používateľské požiadavky

  • C.

   Biznis požiadavky

  • D.

   Systémové požiadavky

  Correct Answer(s)
  B. Používateľské požiadavky
  C. Biznis požiadavky
  D. Systémové požiadavky
  Explanation
  The correct answer is the order in which the requirements are divided based on their level of description is User requirements, Business requirements, and System requirements. User requirements are the needs and expectations of the end-users of the system. Business requirements are the objectives and goals of the organization that the system is being developed for. System requirements are the technical specifications and constraints that the system must adhere to.

  Rate this question:

 • 11. 

  Ktoré požiadavky hlavne odpovedajú na otázku? Prečo potrebujeme nový systém

  • A.

   Doménové požiadavky

  • B.

   Používateľské požiadavky

  • C.

   Systémové požiadavky

  • D.

   Biznis požiadavky

  Correct Answer
  D. Biznis požiadavky
  Explanation
  Biznis požiadavky sú hlavné požiadavky, ktoré odpovedajú na otázku "Prečo potrebujeme nový systém". Tieto požiadavky sa zameriavajú na potreby a ciele podniku a určujú, aké problémy alebo príležitosti by mal nový systém riešiť. Používateľské požiadavky sa zameriavajú na potreby a očakávania používateľov systému. Systémové požiadavky sa zameriavajú na technické a výkonnostné požiadavky systému. Doménové požiadavky sa zameriavajú na špecifické požiadavky a pravidlá v určitej oblasti alebo odvetví.

  Rate this question:

 • 12. 

  Aký problém je s nasledujúcou požiadavkou? Ak je riadiaci systém lietadla nespoľahlivý, je nepoužiteľný

  • A.

   Nie je napísaná v doménovom jazyku

  • B.

   Nie je jasný aktor

  • C.

   Je príliš všeobecná, nedá sa vyhodnotiť

  • D.

   Je konfliktná

  Correct Answer
  C. Je príliš všeobecná, nedá sa vyhodnotiť
  Explanation
  The given requirement is considered to be too general and cannot be evaluated properly. It lacks specificity and clarity, making it difficult to determine its exact meaning and requirements.

  Rate this question:

 • 13. 

  Ktorá forma špecifikácie požiadaviek je najpresnejšia (najviac detailná)?

  • A.

   Pseudokódy

  • B.

   Prípady použitia

  • C.

   Špecifikácia rozhraní

  • D.

   Formuláre

  Correct Answer
  C. Špecifikácia rozhraní
  Explanation
  The most precise and detailed form of requirement specification is the "Špecifikácia rozhraní" (Interface specification). This form specifically focuses on defining the interfaces between different components or systems, detailing the inputs, outputs, and behaviors expected from each interface. It provides a clear and specific description of how different parts of a system should interact and communicate with each other. Pseudocode, use cases, and forms may provide some level of detail, but they do not specifically address the interface aspect of requirements.

  Rate this question:

 • 14. 

  Systémové požiadavky je možné špecifikovať:

  • A.

   Prirodzeným jazykom

  • B.

   Diagramami UML

  • C.

   Pseudokódom

  • D.

   Dotazníkmi

  Correct Answer(s)
  A. Prirodzeným jazykom
  B. Diagramami UML
  C. Pseudokódom
  Explanation
  System requirements can be specified using natural language, UML diagrams, and pseudocode. These three methods provide different ways to describe and communicate the requirements of a system. Natural language allows for a more descriptive and narrative approach, UML diagrams provide a visual representation of the system's structure and behavior, and pseudocode offers a more structured and algorithmic representation. By using a combination of these methods, system requirements can be effectively communicated to stakeholders and developers.

  Rate this question:

 • 15. 

  Čomu by sme sa mali vyhýbať pri špecifikácií požiadaviek prirodzeným jazykom?

  • A.

   Jednoznačným termínom

  • B.

   Vyjadrenie niekoľkých požiadaviek jednou požiadavkou

  • C.

   Synonymám

  • D.

   Dlhým súvetiam s vedľajšími vetami

  Correct Answer(s)
  B. Vyjadrenie niekoľkých požiadaviek jednou požiadavkou
  C. Synonymám
  D. Dlhým súvetiam s vedľajšími vetami
  Explanation
  We should avoid expressing multiple requirements in one requirement because it can lead to confusion and ambiguity. Similarly, using synonyms can also create confusion as different words may have different meanings or interpretations. Additionally, using long sentences with irrelevant information can make the requirements difficult to understand and may lead to misinterpretation.

  Rate this question:

 • 16. 

  Vyberte dôležité vlastnosti výslednej špecifikácie požiadaviek

  • A.

   Zachytáva len časť životného cyklu systému

  • B.

   Mal by byť jednoducho štrúkturovaný

  • C.

   Obmedzuje implementáciu

  • D.

   Popisuje externé správanie sa systému

  Correct Answer(s)
  B. Mal by byť jednoducho štrúkturovaný
  C. Obmedzuje implementáciu
  D. Popisuje externé správanie sa systému
  Explanation
  The correct answer is "Mal by byť jednoducho štrúkturovaný, Obmedzuje implementáciu, Popisuje externé správanie sa systému." This is because these characteristics are important in a requirements specification. A requirements specification should be easily understandable and organized, which is why it should be simple and well-structured. It should also limit the implementation options, providing clear guidelines for the development process. Additionally, it should describe the external behavior of the system, outlining how it should interact with its environment.

  Rate this question:

 • 17. 

  Do ktorých skupín by ste zaradili nasledujúcu požiadavku: Systém bude komunikovať po Slovensky a Anglicky

  • A.

   Mimofunkčné

  • B.

   Funkčné

  • C.

   Programátorské

  • D.

   Doménové

  Correct Answer
  A. Mimofunkčné
 • 18. 

  Aké sú nevýhody použitia prirodzeného jazyka pri špecifikácií požiadaviek?

  • A.

   Zrozumiteľnosť zákazníkovi

  • B.

   Automatizácia procesov

  • C.

   Jednoduchosť

  • D.

   Zložité koncepcie (algoritmy) sú ťažko opísateľné

  Correct Answer(s)
  B. Automatizácia procesov
  D. Zložité koncepcie (algoritmy) sú ťažko opísateľné
  Explanation
  The disadvantages of using natural language in requirement specification include the difficulty in automating processes and the challenge of describing complex concepts or algorithms.

  Rate this question:

 • 19. 

  Vyberte typ požiadaviek od najvšeobecnejších po najdetailnejšie

  • A.

   Systémové, Biznis, Používateľské

  • B.

   Biznis, Používateľské, Systémové

  • C.

   Používateľské, Biznis, Systémové

  • D.

   Systémové, Používateľské, Biznis

  Correct Answer
  B. Biznis, Používateľské, Systémové
  Explanation
  The correct answer is Biznis, Používateľské, Systémové. This order suggests that the most general type of requirements is Biznis (business) requirements, followed by Používateľské (user) requirements, and finally Systémové (system) requirements, which are the most detailed and specific. This order reflects the logical progression of understanding and defining requirements, starting with the overall business objectives, then considering the needs and expectations of the users, and finally specifying the technical details and constraints of the system.

  Rate this question:

 • 20. 

  Aká je výhoda formulárov pri špecifikácií požiadaviek?

  • A.

   Rovnaká štruktúra požiadaviek - jednoduchšia údržba

  • B.

   Môžem použiť grafické prostredie

  • C.

   Obmedzuje nejednoznačnosť - musím zadať všetky položky

  • D.

   Rýchlejšia špecifikácia

  Correct Answer(s)
  A. Rovnaká štruktúra požiadaviek - jednoduchšia údržba
  C. Obmedzuje nejednoznačnosť - musím zadať všetky položky
  Explanation
  The advantage of using forms for specifying requirements is that it provides a consistent structure for the requirements, making maintenance easier. Additionally, using forms helps to limit ambiguity as it requires all items to be entered.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 15, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Jan 04, 2018
  Quiz Created by
  Jeytee
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.