ĐỀ Thi Facial (pHÂn TÍch VÀ TƯ VÂn Cho KhÁch HÀng - Client Consultation And Analysis)

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Tham1989
T
Tham1989
Community Contributor
Quizzes Created: 9 | Total Attempts: 22,965
Questions: 9 | Attempts: 2,218

SettingsSettingsSettings
ĐỀ Thi Facial (pHÂn TÍch VÀ TƯ VÂn Cho KhÁch HÀng - Client Consultation And Analysis) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 

  Những hành động nào sau đây là mất lịch sự đối với khách hàng:

  • A. 

   Báo trước khi nào mình không còn ở tiệm này nữa.

  • B. 

   Không ai ở đây tốt hơn mình.

  • C. 

   Nói xấu những người khách khác.

  • D. 

   Nói với khách hàng dịch vụ khác làm tệ hơn.

  Correct Answer
  C. Nói xấu những người khách khác.
  Explanation
  Speaking ill of other customers is impolite and disrespectful. It shows a lack of professionalism and can create a negative atmosphere for other customers. It is important to maintain a positive and respectful environment for all customers, regardless of their behavior or actions.

  Rate this question:

 • 2. 

  Hành vi thiếu đạo đức của người chủ tiệm là gì?

  • A. 

   Nói xuyên tạc người thợ của mình với người khác.

  • B. 

   Tham gia cuộc thi tiểu bang

  • C. 

   Bổ nhiệm nhà thẩm mỹ hay thợ cắt tóc quản lý.

  • D. 

   Chuẩn bị đầy đủ nơi làm việc cho các nhân viên.

  Correct Answer
  A. Nói xuyên tạc người thợ của mình với người khác.
  Explanation
  The correct answer is "Nói xuyên tạc người thợ của mình với người khác" which translates to "Speaking ill of one's employees to others." This behavior is considered unethical as it involves spreading false or negative information about one's own employees to other people. It shows a lack of respect and trust towards the employees and can create a toxic work environment.

  Rate this question:

 • 3. 

  Hành vi nào được cho là thiếu đạo đức của một nhân viên thẩm mỹ?

  • A. 

   Nói xuyên tạc người đồng nghiệp cho khách hàng

  • B. 

   Nói chuyện riêng trong giờ làm

  • C. 

   Nói chuyện điện thoại trong khi làm.

  • D. 

   Đem theo thú vật vào tiệm

  Correct Answer
  A. Nói xuyên tạc người đồng nghiệp cho khách hàng
  Explanation
  The behavior of speaking ill of a colleague to a customer is considered unethical for a beauty professional because it goes against the principles of professionalism, respect, and teamwork. Speaking negatively about a colleague not only undermines their reputation but also creates a negative and unprofessional environment for both the colleague and the customer. It is important for beauty professionals to maintain a positive and supportive atmosphere in the workplace, treating their colleagues with respect and professionalism at all times.

  Rate this question:

 • 4. 

  Trường hợp nào sau đây mô tả cách cư xử đúng nguyên tắc của thẩm mỹ viện?

  • A. 

   Giảm giá cho khách hàng ưa thích.

  • B. 

   Đồng ý với khách hàng khi khách hàng chê bai dịch vụ của thẩm mỹ viện khác.

  • C. 

   Thông báo rõ với khách hàng khi cửa hàng sắp thay đổi địa điểm

  • D. 

   Kể cho các đồng nghiệp những thông tin cá nhân của khách hàng.

  Correct Answer
  C. Thông báo rõ với khách hàng khi cửa hàng sắp thay đổi địa điểm
  Explanation
  The correct answer is "Thông báo rõ với khách hàng khi cửa hàng sắp thay đổi địa điểm". This answer aligns with the principle of transparency and good customer communication. It is important for a beauty salon to inform their customers in advance about any changes in location to avoid confusion and inconvenience.

  Rate this question:

 • 5. 

  Những điều sau đây là chỉ một người thợ không có đạo đức, ngoại trừ:

  • A. 

   Làm đúng theo qui định của Texas

  • B. 

   Ưu tiên chăm sóc cho người trả tiền nhiều hơn.

  • C. 

   Không cất tóc khi họ chưa gội đầu

  • D. 

   Muốn rút ngắn thời gian nên bỏ bớt đi những thao tác.

  Correct Answer
  A. Làm đúng theo qui định của Texas
  Explanation
  The correct answer is "Làm đúng theo qui định của Texas" because it states that a good ethical hairdresser should follow the regulations and guidelines set by the state of Texas. This implies that they are committed to maintaining professional standards and ensuring the safety and well-being of their clients.

  Rate this question:

 • 6. 

  Không có người thợ nào được massage bề mặt của da hoặc da đầu của khách hàng có:

  • A. 

   Tế bào chết.

  • B. 

   Mảng đen.

  • C. 

   Nhiễm trùng.

  • D. 

   Mảng trắng.

  Correct Answer
  C. Nhiễm trùng.
  Explanation
  The correct answer is "Nhiễm trùng" because if a customer has an infection on their skin or scalp, it is not safe or hygienic for a massage therapist to touch or massage the affected area. Infections can easily spread and cause further complications, so it is important to avoid contact with infected areas to prevent the spread of the infection to other parts of the body or to other customers.

  Rate this question:

 • 7. 

  TMV không bao giờ được chữa trị cho khách hàng khi:

  • A. 

   Bị gãy xương.

  • B. 

   Đang mắc bệnh truyền nhiễm.

  • C. 

   Tiệm sắp đóng cửa.

  • D. 

   Đang bị treo bằng.

  Correct Answer
  B. Đang mắc bệnh truyền nhiễm.
  Explanation
  TMV (Tobacco mosaic virus) is a plant virus that infects tobacco plants and causes mosaic-like patterns on the leaves. It cannot be treated for customers when they have an infectious disease because TMV is a plant virus and does not infect humans. Therefore, the correct answer is "Đang mắc bệnh truyền nhiễm" which means "When they have an infectious disease."

  Rate this question:

 • 8. 

  HOẶC: Người được cấp giấy phép không được thực hiện các dịch vụ trong TMV cho khách hàng khi: 

  • A. 

   Người được cấp giấy phép gãy xương.

  • B. 

   Người được cấp phép có bệnh lây nhiễm.

  • C. 

   Khách hàng chưa gội đầu.

  • D. 

   Cửa háng đóng cửa trong vài tuần tới.

  Correct Answer
  B. Người được cấp phép có bệnh lây nhiễm.
  Explanation
  The correct answer is "Người được cấp phép có bệnh lây nhiễm" which translates to "The person who is licensed has an infectious disease." This means that if a person is licensed to perform services in a beauty salon, they are not allowed to provide services to customers if they have an infectious disease. This is to prevent the spread of the disease to other customers.

  Rate this question:

 • 9. 

  Nếu TMV khám phá da bị bệnh trong lúc tham khảo, thợ thẩm mỹ nên:

  • A. 

   Tiếp tục chữa trị một cách bình thường.

  • B. 

   Giới thiệu khách đi bác sĩ chuyên khoa.

  • C. 

   Khuyên cần nhiều lần chữa trị.

  • D. 

   Cố gắng chữa trị cho đúng cách.

  Correct Answer
  B. Giới thiệu khách đi bác sĩ chuyên khoa.
  Explanation
  The correct answer is "Giới thiệu khách đi bác sĩ chuyên khoa." This means that if the beautician discovers a skin condition during the consultation, they should refer the client to a specialist doctor. This is the appropriate action to take as the beautician may not have the expertise or qualifications to treat certain skin conditions, and it is important for the client to receive proper medical care from a specialist.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.