Thai M3 Part 1

47 | Total Attempts: 185

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Thai M3 Part 1

แบบทดสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1จงเลือกข้อที่ถูกที่สุด (มีเวลาทั้งหมด 60 นาที)


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดมีน้ำเสียงประชดประชัน
  • A. 

 • 2. 
  คำนำหน้าเจ้านายในพระราชวงศ์จักรี ภาษาอังกฤษใช้อย่างไร?
  • A. 

   His Highness Prince, Her Highness Princess

  • B. 

   His Royal Highness Prince, Her Royal Highness Princess

  • C. 

   Thai Royal Highness Prince,Thai Royal Highness Princess

  • D. 

   Esquire Royal Highness Prince, Esquire Royal Highness Princess

 • 3. 
  ผู้ดูแลพระราชโอรสของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเหล่าเจ้าอยู่หัว ี่ไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศคือใคร
  • A. 

   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  • B. 

   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ

  • C. 

   พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ

  • D. 

   กรมหลวงปราจิณกิติบดี

 • 4. 
  "Esquire" หมายถึงข้อใด
  • A. 

   คำนำหน้าชื่อผู้ชายในอังกฤษแสดงว่าเป็นเชื้อพระวงศ์

  • B. 

   คำนำหน้าชื่อพระราชวงศ์อังกฤษ

  • C. 

   คำที่เขียนข้างหลังชื่อผู้ชายในอังกฤษโดยทั่วไป

  • D. 

   ึำที่ใช้เขียนหลังชื่อผู้ชายอังกฤษแสดงว่าเป็นผู้มีอันจะกินหรือผู้มีตระกูลคหบดี

 • 5. 
  พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวเป็นตัวอย่างของโวหารชนิดใด
  • A. 

   เทศนาโวหาร

  • B. 

   บรรยายโวหาร

  • C. 

   สาธกโวหาร

  • D. 

   พรรณาโวหาร

 • 6. 
  "ถ้าประพฤติความชั่วเสียแต่ในเวลามีพ่ออยู่แล้ว โดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่ได้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างใด เวลาไม่มีพ่อ ความชั่วนั้นก็จะปรากฏเป็นโทษติดตัวเหมือนเงาตามตัวอยู่ได้ไม่ขาด" ใจความของข้อความนี้ตรงกับสำนวนใด
  • A. 

   น้ำลดตอผุด

  • B. 

   เรือใหญ่คับคลอง

  • C. 

   วัวสันหลังหวะ

  • D. 

   เงาตามตัว

 • 7. 
  "อย่าทำใจโตมือโตสุรุ่ยสุร่าย โดยถือว่าเป็นเจ้านายมั่งมีมาก...""ใจโตมือโต" ตรงกับสำนวนใด
  • A. 

   ใจกว้าง, เอื้ออารี

  • B. 

   ใจบุญ, มือเติบ

  • C. 

   หน้าใหญ่, มือห่างตีนห่าง

  • D. 

   ใจใหญ่, มือหนัก

 • 8. 
  "เงินพระคลังข้างที่" ตรงกับข้อใด
  • A. 

   เบี้ยหวัดกลางปี

  • B. 

   เงินแผ่นดินส่วนที่ถวายพระมหากษัตริย์เพื่อทรงใช้ในพระราชกิจต่างๆ

  • C. 

   เงินที่พระมหากษัตริย์จ่ายเป็นงวดๆ ให้แก่เจ้านายหรือผู้รับราชการสนองพระเดชคุณ

  • D. 

   เงินรายได้ที่เก็บจากภาษีอากรทั้งหมด

 • 9. 
  ข้อใดมีคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษมากที่สุด
  • A. 

   คืออย่าให้ฮิลรอแยลไฮเนสปรินซ์นำหน้าชื่อ

  • B. 

   เป็นมิสเตอร์หรือเอสไควร์ก็ตามทีเถิด

  • C. 

   แต่เงินนี้ฝากแบงค์คงมีดอกเบี้ยมากขึ้น

  • D. 

   คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ให้ได้แม่นยำชัดเจนคล่องแคล่ว

 • 10. 
  "อย่าตื่นตัวเองว่าร่ำเรียนภาษาฝรั่งแล้วลืมภาษาไทย กลับเห็นเป็นการเก๋การกี๋อย่างที่นักเรียน บางคนมักจะเห็นผิดไปดังนั้น""นักเรียนบางคน" ที่กล่าวถึงตรงกับข้อใด
  • A. 

   พวกนอกคอก

  • B. 

   พวกหัวนอก

  • C. 

   พวกนอกกรอบ

  • D. 

   พวกเด็กนอก

 • 11. 
  ผู้เขียนอิศรญาณภาษิต เป็นโอรสผู้ใด
  • A. 

   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • B. 

   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

  • C. 

   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทราเมศวร

  • D. 

   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร

 • 12. 
  อิศรญาณภาษิต แต่งด้วยคำประพันธ์รูปแบบใด
  • A. 

   กลอนเพลงยาว

  • B. 

   โคลงกระทู้

  • C. 

   กาพย์ยานี

  • D. 

   ร่ายสุภาพ

 • 13. 
  กลอนเพลงยาวขึ้นต้นวรรคใด
  • A. 

   วรรคสดับ

  • B. 

   วรรครับ

  • C. 

   วรรครอง

  • D. 

   วรรคส่ง

 • 14. 
  จุดมุ่งหมายสำคัญของอิศรญาณภาษิต คือข้อใด
  • A. 

   เสียดสีประชดประชันผู้อื่น

  • B. 

   ตำหนิพฤติกรรมของผู้ที่กระทำผิดต่อผู้อื่น

  • C. 

   บันทึกประวัติศาสตร์ความขัดแย้งของบุคคลในสมัยหนึ่ง

  • D. 

   สั่งสอนเตือนใจให้ฉุกคิดก่อนทำสิ่งใด และการปฏิบัติต่อผู้อื่น

 • 15. 
  "     แต่ไม้ไผ่อันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะ     สีแหยะแหยะตอกตะบันเป็นควันฉิวช้างถีบอย่าว่าเล่นกระเด็นปลิว               แรงหรือหิวชั่งใจดูจะสู้ช้าง        "คำกลอนข้างต้นสอนแง่คิดเรื่องใด
  • A. 

   อย่าเย่อหยิ่ง

  • B. 

   อย่าประมาท

  • C. 

   อย่าอวดดี

  • D. 

   อย่าเกียจคร้าน

 • 16. 
  "       สำหรับคนเจือจิตจริตเขลา            ด้วยมัวเมาโมห์มากในซากผี ต้องหาม้ามโนมัยใหญ่ยาวรี                  สำหรับขี่เป็นม้าอาชาไนย   "คำที่พิมพ์ตัวหนาเปรียบเทียบแทนสิ่งใด
  • A. 

   ข้ารับใช้ที่มีความสามารถ

  • B. 

   สัตว์ยานพาหนะที่รู้ใจเจ้าของ

  • C. 

   สามีที่มีความรับผิดชอบครอบครัว

  • D. 

   ใจที่รู้เท่าทันกิเลส

 • 17. 
  "       ล้องูเห่าเล่นก็ได้ใจกล้ากล้า                 แต่ว่าอย่ายักเยื้องเข้าเบื้องหางต้องว่องไวในทำนองคล่องท่าทาง                 ตบหัวผางเดียวม้วนจึงควรล้อ "คำกลอนข้างต้นเตือนใจเกี่ยวกับเรื่องใด
  • A. 

   การล้อเล่นกับสิ่งที่เป็นอันตราย เช่น งูเห่า

  • B. 

   ประเมินกำลังของศัตรูโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจก่อนที่เราคิืดจะต่อสู้ด้วย

  • C. 

   การวางตัวของผู้น้อยต่อผู้ใหญ่

  • D. 

   การประกอบอาชีพที่เป็นอันตราย

 • 18. 
  "เป็นบ้าจี้นิยมชมว่าเอก คนโหยกเหยกรักษายากลำบากหมอ"คำที่พิมพ์ตัวหนาในคำกลอนนี้ หมายความหมายว่าอย่างไร
  • A. 

   บ้ายอ

  • B. 

   บ้าเลือด

  • C. 

   บ้าสมบัติ

  • D. 

   บ้าบิ่น

 • 19. 
  "บ้างโลดเล่นเต้นรำทำเป็นเจ้า    เป็นไรเขาไม่จับผิดคิดดูขัน"กลอนข้างต้นแฝงความรู้สึกอย่างไรของผู้อ่าน
  • A. 

   น้อยใจ

  • B. 

   เสียใจ

  • C. 

   แค้นใจ

  • D. 

   เศร้าใจ

 • 20. 
  คำกลอนในข้อใดไม่มีน้ำเสียงประชดประชันผู้มีอำนาจในสังคม
  • A. 

   ของสิ่งใดเจ้าว่างามต้องตามเจ้า

  • B. 

   เดินตามรอยผู้ใหญ่หมาไม่กัด

  • C. 

   ค่อยดำเนินตามไต่ผู้ไปหน้า

  • D. 

   พ่อแม่เลี้ยงปิดปกเป็นกกกอ

 • 21. 
  คำในข้อใดมีความหมายว่าผู้เฒ่าผู้แก่ที่ถือไม้เท้า
  • A. 

   ผีเรือน

  • B. 

   คนสามขา

  • C. 

   ชายข้าวเปลือก

  • D. 

   งูเห่า

 • 22. 
  "เป็นผู้หญิงแม่ม่ายที่ไร้ผัว   ชายมักยั่วทำเลียบเทียบข่มเหง"คำที่พิมพ์ตัวหนา หมายถึงอะไร
  • A. 

   พูดจาแทะโลม

  • B. 

   พูดจาสู่ขอ

  • C. 

   ทำมิดีมิร้าย

  • D. 

   ทำท่าทีรักใคร่

 • 23. 
  คำศัพท์ใดหมายถึงพูดจาแทะโลม
  • A. 

   ทำเีลียบ

  • B. 

   โมห์

  • C. 

   ศุภอรรถ

  • D. 

   เยิ่น

 • 24. 
  ข้อใดเป็นสำนวนที่ได้จากเรื่องอิศรญาณภาษิต
  • A. 

   ปลายมือ

  • B. 

   มาเหนือเมฆ

  • C. 

   ปลายจวัก

  • D. 

   มือทุบอก

 • 25. 
  "เพชรอย่างดีมีค่าราคายิ่ง  ส่งให้ลิงจะรู้ค่าราคาหรือ"กลอนบาทนี้ทีความหมายตรงกับสำนวนไทยข้อใด
  • A. 

   ไก่ได้พลอย

  • B. 

   เพชรในตม

  • C. 

   เพชรตัดเพชร

  • D. 

   หัวล้านได้หวี

 • 26. 
  คำประพันธ์ที่แสดงแง่คิดข้อใดไม่ปรากฎในเรื่องอิศรญาณภาษิต
  • A. 

   แต่ยามยากหากว่าถ้าท่านแปลก อกมิแตกเสียหรือเราเขาจะสรวล

  • B. 

   อย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อย น้ำตาลย้อยมากเมื่อไรได้หนักหนา

  • C. 

   ผีมันหลอกช่างผีตามทีมัน คนเหมือนกันหลอกกันเองกลัวเกรงนัก

  • D. 

   แต่ไม้ไผ่อันหนึ่งตันอันหนึ่งแขวะ สีแหยะแหยะตอกตะบันเป็นควันฉิว

 • 27. 
  "วาสนาไม่คู่เคียงเถียงเขายาก   ถึงมีปากเสียเปล่าเหมือนเต่าหอย"จากคำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   พูดไม่ได้

  • B. 

   พูดไม่ออก

  • C. 

   พูดเพ้อเจ้อ

  • D. 

   พูดแล้วไม่มีคนสนใจ

 • 28. 
  ต่อไปนี้เป็นคำสอนให้รู้จักประมาณตนยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ถึงรู้จริงนิ่งไว้อย่าไขรู้

  • B. 

   สูงอย่าให้สูงกว่าฐานนานไปล้ม

  • C. 

   บุญหาไม่แล้วอย่าหลงทะนงตน

  • D. 

   หญิงเรียกแม่ชายเรียกพ่อยอไว้ใช้

 • 29. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   “หญ้ายังเพราะดินดี” “ยัง” ทำหน้าที่เป็นกริยานุเคราะห์

  • B. 

   “เช้าวันนี้ใครจะเฝ้าบ้าน” เป็นประโยคคำถาม

  • C. 

   “น้ำร้อนปลาเป็น” เป็นประโยคอกรรมกริยา

  • D. 

   “นกน้อยในไร่ส้ม” มีบทขยายประธานด้วย

 • 30. 
  ข้อใดเป็นประโยคความเดียว
  • A. 

   ฉันขยันเพราะรักอาจารย์

  • B. 

   เธอตากน้ำค้างจึงเป็นหวัด

  • C. 

   เขารวยเพราะฉัน

  • D. 

   ไปนอนเสียเถอะมิฉะนั้นจะไม่สบาย

 • 31. 
  ประโยคความเดียวที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นหมายถึงข้อใด
  • A. 

   ประโยคที่เพิ่มส่วนขยายของภาคต่าง ๆ มากจนยากแก่การแยก

  • B. 

   ประโยคที่มีหลาย ๆ ความปะปนกัน

  • C. 

   ประโยคที่ประกอบด้วยภาคประธาน ภาคแสดง และภาคกรรม เกินกว่าภาคละ 1 ความ

  • D. 

   ไม่มีข้อใดถูก

 • 32. 
  ข้อใดเป็นประโยคความเดียวซับซ้อน
  • A. 

   นักเรียนเด็ดดอกไม้ในสวน

  • B. 

   แมวสีน้ำตาลของฉันจับหนู

  • C. 

   อันตรายที่เกิดจากโรคอุจจาระร่วงพบมากในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

  • D. 

   การส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล

 • 33. 
  ข้อใดเป็นประโยความรวมชนิดให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
  • A. 

   นักเรียนจะซื้อไอศกรีมหรือซื้อผลไม้ก็เหมือนกัน

  • B. 

   ลูกเสือจะเรียนว่ายน้ำหรือจะเล่นรอบกองไฟ

  • C. 

   เขาจะสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าก็อันตรายพอๆกัน

  • D. 

   ถึงจะเป็นลูกสาวหรือลูกขายแม่ก็รัก

 • 34. 
  ข้อใดเป็นลักษณะของประโยคความซ้อน (สังกรประโยค)
  • A. 

   ประโยคที่มีกริยาร่วมหลายกริยา

  • B. 

   ประโยคที่มีมุขยประโยค และอนุประโยค

  • C. 

   ประโยคที่ประกอบด้วยนามามุประโยค และคุณานุประโยค

  • D. 

   ประโยคเดี่ยวหลายประโยคมารวมกัน

 • 35. 
  “นอกจากใจและวิญญาณซึ่งสิงสถิตอยู่ในร่างกายยังมีอีกสิ่งหนึ่ง อยู่ในร่างกายและมองไม่เห็นตัวเหมือนกันเขาเรียกสิ่งนี้ว่า ชีวิตซึ่งเป็นคำบาลีเหมือนกัน”  ประโยคนี้เป็นประโยคประเภทใด
  • A. 

   ประโยคความซ้อน

  • B. 

   ประโยคความรวมซับซ้อน

  • C. 

   ประโยคความซ้อนซับซ้อน

  • D. 

   ประโยคความรวมเงื่อนไข

 • 36. 
  ข้อใดเป็นประโยคความซ้อนที่อนุประโยคเป็นนามานุประโยค
  • A. 

   เธอรอจนกระทั่งรุ่งเช้า

  • B. 

   ฉันเห็นดอกไม้และแมลงในสวน

  • C. 

   พอฝนตกเขาก็มาถึง

  • D. 

   ฉันเห็นเด็กกำลังข้ามถนน

 • 37. 
  ข้อใดมีอนุประโยคทำหน้าที่เป็นนามและเป็นประธาน
  • A. 

   น้ำขึ้นให้รีบตักเป็นคำพังเพย

  • B. 

   ฉันถูกทอดทิ้งไว้กับคนแก่

  • C. 

   นายมากินข้าวกับแกงจืด

  • D. 

   นายช่วยชอบกีฬาในร่ม

 • 38. 
  ข้อใดเป็นประโยคความซ้อนที่อนุประโยคเป็นวิเศษณานุประโยค
  • A. 

   คุณยายฟังพระเทศน์ทางวิทยุ

  • B. 

   เสือพีเพราะป่าปก

  • C. 

   ตำรวจเข้าไปในบ้านอันชำรุดทรุดโทรม

  • D. 

   นักเรียนอ่านทำนองเสนาะได้รับรางวัลชนะเลิศ

 • 39. 
  ข้อใดเป็นประโยคแสดงเงื่อนไข
  • A. 

   มีดวงตะวันส่องเป็นแสงสีทอง

  • B. 

   ฟ้ากว้างทางไกลฉันจะไปทางไหน

  • C. 

   ถ้าเธอคร้ามถอยไปฉันคงเก้อ

  • D. 

   ให้เธอหมายมั่นคงแล้วอย่าหลงไปเชื่อใคร

 • 40. 
  ประโยคที่แสดงเงื่อนไขมีลักษณะตรงกับข้อใด
  • A. 

   ประโยคที่มีหลายประโยคและมีข้อความซับซ้อน

  • B. 

   ประโยคที่มีหลายประโยคโดยมีคำว่า “ถ้า” เชื่อมแบบสมมุติคือ ถ้าทำอย่างนี้จะเป็นเช่นนี้เป็นต้น

  • C. 

   ประโยคที่อนุประโยคมีความเป็นเหตุเป็นผล

  • D. 

   ประโยคที่ส่วนหนึ่งเป็นตัวเงื่อนไชอีกส่วนหนึ่งเป็นผลตามมา

 • 41. 
  โรงเรียนอันเป็นที่รักและภาคภูมิใจของนักเรียนทุกคนคน   กำลังมีงานฉลองครบรอบ 100 ปี”  ข้อความที่พิมพ์ตัวหนาทำหน้ าที่ขยายส่วนใดในประโยค
  • A. 

   ประธาน

  • B. 

   กริยา

  • C. 

   กรรม

  • D. 

   วิเศษณ์

 • 42. 
  “ความเพียรพยายามอันเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักเรียนจะให้ผลคุ้มค่า แก่ผู้กระทำ” ข้อความใดทำหน้าที่ขยายนามอันเป็นประธานของประโยค
  • A. 

   คุ้มค่าแก่ผู้กระทำ

  • B. 

   ความเพียรพยายาม

  • C. 

   อันเป็นคุณสมบัติสำคัญของนักเรียน

  • D. 

   อันเป็นคุณสมบัติสำคัญ

 • 43. 
  ข้อใดเป็นประโยคเงื่อนไขธรรมดา
  • A. 

   เมื่อเธอดีกว่านี้อีกสักนิดฉันจะยกโทษให้

  • B. 

   ถ้าฝนไม่ตกฉันจะไปหาเธอ

  • C. 

   ฝนตกถนนลื่น

  • D. 

   โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ฉันรักมาก

 • 44. 
  “นกกางเขนตัวเล็กๆ 2-3 ตัว กำลังส่งเสียงร้องเพลง อย่างไพเราะเป็นที่สุด” ข้อความที่พิมพ์ตัวหนาทำหน้าที่ขยายส่วนใดในประโยค
  • A. 

   กริยา

  • B. 

   ประธาน

  • C. 

   กรรม

  • D. 

   วิเศษณ์

 • 45. 
  “ลูกสาวที่กำลังทำกับข้าวเป็นนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวง” ข้อความนี้เป็นประโยคชนิดใด
  • A. 

   ประโยคความเดียว

  • B. 

   ประโยคความรวม

  • C. 

   ประโยคแสดงเงื่อนไข

  • D. 

   ประโยคความซ้อน

 • 46. 
  “ถ้านักเรียนไม่ขยันทำการบ้านอย่างสม่ำเสมอ นักเรียนก็จะไม่เข้าใจ   บทเรียนและในที่สุดก็จะสอบไม่ได้และเป็นการเสียเวลาทั้งของครูและ ของนักเรียนด้วย”  ประโยคนี้เป็นประโยคประเภทใด
  • A. 

   ประโยคความซ้อนที่ซับซ้อน

  • B. 

   ประโยคแสดงเงื่อนไขซับซ้อน

  • C. 

   ประโยคความเดียวซับซ้อน

  • D. 

   ประโยคความรวมที่ซับซ้อน

 • 47. 
   ข้อใดเป็นประโยคแสดงเงื่อนไขซับซ้อน
  • A. 

   ถ้าฝนไม่ตกพวกเราจะไปเที่ยวทะเลกัน

  • B. 

   เมื่อเขียนปากกาของฉันเสร็จแล้วฉันขอคืนด้วย

  • C. 

   ถ้าเราไม่ต้องการให้บ้านเมืองสกปรก เราต้องไม่ทิ้งสิ่งของลงข้างถนน

  • D. 

   ถ้าหากว่าพวกเราฝีปากโต้วาทีดีเหมือนวันนี้ และพวกเราหมั่นฝึกซ้อมให้ดีในวันแข่งขันเราคงได้รางวัลชนะเลิศหากพวกเราไม่โชคร้ายจนเกินไป