Thai Education Law(กฏหมายการศึกษา)

142 | Total Attempts: 8187

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Thai Education Law()

ก่อนทำแบบทดสอบนี้ให้ท่า ใส่ชื่อในช่อง Your name  แล้วจึงคลิ๊กที่ Start Quiz  แบบทดสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ ใช้เวลาทำ ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง   คะแนนการผ่านที่ร้อยละ 60   คะแนนยอดเยี่ยมร้อยละ 90 ขอให้โชคดีครับ 


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราชบัญญติรเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  • A. 

   11 มิถุนายน

  • B. 

   12 มิถุนายน

  • C. 

   23 ธันวาคม

  • D. 

   24 ธันวาคม

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า “บุคลากรทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  • A. 

   ข้าราชการครู

  • B. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • C. 

   ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน

  • D. 

   ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา

 • 3. 
  ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 จำนวนกี่ข้อ
  • A. 

   11 ข้อ

  • B. 

   12 ข้อ

  • C. 

   13 ข้อ

  • D. 

   14 ข้อ

 • 4. 
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา 39 ข  มีกี่ข้อ
  • A. 

   4 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   6 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 5. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โทษทางวินัยตามมาตรา 96 ของ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   ตัดเงินเดือน

  • B. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ปลดออก

  • D. 

   ให้ออก

 • 6. 
  ข้าราชการครูถูกสั่งให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้ง

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 7. 
  บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพข้อใดไม่เป็นจริง
  • A. 

   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

  • B. 

   รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

  • C. 

   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   เป็นจริงทุกข้อที่กล่าวมา

 • 8. 
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   11 มิถุนายน 2546

  • B. 

   12 มิถุนายน 2546

  • C. 

   23 ธันวาคม 2546

  • D. 

   24 ธันวาคม 2546

 • 9. 
  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 10. 
  ข้อบังคับของคุรุสภาต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   เลขานุการคุรุสภา

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ประธานคุรุสภา

 • 11. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา มีกี่คน
  • A. 

   39 คน

  • B. 

   21 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   5 คน

 • 12. 
  กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   10 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 13. 
  .คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
  • A. 

   39 คน

  • B. 

   39 คน

  • C. 

   17 คน

  • D. 

   9 คน

 • 14. 
  ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกี่ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   2 ปี

 • 15. 
  สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภทตามข้อใด
  • A. 

   สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ

  • B. 

   สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์

  • C. 

   สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์

  • D. 

   สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์

 • 16. 
  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกี่คน
  • A. 

   39 คน

  • B. 

   23 คน

  • C. 

   17 คน

  • D. 

   14 คน

 • 17. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนรับครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอนในโรงเรียนมีโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

 • 18. 
  อัตราค่าธรรมเนียมเป็นค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
  • A. 

   600 บาท

  • B. 

   500 บาท

  • C. 

   300 บาท

  • D. 

   200 บาท

 • 19. 
  หน่วยงานในข้อใดเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ
  • A. 

   ก.ค.ศ

  • B. 

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ

  • D. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 20. 
  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 กำหนดโรคตามมาตรา 30(5)   ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  • B. 

   วัณโรคในระยะติดต่อ

  • C. 

   โรคเท้าช้าง

  • D. 

   โรคติดยาเสพติดให้โทษ

 • 21. 
  การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่...
  • A. 

   วันที่ผู้นั้นขอลาออก

  • B. 

   วันที่ยื่นใบลาออก

  • C. 

   วันที่ผู้บังคับบัญชารับทราบ

  • D. 

   วันที่ครบกำหนด 30 วันไปแล้ว

 • 22. 
  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษา

  • B. 

   การดูงาน

  • C. 

   การเสริมทักษะและประสบการณ์

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 23. 
  เป็นผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545มีโทษตามข้อใด
  • A. 

   ปรับไม่เกิน 1000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน 10000 บาท

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 1000 บาทและจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 10000 บาทและจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

 • 24. 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษฯ พ.ศ.2548 โทษสถานใดรุนแรงที่สุด
  • A. 

   ไล่ออก

  • B. 

   ตัดคะแนนความประพฤติ

  • C. 

   ทำทัณฑ์บน

  • D. 

   ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 • 25. 
  เวลาในการทำงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงาน พ.ศ.2547คือเวลาตามข้อใด
  • A. 

   08.00 – 15.30 น.

  • B. 

   08.30 – 15.30 น.

  • C. 

   08.30 – 16.00 น.

  • D. 

   08.30 – 16.30 น.