Thai Education Law(กฏหมายการศึกษา)

142

Settings
Please wait...
Thai Education Law()

ก่อนทำแบบทดสอบนี้ให้ท่า ใส่ชื่อในช่อง Your name  แล้วจึงคลิ๊กที่ Start Quiz  แบบทดสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ ใช้เวลาทำ ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง   คะแนนการผ่านที่ร้อยละ 60   คะแนนยอดเยี่ยมร้อยละ 90 ขอให้โชคดีครับ 


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราชบัญญติรเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  • A. 

   11 มิถุนายน

  • B. 

   12 มิถุนายน

  • C. 

   23 ธันวาคม

  • D. 

   24 ธันวาคม

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า “บุคลากรทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  • A. 

   ข้าราชการครู

  • B. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • C. 

   ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน

  • D. 

   ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา

 • 3. 
  ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 จำนวนกี่ข้อ
  • A. 

   11 ข้อ

  • B. 

   12 ข้อ

  • C. 

   13 ข้อ

  • D. 

   14 ข้อ

 • 4. 
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา 39 ข  มีกี่ข้อ
  • A. 

   4 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   6 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 5. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โทษทางวินัยตามมาตรา 96 ของ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   ตัดเงินเดือน

  • B. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ปลดออก

  • D. 

   ให้ออก

 • 6. 
  ข้าราชการครูถูกสั่งให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้ง

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 7. 
  บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพข้อใดไม่เป็นจริง
  • A. 

   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

  • B. 

   รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

  • C. 

   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   เป็นจริงทุกข้อที่กล่าวมา

 • 8. 
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   11 มิถุนายน 2546

  • B. 

   12 มิถุนายน 2546

  • C. 

   23 ธันวาคม 2546

  • D. 

   24 ธันวาคม 2546

 • 9. 
  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 10. 
  ข้อบังคับของคุรุสภาต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   เลขานุการคุรุสภา

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ประธานคุรุสภา

 • 11. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา มีกี่คน
  • A. 

   39 คน

  • B. 

   21 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   5 คน

 • 12. 
  กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   10 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 13. 
  .คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
  • A. 

   39 คน

  • B. 

   39 คน

  • C. 

   17 คน

  • D. 

   9 คน

 • 14. 
  ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกี่ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   2 ปี

 • 15. 
  สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภทตามข้อใด
  • A. 

   สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ

  • B. 

   สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์

  • C. 

   สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์

  • D. 

   สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์

 • 16. 
  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกี่คน
  • A. 

   39 คน

  • B. 

   23 คน

  • C. 

   17 คน

  • D. 

   14 คน

 • 17. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนรับครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอนในโรงเรียนมีโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

 • 18. 
  อัตราค่าธรรมเนียมเป็นค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
  • A. 

   600 บาท

  • B. 

   500 บาท

  • C. 

   300 บาท

  • D. 

   200 บาท

 • 19. 
  หน่วยงานในข้อใดเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ
  • A. 

   ก.ค.ศ

  • B. 

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ

  • D. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 20. 
  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 กำหนดโรคตามมาตรา 30(5)   ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  • B. 

   วัณโรคในระยะติดต่อ

  • C. 

   โรคเท้าช้าง

  • D. 

   โรคติดยาเสพติดให้โทษ

 • 21. 
  การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่...
  • A. 

   วันที่ผู้นั้นขอลาออก

  • B. 

   วันที่ยื่นใบลาออก

  • C. 

   วันที่ผู้บังคับบัญชารับทราบ

  • D. 

   วันที่ครบกำหนด 30 วันไปแล้ว

 • 22. 
  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษา

  • B. 

   การดูงาน

  • C. 

   การเสริมทักษะและประสบการณ์

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 23. 
  เป็นผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545มีโทษตามข้อใด
  • A. 

   ปรับไม่เกิน 1000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน 10000 บาท

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 1000 บาทและจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 10000 บาทและจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

 • 24. 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษฯ พ.ศ.2548 โทษสถานใดรุนแรงที่สุด
  • A. 

   ไล่ออก

  • B. 

   ตัดคะแนนความประพฤติ

  • C. 

   ทำทัณฑ์บน

  • D. 

   ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 • 25. 
  เวลาในการทำงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงาน พ.ศ.2547คือเวลาตามข้อใด
  • A. 

   08.00 – 15.30 น.

  • B. 

   08.30 – 15.30 น.

  • C. 

   08.30 – 16.00 น.

  • D. 

   08.30 – 16.30 น.

 • 26. 
  เวลาชักธงชาติในวันปิดเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   ชักขึ้น 08.00 น.ชักลง 18.00น

  • B. 

   ชักขึ้น 08.30น. ชักลง 18.00น.

  • C. 

   ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลง 18.00น.

  • D. 

   ชักขึ้นตามความเหมาะสม ชักลง 18.00 น.

 • 27. 
  ตามระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 ผู้มีหน้าที่ในการเลือกเส้นทาง  พาหนะและพนักงานขับรถคือบุคคลตามข้อใด
  • A. 

   ครูผู้ควบคุม

  • B. 

   ครูหัวหน้าผู้ควบคุม

  • C. 

   ผู้บังคับบัญชา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 28. 
  ผู้มีบทบาทตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯในการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 มากที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   ผอ.เขตพื้นที่ฯ

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ

  • D. 

   คณะกรรมการ กต.ปน.เขตพื้นที่ฯ

 • 29. 
  การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ มีสิทธิลาได้ไม่เกินกี่วัน
  • A. 

   60 วัน

  • B. 

   90 วัน

  • C. 

   120 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 30. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯที่ใช้ในปัจจุบันคือ
  • A. 

   พ.ศ.2526

  • B. 

   พ.ศ.2536

  • C. 

   พ.ศ.2546

  • D. 

   พ.ศ.2549

 • 31. 
  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย เป็นหนังสือราชการ มีกี่ชนิด
  • A. 

   5 ชนิด

  • B. 

   6 ชนิด

  • C. 

   7 ชนิด

  • D. 

   8 ชนิด

 • 32. 
  หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด  ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   คำสั่ง

  • B. 

   แถลงการณ์

  • C. 

   ระเบียบ

  • D. 

   ข้อบังคับ

 • 33. 
  วาระการประชุมตามระเบียบฯ มีกี่วาระ
  • A. 

   4 วาระ

  • B. 

   4 วาระ

  • C. 

   6 วาระ

  • D. 

   7 วาระ

 • 34. 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   6 กรกฎาคม 2546

  • B. 

   7 กรกฎาคม 2546

  • C. 

   23 ธันวาคม 2546

  • D. 

   24 ธันวาคม 2546

 • 35. 
  ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลทุกข้อ  ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • C. 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 36. 
  การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการส่วนกลางตามมาตรา 10 ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

 • 37. 
  การเสนอนโยบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อใคร
  • A. 

   รัฐมนตรี

  • B. 

   สภาการศึกษา

  • C. 

   เลขาธิการสำนักงานฯ

  • D. 

   คณะรัฐมนตรี

 • 38. 
  ผู้เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการสภาการศึกษาคือใคร
  • A. 

   ปลัดกระทรวง

  • B. 

   เลขาฯสำนักงาน สพฐ.

  • C. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  • D. 

   รัฐมนตรี

 • 39. 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ตามข้อใด
  • A. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย

  • B. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับภารกิจ

  • C. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์

  • D. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับเขตตรวจราชการ

 • 40. 
  ผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือข้อใด
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สำนักงานสภาการศึกษา

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 41. 
  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือใคร
  • A. 

   ปลัดกระทรวง

  • B. 

   เลขาฯ

  • C. 

   หัวหน้าสำนัก

  • D. 

   ผู้อำนวยการสำนัก

 • 42. 
  ข้อใดถูกต้องที่สุดของผู้มีอำนาจในการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยการอนุมัติของสภาการศึกษา

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยการพิจารณาของสภาการศึกษา

 • 43. 
  ตามมาตรา 44 ให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังส่วนต่างๆต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สถานศึกษา

  • D. 

   อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 • 44. 
  คณะกรรมการสภาการศึกษาตามกฎกระทรวงมีกี่คน
  • A. 

   26 คน

  • B. 

   27 คน

  • C. 

   31 คน

  • D. 

   59 คน

 • 45. 
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  • A. 

   8 พ.ค.50

  • B. 

   9 พ.ค. 50

  • C. 

   16 พ.ค. 50

  • D. 

   16 พ.ค. 50

 • 46. 
  ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550  มีการกระจายอำนาจด้านใดน้อยที่สุด
  • A. 

   ด้านวิชาการ

  • B. 

   ด้านงบประมาณ

  • C. 

   ด้านการบริหารงานบุคคล

  • D. 

   ด้านการบริหารทั่วไป

 • 47. 
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะตามข้อใด
  • A. 

   องค์กรมหาชน

  • B. 

   องค์กรเอกชน

  • C. 

   องค์การมหาชน

  • D. 

   องค์การเอกชน

 • 48. 
  ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินตามข้อใด
  • A. 

   ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

  • B. 

   ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • C. 

   ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

  • D. 

   ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 49. 
  .....ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ....
  • A. 

   หน่วยงานต้นสังกัด

  • B. 

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • C. 

   เปิดเผยต่อสาธารณชน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 50. 
  ข้อใดคือหมวด ๗ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
  • A. 

   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

  • B. 

   ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  • D. 

   การบริหารและการจัดการศึกษา

 • 51. 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันตามข้อใด
  • A. 

   19 สิงหาคม

  • B. 

   20 สิงหาคม

  • C. 

   19 ธันวาคม

  • D. 

   20 ธันวาคม

 • 52. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า
  • A. 

   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • B. 

   ศูนย์การเรียน

  • C. 

   หน่วยงานการศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 53. 
  เป็นความหมายของข้อความต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ... “บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน”
  • A. 

   ครู

  • B. 

   อาจารย์

  • C. 

   คณาจารย์

  • D. 

   ผู้สอน

 • 54. 
  นักเรียนคนใดน่าจะจบ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน”
  • A. 

   ป๋อง เพิ่งรับ ปพ.9 เมื่อ 31 มีนาคม 2551

  • B. 

   แป๋ง เพิ่งรับ ปพ.1 ม.3

  • C. 

   โป้ง เพิ่งรับ ปพ.2 ม.6

  • D. 

   ปิง เพิ่งรับ ปพ.7 เมื่อ 31 มีนาคม 2551

 • 55. 
  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  • B. 

   ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  • C. 

   เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 56. 
  ข้อใดถูกต้องเมื่อพิจารณาตาม
  • A. 

   สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยยึดรูปแบบที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • B. 

   สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว

  • C. 

   สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้

  • D. 

   สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยยึดรูปแบบเพื่อความเป็นไทย มุ่งพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคมโดยรอบด้าน

 • 57. 
  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  • A. 

   2 ระดับ

  • B. 

   3 ระดับ

  • C. 

   4 ระดับ

  • D. 

   5 ระดับ

 • 58. 
  ข้อใดไม่ใช่สี่องค์กรหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา

 • 59. 
  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   กำกับดูแลจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

  • B. 

   ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน

  • C. 

   ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 60. 
  ผู้แทนในข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   ผู้แทนองค์กรชุมชน

  • B. 

   ผู้แทนองค์กรเอกชน

  • C. 

   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ

 • 61. 
  การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งสี่ด้านไปยังหน่วยงานใด
  • A. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 62. 
  ปกตินักเรียนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2551 ควรเกิด พ.ศ.ใด ถ้ายึดตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   2542

  • B. 

   2543

  • C. 

   2544

  • D. 

   2545

 • 63. 
  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยปกติเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุตามข้อใดตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   1-6 ปี

  • B. 

   2-6 ปี

  • C. 

   3-6 ปี

  • D. 

   4-6 ปี

 • 64. 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
  • A. 

   การศึกษาภาคบังคับ

  • B. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น

  • D. 

   ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ

 • 65. 
  รัฐสามารถให้การสนับสนุนด้านใดแก่สถานศึกษาเอกชนได้บ้าง
  • A. 

   ด้านวิชาการ

  • B. 

   ด้านเงินอุดหนุน

  • C. 

   ด้านการลดหย่อนภาษี

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 66. 
  ข้อใดไม่ใช่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   ประเภทต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา

  • B. 

   ประเภทสามัญศึกษา

  • C. 

   ประเภทอาชีวศึกษา

  • D. 

   เป็นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกข้อ

 • 67. 
  “เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมความรู้และความสามารถขั้นพื้นฐาน...” ข้อความนี้เป็นการจัดการศึกษาระดับใดตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   ระดับก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ระดับประถมศึกษา

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 68. 
  ข้อใดไม่ใช่ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน”ตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

  • B. 

   การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

  • C. 

   การศึกษาระดับประถมศึกษา

  • D. 

   การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • 69. 
  การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้ หากผ่อนผันนานเกินไปจนเป็นผลเสียแก่เด็กให้สถานศึกษาพิจารณาให้เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาทันทีที่เด็กมีความพร้อมโดยคำนึงถึงข้อใด
  • A. 

   อายุของเด็ก

  • B. 

   ระดับช่วงชั้นการเรียนของเด็ก

  • C. 

   ความสามารถของเด็ก

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ข เท่านั้น

 • 70. 
  ผู้ปกครองที่ประสงค์จะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์ให้ยื่นคำร้องต่อใคร
  • A. 

   ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเขตบริการ

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 71. 
  ผู้ใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันการเข้าเรียนของเด็กตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   ผู้แทนผู้ปกครองที่มีเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษานั้นๆ

  • B. 

   ครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  • C. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 72. 
  คุรุสภามีวัตถุประสงค์กี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   6 ข้อ

 • 73. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
  • A. 

   ออกข้อบังคับของคุรุสภา

  • B. 

   ออกใบอนุญาต

  • C. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 74. 
  ผู้ใดไม่ได้เป็นกรรมการคุรุสภา
  • A. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการสภาการศึกษา

  • D. 

   เป็นกรรมการทุกข้อ

 • 75. 
  กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   10 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   20 ปี

 • 76. 
  กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   6 ปี

 • 77. 
  ข้อใดไม่ใช่สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกิตติมศักดิ์
  • A. 

   แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา

  • B. 

   ซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา

  • C. 

   ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

  • D. 

   ชำระค่าธรรมเนียม

 • 78. 
  การแก้ปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • C. 

   คณะกรรมการ สก.สค.

  • D. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 79. 
  คณะกรรมการในข้อใดมีจำนวนคนมากที่สุด
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • C. 

   คณะกรรมการ สก.สค.

  • D. 

   คณะกรรมการ ก.ค.ศ.

 • 80. 
  ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุสภาเป็นประจำทุกปีคือหน่วยงานใด
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   องค์การค้าคุรุสภา

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 • 81. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอนในโรงเรียน อาจมีโทษสูงสุดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

  • C. 

   จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

 • 82. 
  กฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.๒๕๔๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙       
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหาร

  • C. 

   ศึกษานิเทศก์

  • D. 

   เกี่ยวข้องทุกข้อ

 • 83. 
  ผู้รักษาการตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗
  • A. 

   ประธานกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • C. 

   นายกรัฐมนตรี

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 84. 
  ผู้ประสงค์ขอต่อใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อใครก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
  • A. 

   ประธานกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

 • 85. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตามข้อใด
  • A. 

   24 ธันวาคม

  • B. 

   20 ธันวาคม

  • C. 

   20 กุมภาพันธ์

  • D. 

   21 กุมภาพันธ์

 • 86. 
  กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ค.ศ.ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

  • B. 

   เลขาธิการ ก.พ.

  • C. 

   ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  • D. 

   เลขาธิการ สก.สค.

 • 87. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   6 คน

  • B. 

   7 คน

  • C. 

   8 คน

  • D. 

   9 คน

 • 88. 
  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได้มาจากการเลือกของอนุกรรมการในข้อใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้บริหาร

  • C. 

   อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  • D. 

   เป็นโดยตำแหน่งของอนุกรรมการ

 • 89. 
  อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีกี่คน
  • A. 

   5 คน

  • B. 

   4 คน

  • C. 

   3 คน

  • D. 

   2 คน

 • 90. 
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรา 38 (ข) ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   4 ตำแหน่ง

  • B. 

   5 ตำแหน่ง

  • C. 

   6 ตำแหน่ง

  • D. 

   7 ตำแหน่ง

 • 91. 
  ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญคือบุคคลในข้อใด
  • A. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

  • C. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   รัฐมนตรี

 • 92. 
  การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้ใดมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
  • A. 

   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  • B. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 93. 
  ผู้ใดมีบทบาทในการย้าย/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ

  • B. 

   ผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓

  • C. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 94. 
  ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องทุกข์ได้ต่อผู้ใด
  • A. 

   ผอ.เขตฯ

  • B. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   ประธาน ก.ค.ศ.

 • 95. 
  ข้อใดระบุชื่อหมวดได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
  • A. 

   หมวด ๔ การบรรจุและแต่งตั้ง

  • B. 

   หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย

  • C. 

   หมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย

  • D. 

   ทุกข้อถูกต้อง

 • 96. 
  วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  • A. 

   23 ธันวาคม

  • B. 

   24 ธันวาคม

  • C. 

   20 กุมภาพันธ์

  • D. 

   21 กุมภาพันธ์

 • 97. 
  การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นใหม่ต้องทำเป็น...
  • A. 

   กฎกระทรวง

  • B. 

   ประกาศกระทรวง

  • C. 

   ระเบียบกระทรวง

  • D. 

   ข้อบังคับกระทรวง

 • 98. 
  ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยงานการศึกษา”ตามความหมายในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

  • D. 

   หน่วยงานการศึกษาอื่น

 • 99. 
  “พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

  • C. 

   คุรุสภา

  • D. 

   สำนักงาน ส.พ.ร.

 • 100. 
  คณะกรรมการสถานศึกษามีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามข้อใด
  • A. 

   กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

  • B. 

   เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่ง

  • C. 

   ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 101. 
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ มีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   4 ตำแหน่ง

  • B. 

   5 ตำแหน่ง

  • C. 

   6 ตำแหน่ง

  • D. 

   7 ตำแหน่ง

 • 102. 
  ผู้ที่จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือใคร
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

  • C. 

   สำนักงาน ส.พ.ร.

  • D. 

   คุรุสภา

 • 103. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติให้ผู้ใดแจ้งภาระงาน...
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

  • C. 

   ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53

  • D. 

   ผู้บังคับบัญชา

 • 104. 
  ใดระบุโทษวินัยร้ายแรงเรื่องการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของครูฯ
  • A. 

   มาตรา 91

  • B. 

   มาตรา 92

  • C. 

   มาตรา 95

  • D. 

   มาตรา 96

 • 105. 
  ครูตามข้อใดที่ถูกโทษทางวินัยและไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ
  • A. 

   ครูแป๋ง ลาออกไปขายแอมเวย์

  • B. 

   ครูแป้ง ถูกไล่ออกเพราะขายข้อสอบให้เด็ก

  • C. 

   ครูโป่ง ถูกปลดออก เพราะลวนลามนักเรียนชาย

  • D. 

   ครูโป้ง ถูกลดขั้นเงินเดือน จึงลาออกประชดชีวิต

 • 106. 
  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ระบุในมาตราใด
  • A. 

   มาตรา 91

  • B. 

   มาตรา 93

  • C. 

   มาตรา 96

  • D. 

   มาตรา 100

 • 107. 
  ตามพระราชบัญญัติฯครูฯการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชากระทำโดย...
  • A. 

   การเอาใจใส่

  • B. 

   สังเกตการณ์

  • C. 

   ขจัดเหตุ

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 108. 
  โรงเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีแหลมวิทยาอิมแพค  มีครูขอลาออก ท่านจะแนะนำให้ครูยื่นใบลาออกต่อใครที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีแหลมวิทยาอิมแพค

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนนี้สังกัด

  • C. 

   ยื่นต่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯฝ่ายบุคคล

  • D. 

   ไม่ได้กำหนด

 • 109. 
  ข้อที่ถูกต้องที่สุดที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูฯลาออก
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผู้บังคับบัญชา

  • D. 

   ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓

 • 110. 
  ผู้มีอำนาจการยับยั้งการลาออกของครู สามารถยับยั้งการลาออกได้กี่วัน
  • A. 

   ไม่เกินเก้าสิบวัน

  • B. 

   ไม่เกินสามสิบวัน

  • C. 

   ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

  • D. 

   ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

 • 111. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยสูงสุดได้ตามข้อใด
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

 • 112. 
  โรคตามมาตรา ๓๐ (๕) ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   โรคเท้าช้าง

  • B. 

   โรคติดยาเสพติดให้โทษ

  • C. 

   โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  • D. 

   โรคพิษสุราเรื้อรัง

 • 113. 
  ข้อใดเป็นกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.
  • A. 

   กระทำความผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำผิดและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว

  • B. 

   กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

  • C. 

   กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 114. 
  ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกจะมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบภายในกี่วัน
  • A. 

   3 วัน

  • B. 

   7 วัน

  • C. 

   15 วัน

  • D. 

   30 วัน

 • 115. 
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ กรณีใดเป็นการย้ายกรณีพิเศษ
  • A. 

   การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส

  • B. 

   การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา

  • C. 

   การย้ายกลับภูมิลำเนา

  • D. 

   การย้ายติดตามคู่สมรส

 • 116. 
  มาตรฐานตำแหน่งประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน มีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   2 ตำแหน่ง

  • B. 

   4 ตำแหน่ง

  • C. 

   5 ตำแหน่ง

  • D. 

   1 ตำแหน่ง

 • 117. 
  มาตรฐานตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา สายงาน บริหารสถานศึกษา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษามีกี่วิทยฐานะ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

 • 118. 
  เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 175 เขตแรก ที่ตั้งขึ้นมีผลเมื่อใด
  • A. 

   23 ธันวาคม 2547

  • B. 

   24 ธันวาคม 2547

  • C. 

   6 กรกฎาคม 2546

  • D. 

   7 กรกฎาคม 2546

 • 119. 
  เป็นการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

  • B. 

   ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ระเบียบบริหารราชการที่มีส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

  • D. 

   ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

 • 120. 
  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐ ให้มีส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • C. 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • 121. 
  ข้อใด ไม่เป็นนิติบุคคล
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   โรงเรียน

  • C. 

   สพฐ.

  • D. 

   เป็นนิติบุคคลทุกข้อ

 • 122. 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  • A. 

   6 กรกฎาคม

  • B. 

   7 กรกฎาคม

  • C. 

   23 ธันวาคม

  • D. 

   24 ธันวาคม

 • 123. 
  ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ....
  • A. 

   มอบหมาย

  • B. 

   สั่ง

  • C. 

   บอก

  • D. 

   ให้ไว้

 • 124. 
  การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของสภาการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
  • A. 

   รัฐมนตรี

  • B. 

   คณะรัฐมนตรี

  • C. 

   นายกรัฐมนตรี

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 125. 
  คณะกรรมการในข้อใดมีประธานโดยตำแหน่ง
  • A. 

   คณะกรรมการสภาการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • 126. 
  ผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   โรงเรียน

  • D. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

 • 127. 
  การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทำเป็น....
  • A. 

   กฎกระทรวง

  • B. 

   ประกาศกระทรวง

  • C. 

   ระเบียบกระทรวง

  • D. 

   ข้อบังคับกระทรวง

 • 128. 
  การแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนและอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ใดกำหนด
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน กำหนด

  • B. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด

  • D. 

   โรงเรียนกำหนด

 • 129. 
  บทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ถ้าพิจารณาตามพระราชบัญญัติฯ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   เป็นกรรมการ

  • B. 

   เป็นเลขานุการ

  • C. 

   เป็นประธาน

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 130. 
  มาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   มาตรา 37

  • B. 

   มาตรา 38

  • C. 

   มาตรา 39

  • D. 

   มาตรา 40

 • 131. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีหรอยมารีน่า จะทำคำสั่งให้ครูมาปฏิบัติงานวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ท่านจะอ้างมาตราใดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
  • A. 

   37

  • B. 

   38

  • C. 

   39

  • D. 

   40

 • 132. 
  ตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ให้จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อใคร
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้ปกครองและนักเรียน

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 133. 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  “ก.ม.” หมายถึงข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

  • B. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูในมหาวิทยาลัย

  • C. 

   คณะกรรมการข้าราชการในมหาวิทยาลัย

  • D. 

   คณะกรรมการคณาจารย์ในหมาวิทยาลัย

 • 134. 
  ข้อใดคือการแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ตามกฎกระทรวง
  • A. 

   กลุ่มวิชาการ

  • B. 

   กลุ่มงบประมาณ

  • C. 

   กลุ่มบริหารทั่วไป

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 135. 
  หลักเกณฑ์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ตามกฎกระทรวง  ด้านวิชาการ กระจายอำนาจกี่ด้าน
  • A. 

   22

  • B. 

   20

  • C. 

   17

  • D. 

   14

 • 136. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งส่วนราชการกี่สำนักตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   10

  • D. 

   11

 • 137. 
  สำนักในข้อใดที่แตกต่างจากพวกเมื่อพิจารณาตามการแบ่งส่วนราชการของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
  • A. 

   สำนักการคลังและสินทรัพย์

  • B. 

   สำนักทดสอบทางการศึกษา

  • C. 

   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

  • D. 

   สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 138. 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งส่วนราชการเป็น กี่กลุ่ม
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 139. 
  ผู้ให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ผอ.เขตฯ

  • B. 

   คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ

  • D. 

   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

 • 140. 
  “วารสารวิชาการ” หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำ
  • A. 

   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   สำนักทดสอบทางการศึกษา

  • C. 

   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

  • D. 

   สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 • 141. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็น.....
  • A. 

   หนังสือ

  • B. 

   คำสั่ง

  • C. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ค

 • 142. 
  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ มีกี่โรค
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   ไม่ได้กำหนด