Thai Education Law(กฏหมายการศึกษา)

142 | Total Attempts: 8187

Settings
Please wait...
Thai Education Law()

ก่อนทำแบบทดสอบนี้ให้ท่า ใส่ชื่อในช่อง Your name  แล้วจึงคลิ๊กที่ Start Quiz  แบบทดสอบมีทั้งหมด 150 ข้อ ใช้เวลาทำ ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง   คะแนนการผ่านที่ร้อยละ 60   คะแนนยอดเยี่ยมร้อยละ 90 ขอให้โชคดีครับ 


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราชบัญญติรเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  • A. 

   11 มิถุนายน

  • B. 

   12 มิถุนายน

  • C. 

   23 ธันวาคม

  • D. 

   24 ธันวาคม

 • 2. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า “บุคลากรทางการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
  • A. 

   ข้าราชการครู

  • B. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • C. 

   ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน

  • D. 

   ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา

 • 3. 
  ผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 30 จำนวนกี่ข้อ
  • A. 

   11 ข้อ

  • B. 

   12 ข้อ

  • C. 

   13 ข้อ

  • D. 

   14 ข้อ

 • 4. 
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรา 39 ข  มีกี่ข้อ
  • A. 

   4 ข้อ

  • B. 

   5 ข้อ

  • C. 

   6 ข้อ

  • D. 

   7 ข้อ

 • 5. 
  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่โทษทางวินัยตามมาตรา 96 ของ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  • A. 

   ตัดเงินเดือน

  • B. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ปลดออก

  • D. 

   ให้ออก

 • 6. 
  ข้าราชการครูถูกสั่งให้ลงโทษภาคทัณฑ์ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อใคร
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.ที่ก.ค.ศ.ตั้ง

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 7. 
  บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพข้อใดไม่เป็นจริง
  • A. 

   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

  • B. 

   รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

  • C. 

   รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

  • D. 

   เป็นจริงทุกข้อที่กล่าวมา

 • 8. 
  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   11 มิถุนายน 2546

  • B. 

   12 มิถุนายน 2546

  • C. 

   23 ธันวาคม 2546

  • D. 

   24 ธันวาคม 2546

 • 9. 
  ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา”ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • C. 

   ผู้บริหารการศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 10. 
  ข้อบังคับของคุรุสภาต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   เลขานุการคุรุสภา

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   ประธานคุรุสภา

 • 11. 
  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุรุสภา มีกี่คน
  • A. 

   39 คน

  • B. 

   21 คน

  • C. 

   7 คน

  • D. 

   5 คน

 • 12. 
  กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   10 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   4 ปี

 • 13. 
  .คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีกี่คน
  • A. 

   39 คน

  • B. 

   39 คน

  • C. 

   17 คน

  • D. 

   9 คน

 • 14. 
  ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งถูกสั่งเพิกถอนจะยื่นขออีกไม่ได้ จนกว่าจะพ้นกี่ปีนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   4 ปี

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   2 ปี

 • 15. 
  สมาชิกของคุรุสภามีสองประเภทตามข้อใด
  • A. 

   สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ

  • B. 

   สมาชิกสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์

  • C. 

   สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์

  • D. 

   สมาชิกวิสามัญ สมาชิกกิตติมศักดิ์

 • 16. 
  คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกี่คน
  • A. 

   39 คน

  • B. 

   23 คน

  • C. 

   17 คน

  • D. 

   14 คน

 • 17. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนรับครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอนในโรงเรียนมีโทษตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท

  • B. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • C. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

  • D. 

   จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท

 • 18. 
  อัตราค่าธรรมเนียมเป็นค่าต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครั้งละกี่บาท
  • A. 

   600 บาท

  • B. 

   500 บาท

  • C. 

   300 บาท

  • D. 

   200 บาท

 • 19. 
  หน่วยงานในข้อใดเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ
  • A. 

   ก.ค.ศ

  • B. 

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ

  • D. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 20. 
  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 กำหนดโรคตามมาตรา 30(5)   ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  • B. 

   วัณโรคในระยะติดต่อ

  • C. 

   โรคเท้าช้าง

  • D. 

   โรคติดยาเสพติดให้โทษ

 • 21. 
  การยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้การลาออกมีผลตั้งแต่...
  • A. 

   วันที่ผู้นั้นขอลาออก

  • B. 

   วันที่ยื่นใบลาออก

  • C. 

   วันที่ผู้บังคับบัญชารับทราบ

  • D. 

   วันที่ครบกำหนด 30 วันไปแล้ว

 • 22. 
  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ขอบข่ายภารกิจของสถานศึกษา

  • B. 

   การดูงาน

  • C. 

   การเสริมทักษะและประสบการณ์

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 23. 
  เป็นผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนตามเกณฑ์พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545มีโทษตามข้อใด
  • A. 

   ปรับไม่เกิน 1000 บาท

  • B. 

   ปรับไม่เกิน 10000 บาท

  • C. 

   ปรับไม่เกิน 1000 บาทและจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

  • D. 

   ปรับไม่เกิน 10000 บาทและจำคุกไม่เกิน 1 เดือน

 • 24. 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษฯ พ.ศ.2548 โทษสถานใดรุนแรงที่สุด
  • A. 

   ไล่ออก

  • B. 

   ตัดคะแนนความประพฤติ

  • C. 

   ทำทัณฑ์บน

  • D. 

   ทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

 • 25. 
  เวลาในการทำงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงาน พ.ศ.2547คือเวลาตามข้อใด
  • A. 

   08.00 – 15.30 น.

  • B. 

   08.30 – 15.30 น.

  • C. 

   08.30 – 16.00 น.

  • D. 

   08.30 – 16.30 น.

 • 26. 
  เวลาชักธงชาติในวันปิดเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

   ชักขึ้น 08.00 น.ชักลง 18.00น

  • B. 

   ชักขึ้น 08.30น. ชักลง 18.00น.

  • C. 

   ชักขึ้นเวลาเข้าเรียน ชักลง 18.00น.

  • D. 

   ชักขึ้นตามความเหมาะสม ชักลง 18.00 น.

 • 27. 
  ตามระเบียบว่าด้วยการพานักเรียน นักศึกษาออกนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 ผู้มีหน้าที่ในการเลือกเส้นทาง  พาหนะและพนักงานขับรถคือบุคคลตามข้อใด
  • A. 

   ครูผู้ควบคุม

  • B. 

   ครูหัวหน้าผู้ควบคุม

  • C. 

   ผู้บังคับบัญชา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 28. 
  ผู้มีบทบาทตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯในการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 มากที่สุดคือข้อใด
  • A. 

   ผอ.เขตพื้นที่ฯ

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ

  • D. 

   คณะกรรมการ กต.ปน.เขตพื้นที่ฯ

 • 29. 
  การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ มีสิทธิลาได้ไม่เกินกี่วัน
  • A. 

   60 วัน

  • B. 

   90 วัน

  • C. 

   120 วัน

  • D. 

   180 วัน

 • 30. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯที่ใช้ในปัจจุบันคือ
  • A. 

   พ.ศ.2526

  • B. 

   พ.ศ.2536

  • C. 

   พ.ศ.2546

  • D. 

   พ.ศ.2549

 • 31. 
  เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย เป็นหนังสือราชการ มีกี่ชนิด
  • A. 

   5 ชนิด

  • B. 

   6 ชนิด

  • C. 

   7 ชนิด

  • D. 

   8 ชนิด

 • 32. 
  หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด  ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   คำสั่ง

  • B. 

   แถลงการณ์

  • C. 

   ระเบียบ

  • D. 

   ข้อบังคับ

 • 33. 
  วาระการประชุมตามระเบียบฯ มีกี่วาระ
  • A. 

   4 วาระ

  • B. 

   4 วาระ

  • C. 

   6 วาระ

  • D. 

   7 วาระ

 • 34. 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
  • A. 

   6 กรกฎาคม 2546

  • B. 

   7 กรกฎาคม 2546

  • C. 

   23 ธันวาคม 2546

  • D. 

   24 ธันวาคม 2546

 • 35. 
  ส่วนราชการที่เป็นนิติบุคคลทุกข้อ  ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • C. 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 36. 
  การแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการส่วนกลางตามมาตรา 10 ข้อใดถูกต้อง
  • A. 

 • 37. 
  การเสนอนโยบาย  แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาให้เสนอต่อใคร
  • A. 

   รัฐมนตรี

  • B. 

   สภาการศึกษา

  • C. 

   เลขาธิการสำนักงานฯ

  • D. 

   คณะรัฐมนตรี

 • 38. 
  ผู้เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการสภาการศึกษาคือใคร
  • A. 

   ปลัดกระทรวง

  • B. 

   เลขาฯสำนักงาน สพฐ.

  • C. 

   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  • D. 

   รัฐมนตรี

 • 39. 
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ตามข้อใด
  • A. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับนโยบาย

  • B. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับภารกิจ

  • C. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับผลสัมฤทธิ์

  • D. 

   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลระดับเขตตรวจราชการ

 • 40. 
  ผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือข้อใด
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สำนักงานสภาการศึกษา

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 41. 
  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือใคร
  • A. 

   ปลัดกระทรวง

  • B. 

   เลขาฯ

  • C. 

   หัวหน้าสำนัก

  • D. 

   ผู้อำนวยการสำนัก

 • 42. 
  ข้อใดถูกต้องที่สุดของผู้มีอำนาจในการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยความเห็นชอบของสภาการศึกษา

  • B. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา

  • C. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยการอนุมัติของสภาการศึกษา

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยการพิจารณาของสภาการศึกษา

 • 43. 
  ตามมาตรา 44 ให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังส่วนต่างๆต่อไปนี้  ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สถานศึกษา

  • D. 

   อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 • 44. 
  คณะกรรมการสภาการศึกษาตามกฎกระทรวงมีกี่คน
  • A. 

   26 คน

  • B. 

   27 คน

  • C. 

   31 คน

  • D. 

   59 คน

 • 45. 
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  • A. 

   8 พ.ค.50

  • B. 

   9 พ.ค. 50

  • C. 

   16 พ.ค. 50

  • D. 

   16 พ.ค. 50

 • 46. 
  ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550  มีการกระจายอำนาจด้านใดน้อยที่สุด
  • A. 

   ด้านวิชาการ

  • B. 

   ด้านงบประมาณ

  • C. 

   ด้านการบริหารงานบุคคล

  • D. 

   ด้านการบริหารทั่วไป

 • 47. 
  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะตามข้อใด
  • A. 

   องค์กรมหาชน

  • B. 

   องค์กรเอกชน

  • C. 

   องค์การมหาชน

  • D. 

   องค์การเอกชน

 • 48. 
  ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินตามข้อใด
  • A. 

   ต่อหน่วยงานต้นสังกัด

  • B. 

   ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • C. 

   ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

  • D. 

   ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 49. 
  .....ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อ....
  • A. 

   หน่วยงานต้นสังกัด

  • B. 

   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • C. 

   เปิดเผยต่อสาธารณชน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 50. 
  ข้อใดคือหมวด ๗ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
  • A. 

   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

  • B. 

   ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

  • C. 

   ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  • D. 

   การบริหารและการจัดการศึกษา

 • 51. 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันตามข้อใด
  • A. 

   19 สิงหาคม

  • B. 

   20 สิงหาคม

  • C. 

   19 ธันวาคม

  • D. 

   20 ธันวาคม

 • 52. 
  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า
  • A. 

   สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

  • B. 

   ศูนย์การเรียน

  • C. 

   หน่วยงานการศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 53. 
  เป็นความหมายของข้อความต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ... “บุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน”
  • A. 

   ครู

  • B. 

   อาจารย์

  • C. 

   คณาจารย์

  • D. 

   ผู้สอน

 • 54. 
  นักเรียนคนใดน่าจะจบ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน”
  • A. 

   ป๋อง เพิ่งรับ ปพ.9 เมื่อ 31 มีนาคม 2551

  • B. 

   แป๋ง เพิ่งรับ ปพ.1 ม.3

  • C. 

   โป้ง เพิ่งรับ ปพ.2 ม.6

  • D. 

   ปิง เพิ่งรับ ปพ.7 เมื่อ 31 มีนาคม 2551

 • 55. 
  การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังข้อใด
  • A. 

   การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  • B. 

   ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  • C. 

   เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 56. 
  ข้อใดถูกต้องเมื่อพิจารณาตาม
  • A. 

   สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยยึดรูปแบบที่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ

  • B. 

   สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงรูปแบบเดียว

  • C. 

   สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้

  • D. 

   สถานศึกษาต้องจัดการศึกษาโดยยึดรูปแบบเพื่อความเป็นไทย มุ่งพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคมโดยรอบด้าน

 • 57. 
  การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
  • A. 

   2 ระดับ

  • B. 

   3 ระดับ

  • C. 

   4 ระดับ

  • D. 

   5 ระดับ

 • 58. 
  ข้อใดไม่ใช่สี่องค์กรหลักตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • D. 

   คณะกรรมการเลขาธิการสภาการศึกษา

 • 59. 
  หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   กำกับดูแลจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

  • B. 

   ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน

  • C. 

   ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 60. 
  ผู้แทนในข้อใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  • A. 

   ผู้แทนองค์กรชุมชน

  • B. 

   ผู้แทนองค์กรเอกชน

  • C. 

   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • D. 

   ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ

 • 61. 
  การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งสี่ด้านไปยังหน่วยงานใด
  • A. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 62. 
  ปกตินักเรียนที่จะเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในภาคเรียนที่ 1/2551 ควรเกิด พ.ศ.ใด ถ้ายึดตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   2542

  • B. 

   2543

  • C. 

   2544

  • D. 

   2545

 • 63. 
  การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา โดยปกติเป็นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กที่มีอายุตามข้อใดตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   1-6 ปี

  • B. 

   2-6 ปี

  • C. 

   3-6 ปี

  • D. 

   4-6 ปี

 • 64. 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใด
  • A. 

   การศึกษาภาคบังคับ

  • B. 

   การศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ระดับใดระดับหนึ่งเท่านั้น

  • D. 

   ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับ

 • 65. 
  รัฐสามารถให้การสนับสนุนด้านใดแก่สถานศึกษาเอกชนได้บ้าง
  • A. 

   ด้านวิชาการ

  • B. 

   ด้านเงินอุดหนุน

  • C. 

   ด้านการลดหย่อนภาษี

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 66. 
  ข้อใดไม่ใช่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   ประเภทต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา

  • B. 

   ประเภทสามัญศึกษา

  • C. 

   ประเภทอาชีวศึกษา

  • D. 

   เป็นการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาทุกข้อ

 • 67. 
  “เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งวางรากฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรมความรู้และความสามารถขั้นพื้นฐาน...” ข้อความนี้เป็นการจัดการศึกษาระดับใดตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   ระดับก่อนประถมศึกษา

  • B. 

   ระดับประถมศึกษา

  • C. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  • D. 

   ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • 68. 
  ข้อใดไม่ใช่ “การศึกษาขั้นพื้นฐาน”ตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   การศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

  • B. 

   การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

  • C. 

   การศึกษาระดับประถมศึกษา

  • D. 

   การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 • 69. 
  การผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ให้ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้ หากผ่อนผันนานเกินไปจนเป็นผลเสียแก่เด็กให้สถานศึกษาพิจารณาให้เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาทันทีที่เด็กมีความพร้อมโดยคำนึงถึงข้อใด
  • A. 

   อายุของเด็ก

  • B. 

   ระดับช่วงชั้นการเรียนของเด็ก

  • C. 

   ความสามารถของเด็ก

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ข เท่านั้น

 • 70. 
  ผู้ปกครองที่ประสงค์จะขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์ให้ยื่นคำร้องต่อใคร
  • A. 

   ผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเขตบริการ

  • B. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 71. 
  ผู้ใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการพิจารณาการผ่อนผันการเข้าเรียนของเด็กตามกฎกระทรวงฯ
  • A. 

   ผู้แทนผู้ปกครองที่มีเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษานั้นๆ

  • B. 

   ครูสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  • C. 

   ผู้บริหารสถานศึกษา

  • D. 

   ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 72. 
  คุรุสภามีวัตถุประสงค์กี่ข้อ
  • A. 

   3 ข้อ

  • B. 

   4 ข้อ

  • C. 

   5 ข้อ

  • D. 

   6 ข้อ

 • 73. 
  ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
  • A. 

   ออกข้อบังคับของคุรุสภา

  • B. 

   ออกใบอนุญาต

  • C. 

   กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 74. 
  ผู้ใดไม่ได้เป็นกรรมการคุรุสภา
  • A. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • B. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • C. 

   เลขาธิการสภาการศึกษา

  • D. 

   เป็นกรรมการทุกข้อ

 • 75. 
  กรรมการคุรุสภาที่มาจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ดำรงตำแหน่งครูต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่ากี่ปี
  • A. 

   5 ปี

  • B. 

   10 ปี

  • C. 

   15 ปี

  • D. 

   20 ปี

 • 76. 
  กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   3 ปี

  • C. 

   4 ปี

  • D. 

   6 ปี

 • 77. 
  ข้อใดไม่ใช่สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกิตติมศักดิ์
  • A. 

   แสดงความเห็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา

  • B. 

   ซักถามเป็นหนังสือเกี่ยวกับกิจการของคุรุสภา

  • C. 

   ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

  • D. 

   ชำระค่าธรรมเนียม

 • 78. 
  การแก้ปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการในข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • C. 

   คณะกรรมการ สก.สค.

  • D. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 79. 
  คณะกรรมการในข้อใดมีจำนวนคนมากที่สุด
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

  • C. 

   คณะกรรมการ สก.สค.

  • D. 

   คณะกรรมการ ก.ค.ศ.

 • 80. 
  ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของคุรุสภาเป็นประจำทุกปีคือหน่วยงานใด
  • A. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   องค์การค้าคุรุสภา

  • C. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 • 81. 
  ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรับครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเข้ามาสอนในโรงเรียน อาจมีโทษสูงสุดตามข้อใด
  • A. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • B. 

   จำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

  • C. 

   จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

  • D. 

   จำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท

 • 82. 
  กฎกระทรวง การประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ.๒๕๔๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๙       
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้บริหาร

  • C. 

   ศึกษานิเทศก์

  • D. 

   เกี่ยวข้องทุกข้อ

 • 83. 
  ผู้รักษาการตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗
  • A. 

   ประธานกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • C. 

   นายกรัฐมนตรี

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 84. 
  ผู้ประสงค์ขอต่อใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่อใครก่อนใบอนุญาตหมดอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
  • A. 

   ประธานกรรมการคุรุสภา

  • B. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • C. 

   รัฐมนตรี

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

 • 85. 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มีผลบังคับใช้ตามข้อใด
  • A. 

   24 ธันวาคม

  • B. 

   20 ธันวาคม

  • C. 

   20 กุมภาพันธ์

  • D. 

   21 กุมภาพันธ์

 • 86. 
  กรรมการโดยตำแหน่งใน ก.ค.ศ.ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

  • B. 

   เลขาธิการ ก.พ.

  • C. 

   ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

  • D. 

   เลขาธิการ สก.สค.

 • 87. 
  กรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ที่มาจากการเลือกตั้งมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   6 คน

  • B. 

   7 คน

  • C. 

   8 คน

  • D. 

   9 คน

 • 88. 
  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาได้มาจากการเลือกของอนุกรรมการในข้อใดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
  • A. 

   ผู้แทนครู

  • B. 

   ผู้แทนผู้บริหาร

  • C. 

   อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  • D. 

   เป็นโดยตำแหน่งของอนุกรรมการ

 • 89. 
  อนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา มีกี่คน
  • A. 

   5 คน

  • B. 

   4 คน

  • C. 

   3 คน

  • D. 

   2 คน

 • 90. 
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรา 38 (ข) ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   4 ตำแหน่ง

  • B. 

   5 ตำแหน่ง

  • C. 

   6 ตำแหน่ง

  • D. 

   7 ตำแหน่ง

 • 91. 
  ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติ ก.ค.ศ. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญคือบุคคลในข้อใด
  • A. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

  • C. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   รัฐมนตรี

 • 92. 
  การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้ใดมีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งโดยอนุมัติของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ
  • A. 

   ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

  • B. 

   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 93. 
  ผู้ใดมีบทบาทในการย้าย/รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
  • A. 

   อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ

  • B. 

   ผู้มีอำนาจบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๓

  • C. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 94. 
  ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดเห็นว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามีมติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรมให้ผู้นั้นมีสิทธิ์ร้องทุกข์ได้ต่อผู้ใด
  • A. 

   ผอ.เขตฯ

  • B. 

   ประธาน อ.ก.ค.ศ.

  • C. 

   ก.ค.ศ.

  • D. 

   ประธาน ก.ค.ศ.

 • 95. 
  ข้อใดระบุชื่อหมวดได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
  • A. 

   หมวด ๔ การบรรจุและแต่งตั้ง

  • B. 

   หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย

  • C. 

   หมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย

  • D. 

   ทุกข้อถูกต้อง

 • 96. 
  วันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
  • A. 

   23 ธันวาคม

  • B. 

   24 ธันวาคม

  • C. 

   20 กุมภาพันธ์

  • D. 

   21 กุมภาพันธ์

 • 97. 
  การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นใหม่ต้องทำเป็น...
  • A. 

   กฎกระทรวง

  • B. 

   ประกาศกระทรวง

  • C. 

   ระเบียบกระทรวง

  • D. 

   ข้อบังคับกระทรวง

 • 98. 
  ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยงานการศึกษา”ตามความหมายในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
  • A. 

   สถานศึกษา

  • B. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน

  • D. 

   หน่วยงานการศึกษาอื่น

 • 99. 
  “พัฒนาระบบข้อมูลและจัดทำแผนกำลังคนสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

  • C. 

   คุรุสภา

  • D. 

   สำนักงาน ส.พ.ร.

 • 100. 
  คณะกรรมการสถานศึกษามีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามข้อใด
  • A. 

   กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล

  • B. 

   เสนอความต้องการจำนวนและอัตราตำแหน่ง

  • C. 

   ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 101. 
  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะ มีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   4 ตำแหน่ง

  • B. 

   5 ตำแหน่ง

  • C. 

   6 ตำแหน่ง

  • D. 

   7 ตำแหน่ง

 • 102. 
  ผู้ที่จัดทำมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะและมาตรฐานตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือใคร
  • A. 

   ก.ค.ศ.

  • B. 

   สำนักงาน ก.ค.ศ.

  • C. 

   สำนักงาน ส.พ.ร.

  • D. 

   คุรุสภา

 • 103. 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ก่อนการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติให้ผู้ใดแจ้งภาระงาน...
  • A. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯ

  • C. 

   ผู้มีอำนาจตามมาตรา 53

  • D. 

   ผู้บังคับบัญชา

 • 104. 
  ใดระบุโทษวินัยร้ายแรงเรื่องการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของครูฯ
  • A. 

   มาตรา 91

  • B. 

   มาตรา 92

  • C. 

   มาตรา 95

  • D. 

   มาตรา 96

 • 105. 
  ครูตามข้อใดที่ถูกโทษทางวินัยและไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ
  • A. 

   ครูแป๋ง ลาออกไปขายแอมเวย์

  • B. 

   ครูแป้ง ถูกไล่ออกเพราะขายข้อสอบให้เด็ก

  • C. 

   ครูโป่ง ถูกปลดออก เพราะลวนลามนักเรียนชาย

  • D. 

   ครูโป้ง ถูกลดขั้นเงินเดือน จึงลาออกประชดชีวิต

 • 106. 
  โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ระบุในมาตราใด
  • A. 

   มาตรา 91

  • B. 

   มาตรา 93

  • C. 

   มาตรา 96

  • D. 

   มาตรา 100

 • 107. 
  ตามพระราชบัญญัติฯครูฯการป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัยให้ผู้บังคับบัญชากระทำโดย...
  • A. 

   การเอาใจใส่

  • B. 

   สังเกตการณ์

  • C. 

   ขจัดเหตุ

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 108. 
  โรงเรียนท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีแหลมวิทยาอิมแพค  มีครูขอลาออก ท่านจะแนะนำให้ครูยื่นใบลาออกต่อใครที่ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีแหลมวิทยาอิมแพค

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนนี้สังกัด

  • C. 

   ยื่นต่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ฯฝ่ายบุคคล

  • D. 

   ไม่ได้กำหนด

 • 109. 
  ข้อที่ถูกต้องที่สุดที่เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการครูฯลาออก
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ผู้บังคับบัญชา

  • D. 

   ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓

 • 110. 
  ผู้มีอำนาจการยับยั้งการลาออกของครู สามารถยับยั้งการลาออกได้กี่วัน
  • A. 

   ไม่เกินเก้าสิบวัน

  • B. 

   ไม่เกินสามสิบวัน

  • C. 

   ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

  • D. 

   ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

 • 111. 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษามีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยสูงสุดได้ตามข้อใด
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

 • 112. 
  โรคตามมาตรา ๓๐ (๕) ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   โรคเท้าช้าง

  • B. 

   โรคติดยาเสพติดให้โทษ

  • C. 

   โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

  • D. 

   โรคพิษสุราเรื้อรัง

 • 113. 
  ข้อใดเป็นกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งตามกฎ ก.ค.ศ.
  • A. 

   กระทำความผิดอาญาจนต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าผู้นั้นกระทำผิดและผู้บังคับบัญชาเห็นว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฎตามคำพิพากษานั้นได้ความประจักษ์ชัดแล้ว

  • B. 

   กระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรงและได้รับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

  • C. 

   กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือที่หนักกว่าจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 114. 
  ผู้มีอำนาจอนุญาตการลาออกจะมีหนังสือแจ้งวันออกจากราชการให้ผู้ขอลาออกจากราชการทราบภายในกี่วัน
  • A. 

   3 วัน

  • B. 

   7 วัน

  • C. 

   15 วัน

  • D. 

   30 วัน

 • 115. 
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ กรณีใดเป็นการย้ายกรณีพิเศษ
  • A. 

   การย้ายเพื่ออยู่รวมกับคู่สมรส

  • B. 

   การย้ายเพื่อดูแลบิดามารดา

  • C. 

   การย้ายกลับภูมิลำเนา

  • D. 

   การย้ายติดตามคู่สมรส

 • 116. 
  มาตรฐานตำแหน่งประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน มีกี่ตำแหน่ง
  • A. 

   2 ตำแหน่ง

  • B. 

   4 ตำแหน่ง

  • C. 

   5 ตำแหน่ง

  • D. 

   1 ตำแหน่ง

 • 117. 
  มาตรฐานตำแหน่ง ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา สายงาน บริหารสถานศึกษา  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษามีกี่วิทยฐานะ
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

 • 118. 
  เขตพื้นที่การศึกษาจำนวน 175 เขตแรก ที่ตั้งขึ้นมีผลเมื่อใด
  • A. 

   23 ธันวาคม 2547

  • B. 

   24 ธันวาคม 2547

  • C. 

   6 กรกฎาคม 2546

  • D. 

   7 กรกฎาคม 2546

 • 119. 
  เป็นการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการทุกข้อ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

  • B. 

   ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ระเบียบบริหารราชการที่มีส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี

  • D. 

   ระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล

 • 120. 
  การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรา ๑๐ ให้มีส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกข้อต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
  • A. 

   สำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี

  • B. 

   สำนักงานปลัดกระทรวง

  • C. 

   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  • D. 

   สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • 121. 
  ข้อใด ไม่เป็นนิติบุคคล
  • A. 

   สำนักงานรัฐมนตรี

  • B. 

   โรงเรียน

  • C. 

   สพฐ.

  • D. 

   เป็นนิติบุคคลทุกข้อ

 • 122. 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
  • A. 

   6 กรกฎาคม

  • B. 

   7 กรกฎาคม

  • C. 

   23 ธันวาคม

  • D. 

   24 ธันวาคม

 • 123. 
  ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ....
  • A. 

   มอบหมาย

  • B. 

   สั่ง

  • C. 

   บอก

  • D. 

   ให้ไว้

 • 124. 
  การเสนอนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการศึกษาของสภาการศึกษา ให้เสนอต่อใคร
  • A. 

   รัฐมนตรี

  • B. 

   คณะรัฐมนตรี

  • C. 

   นายกรัฐมนตรี

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 125. 
  คณะกรรมการในข้อใดมีประธานโดยตำแหน่ง
  • A. 

   คณะกรรมการสภาการศึกษา

  • B. 

   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  • C. 

   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   คณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • 126. 
  ผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...
  • A. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   โรงเรียน

  • D. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

 • 127. 
  การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทำเป็น....
  • A. 

   กฎกระทรวง

  • B. 

   ประกาศกระทรวง

  • C. 

   ระเบียบกระทรวง

  • D. 

   ข้อบังคับกระทรวง

 • 128. 
  การแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนและอำนาจหน้าที่ของโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้ใดกำหนด
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน กำหนด

  • B. 

   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษากำหนด

  • D. 

   โรงเรียนกำหนด

 • 129. 
  บทบาทของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในฐานะคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ถ้าพิจารณาตามพระราชบัญญัติฯ ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   เป็นกรรมการ

  • B. 

   เป็นเลขานุการ

  • C. 

   เป็นประธาน

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 130. 
  มาตราใดในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • A. 

   มาตรา 37

  • B. 

   มาตรา 38

  • C. 

   มาตรา 39

  • D. 

   มาตรา 40

 • 131. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกอีหรอยมารีน่า จะทำคำสั่งให้ครูมาปฏิบัติงานวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ท่านจะอ้างมาตราใดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
  • A. 

   37

  • B. 

   38

  • C. 

   39

  • D. 

   40

 • 132. 
  ตามอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ ให้จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพื่อเสนอต่อใคร
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้ปกครองและนักเรียน

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 133. 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  “ก.ม.” หมายถึงข้อใด
  • A. 

   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย

  • B. 

   คณะกรรมการข้าราชการครูในมหาวิทยาลัย

  • C. 

   คณะกรรมการข้าราชการในมหาวิทยาลัย

  • D. 

   คณะกรรมการคณาจารย์ในหมาวิทยาลัย

 • 134. 
  ข้อใดคือการแบ่งส่วนราชการในโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ตามกฎกระทรวง
  • A. 

   กลุ่มวิชาการ

  • B. 

   กลุ่มงบประมาณ

  • C. 

   กลุ่มบริหารทั่วไป

  • D. 

   ทุกข้อที่กล่าวมา

 • 135. 
  หลักเกณฑ์การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ตามกฎกระทรวง  ด้านวิชาการ กระจายอำนาจกี่ด้าน
  • A. 

   22

  • B. 

   20

  • C. 

   17

  • D. 

   14

 • 136. 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งส่วนราชการกี่สำนักตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   10

  • D. 

   11

 • 137. 
  สำนักในข้อใดที่แตกต่างจากพวกเมื่อพิจารณาตามการแบ่งส่วนราชการของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
  • A. 

   สำนักการคลังและสินทรัพย์

  • B. 

   สำนักทดสอบทางการศึกษา

  • C. 

   สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

  • D. 

   สำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • 138. 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบ่งส่วนราชการเป็น กี่กลุ่ม
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 139. 
  ผู้ให้ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือข้อใด
  • A. 

   ผอ.เขตฯ

  • B. 

   คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตฯ

  • C. 

   คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ

  • D. 

   คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

 • 140. 
  “วารสารวิชาการ” หน่วยงานใดเป็นผู้จัดทำ
  • A. 

   สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

  • B. 

   สำนักทดสอบทางการศึกษา

  • C. 

   สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

  • D. 

   สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

 • 141. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ในกรณีกระทำผิดวินัยเล็กน้อยและมีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยให้ทำทัณฑ์บนเป็น.....
  • A. 

   หนังสือ

  • B. 

   คำสั่ง

  • C. 

   ว่ากล่าวตักเตือน

  • D. 

   เฉพาะข้อ ก และ ค

 • 142. 
  กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ มีกี่โรค
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   ไม่ได้กำหนด