Test Nga Informatika (I)

20 Questions | Total Attempts: 2391

SettingsSettingsSettings
Test Nga Informatika (I) - Quiz

I


Questions and Answers
 • 1. 
  Startimi i programeve aplikative, p.sh.MS Word, në Windows XP bëhet:
  • A. 

   Start>All Programs

  • B. 

   Start>Settings

  • C. 

   Start>Documents

 • 2. 
  Fikja e kompjuterit në Windows bëhet:
  • A. 

   Start>Turn Off Computer zgjidh Stand By

  • B. 

   Fiket prej sustës së shtepizësës prej ku edhe lëshohet

  • C. 

   Start>Turn Off Computer zgjidh Tunf Off

 • 3. 
  Çka është Hardweri?
  • A. 

   Pjesë programore e sistemit kompjuterik

  • B. 

   Pjesë fizike e sistemit kompjuterik

  • C. 

   Ndërlidhës ndërmjet programeve dhe sistemit operativ

  • D. 

   Është server i kompjuterit

 • 4. 
  Programi i cili bën kombinimin e materialeve të teksteve, grafikës, videos, zërit dhe animacioneve quhet:
  • A. 

   Power Point

  • B. 

   Photo Shop

  • C. 

   Multimedia

  • D. 

   Paint

 • 5. 
  Kualiteti i fotografisë në monitor varet nga:
  • A. 

   Printeri

  • B. 

   Tastieri

  • C. 

   Kartelja e rrjetit

  • D. 

   Kartelja grafike

 • 6. 
  Teksti i shkruar në MS Word nga ana e majtë e kursorit do të fshihet  nëse shtypet në tastin: 
  • A. 

   Delete

  • B. 

   Insert

  • C. 

   Backspace

 • 7. 
  Cili program përdoret si Web Browser?
  • A. 

   Google

  • B. 

   MS Outlook

  • C. 

   MS Office

  • D. 

   Windows Explorer

 • 8. 
  Germa të pjerrta do t'i fitoni me shtypjen në ikonën:
  • A. 

   Underline (U)

  • B. 

   Italic (I)

  • C. 

   Bold (B)

 • 9. 
  Softweri pa të cilin nuk mund të startoj kompjuteri është:
  • A. 

   Paketi MS Office

  • B. 

   Sistemi Operativ

  • C. 

   Programi aplikativ

  • D. 

   Control Panel

 • 10. 
  Gjetja dhe zëvendësimi i tekstit në Word do të bëni me anë të opcionit:
  • A. 

   Paste

  • B. 

   Reply

  • C. 

   Replace

 • 11. 
  Që të shtypet dokumenti në letër në programet aplikative do të shfrytëzoni urdhëresën:
  • A. 

   Print Preview

  • B. 

   Print...

  • C. 

   Shtypet ne ikonën në formë të disketës në shiritin për veglëri

 • 12. 
   Inseret Worksheet në MS Excel përdoret për:
  • A. 

   Insertimin e një rreshti

  • B. 

   Insertimin e një kolone

  • C. 

   Insertimin e një flete punuese

  • D. 

   Insertimin e një qelule

 • 13. 
  Pas selektimit të qelulës Ju mund të fshini përmbajtjen e saj me:
  • A. 

   Shtypjen në tastin Delete

  • B. 

   Nga menyja Edit opcioni Delete

  • C. 

   Prej Insert opcioni Delete

 • 14. 
  Qelula C3 është selektuar, kur do të shtypni  tastin, kursori i mausit  do të zhvendoset:
  • A. 

   Një qelulë në të djathtë

  • B. 

   Një qelulë në të majtë

  • C. 

   Një qelulë posht

  • D. 

   Një qelulë lart

 • 15. 
  Teksti në qelulë automatikisht do të plotësohet:
  • A. 

   Në pjesën e majtë të qelulës

  • B. 

   Në pjesën e djathtë të qelulës

  • C. 

   Në qendër të qelulës

 • 16. 
  Në MS Excel gjithmonë formula fillon me:
  • A. 

   @

  • B. 

   :

  • C. 

   ( )

  • D. 

   =

 • 17. 
  Si bëhet mbledhja e qelulave D4, D5, D5, D7:
  • A. 

   D4+D5+D6+D7

  • B. 

   =D4+D5+D6+D7

  • C. 

   D4:D7

 • 18. 
  Programi i cili nuk ka të bëj me internetin është: 
  • A. 

   Windows Explorer

  • B. 

   Internet Explorer

  • C. 

   Outlokk Explorer

  • D. 

   Microsoft Office Outlook

 • 19. 
  Kompjuteri i cili kontrollon dhe dirigjon rrjetin kompjuteristik quhet:
  • A. 

   User

  • B. 

   Server

  • C. 

   Klient

  • D. 

   Kontroller

 • 20. 
  Lidhjae dy apo më shumë kompjuterëve duke shfrytëzuar lidhjet fizike dhe protokolet e njohura si TCP/IP quhet:
  • A. 

   Web Site

  • B. 

   Web Browser

  • C. 

   Internet

  • D. 

   Kibernet

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.